• <rp id="e6d4k"><meter id="e6d4k"><acronym id="e6d4k"></acronym></meter></rp>

   1. <strong id="e6d4k"></strong>
    <tt id="e6d4k"><noscript id="e6d4k"><delect id="e6d4k"></delect></noscript></tt>
   2. 小學生作文大全 -> 五年級作文 -> 旅游

    旅游

   3.  
   4.  
   5. guǒ
   6. yóu
   7.  
   8. huì
   9. dài
   10. shàng
   11. yàng
   12. shí
   13. me
   14. dōng
   15.  如果你獨自旅游,你會帶上一樣什么東西
   16. zuò
   17. wéi
   18. de
   19. bàn
   20. ne
   21.  
   22. shì
   23. běn
   24. shū
   25.  
   26. shōu
   27. yīn
   28.  
   29. 作為你的伴侶呢?是一本書,一個收音機,一
   30. bǎi
   31. yīn
   32.  
   33. hái
   34. shì
   35. qín
   36.  
   37.    
   38. zhè
   39. hěn
   40. nán
   41. zuò
   42. chū
   43. xuǎn
   44. 個百音盒,還是一把琴? 這似乎很難做出選
   45.  
   46.    
   47. guǒ
   48. wèn
   49. dào
   50.  
   51. dìng
   52. huì
   53. háo
   54. yóu
   55. gào
   56. 擇。 如果你問到我,我一定會毫不猶豫地告訴
   57.  
   58.  
   59. huì
   60. xuǎn
   61. běn
   62. shū
   63.  
   64.  
   65. zhī
   66.  
   67. tīng
   68. dào
   69. yǒu
   70. 你:“我會選擇一本書。”一支筆?我聽到有
   71. rén
   72. gǎn
   73. tàn
   74. le
   75.  
   76. zhōu
   77. yóu
   78. shì
   79. jiè
   80.  
   81. dài
   82. hěn
   83. duō
   84. hǎo
   85. 人感嘆了:你獨自周游世界,你可以帶很多好
   86. wán
   87. de
   88. dōng
   89.  
   90. wéi
   91. shí
   92. me
   93. yào
   94. dài
   95. zhī
   96. ne
   97.  
   98. duì
   99.  
   100. 玩的東西,你為什么要帶一支筆呢?對此,我
   101. de
   102. huí
   103. shì
   104.  
   105. shì
   106. de
   107.  
   108. yuàn
   109. dài
   110. shàng
   111. zhī
   112. zhōu
   113. yóu
   114. shì
   115. jiè
   116. 的回答是:是的,我愿意帶上一支筆周游世界
   117.  
   118. huì
   119. shì
   120. huān
   121. ba
   122.  
   123. huì
   124. shì
   125. yīn
   126. wéi
   127. jiàn
   128. guò
   129. 。你不會是不喜歡筆吧?你不會是因為見過你
   130. de
   131. péng
   132. yǒu
   133. jiù
   134. yuàn
   135. zài
   136. jiàn
   137. dào
   138. men
   139. le
   140. ba
   141.  
   142. zhī
   143. huān
   144. de
   145. 的朋友就不愿在見到他們了吧?一支你喜歡的
   146. jiù
   147. shì
   148. de
   149. wèi
   150. péng
   151. yǒu
   152.  
   153. huì
   154. zhí
   155. bàn
   156. suí
   157. zhe
   158.  
   159.    
   160. 筆就是你的一位朋友,它會一直伴隨著你。
   161. suǒ
   162. yuàn
   163. dài
   164. zhī
   165. zhōu
   166. yóu
   167. shí
   168. shì
   169. jiè
   170.  
   171. guǒ
   172. 所以我愿意帶一支筆去周游時世界。如果我去
   173. zhōu
   174. yóu
   175. shì
   176. jiè
   177.  
   178. dìng
   179. huì
   180. xiàn
   181. duō
   182. duō
   183. yǒu
   184. ér
   185. guài
   186. 周游世界,我一定會發現許多許多有趣而奇怪
   187. de
   188. shì
   189.  
   190. dào
   191. zhè
   192. xiē
   193. shì
   194.  
   195. men
   196. jiù
   197. yīng
   198. gāi
   199. yòng
   200. de
   201. xīn
   202. 的事。遇到這些事,我們就應該用自己的心去
   203. gǎn
   204. shòu
   205.  
   206. zhè
   207. shí
   208. hòu
   209.  
   210. men
   211. jiù
   212. yīng
   213. gāi
   214. yǒu
   215. shàng
   216.  
   217. zhè
   218. xiē
   219. shì
   220. 感受。這時候,我們就應該有上筆,把這些事
   221. xià
   222. lái
   223.  
   224. yòng
   225. shuō
   226. zhe
   227. de
   228. xīn
   229. shēng
   230.  
   231. guǒ
   232. zài
   233. chuī
   234. hǎi
   235. 記下來,用筆訴說著你的心聲。如果你在吹海
   236. fēng
   237.  
   238. guǒ
   239. zài
   240. dài
   241. lín
   242.  
   243. guǒ
   244. zài
   245. xióng
   246. wěi
   247. de
   248. gāo
   249. shān
   250. 風,如果你在熱帶魚林,如果你在雄偉的高山
   251. shàng
   252.    
   253.    
   254.    
   255.    
   256.    
   257.    
   258.    
   259.    
   260.    
   261.    
   262.    
   263.    
   264. dōu
   265. yòng
   266. shuō
   267. hǎi
   268. de
   269. lán
   270.  
   271. ............你都可以用筆訴說大海的藍,
   272. dòng
   273. de
   274. shén
   275.  
   276. shān
   277. de
   278. zhuàng
   279.    
   280.    
   281.    
   282.    
   283.    
   284.    
   285.    
   286.    
   287.    
   288.    
   289.    
   290.    
   291.    
   292.    
   293.    
   294.    
   295.    
   296.    
   297.    
   298.    
   299.    
   300. 動物的神氣,山的壯麗.....................
   301.    
   302.    
   303. zhè
   304. tàng
   305. yóu
   306. xià
   307. lái
   308.  
   309. dìng
   310. xiě
   311. le
   312. běn
   313.  
   314. huí
   315. ..這趟旅游下來,你一定寫了一本日記。回去
   316. hòu
   317.  
   318. zài
   319. kāi
   320. màn
   321. màn
   322. pǐn
   323. wèi
   324.  
   325. jiù
   326. huì
   327. gǎn
   328. dào
   329. 后,在打開一頁一頁地慢慢品味,你就會感到
   330. jīng
   331.  
   332. nǎo
   333. huì
   334. huí
   335. xiǎng
   336. yóu
   337. shí
   338. de
   339. jīng
   340.  
   341. huì
   342. 驚訝,腦子里會回想自己旅游時的經歷,你會
   343. jiào
   344. zhè
   345. háng
   346. shì
   347. duō
   348. me
   349. de
   350. yǒu
   351.  
   352. yǒu
   353. jià
   354. zhí
   355.  
   356.    
   357. 覺得這次旅行是多么的有意義,有價值。
   358. zhī
   359.  
   360. jiù
   361. shì
   362. de
   363. wèi
   364. qīn
   365. rén
   366.  
   367. suí
   368. shí
   369. suí
   370. xiàng
   371. 支筆,就是你的一位親人,你可以隨時隨地向
   372. shuō
   373. shuō
   374. xīn
   375. huà
   376. 他說說心理話
     
    無注音版:旅游
     如果你獨自旅游,你會帶上一樣什么東西作為你的伴侶呢?是一本書,一個收音機,一個百音盒,還是一把琴? 這似乎很難做出選擇。 如果你問到我,我一定會毫不猶豫地告訴你:“我會選擇一本書。”一支筆?我聽到有人感嘆了:你獨自周游世界,你可以帶很多好玩的東西,你為什么要帶一支筆呢?對此,我的回答是:是的,我愿意帶上一支筆周游世界。你不會是不喜歡筆吧?你不會是因為見過你的朋友就不愿在見到他們了吧?一支你喜歡的筆就是你的一位朋友,它會一直伴隨著你。 所以我愿意帶一支筆去周游時世界。如果我去周游世界,我一定會發現許多許多有趣而奇怪的事。遇到這些事,我們就應該用自己的心去感受。這時候,我們就應該有上筆,把這些事記下來,用筆訴說著你的心聲。如果你在吹海風,如果你在熱帶魚林,如果你在雄偉的高山上............你都可以用筆訴說大海的藍,動物的神氣,山的壯麗.......................這趟旅游下來,你一定寫了一本日記。回去后,在打開一頁一頁地慢慢品味,你就會感到驚訝,腦子里會回想自己旅游時的經歷,你會覺得這次旅行是多么的有意義,有價值。 一支筆,就是你的一位親人,你可以隨時隨地向他說說心理話


    小學生作文大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

    Powered by 小學生作文大全www.chian-ef.com© 2012 www.chian-ef.com Inc.
    Copyright © 2021 04-15 小學生作文大全


    梦幻分分彩 www.15590742199.com:平安县| www.ccsql.com:微山县| www.szjiruicctv.com:凤山市| www.thedrugtest.net:三河市| www.shopzall.com:肃北| www.scrusquash.com:运城市| www.tkozelibitimilijunas.com:鹿邑县| www.ccwomen.org:浦城县| www.usedpresses.org:弥渡县| www.suixicom.com:广汉市| www.honoluluhawaiiairportshuttle.com:永昌县| www.rgepi.com:神木县| www.asmyachtsigns.com:荆州市| www.xinyuezuche.com:清苑县| www.microsatsymp.com:中山市| www.heritagehandbag.com:盱眙县| www.madisonkungfu.com:罗江县| www.wxbqf.com:拜城县| www.socialbookmarking-mar.com:汝阳县| www.chocville.com:富民县| www.mariahturkiye.net:克拉玛依市| www.ysliangcheng.com:普陀区| www.brosway-gioielli-it.com:高安市| www.cp3320.com:鄂托克旗| www.ywijx.com:兴化市| www.berraingenieros.com:肥东县| www.tjskexin.com:平定县| www.the-boyan.com:开鲁县| www.crystallinegm.com:故城县| www.586652.com:湛江市| www.iamsaneen.com:利辛县| www.ciclismonoel.com:科尔| www.fuzhuang1717.com:东乡县| www.hg30789.com:漯河市| www.ticfilm.com:达拉特旗| www.speaklan.com:宜兴市| www.tecnoconfundido.org:桑植县| www.uggboots999.com:乳源| www.ynlykj.com:新疆| www.npyczc.com:吉安县| www.dlm-music.com:夹江县| www.ilmulangka.com:白玉县| www.magazintelevizyonu.com:昔阳县| www.r3989.com:准格尔旗| www.zyfoodmachine.com:颍上县| www.hunantailift.com:泰安市| www.photo-vs.com:克东县| www.carpetgalleryny.com:龙海市| www.office-mode.com:涿鹿县| www.jnddq.com:安化县| www.ziapoe.com:永胜县| www.jinlanwanmuye.com:茶陵县| www.118coffee.com:乃东县| www.omymedia.com:汤原县| www.snuhctc.com:大悟县| www.kjjdyp.com:嘉峪关市| www.gythe.cn:故城县| www.sljjpj.com:嘉祥县| www.686684.com:彭州市| www.southerncrossnat.com:宽甸| www.inattendu32.com:日土县| www.ilmulangka.com:广西| www.sb-uss.com:商丘市| www.99069ww.com:许昌县| www.superonlline.com:百色市| www.absabsolutely.com:盐边县| www.apexelpaso.com:巴彦淖尔市| www.shamrockestatesaz.com:泗洪县| www.xvideogaytube.com:吴忠市| www.kaimasu-online.com:大竹县| www.blondemillennial.com:富川| www.aw368.com:黄骅市| www.oldgrandmatube.com:湟源县| www.wonderfuldealspot.com:北流市| www.total-cover.com:三江| www.926379.com:灵寿县| www.sterlingod.com:德安县| www.kingandqueenspapa.com:陕西省| www.cf667.com:博客| www.lizhao.org:迁安市| www.dadouyoushebei.com:井冈山市| www.dogalviagra.com:桦甸市| www.dropscience.net:松江区| www.ynsh9188.com:阿合奇县|