• <rp id="e6d4k"><meter id="e6d4k"><acronym id="e6d4k"></acronym></meter></rp>

   1. <strong id="e6d4k"></strong>
    <tt id="e6d4k"><noscript id="e6d4k"><delect id="e6d4k"></delect></noscript></tt>
   2. 小學生作文大全 -> 想象作文 -> 戰斗小精靈第一集魔幻之旅

    戰斗小精靈第一集魔幻之旅

   3.  
   4.  
   5. líng
   6. líng
   7. líng
   8. fàng
   9. xué
   10. le
   11. fàng
   12. xué
   13. le
   14. xiàn
   15. zài
   16. shì
   17.    
   18. diǎn
   19.       
   20. fèn
   21. zhèng
   22. shì
   23. fàng
   24. xué
   25.  鈴玲玲放學了放學了現在是530分正是放學
   26. de
   27. shí
   28. jiān
   29. zài
   30. fàng
   31. xué
   32. de
   33. shàng
   34. zǒu
   35. zhe
   36. nán
   37. hái
   38. hái
   39. 的時間在放學的路上走著一個男孩和一個女孩
   40. men
   41. shì
   42. hǎo
   43. péng
   44. yǒu
   45. hái
   46. duì
   47. nán
   48. hái
   49. shuō
   50. xiǎo
   51. guāng
   52. tīng
   53. shuō
   54. duì
   55. miàn
   56. yǒu
   57. 他們是好朋友那女孩對男孩說小光聽說對面有
   58. jiā
   59. xīn
   60. kāi
   61. zhāng
   62. de
   63. diàn
   64. men
   65. kàn
   66. kàn
   67. ba
   68. xiǎo
   69. guāng
   70. duì
   71. hái
   72. xìng
   73. 家新開張的店我們去看看吧小光對那個女孩興
   74. fèn
   75. shuō
   76. hǎo
   77. zǒu
   78. ba
   79. qiàn
   80. qiàn
   81. kuài
   82. děng
   83. děng
   84. 奮地說好走吧茜茜快等等我
   85.  
   86.  
   87. shì
   88. jiā
   89. xiǎo
   90. wán
   91. diàn
   92. diàn
   93. zhǔ
   94. shì
   95. méng
   96. zhe
   97. miàn
   98. de
   99. hēi
   100. rén
   101.  那是家小玩意店店主是個蒙著面的黑衣人
   102. xiǎo
   103. guāng
   104. qiàn
   105. qiàn
   106. zǒu
   107. jìn
   108. lín
   109. láng
   110. mǎn
   111. de
   112. shāng
   113. pǐn
   114. ràng
   115. men
   116. 小光和茜茜走進去琳瑯滿目的商品讓他們目不
   117. xiá
   118. jiē
   119. diàn
   120. zhǔ
   121. wēn
   122. duì
   123. men
   124. shuō
   125. kāi
   126. zhāng
   127. tiān
   128. quán
   129. miǎn
   130. fèi
   131. 暇接店主溫和地對他們說開張第一天全部免費
   132. jìn
   133. qíng
   134. tiāo
   135. xuǎn
   136. ba
   137. duì
   138. le
   139. men
   140. guò
   141. lái
   142. diàn
   143. zhǔ
   144. dài
   145. xiǎo
   146. guāng
   147. qiàn
   148. qiàn
   149. jìn
   150. 盡情挑選吧對了你們過來店主帶小光和茜茜進
   151. le
   152. jiān
   153. xiǎo
   154. hēi
   155. mén
   156. guān
   157. shàng
   158. kāi
   159. dēng
   160. liǎng
   161. dàn
   162. gěi
   163. 入了一間小黑屋把門關上打開燈把兩顆蛋遞給
   164. men
   165. huà
   166. yǒu
   167. shuǐ
   168. de
   169. àn
   170. huà
   171. yǒu
   172. de
   173. àn
   174. 他們一顆畫有水滴的圖案一顆畫有葉子的圖案
   175. zhè
   176. shí
   177. diàn
   178. zhǔ
   179. duì
   180. men
   181. shuō
   182. zhè
   183. shì
   184. zhè
   185. de
   186. zhèn
   187. diàn
   188. zhī
   189. bǎo
   190. jīn
   191. jiàn
   192. 這時店主對他們說這是我這的鎮店之寶今日見
   193. men
   194. yǒu
   195. yuán
   196. jiù
   197. men
   198. sòng
   199. gěi
   200. men
   201. le
   202. xiè
   203. xiè
   204. xiè
   205. 你們和我有緣我就把它們送給你們了謝謝你謝
   206. xiè
   207. xiǎo
   208. guāng
   209. qiàn
   210. qiàn
   211. lián
   212. lián
   213. diǎn
   214. tóu
   215. 謝你小光和茜茜連連點頭
   216.  
   217.  
   218. xiǎo
   219. guāng
   220. qiàn
   221. qiàn
   222. dào
   223. bié
   224. hòu
   225. xiǎo
   226. guāng
   227. zhào
   228. cháng
   229. de
   230. kǎo
   231.  小光和茜茜到別后小光照常去他爸爸的考
   232. yán
   233. jiū
   234. suǒ
   235. gāng
   236. jìn
   237. mén
   238. jiù
   239. xìng
   240. chōng
   241. chōng
   242. pǎo
   243. guò
   244. lái
   245. 古研究所他剛一進門他爸爸就興沖沖地跑過來
   246. duì
   247. xiǎo
   248. guāng
   249. shuō
   250. jīng
   251. tiān
   252. xiàn
   253. jīng
   254. tiān
   255. xiàn
   256. ā
   257. xiǎo
   258. guāng
   259. huǎn
   260. zhù
   261. 對小光說驚天大發現驚天大發現啊小光緩和住
   262. de
   263. qíng
   264. wèn
   265. zěn
   266. me
   267. le
   268. lǎo
   269. shì
   270. shì
   271. yòu
   272. yǒu
   273. shí
   274. me
   275. 他爸爸的情緒問怎么了老爸是不是又有什么發
   276. xiàn
   277. ā
   278. xīn
   279. ruò
   280. kuáng
   281. shuō
   282. kàn
   283. zhè
   284. shí
   285. bēi
   286. kuài
   287. shí
   288. bēi
   289. 現啊他爸爸欣喜若狂地說你看這石碑一塊石碑
   290. zěn
   291. me
   292. le
   293. zhè
   294. kuài
   295. shí
   296. bēi
   297. shàng
   298. de
   299. wén
   300. shì
   301. rén
   302. xiě
   303. de
   304. dàn
   305. zhè
   306. 怎么了這快石碑上的文字是人寫的但距估計這
   307. xiē
   308. wén
   309. jīn
   310. yǒu
   311.       
   312. nián
   313. ā
   314. shí
   315. lián
   316. kǒng
   317. lóng
   318. dōu
   319. méi
   320. chū
   321. xiàn
   322. zěn
   323. me
   324. 些文字距今有10億年啊那時連恐龍都沒出現怎么
   325. néng
   326. yǒu
   327. rén
   328. zài
   329. shàng
   330. xiě
   331. wén
   332. ne
   333. dàn
   334. men
   335. zhè
   336. méi
   337. rén
   338. néng
   339. kàn
   340. 可能有人在上寫文字呢但我們這沒一個人能看
   341. dǒng
   342. zhè
   343. zhǒng
   344. wén
   345. gèng
   346. bié
   347. shuō
   348. zhè
   349. hái
   350. le
   351. ān
   352. fàng
   353. de
   354. xiǎo
   355. 懂這種文字更別說你這個孩子了可不安放的小
   356. guāng
   357. zài
   358. xīn
   359. yào
   360. kàn
   361. dǒng
   362. zhè
   363. zhǒng
   364. wén
   365. 光在心里打賭要看懂這種文字
   366.  
   367.  
   368. yīn
   369. wéi
   370. xiǎo
   371. guāng
   372. de
   373. jiā
   374. jiù
   375. shì
   376. zhè
   377. kǎo
   378. yán
   379. jiū
   380. suǒ
   381. suǒ
   382. xiǎo
   383. guāng
   384.  因為小光的家就是這考古研究所所以小光
   385. bàn
   386. lái
   387. zhǎo
   388. dào
   389. le
   390. kuài
   391. shí
   392. bēi
   393. gāng
   394. pèng
   395. shí
   396. bēi
   397. jiù
   398. fēi
   399. 半夜起來找到了那塊石碑可他剛一碰石碑就飛
   400. le
   401. lái
   402. bìng
   403. zài
   404. xiǎo
   405. guāng
   406. miàn
   407. qián
   408. zhè
   409. shí
   410. shí
   411. bēi
   412. chuán
   413. chū
   414. le
   415. shēng
   416. yīn
   417. 了起來并立在小光面前這時石碑里傳出了聲音
   418. qīn
   419. ài
   420. de
   421. zhàn
   422. shén
   423. yǒng
   424. shì
   425. hǎo
   426. dāng
   427. xiàn
   428. zhè
   429. kuài
   430. shí
   431. bēi
   432. shí
   433. 親愛的戰神勇士你好當你發現這塊石碑時你一
   434. dìng
   435. hěn
   436. jīng
   437. guò
   438. bié
   439. hài
   440. zhè
   441. kuài
   442. shí
   443. bēi
   444. zhī
   445. bèi
   446. zhàn
   447. shén
   448. yǒng
   449. shì
   450. pèng
   451. 定很驚訝不過別害怕這塊石碑只被戰神勇士碰
   452. dào
   453. cái
   454. huì
   455. yǒu
   456. gǎn
   457. yīng
   458. rén
   459. pèng
   460. shì
   461. xiào
   462. de
   463. xiàn
   464. zài
   465. jīng
   466. líng
   467. jiè
   468. zhèng
   469. 到才會有感應其他人碰是無效的現在精靈界正
   470. shòu
   471. dào
   472. qián
   473. suǒ
   474. wèi
   475. yǒu
   476. de
   477. wēi
   478. bèi
   479. xuǎn
   480. zhào
   481. de
   482. zhàn
   483. shén
   484. yǒng
   485. shì
   486. dài
   487. shàng
   488. 受到前所未有的大危機被選召的戰神勇士帶上
   489. de
   490. zhàn
   491. shén
   492. hǎo
   493. huǒ
   494. bàn
   495. lái
   496. bāng
   497. zhù
   498. zhè
   499. shì
   500. jiè
   501. ba
   502. xiǎo
   503. guāng
   504. hái
   505. méi
   506. huí
   507. 你的戰神好伙伴來幫助這個世界吧小光還沒回
   508. guò
   509. shén
   510. lái
   511. jiù
   512. bèi
   513. jìn
   514. le
   515. tiáo
   516. cǎi
   517. de
   518. suì
   519. dào
   520. bèi
   521. hòu
   522. hái
   523. 過神來就被吸近了一條七彩的隧道里他背后還
   524. gēn
   525. zhe
   526. diàn
   527. zhǔ
   528. gěi
   529. de
   530. dàn
   531. hòu
   532. lái
   533. jiù
   534. yūn
   535. le
   536. guò
   537. 跟著店主給他的蛋后來他就暈了過去
   538.  
   539.  
   540. dāng
   541. xǐng
   542. lái
   543. shí
   544. zhèng
   545. tǎng
   546. zài
   547. piàn
   548. cǎo
   549. shàng
   550. zhàn
   551. lái
   552.  當他醒來時他正躺在一片草地上他站起來
   553. kàn
   554. zhōu
   555. wéi
   556. quán
   557. shì
   558. xíng
   559. guài
   560. zhuàng
   561. ér
   562. zài
   563. zǒu
   564. lái
   565. zǒu
   566. de
   567. shēng
   568. zhè
   569. 一看周圍全是奇形怪狀而在走來走去的生物這
   570. shí
   571. chuān
   572. zhe
   573. zhuāng
   574. de
   575. gāo
   576. nán
   577. rén
   578. pǎo
   579. le
   580. guò
   581. lái
   582. zhōng
   583. 時幾個穿著奇裝異服的高大男人跑了過來其中
   584. rén
   585. wèn
   586. xiǎo
   587. guāng
   588. shì
   589. shuí
   590. cóng
   591. lái
   592. zěn
   593. me
   594. cóng
   595. lái
   596. méi
   597. jiàn
   598. guò
   599. 一個人問小光你是誰從那里來怎么從來沒見過
   600. xiǎo
   601. guāng
   602. jīng
   603. kàn
   604. zhe
   605. zhōu
   606. wéi
   607. de
   608. rén
   609. shuō
   610. jiào
   611. xiǎo
   612. guāng
   613. cóng
   614.          
   615. lái
   616. men
   617. 小光驚奇地看著周圍的人說我叫小光從XXX來你們
   618. shì
   619. shuí
   620. rán
   621. nán
   622. rén
   623. kàn
   624. jiàn
   625. le
   626. dàn
   627. wèn
   628. shì
   629. shí
   630. me
   631. zhè
   632. shì
   633. 是誰突然那男人看見了那個蛋問那是什么這是
   634. de
   635. dōng
   636. bié
   637. xiǎng
   638. zǒu
   639. nán
   640. rén
   641. zěn
   642. me
   643. gǎn
   644. jiào
   645. zhè
   646. rén
   647. yǒu
   648. diǎn
   649. 我的東西別想拿走那男人怎么感覺這人有點蹊
   650. qiāo
   651. dàn
   652. dài
   653. huí
   654. xiǎo
   655. guāng
   656. hǎn
   657. jiào
   658. 蹺把他和那個蛋帶回去小光大喊大叫爸爸媽媽
   659. men
   660. zài
   661. hái
   662. shì
   663. bèi
   664. xiē
   665. nán
   666. rén
   667. dài
   668. zǒu
   669. le
   670. 你們在哪可還是被那些男人帶走了
   671.  
   672.  
   673. zhī
   674. hòu
   675. shì
   676. qǐng
   677. kàn
   678. xià
   679.  欲知后事如何請看下集
     
    無注音版:戰斗小精靈第一集魔幻之旅
     
     鈴玲玲放學了放學了現在是5點30分正是放學的時間在放學的路上走著一個男孩和一個女孩他們是好朋友那女孩對男孩說小光聽說對面有家新開張的店我們去看看吧小光對那個女孩興奮地說好走吧茜茜快等等我
     那是家小玩意店店主是個蒙著面的黑衣人小光和茜茜走進去琳瑯滿目的商品讓他們目不暇接店主溫和地對他們說開張第一天全部免費盡情挑選吧對了你們過來店主帶小光和茜茜進入了一間小黑屋把門關上打開燈把兩顆蛋遞給他們一顆畫有水滴的圖案一顆畫有葉子的圖案這時店主對他們說這是我這的鎮店之寶今日見你們和我有緣我就把它們送給你們了謝謝你謝謝你小光和茜茜連連點頭
     小光和茜茜到別后小光照常去他爸爸的考古研究所他剛一進門他爸爸就興沖沖地跑過來對小光說驚天大發現驚天大發現啊小光緩和住他爸爸的情緒問怎么了老爸是不是又有什么發現啊他爸爸欣喜若狂地說你看這石碑一塊石碑怎么了這快石碑上的文字是人寫的但距估計這些文字距今有10億年啊那時連恐龍都沒出現怎么可能有人在上寫文字呢但我們這沒一個人能看懂這種文字更別說你這個孩子了可不安放的小光在心里打賭要看懂這種文字
     因為小光的家就是這考古研究所所以小光半夜起來找到了那塊石碑可他剛一碰石碑就飛了起來并立在小光面前這時石碑里傳出了聲音親愛的戰神勇士你好當你發現這塊石碑時你一定很驚訝不過別害怕這塊石碑只被戰神勇士碰到才會有感應其他人碰是無效的現在精靈界正受到前所未有的大危機被選召的戰神勇士帶上你的戰神好伙伴來幫助這個世界吧小光還沒回過神來就被吸近了一條七彩的隧道里他背后還跟著店主給他的蛋后來他就暈了過去
     當他醒來時他正躺在一片草地上他站起來一看周圍全是奇形怪狀而在走來走去的生物這時幾個穿著奇裝異服的高大男人跑了過來其中一個人問小光你是誰從那里來怎么從來沒見過小光驚奇地看著周圍的人說我叫小光從XXX來你們是誰突然那男人看見了那個蛋問那是什么這是我的東西別想拿走那男人怎么感覺這人有點蹊蹺把他和那個蛋帶回去小光大喊大叫爸爸媽媽你們在哪可還是被那些男人帶走了
     欲知后事如何請看下集


    小學生作文大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

    Powered by 小學生作文大全www.chian-ef.com© 2012 www.chian-ef.com Inc.
    Copyright © 2020 12-30 小學生作文大全


    梦幻分分彩 www.tao2u.com:荆州市| www.leijindianqi.com:登封市| www.medicalhealthblog.com:广南县| www.taisunsanantonio.com:武安市| www.storevalentine.com:古交市| www.wqqnw.com:邳州市| www.pj88853.com:科技| www.aggressive-lawyers.com:呼和浩特市| www.kfuyn.cn:苏尼特右旗| www.holistichealthtalk.com:航空| www.zxjnw.cn:平和县| www.dressupchic.com:四川省| www.ysygs.com:泽库县| www.carahedgepeth.com:郁南县| www.fisting-tube.com:普洱| www.eyecandyunlimited.com:南靖县| www.yzc833.com:随州市| www.snuhctc.com:修文县| www.sensationsporthorses.com:集贤县| www.ox6o.com:井陉县| www.myqccoupons.com:清水河县| www.abitiusati.net:绍兴县| www.cp9220.com:黄浦区| www.oushunuxe.com:长兴县| www.bestkitchenkniveslist.com:含山县| www.ssxnshz.com:凉山| www.spicythaievans.com:社会| www.solar-toys.org:深圳市| www.midwestdivers.com:德安县| www.dlhypc.com:于田县| www.edunestinstitute.com:萨迦县| www.xijiufuheban.com:枣庄市| www.k7672.com:尖扎县| www.ynggy.com:左权县| www.zgskx.com:东明县| www.5niu5.com:上饶市| www.newoxfordbotanical.com:定日县| www.reitzhausproductions.com:江都市| www.aashbooksplus.com:浏阳市| www.czxinlai.com:双牌县| www.2021199.com:通城县| www.v9176.com:龙陵县| www.brwhm.com:兴海县| www.solarisband.com:莱西市| www.izhuoji.net:定兴县| www.ossean.com:白河县| www.wphammer.com:精河县| www.jipiao126.com:湘潭市| www.kocblog.com:铁力市| www.sidewaysmilk.com:宽甸| www.postcanal.com:南陵县| www.wearetsk.com:南和县| www.rqxbw.cn:乌兰浩特市| www.mfggn.com:壶关县| www.greenymora.com:安宁市| www.zgwhzy.com:准格尔旗| www.msplg.com:泰安市| www.aloeveramedicine.com:汉中市| www.nb-xinghai.com:平陆县| www.lcfcyy.com:军事| www.jnchtg.com:军事| www.tynale.com:资讯| www.cheapcialisnow.net:景泰县| www.cheapvegasairfares.com:峡江县| www.webfusionltd.com:西充县| www.dellbjb.com:韶关市| www.logochargers.com:于田县| www.ramblingabare.com:承德县| www.tiehimup.com:咸阳市| www.7vui.com:武汉市| www.ulisesmoralesabogados.com:寿宁县| www.createhealthyhome.com:太谷县| www.cdcxsc.com:青川县| www.hzxpp.com:汾西县| www.lumicphoto.com:蓬溪县| www.02art.com:穆棱市| www.bungalowsvicksol.com:南木林县| www.mfdgn.com:嘉定区| www.sixsecondad.com:平远县| www.oxycodonestore.com:丁青县| www.szjiaoyuzhan.com:大埔县| www.khxrw.cn:青岛市| www.vmarketingblog.com:泌阳县| www.cp3359.com:渑池县|