• <rp id="e6d4k"><meter id="e6d4k"><acronym id="e6d4k"></acronym></meter></rp>

   1. <strong id="e6d4k"></strong>
    <tt id="e6d4k"><noscript id="e6d4k"><delect id="e6d4k"></delect></noscript></tt>
   2. 小學生作文大全 -> 六年級作文 -> 少年夢,中國夢

    少年夢,中國夢

   3.  
   4.  
   5. xiàng
   6. xìn
   7. měi
   8. rén
   9. dōu
   10. yǒu
   11. de
   12. mèng
   13. xiǎng
   14.  
   15.  我相信每一個人都有自己的夢想,我也不
   16. liè
   17. wài
   18.  
   19. suī
   20. rán
   21. de
   22. mèng
   23. xiǎng
   24. suàn
   25. shàng
   26. wěi
   27.  
   28. dàn
   29. shì
   30. jìng
   31. 列外,雖然我的夢想算不上偉大,但是那畢竟
   32. shì
   33. de
   34. mèng
   35. xiǎng
   36. ba
   37.  
   38. 是我的一個夢想吧!
   39.  
   40.  
   41.    
   42. liù
   43. líng
   44. nián
   45. de
   46. shí
   47. hòu
   48.  
   49. guó
   50. lián
   51. jun
   52. qīn
   53. luè
   54. le
   55. men
   56. zhōng
   57.  一八六零年的時候,八國聯軍侵略了我們中
   58. guó
   59.  
   60. bài
   61. néng
   62. de
   63. qīng
   64. zhèng
   65. fēn
   66. fēn
   67. zhàn
   68. bài
   69.  
   70. zuì
   71. hòu
   72. guó
   73. lián
   74. 國,腐敗無能的清政府紛紛戰敗,最后八國聯
   75. jun
   76. chuǎng
   77. le
   78. yuán
   79. míng
   80. yuán
   81.  
   82. yīng
   83. lián
   84. jun
   85. kàn
   86. dào
   87. yuàn
   88. nèi
   89. fēng
   90. shèng
   91. de
   92. bǎo
   93. 軍闖入了圓明園,英法聯軍看到院內豐盛的寶
   94. cáng
   95. hòu
   96. yǎn
   97. dōu
   98. hóng
   99. le
   100.  
   101. shàng
   102. kāi
   103. shǐ
   104. le
   105. fēng
   106. kuáng
   107. de
   108. shā
   109. qiǎng
   110. luě
   111.  
   112. 藏后眼都紅了,馬上開始了瘋狂的廝殺搶掠,
   113. fán
   114. shì
   115. néng
   116. yùn
   117. zǒu
   118. de
   119. lùn
   120. 凡是能運走的無論
   121.  
   122.  
   123.    
   124. yòng
   125. shí
   126. me
   127. fāng
   128. gài
   129. yùn
   130. zǒu
   131.  
   132. shí
   133. zài
   134. bān
   135. dòng
   136. de
   137. jiù
   138. xiāo
   139.  用什么方法一概運走,實在搬不動的就地銷
   140. huǐ
   141.  
   142. zuì
   143. hòu
   144. guó
   145. lián
   146. jun
   147. fàng
   148. huǒ
   149. shāo
   150. diào
   151. le
   152. men
   153. zhōng
   154. guó
   155. de
   156. zuò
   157. 毀,最后八國聯軍放火燒掉了我們中國的一座
   158. shì
   159. wén
   160. míng
   161. de
   162. huáng
   163. jiā
   164. yuán
   165. lín
   166.  
   167. nán
   168. dào
   169. zhè
   170. lìng
   171. měi
   172. zhōng
   173. guó
   174. 舉世聞名的皇家園林,難道這不令每一個中國
   175. rén
   176. xīn
   177. tòng
   178. ma
   179.  
   180.    
   181. 人心痛嗎?0
   182.  
   183.  
   184.    
   185. hái
   186. yǒu
   187. jiǔ
   188. sān
   189. nián
   190. gōu
   191. qiáo
   192. shì
   193. biàn
   194. zhī
   195. hòu
   196. běn
   197. qīn
   198. luè
   199.  還有一九三七年盧溝橋事變之后日本侵略我
   200. guó
   201.  
   202. běn
   203. jìn
   204. háng
   205. le
   206. quán
   207. shì
   208. jiè
   209. dōu
   210. wéi
   211. zhī
   212. zhèn
   213. jīng
   214. de
   215. nán
   216. jīng
   217. 國,日本進行了全世界都為之震驚的南京大屠
   218. shā
   219.  
   220. lùn
   221. shì
   222.  
   223. ér
   224. tóng
   225.  
   226. yīng
   227. ér
   228.  
   229. lǎo
   230. rén
   231. hái
   232. shì
   233. fàng
   234. xià
   235. 殺,無論是婦女,兒童,嬰兒,老人還是放下
   236. tóu
   237. jiàng
   238. de
   239. shì
   240. bīng
   241. dōu
   242. biàn
   243. chéng
   244. le
   245. jun
   246. de
   247. huó
   248.  
   249. jun
   250. 武器投降的士兵都變成了日軍的活靶子,日軍
   251. de
   252. shā
   253. rén
   254. shǒu
   255. duàn
   256. 的殺人手段各
   257.  
   258.  
   259.    
   260. shì
   261. yàng
   262.  
   263. de
   264. cán
   265.  
   266. yǒu
   267. de
   268. lǎo
   269. bǎi
   270. xìng
   271. hái
   272. bèi
   273. dào
   274.  式各樣,及其的殘酷,有的老百姓還被拉到
   275. jun
   276. sān
   277. jun
   278. duì
   279. zuò
   280. wéi
   281. jun
   282. shí
   283. yàn
   284. de
   285. cái
   286. liào
   287.  
   288. zuì
   289. 日軍七三一細菌部隊作為細菌實驗的材料,最
   290. hòu
   291. nán
   292. jīng
   293. chéng
   294. nèi
   295. dào
   296. chù
   297. láng
   298. bèi
   299. kān
   300.  
   301. dào
   302. chù
   303. héng
   304. shī
   305. biàn
   306.  
   307. zhǎng
   308. 后南京城內到處狼狽不堪,到處橫尸遍野,長
   309. jiāng
   310. chéng
   311. shì
   312. xuè
   313. liú
   314. chéng
   315.  
   316. zhè
   317. shā
   318. zǒng
   319. gòng
   320. hài
   321. le
   322. 江城里是血流成河,這次大屠殺總共害死了我
   323. men
   324. zhōng
   325. guó
   326. sān
   327. shí
   328. wàn
   329. tóng
   330. bāo
   331. 們中國三十萬同胞
   332.  
   333.  
   334.    
   335. ā
   336.  
   337. běn
   338. guǐ
   339. zài
   340. men
   341. zhōng
   342. guó
   343. suǒ
   344. fàn
   345. xià
   346. de
   347. tāo
   348. tiān
   349. zuì
   350.  啊!日本鬼子在我們中國所犯下的滔天大罪
   351. men
   352. měi
   353. zhōng
   354. guó
   355. rén
   356. dōu
   357. yǒng
   358. shēng
   359. nán
   360. wàng
   361.  
   362. 我們每一個中國人都永生難忘。
   363.  
   364.  
   365.    
   366. le
   367. zhè
   368. duō
   369. duō
   370. de
   371. shǐ
   372. shì
   373. zhī
   374. dào
   375. le
   376. men
   377. zhōng
   378.  讀了這許許多多的歷史故事我知道了我們中
   379. guó
   380. bìng
   381. shì
   382. fēi
   383. cháng
   384. de
   385. qiáng
   386.  
   387. suǒ
   388. men
   389. suǒ
   390. yǒu
   391. tóng
   392. xué
   393. dōu
   394. yào
   395. 國并不是非常的強大,所以我們所有同學都要
   396. gòng
   397. tóng
   398. de
   399.  
   400. hǎo
   401. hǎo
   402. de
   403. xué
   404.  
   405. de
   406. cān
   407. xiàng
   408. de
   409. 共同的努力,好好的學習,積極的參與各項的
   410. huó
   411. dòng
   412.  
   413. xué
   414. hǎo
   415. chōng
   416. de
   417. zhī
   418. shí
   419.  
   420. wéi
   421. hòu
   422. hǎo
   423. chǔ
   424. 體育活動,學好充足的知識,為以后打好基礎
   425.  
   426. lái
   427. shí
   428. xiàn
   429. men
   430. ,來實現我們
   431.  
   432.  
   433.    
   434. men
   435. zhōng
   436. guó
   437. de
   438. qiáng
   439. guó
   440. zhī
   441. mèng
   442.  
   443. shǐ
   444. men
   445. de
   446. guó
   447. jiā
   448. zhàn
   449. zài
   450. shì
   451.  我們中國的強國之夢,使我們的國家站在世
   452. jiè
   453. de
   454. zuì
   455. dǐng
   456. duān
   457.  
   458. 界的最頂端。
     
    無注音版:少年夢,中國夢
     我相信每一個人都有自己的夢想,我也不列外,雖然我的夢想算不上偉大,但是那畢竟是我的一個夢想吧!
     一八六零年的時候,八國聯軍侵略了我們中國,腐敗無能的清政府紛紛戰敗,最后八國聯軍闖入了圓明園,英法聯軍看到院內豐盛的寶藏后眼都紅了,馬上開始了瘋狂的廝殺搶掠,凡是能運走的無論
     用什么方法一概運走,實在搬不動的就地銷毀,最后八國聯軍放火燒掉了我們中國的一座舉世聞名的皇家園林,難道這不令每一個中國人心痛嗎?0
     還有一九三七年盧溝橋事變之后日本侵略我國,日本進行了全世界都為之震驚的南京大屠殺,無論是婦女,兒童,嬰兒,老人還是放下武器投降的士兵都變成了日軍的活靶子,日軍的殺人手段各
     式各樣,及其的殘酷,有的老百姓還被拉到日軍七三一細菌部隊作為細菌實驗的材料,最后南京城內到處狼狽不堪,到處橫尸遍野,長江城里是血流成河,這次大屠殺總共害死了我們中國三十萬同胞
     啊!日本鬼子在我們中國所犯下的滔天大罪我們每一個中國人都永生難忘。
     讀了這許許多多的歷史故事我知道了我們中國并不是非常的強大,所以我們所有同學都要共同的努力,好好的學習,積極的參與各項的體育活動,學好充足的知識,為以后打好基礎,來實現我們
     我們中國的強國之夢,使我們的國家站在世界的最頂端。


    小學生作文大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

    Powered by 小學生作文大全www.chian-ef.com© 2012 www.chian-ef.com Inc.
    Copyright © 2021 02-18 小學生作文大全


    梦幻分分彩 www.m7y3.com:静海县| www.99069hh.com:沾益县| www.traumleben.org:安溪县| www.andyandnina.com:黎平县| www.czxinlai.com:鹤峰县| www.ptlins.com:东台市| www.xemhwyn.com:祁连县| www.braedenarnold.com:那坡县| www.xiexiaosuan.com:仙居县| www.linksforlunch.com:东宁县| www.pmw2bol.com:临高县| www.2dfloorplan.com:灵丘县| www.ssxnsy.com:资源县| www.ideabridgepromos.com:上栗县| www.p5539.com:莱阳市| www.ahlikartu.com:九龙县| www.conet-working.com:翼城县| www.ydgongce.com:武强县| www.medianewslive.com:溆浦县| www.wwwr26006.com:醴陵市| www.hollyflicks.com:开阳县| www.brillonenbarrois.org:南川市| www.hg01345.com:铁力市| www.cafeavec.com:阿克| www.casagourmande.com:隆德县| www.tztrelleborg.com:莫力| www.myrtlebeachrealestatetips.com:晋城| www.55conduitroad.com:南漳县| www.4fsy.com:隆林| www.mycosworld.com:邹城市| www.kufindia.com:拜泉县| www.megahjayatenda.com:南郑县| www.dedicationcompilation.com:枣阳市| www.s5653.com:会宁县| www.zhukao001.com:竹山县| www.zazenint.com:安康市| www.boomtownbabylon.com:福州市| www.collegecafe.org:荥阳市| www.msplg.com:肇东市| www.szabo-enterprises.com:新泰市| www.090633.com:万安县| www.ynnpm.com:武冈市| www.alphaaidtraining.com:彩票| www.seafishingtackle.net:沙雅县| www.smartwhitesmile.com:贺州市| www.skillupnavi.com:休宁县| www.gandjarexe.com:金昌市| www.hornyhomepages.com:眉山市| www.usfluence.com:宜兰县| www.dubailandresort.com:民权县| www.monobin.com:易门县| www.kjyjw.cn:黄大仙区| www.wizard-from-oz.com:永仁县| www.izzedu.com:三河市| www.ccchz.com:星子县| www.1jiazhuang.com:策勒县| www.jhtmnc.com:海伦市| www.racetorecoverynow.org:茶陵县| www.jiescience.com:宁乡县| www.mezew.com:商城县| www.mfcqk.com:常德市| www.yourwebside.com:永善县| www.bostonsalist.com:县级市| www.theabsenceofsounds.com:铜川市| www.allsmsfree.com:北流市| www.toyanaepf.com:汶上县| www.114767.com:尚义县| www.nord-lefilm.com:县级市| www.ptbtw.cn:福州市| www.sqgdz.com:宝坻区| www.arcadaproductions.com:汉中市| www.kssrw.cn:丰原市| www.k2920.com:金华市| www.casaladerapv.com:稷山县| www.zetgames.com:项城市| www.votegregwalker.com:赞皇县| www.jackshomeservices.com:平远县| www.sinchua.com:大理市| www.jiechangjs.com:宝山区| www.medicalhealthblog.com:保靖县| www.chujiaquan0512.com:大英县| www.bildungerziehung.org:临泽县| www.slgjys.com:永泰县| www.ibizacerrajero.com:宁武县|