• <rp id="e6d4k"><meter id="e6d4k"><acronym id="e6d4k"></acronym></meter></rp>

   1. <strong id="e6d4k"></strong>
    <tt id="e6d4k"><noscript id="e6d4k"><delect id="e6d4k"></delect></noscript></tt>
   2. 小學生作文大全 -> 四年級作文 -> 少年修養100題感受

    少年修養100題感受

   3.  
   4.  
   5. shū
   6. shì
   7. de
   8. liáng
   9. shī
   10. yǒu
   11.  
   12. de
   13. āi
   14. jǐn
   15.  書是我的良師益友。我的喜怒哀樂與它緊
   16. jǐn
   17. lián
   18. zài
   19.  
   20. zhí
   21. bàn
   22. suí
   23. zhe
   24. chéng
   25. zhǎng
   26.  
   27. shū
   28. gěi
   29. 緊地連在一起,它一直伴隨著我成長。書給我
   30. dài
   31. lái
   32. de
   33. chù
   34. shì
   35. duō
   36. fāng
   37. miàn
   38. de
   39.  
   40. gāo
   41. le
   42. de
   43. xiě
   44. zuò
   45. 帶來的益處是多方面的。它既提高了我的寫作
   46. shuǐ
   47. píng
   48.  
   49. yòu
   50. táo
   51. le
   52. de
   53. qíng
   54. cāo
   55.  
   56. shǐ
   57. dǒng
   58. le
   59. shēng
   60. huó
   61. zhōng
   62. 水平,又陶冶了我的情操,使我懂得了生活中
   63. de
   64. měi
   65.  
   66. 的美。
   67.  
   68.  
   69.    
   70. zuì
   71. jìn
   72.  
   73. le
   74. xīn
   75. yán
   76. xiě
   77. de
   78.  
   79. shǎo
   80. nián
   81. xiū
   82. yǎng
   83.    
   84.    
   85.  最近,我讀了余心言爺爺寫的《少年修養10
   86.    
   87.  
   88.  
   89. shòu
   90. fěi
   91. qiǎn
   92.  
   93. 0題》,受益匪淺。
   94.  
   95.  
   96.  
   97.    
   98. xīn
   99. yán
   100. shì
   101. quán
   102. guó
   103. zhe
   104. míng
   105. de
   106. wén
   107. zuò
   108. jiā
   109. xiǎng
   110.   余心言爺爺是全國著名的雜文作家和思想
   111. zhèng
   112. zhì
   113. gōng
   114. zuò
   115. zhě
   116.  
   117. shí
   118. nián
   119. lái
   120. zhí
   121. guān
   122. zhù
   123. zhe
   124. men
   125. qīng
   126. shǎo
   127. nián
   128. 政治工作者,幾十年來一直關注著我們青少年
   129. de
   130. dào
   131. xiū
   132. yǎng
   133. jiàn
   134. shè
   135.  
   136. zhěng
   137. duō
   138. nián
   139. lái
   140. zài
   141.    
   142. tóng
   143. 的道德修養建設。他整理自己多年來在 不同
   144. kān
   145. shàng
   146. biǎo
   147. de
   148. wén
   149. zhāng
   150.  
   151. shū
   152. chéng
   153.    
   154.    
   155.    
   156. wèn
   157.  
   158. péng
   159. 刊物上發表的文章,梳理成100個問題,以大朋
   160. yǒu
   161. de
   162. shēn
   163. fèn
   164.  
   165. tán
   166. xīn
   167. de
   168. fāng
   169. shì
   170.  
   171. men
   172. chàng
   173. tán
   174. chéng
   175. zhǎng
   176. zhōng
   177. 友的身份,以談心的方式,與我們暢談成長中
   178. néng
   179. huì
   180. dào
   181. de
   182. zhǒng
   183. pǐn
   184. xiū
   185. yǎng
   186. wèn
   187.  
   188. gào
   189. men
   190. yīng
   191. 可能會遇到的各種品德修養問題,告訴我們應
   192. gāi
   193. bèi
   194. de
   195. jià
   196. zhí
   197. guān
   198.  
   199. pǐn
   200. xìng
   201.  
   202. men
   203. zài
   204. chéng
   205. 該具備的價值觀、品德和性格,鼓勵我們在成
   206. zhǎng
   207. jiē
   208. duàn
   209. yào
   210. zhù
   211. péi
   212. yǎng
   213. de
   214. xìng
   215.  
   216. néng
   217. néng
   218. děng
   219. 長階段要注意培養自己的興趣、能力和體能等
   220.  
   221. shū
   222. zhōng
   223. de
   224. měi
   225. wèn
   226. dōu
   227. lái
   228. xiàn
   229. shí
   230. shēng
   231. huó
   232.  
   233. jiě
   234. rán
   235. 。書中的每個問題都來自現實生活,解答自然
   236. qīng
   237. xīn
   238.  
   239. jīng
   240. liàn
   241. ér
   242. shī
   243. zhé
   244.  
   245. tōng
   246. ér
   247. shī
   248. diǎn
   249.  
   250. shì
   251. 清新,精煉而不失哲理,通俗而不失典雅,是
   252. men
   253. qīng
   254. shǎo
   255. nián
   256. gāo
   257. dào
   258. xiū
   259. yǎng
   260.  
   261. xué
   262. huì
   263. pàn
   264. duàn
   265. shì
   266. fēi
   267.  
   268. 我們青少年提高道德修養、學會判斷是與非、
   269. shí
   270. xiàn
   271. rén
   272. shēng
   273. jià
   274. zhí
   275. de
   276. hǎo
   277. bāng
   278. shǒu
   279.  
   280. 實現人生價值的好幫手。
   281.  
   282.  
   283.    
   284.  
   285. shǎo
   286. nián
   287. xiū
   288. yǎng
   289.    
   290.    
   291.    
   292.  
   293. zhōng
   294.  
   295. lìng
   296. gǎn
   297. chù
   298. zuì
   299. shēn
   300. de
   301.  《少年修養100題》中,令我感觸最深的一
   302. piān
   303. shì
   304.    
   305.  
   306. chéng
   307. gōng
   308. zhě
   309. yàng
   310. de
   311. tóng
   312. nián
   313.  
   314.  
   315. 篇是 “成功者不一樣的童年”。
   316.  
   317.  
   318.    
   319. xiàn
   320. zài
   321.  
   322. jiā
   323. zhǎng
   324. men
   325. dōu
   326. wàng
   327. de
   328. hái
   329. hǎo
   330. hǎo
   331. xué
   332.  
   333.  現在,家長們都希望自己的孩子好好學習,
   334. kǎo
   335. shàng
   336. míng
   337. xiào
   338.  
   339. jiāng
   340. lái
   341. néng
   342. chū
   343. rén
   344. tóu
   345.  
   346. chéng
   347. wéi
   348.  
   349. rén
   350. shàng
   351. rén
   352.  
   353. 考上名校,將來能出人頭地,成為“人上人”
   354.  
   355. yīn
   356. dài
   357. jià
   358.  
   359. láo
   360. wéi
   361. hái
   362. men
   363. bào
   364. 。因此不惜代價、不辭勞苦地為孩子們報補習
   365. bān
   366.  
   367. xìng
   368. bān
   369.  
   370. zhǎng
   371. bān
   372.  
   373.  
   374. shí
   375. zhè
   376. xiē
   377. gēn
   378. běn
   379. shì
   380. 班、興趣班、特長班……其實這些根本不是我
   381. men
   382. zhè
   383. xiē
   384. hái
   385. suǒ
   386. zuì
   387. yào
   388. de
   389.  
   390. men
   391. zuì
   392. yào
   393. de
   394. shì
   395. kuài
   396. 們這些孩子所最需要的,我們最需要的是快樂
   397. jiě
   398.  
   399. 和理解。
   400.  
   401.  
   402.    
   403. jīn
   404. de
   405. shè
   406. huì
   407. shì
   408. duō
   409. yuán
   410. de
   411. shì
   412. jiè
   413.  
   414. qún
   415. fēng
   416. lín
   417.  
   418.  如今的社會是一個多元的世界,群峰林立,
   419. tiáo
   420. tiáo
   421. dōu
   422. tōng
   423. xiàng
   424. fēng
   425. dǐng
   426.  
   427. rén
   428. rén
   429. dōu
   430. zhǎn
   431. suǒ
   432. 條條大路都可以通向峰頂。人人都可以各展所
   433. néng
   434.  
   435. suǒ
   436.  
   437. fēng
   438. yōng
   439. ér
   440. shàng
   441.  
   442. míng
   443. 能,各得其所,大可不必蜂擁而上地去擠“名
   444. xiào
   445.  
   446. zuò
   447. qiáo
   448.  
   449. jiā
   450. zhǎng
   451. què
   452. piān
   453. piān
   454. yìng
   455. men
   456. wǎng
   457. 校”那座獨木橋。可家長卻偏偏硬把我們往一
   458.  
   459. zhe
   460. men
   461. pīn
   462. mìng
   463. zuò
   464. qiáo
   465.  
   466. 個模子里壓,逼著我們拼命去擠那座獨木橋,
   467. nòng
   468. men
   469. bèi
   470. kān
   471.  
   472. qīn
   473. zhī
   474. jiān
   475. de
   476. máo
   477. dùn
   478. jiān
   479. ruì
   480. 弄得我們疲憊不堪,親子之間的矛盾日益尖銳
   481.  
   482. jié
   483. guǒ
   484. shì
   485.  
   486. guò
   487. qiáo
   488. de
   489. tòng
   490.  
   491. guò
   492. le
   493. de
   494. 。結果是,擠不過獨木橋的痛苦;擠過去了的
   495.  
   496. wǎng
   497. wǎng
   498. shī
   499. le
   500. duì
   501. zhī
   502. shí
   503. de
   504. xìng
   505.  
   506. shī
   507. le
   508. duì
   509. shēng
   510. huó
   511. ,也往往失去了對知識的興趣,失去了對生活
   512. de
   513. ài
   514.  
   515. miè
   516. le
   517. xìng
   518.  
   519. dào
   520. duō
   521. shǎo
   522. kuài
   523.  
   524. 的熱愛,磨滅了個性,得不到多少快樂,得不
   525. dào
   526. duō
   527. shǎo
   528. xìng
   529.  
   530. zhè
   531. yàng
   532. de
   533. rén
   534. shēng
   535. shì
   536. tán
   537. shàng
   538. chéng
   539. gōng
   540. de
   541.  
   542. 到多少幸福。這樣的人生是談不上成功的。
   543.  
   544.  
   545.    
   546. zhèng
   547. xīn
   548. yán
   549. fèn
   550. de
   551. yàng
   552.  
   553. chéng
   554. gōng
   555. zhě
   556. de
   557. míng
   558. wàng
   559.  正如余心言爺爺分析的那樣,成功者的名望
   560. yàng
   561. gāo
   562.  
   563. dàn
   564. què
   565. yǒu
   566. zhe
   567. yàng
   568. de
   569. tóng
   570. nián
   571.  
   572.  
   573. xiǎo
   574. 一樣高,但卻有著不一樣的童年。譬如:徐小
   575. píng
   576. cóng
   577. xiǎo
   578. ài
   579. chàng
   580.  
   581. ài
   582. shuō
   583. xiào
   584. huà
   585.  
   586. ài
   587. biǎo
   588. yǎn
   589.  
   590. hòu
   591. lái
   592. kǎo
   593. jìn
   594. 平從小愛唱歌、愛說笑話、愛表演,后來考進
   595. le
   596. zhōng
   597. yāng
   598. yīn
   599. xué
   600. yuàn
   601.  
   602. hòu
   603. lái
   604. yòu
   605. jiā
   606. dào
   607. le
   608. yīn
   609. 了中央音樂學院,后來又去加拿大拿到了音樂
   610. shuò
   611. shì
   612. xué
   613. wèi
   614.  
   615. dàn
   616. què
   617. méi
   618. yǒu
   619. chéng
   620. wéi
   621. yīn
   622. jiā
   623.  
   624. ér
   625. shì
   626. chéng
   627. le
   628. 碩士學位,但他卻沒有成為音樂家,而是成了
   629.  
   630. xīn
   631. dōng
   632. fāng
   633.  
   634. chuàng
   635. shǐ
   636. rén
   637. zhī
   638.  
   639. shǐ
   640. yàn
   641. lái
   642. xiǎo
   643. shí
   644. hòu
   645. xué
   646. xiào
   647. chéng
   648. “新東方”創始人之一;史艷來小時候學校成
   649. zhōng
   650. děng
   651.  
   652. cóng
   653. lái
   654. méi
   655. yǒu
   656. dān
   657. rèn
   658. guò
   659. bān
   660. gàn
   661.  
   662. tài
   663. hǎo
   664. 績中等,從來沒有擔任過班干部,體育不太好
   665.  
   666. ài
   667. biǎo
   668. xiàn
   669.  
   670. méi
   671. yǒu
   672. huì
   673. cān
   674. jiā
   675. zhǒng
   676. sài
   677.  
   678. ,也不愛表現,沒有機會參加各種比賽。她自
   679. rèn
   680. wéi
   681. shì
   682. màn
   683. xìng
   684.  
   685. hòu
   686. lái
   687. què
   688. chéng
   689. le
   690. hóng
   691. huáng
   692. lán
   693. jiāo
   694. 認為是慢性子河馬,后來卻成了紅黃藍教育機
   695. gòu
   696. zǒng
   697. cái
   698.  
   699. guó
   700. qìng
   701. shì
   702. bié
   703. tīng
   704. huà
   705. de
   706. guāi
   707. hái
   708.  
   709. jiǎng
   710. zhuàng
   711. 構總裁;李國慶是個特別聽話的乖孩子,獎狀
   712. tiē
   713. mǎn
   714.  
   715. cóng
   716. lái
   717. gǎn
   718. fǎn
   719. kàng
   720. quán
   721. wēi
   722.  
   723. shì
   724. jìn
   725. le
   726. běi
   727. 貼滿一屋子,從來不敢反抗權威。可是進了北
   728. hòu
   729.  
   730. yòu
   731. chéng
   732. wéi
   733. qīng
   734. shǎo
   735. nián
   736. qīng
   737. kuáng
   738. de
   739. xué
   740. shēng
   741. huì
   742. zhǔ
   743. 大以后,他又成為青少年輕狂的學生會副主席
   744.  
   745. hòu
   746. lái
   747. chuàng
   748. bàn
   749. le
   750. míng
   751. dǐng
   752. dǐng
   753. de
   754. dāng
   755. dāng
   756. wǎng
   757.  
   758. xióng
   759. liàng
   760. cóng
   761. xiǎo
   762. jiù
   763. ,后來創辦了大名鼎鼎的當當網;熊亮從小就
   764. huān
   765. huà
   766. huà
   767.  
   768. ài
   769. dào
   770. wán
   771.  
   772. gāo
   773. zhōng
   774. méi
   775.  
   776. jiù
   777. chū
   778. 喜歡畫畫,愛到野地里玩。高中沒畢業,就出
   779. gōng
   780.  
   781.    
   782.    
   783. nián
   784. hòu
   785.  
   786. cóng
   787. méi
   788. jiē
   789. shòu
   790. guò
   791. zhuān
   792. měi
   793. shù
   794. jiāo
   795. de
   796. 去打工。10年后,從沒接受過專業美術教育的
   797.  
   798. rán
   799. zài
   800. huà
   801.  
   802. rán
   803. chéng
   804. wéi
   805. guó
   806. nèi
   807. zuì
   808. shòu
   809. guān
   810. zhù
   811. 他,突然再拿起畫筆,居然成為國內最受關注
   812. de
   813. huì
   814. běn
   815. zuò
   816. zhě
   817.  
   818. yíng
   819. cóng
   820. xiǎo
   821. huó
   822. hǎo
   823. dòng
   824.  
   825. shù
   826. lǎo
   827. shī
   828. yào
   829. 的繪本作者;徐瑩從小活潑好動,武術老師要
   830. shōu
   831. wéi
   832.  
   833. méng
   834. jiāo
   835. liàn
   836. shuō
   837. gèng
   838. shì
   839. qiú
   840.  
   841. shì
   842. 收她為徒,啟蒙教練說她更適合踢足球,可是
   843. què
   844. chéng
   845. le
   846. zuò
   847. shí
   848. xiǎo
   849. shí
   850. dòng
   851. de
   852. wéi
   853. shì
   854. jiè
   855. 她卻成了一坐十幾個小時不動的女子圍棋世界
   856. guàn
   857. jun
   858.  
   859. 冠軍。
   860.  
   861.  
   862.    
   863. shì
   864. shí
   865. zhèng
   866. míng
   867.  
   868. měi
   869. hái
   870. dōu
   871. yǒu
   872. nèi
   873. zài
   874. de
   875. chéng
   876. zhǎng
   877. dòng
   878.  事實證明:每個孩子都有自己內在的成長動
   879.  
   880. zhī
   881. yào
   882. xiàn
   883.  
   884. shì
   885. yīng
   886.  
   887. bǎo
   888.  
   889. zhǎn
   890.  
   891. 力。只要發現它,適應它,保護它,發展它,
   892. jiù
   893. néng
   894. kāi
   895. fàng
   896. chéng
   897. zuì
   898. měi
   899. de
   900. huā
   901.  
   902. 它就能開放成最美麗的花。
     
    無注音版:少年修養100題感受
     書是我的良師益友。我的喜怒哀樂與它緊緊地連在一起,它一直伴隨著我成長。書給我帶來的益處是多方面的。它既提高了我的寫作水平,又陶冶了我的情操,使我懂得了生活中的美。
     最近,我讀了余心言爺爺寫的《少年修養100題》,受益匪淺。
      余心言爺爺是全國著名的雜文作家和思想政治工作者,幾十年來一直關注著我們青少年的道德修養建設。他整理自己多年來在 不同刊物上發表的文章,梳理成100個問題,以大朋友的身份,以談心的方式,與我們暢談成長中可能會遇到的各種品德修養問題,告訴我們應該具備的價值觀、品德和性格,鼓勵我們在成長階段要注意培養自己的興趣、能力和體能等。書中的每個問題都來自現實生活,解答自然清新,精煉而不失哲理,通俗而不失典雅,是我們青少年提高道德修養、學會判斷是與非、實現人生價值的好幫手。
     《少年修養100題》中,令我感觸最深的一篇是 “成功者不一樣的童年”。
     現在,家長們都希望自己的孩子好好學習,考上名校,將來能出人頭地,成為“人上人”。因此不惜代價、不辭勞苦地為孩子們報補習班、興趣班、特長班……其實這些根本不是我們這些孩子所最需要的,我們最需要的是快樂和理解。
     如今的社會是一個多元的世界,群峰林立,條條大路都可以通向峰頂。人人都可以各展所能,各得其所,大可不必蜂擁而上地去擠“名校”那座獨木橋。可家長卻偏偏硬把我們往一個模子里壓,逼著我們拼命去擠那座獨木橋,弄得我們疲憊不堪,親子之間的矛盾日益尖銳。結果是,擠不過獨木橋的痛苦;擠過去了的,也往往失去了對知識的興趣,失去了對生活的熱愛,磨滅了個性,得不到多少快樂,得不到多少幸福。這樣的人生是談不上成功的。
     正如余心言爺爺分析的那樣,成功者的名望一樣高,但卻有著不一樣的童年。譬如:徐小平從小愛唱歌、愛說笑話、愛表演,后來考進了中央音樂學院,后來又去加拿大拿到了音樂碩士學位,但他卻沒有成為音樂家,而是成了“新東方”創始人之一;史艷來小時候學校成績中等,從來沒有擔任過班干部,體育不太好,也不愛表現,沒有機會參加各種比賽。她自認為是慢性子河馬,后來卻成了紅黃藍教育機構總裁;李國慶是個特別聽話的乖孩子,獎狀貼滿一屋子,從來不敢反抗權威。可是進了北大以后,他又成為青少年輕狂的學生會副主席,后來創辦了大名鼎鼎的當當網;熊亮從小就喜歡畫畫,愛到野地里玩。高中沒畢業,就出去打工。10年后,從沒接受過專業美術教育的他,突然再拿起畫筆,居然成為國內最受關注的繪本作者;徐瑩從小活潑好動,武術老師要收她為徒,啟蒙教練說她更適合踢足球,可是她卻成了一坐十幾個小時不動的女子圍棋世界冠軍。
     事實證明:每個孩子都有自己內在的成長動力。只要發現它,適應它,保護它,發展它,它就能開放成最美麗的花。


    小學生作文大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

    Powered by 小學生作文大全www.chian-ef.com© 2012 www.chian-ef.com Inc.
    Copyright © 2021 01-30 小學生作文大全


    梦幻分分彩 www.mannequin-enfant.com:德庆县| www.livemallorcahostel.com:西充县| www.nbphq.cn:奉化市| www.goldineyemedia.com:唐河县| www.jnjgft.com:鄂托克旗| www.hg20704.com:盈江县| www.yumaii.com:眉山市| www.yczygl.com:准格尔旗| www.gamehostingreview.com:东光县| www.patrickcoxdna.com:西充县| www.expressmasti.com:明溪县| www.chengbag.com:民丰县| www.koreanista.net:射阳县| www.silviatenenti.com:什邡市| www.suryamenterprises.com:东平县| www.5itours.com:邵阳市| www.akazib.com:陆良县| www.cantaxhelp.com:静宁县| www.fw776.com:石屏县| www.aeul-subs.com:尼勒克县| www.raid88.com:丽江市| www.916850.com:沐川县| www.21ahdns.com:垦利县| www.joedonovanpersonaltraining.com:思茅市| www.youb555.com:黄石市| www.rentanaudience.com:宝应县| www.scacsl.net:玉门市| www.tjszdec.com:绩溪县| www.affiliatemarketingbest.com:威海市| www.tsukamoto-co.com:宁城县| www.wzhxzhssls.com:汾西县| www.bwefo.cn:白玉县| www.philjohannes.com:石台县| www.luckysundays.com:四会市| www.noticiasecuador.org:阿巴嘎旗| www.climatepro2015.com:黎川县| www.els668.com:衡东县| www.airuite0553.com:房山区| www.chenxuan88.com:綦江县| www.javadshadkam.com:宜宾市| www.thsxled.com:剑阁县| www.soundandvisionmex.com:简阳市| www.dannyquattro.com:衡东县| www.bazardasminas.net:通海县| www.tvhmoob.com:蕉岭县| www.employerlawblog.com:徐闻县| www.szcompro.com:郎溪县| www.geile-sexdate.com:司法| www.jsyezhou.cn:上虞市| www.everyounggroup.com:景洪市| www.ccnaexamstudy.com:北票市| www.bentleybeacher.com:陕西省| www.altahrirtv.com:平邑县| www.cinematocinema.com:博客| www.mowabike.com:昌图县| www.lbgnjy.com:会昌县| www.tjmtw.com:蒲城县| www.jhtmnc.com:岑巩县| www.jeanlucarmand.com:汉沽区| www.wxyanjin.com:隆化县| www.missionsweb.net:南皮县| www.wzsghm.com:怀柔区| www.webz-international.com:邢台市| www.coralgablesrealtor.com:西乌珠穆沁旗| www.itmightbefun.com:扬州市| www.ntlxx.com:苗栗市| www.h3787.com:遂宁市| www.dramacity4u.net:蒙阴县| www.lakelinen.com:林西县| www.cp6990.com:汾阳市| www.24drugstore.net:桑植县| www.monterockcorp.com:桐城市| www.hdbondagesex.com:岳阳县| www.firmware-drivers.com:乌兰察布市| www.gun2424.com:晋江市| www.y9938.com:凭祥市| www.gthforex.com:吐鲁番市| www.cp0990.com:奈曼旗| www.soft-file.org:防城港市| www.yjtqw.cn:民县| www.northgateterrace.org:江津市| www.dlmc-0411.com:大埔县| www.genericdrugonline.net:新邵县| www.dzqck.cn:呼伦贝尔市|