• <rp id="e6d4k"><meter id="e6d4k"><acronym id="e6d4k"></acronym></meter></rp>

   1. <strong id="e6d4k"></strong>
    <tt id="e6d4k"><noscript id="e6d4k"><delect id="e6d4k"></delect></noscript></tt>
   2. 小學生作文大全 -> 寫物作文 -> 第一章 人物介紹

    第一章 人物介紹

   3.  
   4.  
   5. hào
   6.  
   7.  女一號:
   8.  
   9.  
   10.  
   11.  
   12.  
   13.    
   14. xìng
   15. míng
   16.  
   17. huì
   18.    
   19. huì
   20. xīn
   21.  
   22. duì
   23. wài
   24. míng
   25. chēng
   26.  
   27.  姓名:夜惠 繪心(對外名稱)
   28.  
   29.  
   30.    
   31. néng
   32.  
   33. bīng
   34. kòng
   35. zhì
   36.    
   37. zhòng
   38. kòng
   39. zhì
   40.  
   41. yǐn
   42. cáng
   43.    
   44. chú
   45. le
   46. méi
   47.  異能:冰控制 重力控制(隱藏 除了自己沒
   48. yǒu
   49. rén
   50. zhī
   51. dào
   52.  
   53.    
   54. gǎi
   55. biàn
   56. kōng
   57. jiān
   58.  
   59. yǐn
   60. cáng
   61.    
   62.  
   63. 有人知道) 改變空間(隱藏
   64.  
   65.  
   66.    
   67. shēn
   68. fèn
   69.  
   70. shì
   71. jiè
   72. shǒu
   73. qián
   74. shí
   75. qiáng
   76. de
   77. qiān
   78. jīn
   79.    
   80. shì
   81. jiè
   82. zuì
   83. hǎo
   84. qián
   85.  身份:世界首富前十強的千金 世界最好前
   86. shí
   87. néng
   88. xué
   89. yuàn
   90. de
   91. huì
   92. zhǎng
   93.    
   94. shì
   95. jiè
   96. qián
   97. shí
   98. liè
   99. rén
   100. gōng
   101. de
   102. shā
   103. shǒu
   104. 十異能學院的副會長 世界前十獵人公司的殺手
   105. jiān
   106. zǒng
   107. cái
   108.    
   109. 兼總裁
   110.  
   111.  
   112.    
   113. nián
   114. líng
   115.  
   116.    
   117.    
   118.  年齡:20
   119.  
   120.  
   121.    
   122. ài
   123. hǎo
   124.  
   125. zhěng
   126. rén
   127.  
   128. kēng
   129. rén
   130.  
   131. guān
   132. shù
   133. de
   134. qiē
   135.  
   136. chī
   137. líng
   138.  愛好:整人、坑人、關于藝術的一切、吃零
   139. shí
   140.  
   141.  
   142.    
   143. jiā
   144. rén
   145.  
   146.  
   147. bái
   148.  
   149. bái
   150. qīn
   151.  家人:爸爸、白離、白親
   152.  
   153.  
   154.    
   155. xìng
   156.  
   157. shàn
   158. biàn
   159.  
   160. dìng
   161.  性格:善變,不一定
   162.  
   163.  
   164.  
   165.  
   166.  
   167.  
   168.  
   169.  
   170.    
   171. xìng
   172. míng
   173.  
   174. yuán
   175.  姓名:袁莉莉
   176.  
   177.  
   178.    
   179. néng
   180.  
   181. róng
   182. huà
   183. kòng
   184. zhì
   185.  
   186. kòng
   187. zhì
   188. mǒu
   189. róng
   190. huà
   191.  
   192.  異能:融化控制(可以控制某物體融化)
   193.  
   194.  
   195.    
   196. shēn
   197. fèn
   198.  
   199. shì
   200. jiè
   201. shǒu
   202. qián
   203. bǎi
   204. qiáng
   205. de
   206. qiān
   207. jīn
   208.    
   209.  身份:世界首富前一百強的大千金
   210.  
   211.  
   212.    
   213. nián
   214. líng
   215.  
   216.    
   217.    
   218.  年齡:20
   219.  
   220.  
   221.    
   222. ài
   223. hǎo
   224.  
   225. mài
   226. méng
   227.  
   228. zhuāng
   229. ài
   230.  愛好:賣萌、裝可愛
   231.  
   232.  
   233.    
   234. jiā
   235. rén
   236.  
   237. yuán
   238.  
   239.  
   240.  
   241.  
   242. hòu
   243.  家人:袁霸(弟弟)、爸爸、后媽
   244.  
   245.  
   246.    
   247. xìng
   248.  
   249. huài
   250.  
   251. zhuāng
   252.  
   253. dàn
   254. xīn
   255. hái
   256. shì
   257. shàn
   258. liáng
   259. de
   260.  性格:壞、裝、但心地還是善良的
   261.  
   262.  
   263.  
   264.  
   265.  
   266.    
   267. nán
   268. zhǔ
   269. men
   270.  
   271.  男主們:
   272.  
   273.  
   274.  
   275.  
   276.  
   277.    
   278. xìng
   279. míng
   280.  
   281. ruì
   282. jīn
   283.  姓名:瑞金
   284.  
   285.  
   286.    
   287. néng
   288.  
   289. jīn
   290.  異能:金
   291.  
   292.  
   293.    
   294. shēn
   295. fèn
   296.  
   297. shì
   298. jiè
   299. shǒu
   300. qián
   301. shí
   302. qiáng
   303. de
   304. shǎo
   305.    
   306.  
   307. bǎo
   308.  身份:世界首富前十強的大少爺 (其他保
   309.  
   310. 密)
   311.  
   312.  
   313.    
   314. nián
   315. líng
   316.  
   317.    
   318.    
   319.  年齡:23
   320.  
   321.  
   322.    
   323. ài
   324. hǎo
   325.  
   326. jià
   327.  
   328. nuè
   329. rén
   330.  愛好:打架、虐人
   331.  
   332.  
   333.    
   334. jiā
   335. rén
   336.  
   337. běn
   338. wén
   339. suǒ
   340. yǒu
   341. xìng
   342. ruì
   343. de
   344.  家人:本文所有姓瑞的
   345.  
   346.  
   347.    
   348. xìng
   349.  
   350. lěng
   351.    
   352.  
   353. yòng
   354. mǎi
   355. kōng
   356. diào
   357. le
   358.  
   359.  性格:冷 (不用買空調了)
   360.  
   361.  
   362.  
   363.  
   364.  
   365.  
   366.  
   367.  
   368.    
   369. xìng
   370. míng
   371.  
   372. ruì
   373.  姓名:瑞木
   374.  
   375.  
   376.    
   377. néng
   378.  
   379.  異能:木
   380.  
   381.  
   382.    
   383. shēn
   384. fèn
   385.  
   386. shì
   387. jiè
   388. shǒu
   389. qián
   390. shí
   391. qiáng
   392. de
   393. èr
   394. shǎo
   395.    
   396.  
   397. bǎo
   398.  身份:世界首富前十強的二少爺 (其他保
   399.  
   400. 密)
   401.  
   402.  
   403.    
   404. nián
   405. líng
   406.  
   407.    
   408.    
   409.  年齡:22
   410.  
   411.  
   412.    
   413. ài
   414. hǎo
   415.  
   416. jià
   417.  
   418. zhǒng
   419. huā
   420.  愛好:打架、種花
   421.  
   422.  
   423.    
   424. jiā
   425. rén
   426.  
   427. běn
   428. wén
   429. suǒ
   430. yǒu
   431. xìng
   432. ruì
   433. de
   434.  家人:本文所有姓瑞的
   435.  
   436.  
   437.    
   438. xìng
   439.  
   440. jìng
   441. jìng
   442. kàn
   443. zhe
   444. bié
   445. rén
   446. jiù
   447. hǎo
   448.  
   449. shēn
   450. shì
   451.  性格:靜靜地看著別人就好、紳士
   452.  
   453.  
   454.  
   455.  
   456.  
   457.  
   458.  
   459.  
   460.    
   461. xìng
   462. míng
   463.  
   464. ruì
   465. shuǐ
   466.  姓名:瑞水
   467.  
   468.  
   469.    
   470. néng
   471.  
   472. shuǐ
   473.  異能:水
   474.  
   475.  
   476.    
   477. shēn
   478. fèn
   479.  
   480. shì
   481. jiè
   482. shǒu
   483. qián
   484. shí
   485. qiáng
   486. de
   487. sān
   488. shǎo
   489.    
   490.  
   491. bǎo
   492.  身份:世界首富前十強的三少爺 (其他保
   493.  
   494. 密)
   495.  
   496.  
   497.    
   498. nián
   499. líng
   500.  
   501.    
   502.    
   503.  
   504. ruì
   505. huǒ
   506. shì
   507. shuāng
   508. bāo
   509. tāi
   510.  
   511.  年齡:21(和瑞火是雙胞胎)
   512.  
   513.  
   514.    
   515. ài
   516. hǎo
   517.  
   518. jià
   519.  
   520. yǎng
   521.  
   522. zhào
   523. jìng
   524.  愛好:打架、養魚、照鏡子
   525.  
   526.  
   527.    
   528. jiā
   529. rén
   530.  
   531. běn
   532. wén
   533. suǒ
   534. yǒu
   535. xìng
   536. ruì
   537. de
   538.  家人:本文所有姓瑞的
   539.  
   540.  
   541.    
   542. xìng
   543.  
   544. xiàng
   545. shuǐ
   546. yàng
   547. de
   548. nán
   549.  
   550. wēn
   551. róu
   552.  性格:像水一樣的男子,溫柔
   553.  
   554.  
   555.  
   556.  
   557.  
   558.  
   559.  
   560.  
   561.    
   562. xìng
   563. míng
   564.  
   565. ruì
   566. huǒ
   567.  姓名:瑞火
   568.  
   569.  
   570.    
   571. néng
   572.  
   573. huǒ
   574.  異能;火
   575.  
   576.  
   577.    
   578. shēn
   579. fèn
   580.  
   581. shì
   582. jiè
   583. shǒu
   584. qián
   585. shí
   586. qiáng
   587. de
   588. shǎo
   589.    
   590.  
   591. bǎo
   592.  身份:世界首富前十強的四少爺 (其他保
   593.  
   594. 密)
   595.  
   596.  
   597.    
   598. nián
   599. líng
   600.  
   601.    
   602.    
   603.  
   604. ruì
   605. shuǐ
   606. shì
   607. shuāng
   608. bāo
   609. tāi
   610.  
   611.  年齡:21(和瑞水是雙胞胎)
   612.  
   613.  
   614.    
   615. ài
   616. hǎo
   617.  
   618. jià
   619.  
   620. yóu
   621.  愛好:打架、打游戲
   622.  
   623.  
   624.    
   625. jiā
   626. rén
   627.  
   628. běn
   629. wén
   630. suǒ
   631. yǒu
   632. xìng
   633. ruì
   634. de
   635.  家人:本文所有姓瑞的
   636.  
   637.  
   638.    
   639. xìng
   640.  
   641. huǒ
   642. yàng
   643. de
   644. nán
   645.  
   646. bào
   647. zào
   648.  性格:火一樣的男子、暴躁
   649.  
   650.  
   651.  
   652.  
   653.  
   654.  
   655.  
   656.  
   657.    
   658. xìng
   659. míng
   660.  
   661. ruì
   662.  姓名:瑞土
   663.  
   664.  
   665.    
   666. néng
   667.  
   668.  異能:土
   669.  
   670.  
   671.    
   672. shēn
   673. fèn
   674.  
   675. shì
   676. jiè
   677. shǒu
   678. qián
   679. shí
   680. qiáng
   681. de
   682. shǎo
   683.    
   684.  
   685. bǎo
   686.  身份:世界首富前十強的五少爺 (其他保
   687.  
   688. 密)
   689.  
   690.  
   691.    
   692. nián
   693. líng
   694.  
   695.    
   696.    
   697.  年齡:20
   698.  
   699.  
   700.    
   701. ài
   702. hǎo
   703.  
   704. jià
   705.  
   706. zuò
   707. táo
   708.  
   709.  愛好:打架、做陶泥、
   710.  
   711.  
   712.    
   713. jiā
   714. rén
   715.  
   716. běn
   717. wén
   718. suǒ
   719. yǒu
   720. xìng
   721. ruì
   722. de
   723.  家人:本文所有姓瑞的
   724.  
   725.  
   726.    
   727. xìng
   728.  
   729. bāo
   730. róng
   731. bié
   732. rén
   733.  
   734. kuān
   735. hóng
   736. liàng
   737.  
   738.  性格:包容別人、寬宏大量、
   739.  
   740.  
   741.  
   742.  
   743.  
   744.  
   745.  
   746.  
   747.    
   748. xìng
   749. míng
   750.  
   751. bái
   752.  姓名:白離
   753.  
   754.  
   755.    
   756. néng
   757.  
   758. kòng
   759. zhì
   760. dòng
   761. zhí
   762.  異能:控制動植物
   763.  
   764.  
   765.    
   766. shēn
   767. fèn
   768.  
   769. shì
   770. jiè
   771. shǒu
   772. qián
   773. shí
   774. qiáng
   775. de
   776. shǎo
   777.    
   778.  
   779. bǎo
   780.  身份:世界首富前十強的大少爺 (其他保
   781.  
   782. 密)
   783.  
   784.  
   785.    
   786. nián
   787. líng
   788.  
   789.    
   790.    
   791.  年齡:25
   792.  
   793.  
   794.    
   795. ài
   796. hǎo
   797.  
   798. guān
   799. diàn
   800. de
   801. qiē
   802.  
   803.  愛好:關于電器的一切、
   804.  
   805.  
   806.    
   807. jiā
   808. rén
   809.  
   810. huì
   811.  
   812. bái
   813. qīn
   814.  
   815.  家人:夜惠、白親、爸爸
   816.  
   817.  
   818.    
   819. xìng
   820.  
   821. quán
   822. kāi
   823.  性格:霸氣全開
   824.  
   825.  
   826.  
   827.  
   828.  
   829.  
   830.  
   831.  
   832.    
   833. xìng
   834. míng
   835.  
   836. bái
   837. qīn
   838.  姓名:白親
   839.  
   840.  
   841.    
   842. néng
   843.  
   844. kòng
   845. zhì
   846. xiǎo
   847. biàn
   848. huà
   849.  
   850. dài
   851. xiē
   852. niàn
   853. kòng
   854. zhì
   855.  異能:控制物體大小變化(帶一些意念控制
   856.  
   857.  
   858.  
   859.    
   860. shēn
   861. fèn
   862.  
   863. shì
   864. jiè
   865. shǒu
   866. qián
   867. shí
   868. qiáng
   869. de
   870. èr
   871. shǎo
   872.    
   873.  
   874. bǎo
   875.  身份:世界首富前十強的二少爺 (其他保
   876.  
   877. 密)
   878.  
   879.  
   880.    
   881. nián
   882. líng
   883.  
   884.    
   885.    
   886.  年齡:23
   887.  
   888.  
   889.    
   890. ài
   891. hǎo
   892.  
   893. yóu
   894.  
   895.  愛好:旅游、
   896.  
   897.  
   898.    
   899. jiā
   900. rén
   901.  
   902. huì
   903.  
   904. bái
   905.  
   906.  家人:夜惠、白離、爸爸
   907.  
   908.  
   909.    
   910. xìng
   911.  
   912. xián
   913. huì
   914.  
   915. zhōu
   916. dào
   917.  
   918.  性格:賢惠、周到、
   919.  
   920.  
   921.  
   922.  
   923.  
   924.  
   925.  
   926.  
   927.    
   928. mǎn
   929.    
   930.    
   931. zàn
   932. gèng
   933.  不滿20贊不更啦
     
    無注音版:第一章 人物介紹
     女一號:
     
     姓名:夜惠 繪心(對外名稱)
     異能:冰控制 重力控制(隱藏 除了自己沒有人知道) 改變空間(隱藏 )
     身份:世界首富前十強的千金 世界最好前十異能學院的副會長 世界前十獵人公司的殺手兼總裁
     年齡:20
     愛好:整人、坑人、關于藝術的一切、吃零食
     家人:爸爸、白離、白親
     性格:善變,不一定
     
     
     姓名:袁莉莉
     異能:融化控制(可以控制某物體融化)
     身份:世界首富前一百強的大千金
     年齡:20
     愛好:賣萌、裝可愛
     家人:袁霸(弟弟)、爸爸、后媽
     性格:壞、裝、但心地還是善良的
     
     男主們:
     
     姓名:瑞金
     異能:金
     身份:世界首富前十強的大少爺 (其他保密)
     年齡:23
     愛好:打架、虐人
     家人:本文所有姓瑞的
     性格:冷 (不用買空調了)
     
     
     姓名:瑞木
     異能:木
     身份:世界首富前十強的二少爺 (其他保密)
     年齡:22
     愛好:打架、種花
     家人:本文所有姓瑞的
     性格:靜靜地看著別人就好、紳士
     
     
     姓名:瑞水
     異能:水
     身份:世界首富前十強的三少爺 (其他保密)
     年齡:21(和瑞火是雙胞胎)
     愛好:打架、養魚、照鏡子
     家人:本文所有姓瑞的
     性格:像水一樣的男子,溫柔
     
     
     姓名:瑞火
     異能;火
     身份:世界首富前十強的四少爺 (其他保密)
     年齡:21(和瑞水是雙胞胎)
     愛好:打架、打游戲
     家人:本文所有姓瑞的
     性格:火一樣的男子、暴躁
     
     
     姓名:瑞土
     異能:土
     身份:世界首富前十強的五少爺 (其他保密)
     年齡:20
     愛好:打架、做陶泥、
     家人:本文所有姓瑞的
     性格:包容別人、寬宏大量、
     
     
     姓名:白離
     異能:控制動植物
     身份:世界首富前十強的大少爺 (其他保密)
     年齡:25
     愛好:關于電器的一切、
     家人:夜惠、白親、爸爸
     性格:霸氣全開
     
     
     姓名:白親
     異能:控制物體大小變化(帶一些意念控制)
     身份:世界首富前十強的二少爺 (其他保密)
     年齡:23
     愛好:旅游、
     家人:夜惠、白離、爸爸
     性格:賢惠、周到、
     
     
     不滿20贊不更啦


    小學生作文大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

    Powered by 小學生作文大全www.chian-ef.com© 2012 www.chian-ef.com Inc.
    Copyright © 2021 01-15 小學生作文大全


    梦幻分分彩 www.kashoubangzongdai.com:彰化县| www.martabevacqua.com:隆昌县| www.shgsfwls.com:东光县| www.healthwearonline.com:陆河县| www.tianxiaojyh.com:定远县| www.hikatiescarlett.com:新津县| www.kaimasu-online.com:客服| www.nnxrlt.com:蒲城县| www.attitude-digital.com:佛教| www.lsyjsg.com:福贡县| www.nord-lefilm.com:大洼县| www.plusjobs.org:加查县| www.fromussr.com:奈曼旗| www.lyhszp.com:武鸣县| www.hannahchungportfolio.com:梁山县| www.coralclay.com:尼木县| www.baidu48.com:华阴市| www.mixbrand.net:楚雄市| www.ylsqsly.com:临泽县| www.rotaryclubstpete.com:临清市| www.ningmengwl.com:涟水县| www.myfamilyschoice.com:张掖市| www.simonsapartments.com:安达市| www.jfsjt.com:贺兰县| www.ctspecialistsllc.com:遵义市| www.jxwanli.com:长泰县| www.199bongo.com:阿拉善盟| www.listensoulution.com:邓州市| www.lgmedicine.com:项城市| www.mathtuition.org:扶余县| www.sqgdz.com:麻江县| www.kvnsc.com:威海市| www.riseaboveself.org:论坛| www.592chao.com:石首市| www.phuengoat.com:望都县| www.xggtw.cn:宁阳县| www.papigotravel.com:江达县| www.tradingjm.com:阿坝| www.elegooo.com:温州市| www.booksrev.com:五河县| www.alongtheway-mdt.com:隆安县| www.400nanchong.com:枝江市| www.g7568.com:长葛市| www.pmtprofits.com:正镶白旗| www.pulaumandeh.com:民乐县| www.freeportluxembourg.com:都昌县| www.bungalowsvicksol.com:巢湖市| www.brilliantgarmentco.com:烟台市| www.shshangwei.com:瓦房店市| www.cp2776.com:吴江市| www.abcqg.com:策勒县| www.changsha8.com:将乐县| www.xzjwgczw.com:武隆县| www.carakesehatan.com:同江市| www.killdevilhillbrooklyn.com:富川| www.eccacaceres.org:温州市| www.sihushiping.com:绩溪县| www.cec-ci.org:祁门县| www.xchongqing.com:崇仁县| www.hearthemlive.com:洪泽县| www.banthuoconline.com:甘南县| www.allsmsfree.com:休宁县| www.2828anime.com:古田县| www.thisdayinmusicapps.com:潍坊市| www.cdhdlgs.com:肃宁县| www.bolemaimai.com:黑河市| www.y6762.com:鄯善县| www.ramexrentacar.com:高密市| www.victorhugor.com:博兴县| www.ovomasturbador.com:锡林郭勒盟| www.globtacs.com:商南县| www.plan-a-3.com:汝阳县| www.qingqier.com:延边| www.hmartusa.net:池州市| www.hibibhoora.com:邵阳市| www.chinazczd.com:班玛县| www.www-oil.com:吉林省| www.modernmosesclothingcompany.com:金堂县| www.alinadeemamin.com:曲靖市| www.floridahospitaldls.com:牡丹江市| www.hashtagluzit.com:南投市| www.xstarllc.com:德钦县| www.lushundoors.com:江安县| www.asscing.com:铜陵市|