• <rp id="e6d4k"><meter id="e6d4k"><acronym id="e6d4k"></acronym></meter></rp>

   1. <strong id="e6d4k"></strong>
    <tt id="e6d4k"><noscript id="e6d4k"><delect id="e6d4k"></delect></noscript></tt>
   2. 小學生作文大全 -> 五年級作文 -> 孤月殘狼——第一章

    孤月殘狼——第一章

   3.  
   4.  
   5.  
   6. yōu
   7.  
   8.  
   9. yōu
   10.  
   11.  
   12.  
   13. hán
   14. lěng
   15. de
   16. yuè
   17. guāng
   18. xià
   19.  
   20.  “呦嗚——呦嗚——”寒冷的月光下,一
   21. zhī
   22. láng
   23. zhàn
   24. zài
   25. xuě
   26. shān
   27. nán
   28. hài
   29. rén
   30. de
   31. gāo
   32. shàng
   33. bēi
   34. háo
   35. 只母狼站在日曲卡雪山南麓駭人的高崖上悲嗥
   36. zhe
   37.  
   38. shēn
   39. hòu
   40. de
   41. luò
   42. zhòng
   43. láng
   44. gēn
   45. zhe
   46. bēi
   47. háo
   48. zhe
   49.  
   50. dōu
   51. duì
   52. yuè
   53. 著,身后的珀珞坭眾狼也跟著悲嗥著,都對月
   54. zhǎng
   55.  
   56.  
   57. xiàng
   58. yuè
   59. liàng
   60. qīng
   61. zhe
   62. xīn
   63. xiàn
   64. de
   65. bēi
   66. shāng
   67.    
   68.    
   69. 長哭——向月亮傾吐著自己心里無限的悲傷&#
   70.    
   71.    
   72.    
   73.    
   74.    
   75.    
   76.    
   77.    
   78.    
   79.    
   80.    
   81.    
   82.    
   83.    
   84.    
   85.    
   86.    
   87.    
   88.    
   89.    
   90.    
   91.    
   92.    
   93.    
   94.    
   95.    
   96.    
   97.    
   98.    
   99.    
   100.    
   101.    
   102.    
   103.    
   104. 183;&#183;&#183;&#183;&#183;&#183;
   105.  
   106.  
   107.    
   108. zhè
   109. shì
   110. zhī
   111. gāng
   112. gāng
   113. sàng
   114. de
   115. láng
   116.  
   117. hái
   118. hěn
   119. nián
   120. qīng
   121.  
   122. kǒu
   123.  這是一只剛剛喪夫的母狼,還很年輕,牙口
   124. cái
   125. suì
   126.  
   127. yǒu
   128. zhe
   129. hǎn
   130. jiàn
   131. ér
   132. měi
   133. de
   134. hēi
   135. láng
   136. máo
   137.  
   138. xiān
   139. 才四歲。它有著罕見而美麗的紫黑色狼毛,纖
   140. róu
   141. jiāo
   142. qiǎo
   143. de
   144. shēn
   145. cái
   146.  
   147. měi
   148. de
   149. dān
   150. fèng
   151. láng
   152. yǎn
   153. hǎo
   154. tán
   155. qiū
   156. shuǐ
   157. 柔嬌巧的身材,美麗的單鳳狼眼好似一潭秋水
   158.  
   159. qīng
   160. chè
   161. míng
   162. liàng
   163.  
   164. zhěng
   165. zhī
   166. láng
   167. huàn
   168. zhe
   169. qīng
   170. chūn
   171. de
   172. huó
   173.  
   174. hǎo
   175. ,清澈明亮,整只狼煥發著青春的活力,好似
   176. zhū
   177. jiāo
   178. nèn
   179. de
   180. luó
   181. lán
   182.  
   183. měi
   184. jiāo
   185. yàn
   186. ér
   187. wán
   188. qiáng
   189.  
   190. yīn
   191.  
   192. 一株嬌嫩的紫羅蘭,美麗嬌艷而頑強,因此,
   193. de
   194. fāng
   195. míng
   196. jiào
   197. lán
   198.  
   199. 它的芳名叫紫蘭。
   200.  
   201.  
   202.    
   203. de
   204. jun
   205. shì
   206. luò
   207. láng
   208. qún
   209. de
   210. láng
   211. wáng
   212.  
   213.  
   214. gōng
   215. láng
   216.  它的夫君是珀珞坭狼群的狼王——大公狼尼
   217. luò
   218.  
   219. lán
   220. shēn
   221. shēn
   222. ài
   223. zhe
   224. láng
   225. wáng
   226. luò
   227.  
   228. luò
   229. kǒu
   230. suì
   231. 洛。紫蘭深深地愛著狼王尼洛,尼洛牙口四歲
   232.  
   233. kuí
   234. jiàn
   235. zhuàng
   236.  
   237. cōng
   238. míng
   239. líng
   240.  
   241. shēn
   242. shàng
   243. zhǒng
   244. de
   245. ,體格魁梧健壯,聰明伶俐,身上那種獨特的
   246. gōng
   247. láng
   248. de
   249. dǎn
   250. shí
   251. ràng
   252. lán
   253. xīn
   254. zuì
   255.  
   256. dàn
   257. shì
   258.  
   259. jiù
   260. zài
   261. 大公狼的魄力與膽識讓紫蘭心醉。但是,就在
   262.  
   263. láng
   264. wáng
   265. luò
   266. què
   267. yǒng
   268. yuǎn
   269. de
   270. kāi
   271. le
   272.    
   273.    
   274.    
   275.    
   276.    
   277.    
   278.    
   279.    
   280. 那一刻,狼王尼洛卻永遠的離開了它&#183;&#
   281.    
   282.    
   283.    
   284.    
   285.    
   286.    
   287.    
   288.    
   289.    
   290.    
   291.    
   292.    
   293.    
   294.    
   295.    
   296.    
   297.    
   298.    
   299.    
   300.    
   301.    
   302.    
   303.    
   304.    
   305.    
   306.    
   307.    
   308.    
   309. 183;&#183;&#183;&#183;&#183;
   310.  
   311.  
   312.    
   313. láng
   314. wáng
   315. luò
   316. jīn
   317. tiān
   318. bàng
   319. wǎn
   320. lǐng
   321. zhe
   322. luò
   323. láng
   324. qún
   325.  狼王尼洛今天傍晚率領著珀珞坭狼群去日曲
   326. xuě
   327. shān
   328. nán
   329. de
   330. xuě
   331. xiàn
   332. shòu
   333. liè
   334.  
   335. luò
   336. láng
   337. qún
   338. jīn
   339. tiān
   340. yùn
   341. 卡雪山南麓的雪線狩獵,珀珞坭狼群今天運氣
   342. cuò
   343.  
   344. pèng
   345. dào
   346. zhī
   347. méi
   348. huā
   349.  
   350. zhè
   351. shì
   352. zhī
   353. féi
   354. nèn
   355. de
   356. méi
   357. huā
   358. 不錯,碰到一只梅花鹿。這是一只肥嫩的梅花
   359. ā
   360.  
   361. shì
   362. láng
   363. zuì
   364. ài
   365. chī
   366. de
   367. měi
   368. wèi
   369. jiā
   370. yáo
   371. ā
   372.  
   373.  
   374. 鹿啊,是狼最愛吃的美味佳肴啊!!
   375.  
   376.  
   377.    
   378. láng
   379. wáng
   380. luò
   381. shēng
   382. lìng
   383. xià
   384.  
   385. luò
   386. láng
   387. qún
   388. zhe
   389. kǒu
   390.  狼王尼洛一聲令下,珀珞坭狼群立刻滴著口
   391. shuǐ
   392. xiàng
   393. méi
   394. huā
   395.  
   396. méi
   397. huā
   398. zài
   399. qián
   400. miàn
   401. jīng
   402. huāng
   403. táo
   404. cuàn
   405.  
   406. luò
   407. 水撲向梅花鹿,梅花鹿在前面驚慌逃竄,珀珞
   408. láng
   409. qún
   410. zài
   411. hòu
   412. miàn
   413. xián
   414. wěi
   415. měng
   416. zhuī
   417.  
   418. 坭狼群在后面銜尾猛追。
   419.  
   420.  
   421.    
   422. méi
   423. huā
   424. tuǐ
   425. ròu
   426.  
   427. shàn
   428. zhǎng
   429. zhǎng
   430. bēn
   431. pǎo
   432.  
   433. dàn
   434. láng
   435.  梅花鹿腿部肌肉發達,擅長長途奔跑;但狼
   436. shì
   437. zhǎng
   438. bēn
   439. de
   440. gāo
   441. shǒu
   442.  
   443. shì
   444.  
   445. chǎng
   446. shēng
   447. zhuī
   448. zhú
   449. sài
   450. 也是長途奔襲的高手,于是,一場生死追逐賽
   451. zài
   452. xuě
   453. shān
   454. nán
   455. de
   456. xuě
   457. xiàn
   458. shàng
   459. shàng
   460. yǎn
   461. le
   462.    
   463.    
   464.    
   465.    
   466.    
   467.    
   468.    
   469.    
   470.    
   471.    
   472. 在日曲卡雪山南麓的雪線上上演了&#183;&#18
   473.    
   474.    
   475.    
   476.    
   477.    
   478.    
   479.    
   480.    
   481.    
   482.    
   483.    
   484.    
   485.    
   486.    
   487.    
   488.    
   489.    
   490.    
   491.    
   492.    
   493.    
   494.    
   495.    
   496.    
   497.    
   498.    
   499. jié
   500. guǒ
   501. shì
   502.  
   503. luò
   504. 3;&#183;&#183;&#183;&#183;結果是:珀珞坭
   505. láng
   506. qún
   507. chuǎn
   508. zhuī
   509. chū
   510. shí
   511. duō
   512.  
   513. hǎo
   514. róng
   515. cái
   516. jiāng
   517. méi
   518. 狼群氣喘吁吁地追出十多里,好不容易才將梅
   519. huā
   520. huò
   521. le
   522.  
   523. 花鹿捕獲了。
   524.  
   525.  
   526.    
   527. xuě
   528. tiān
   529. de
   530.  
   531. chī
   532. kǒu
   533. ròu
   534.  
   535. kǒu
   536. xuè
   537.  
   538. zhè
   539. duì
   540.  大雪天的,吃一口鹿肉,喝一口鹿血,這對
   541. hán
   542. jiāo
   543. de
   544. luò
   545. láng
   546. qún
   547. lái
   548. shuō
   549.  
   550. shì
   551. tiān
   552. xià
   553. kuài
   554. shì
   555. 饑寒交迫的珀珞坭狼群來說,是天下一大快事
   556.  
   557. suǒ
   558.  
   559. luò
   560. láng
   561. qún
   562. yǎo
   563. fān
   564. le
   565. méi
   566. huā
   567. hòu
   568. jiù
   569. 。所以,珀珞坭狼群咬翻了梅花鹿后就急不可
   570. nài
   571. de
   572. hǒng
   573. nào
   574. zhēng
   575. qiǎng
   576. lái
   577.  
   578. 耐的哄鬧爭搶起來。
   579.  
   580.  
   581.    
   582.  
   583. yōu
   584. yōu
   585.  
   586.  
   587.  
   588. rán
   589. de
   590. shēng
   591. láng
   592. háo
   593.  
   594. shǐ
   595. luò
   596. láng
   597.  “呦呦——”突然的幾聲狼嗥,使珀珞坭狼
   598. qún
   599. jǐng
   600. jiào
   601. lái
   602.  
   603. jiā
   604. yuē
   605. ér
   606. tóng
   607. dōu
   608. tíng
   609. zhǐ
   610. le
   611. zhēng
   612. qiǎng
   613.  
   614. 群警覺起來,大家不約而同地都停止了爭搶,
   615. shù
   616. ěr
   617. zǎi
   618. tīng
   619.  
   620. 豎耳仔細諦聽。
   621.  
   622.  
   623.    
   624. guǒ
   625. rán
   626.  
   627. luò
   628. láng
   629. qún
   630. yuǎn
   631. chù
   632. shǎn
   633. zhe
   634. è
   635.  果然,離珀珞坭狼群不遠處閃著一顆顆饑餓
   636. de
   637. yíng
   638. yíng
   639. de
   640. guāng
   641.  
   642. zhòng
   643. láng
   644. tái
   645. tóu
   646. kàn
   647.  
   648. liào
   649.  
   650. bàn
   651. shā
   652. 的綠瑩瑩的光。眾狼抬頭一看,不料,半路殺
   653. chū
   654. chéng
   655. yǎo
   656. jīn
   657.  
   658.  
   659. láng
   660. qún
   661.  
   662.  
   663. 出個程咬金——伊斯卡狼群!!
   664.  
   665.  
   666.    
   667. láng
   668. qún
   669. de
   670. lǐng
   671. shì
   672. xuě
   673. shān
   674. de
   675. běi
   676. ā
   677.  
   678.  伊斯卡狼群的領地是日曲卡雪山的北麓啊!
   679.  
   680. zěn
   681. me
   682. huì
   683. chū
   684. xiàn
   685. zài
   686. zhè
   687.  
   688.  
   689. lán
   690. chī
   691. jīng
   692. de
   693. xiǎng
   694.  
   695. cuò
   696.  
   697. !怎么會出現在這??紫蘭吃驚的想。不錯,
   698. láng
   699. shì
   700. yǒu
   701. qiáng
   702. liè
   703. lǐng
   704. shí
   705. de
   706. dòng
   707.  
   708. cháo
   709. xué
   710. wéi
   711. 狼是具有強烈領地意識的動物,以自己巢穴為
   712. zhōng
   713. xīn
   714.  
   715. fāng
   716. yuán
   717. bǎi
   718. duō
   719. dōu
   720. shì
   721. wéi
   722. de
   723. lǐng
   724.  
   725. yǔn
   726. 中心,方圓一百多里都視為自己的領地,不允
   727. rèn
   728. dòng
   729. qīn
   730. fàn
   731. shén
   732. shèng
   733. de
   734. lǐng
   735.  
   736. yīn
   737. zhe
   738. 許任何動物侵犯自己神圣的領地。因著伊斯卡
   739. láng
   740. qún
   741. luò
   742. láng
   743. qún
   744. lín
   745. ér
   746.  
   747. jīng
   748. cháng
   749. huì
   750. yǒu
   751. lǐng
   752. de
   753. 狼群與珀珞坭狼群眥鄰而居,經常會有領地的
   754.  
   755. suǒ
   756.  
   757. xiàng
   758. zhī
   759. jiān
   760. dōu
   761. rèn
   762. shí
   763.  
   764. 摩擦,所以,相互之間也都認識。
   765.  
   766.  
   767.    
   768. shí
   769.  
   770. luò
   771. láng
   772. qún
   773. zài
   774. zhuī
   775. méi
   776. huā
   777. shí
   778.  
   779. zhī
   780.  其實,珀珞坭狼群在追捕梅花鹿時,不知不
   781. jiào
   782. zhōng
   783. yuè
   784. guò
   785. biān
   786. jiè
   787. xiàn
   788. dào
   789. le
   790. láng
   791. qún
   792. de
   793. lǐng
   794. le
   795.  
   796. zhī
   797. 覺中越過邊界線到了伊斯卡狼群的領地了,只
   798. shì
   799. luò
   800. láng
   801. qún
   802. méi
   803. yǒu
   804. jiào
   805. dào
   806. ér
   807.  
   808. 是珀珞坭狼群沒有發覺到而已。
   809.  
   810.  
   811.    
   812.  
   813.  
   814.  
   815.  
   816.  
   817.  
   818. zhòng
   819. láng
   820. wéi
   821. guò
   822. lái
   823.  
   824.  “嗚嚕——嗚嚕——”伊斯卡眾狼圍過來,
   825. bǎi
   826. kāi
   827. dòu
   828. jià
   829. shì
   830.  
   831. hóu
   832. lóng
   833. shēn
   834. chù
   835. chū
   836. yīn
   837. de
   838. zhòu
   839.  
   840. 擺開格斗架勢,喉嚨深處發出陰毒的詛咒:
   841.  
   842.  
   843.    
   844.  
   845.  
   846. men
   847. shì
   848. chī
   849. le
   850. xióng
   851. xīn
   852. bào
   853. dǎn
   854. le
   855. ba
   856.  
   857.  
   858. gǎn
   859. yuè
   860. guò
   861.  ——你們是吃了熊心豹子膽了吧!!敢越過
   862. biān
   863. jiè
   864. xiàn
   865. lái
   866. men
   867. lǐng
   868. shòu
   869. liè
   870.  
   871. men
   872. zhè
   873. shì
   874. cún
   875. de
   876. shí
   877. me
   878. 邊界線來我們領地里狩獵,你們這是存的什么
   879. xīn
   880. ā
   881.  
   882.  
   883. shì
   884. shì
   885. xīn
   886. guǐ
   887. ya
   888.  
   889.  
   890. men
   891. jǐng
   892. gào
   893. men
   894. 心啊??是不是居心不軌呀??我們警告你們
   895.  
   896. kuài
   897. diǎn
   898. kāi
   899. men
   900. de
   901. lǐng
   902.  
   903. rán
   904. jiù
   905. jiào
   906. men
   907. chī
   908. le
   909. :快點離開我們的領地,不然就叫你們吃不了
   910. dōu
   911. zhe
   912. zǒu
   913.  
   914.  
   915. 兜著走!!
   916.  
   917.  
   918.    
   919.  
   920. yōu
   921.  
   922.  
   923. yōu
   924.  
   925.  
   926.  
   927. luò
   928. zhòng
   929. láng
   930. bǎi
   931. kāi
   932.  “呦嗚——呦嗚——”珀珞坭眾狼也擺開格
   933. dòu
   934. jià
   935. shì
   936.  
   937. háo
   938. jiào
   939. màn
   940.  
   941. 斗架勢,嗥叫謾罵:
   942.  
   943.  
   944.    
   945.  
   946.  
   947. guǎn
   948. zhè
   949. shì
   950. shì
   951. men
   952. de
   953. lǐng
   954.  
   955. men
   956. kuài
   957. gěi
   958.  ——不管這里是不是你們的領地,你們快給
   959. men
   960. gǔn
   961. dàn
   962.  
   963.  
   964. men
   965. méi
   966. xìng
   967. men
   968. jiū
   969. chán
   970. qīng
   971.  
   972.  
   973. 我們滾蛋!!我們沒興趣和你們糾纏不清!!
   974.  
   975.  
   976.    
   977.  
   978.  
   979.  
   980.  
   981. zhàn
   982. zài
   983. láng
   984. qún
   985. qián
   986. tóu
   987. de
   988. zhī
   989. jǐng
   990.  “嗚——”站在伊斯卡狼群前頭的一只脖頸
   991. chù
   992. hēi
   993. hǎo
   994. xiàng
   995. dài
   996. le
   997. hēi
   998. xiàng
   999. quān
   1000. de
   1001. gōng
   1002. láng
   1003. chōng
   1004. zhe
   1005. láng
   1006. wáng
   1007. 處漆黑得好像戴了黑色項圈的大公狼沖著狼王
   1008. luò
   1009.  
   1010. bǎi
   1011. kāi
   1012. jià
   1013. shì
   1014.  
   1015. quán
   1016. shēn
   1017. láng
   1018. máo
   1019. sǒng
   1020. lái
   1021.  
   1022. xiàng
   1023. zuò
   1024. 尼洛,擺開架勢,全身狼毛聳立起來,像一座
   1025. xiǎo
   1026. xiǎo
   1027. de
   1028. hēi
   1029. shān
   1030.  
   1031. jǐn
   1032. jiē
   1033. zhe
   1034. xiàng
   1035. zhòng
   1036. láng
   1037. chū
   1038. le
   1039. gōng
   1040. 小小的黑山,緊接著向伊斯卡眾狼發出了攻擊
   1041. zhǐ
   1042. lìng
   1043.  
   1044. 指令。
   1045.  
   1046.  
   1047.    
   1048. hēi
   1049. gōng
   1050. láng
   1051. jiù
   1052. shì
   1053. láng
   1054. qún
   1055. de
   1056. láng
   1057. wáng
   1058.  
   1059. shì
   1060.  黑脖子公狼就是伊斯卡狼群的狼王,也是伊
   1061. láng
   1062. qún
   1063. de
   1064. zhǔ
   1065. xīn
   1066.  
   1067. míng
   1068. jiào
   1069. tiān
   1070. lóng
   1071.  
   1072. shì
   1073. 斯卡狼群的主心骨,它名叫天隆,意思是它發
   1074. biāo
   1075. shí
   1076. quán
   1077. shēn
   1078. de
   1079. máo
   1080. dōu
   1081. xiàng
   1082. zhe
   1083. tiān
   1084. kōng
   1085. shù
   1086. zhe
   1087.  
   1088. xiàng
   1089. zuò
   1090. xiǎo
   1091. xiǎo
   1092. 飆時全身的毛發都向著天空豎著,像一座小小
   1093. de
   1094. hēi
   1095. shān
   1096.  
   1097. shǐ
   1098. láng
   1099. jiào
   1100. shí
   1101. fèn
   1102. gāo
   1103. kǒng
   1104.  
   1105. 的黑山,使狼覺得它十分高大恐怖。
   1106.  
   1107.  
   1108.    
   1109. kōng
   1110. zhōng
   1111. hái
   1112. màn
   1113. zhe
   1114. qìn
   1115. láng
   1116. xīn
   1117. de
   1118. méi
   1119. huā
   1120. de
   1121. ròu
   1122. xiāng
   1123.  空氣中還彌漫著沁狼心脾的梅花鹿的肉香和
   1124. xuè
   1125. xīng
   1126. wèi
   1127.  
   1128. shǐ
   1129. zhòng
   1130. láng
   1131. xiàng
   1132. le
   1133. xìng
   1134. fèn
   1135. yàng
   1136.  
   1137. 血腥味,使伊斯卡眾狼像服了興奮劑一樣,個
   1138. xiàng
   1139. gǎn
   1140. duì
   1141. duì
   1142. yuán
   1143.  
   1144. xiàng
   1145. zhèn
   1146. kuáng
   1147. biāo
   1148. de
   1149. hēi
   1150. xīng
   1151. fēng
   1152.  
   1153. 個像敢死隊隊員,像一陣狂飆的黑色腥風,壓
   1154. xiàng
   1155. luò
   1156. láng
   1157. qún
   1158.  
   1159. 向珀珞坭狼群。
   1160.  
   1161.  
   1162.    
   1163. luò
   1164. zhòng
   1165. láng
   1166. bǎi
   1167. kāi
   1168. jià
   1169. shì
   1170. fēn
   1171. fēn
   1172. yíng
   1173. zhàn
   1174.  
   1175. dàn
   1176. shì
   1177.    
   1178.    
   1179.    
   1180.    
   1181.    
   1182.    
   1183.  珀珞坭眾狼擺開架勢紛紛迎戰,但是&#183;
   1184.    
   1185.    
   1186.    
   1187.    
   1188.    
   1189.    
   1190.    
   1191.    
   1192.    
   1193.    
   1194.    
   1195.    
   1196. láng
   1197. qún
   1198. hǎo
   1199. xiàng
   1200. shì
   1201. chōng
   1202. zhe
   1203. luò
   1204. &#183;&#183;伊斯卡狼群好像不是沖著珀珞坭
   1205. zhòng
   1206. láng
   1207. lái
   1208. de
   1209.  
   1210. ér
   1211. shì
   1212.  
   1213.  
   1214. chōng
   1215. zhe
   1216. láng
   1217. wáng
   1218. luò
   1219. lái
   1220. de
   1221.  
   1222.  
   1223. 眾狼來的,而是——沖著狼王尼洛來的!!
   1224.  
   1225.  
   1226.    
   1227.  
   1228. áo
   1229. áo
   1230.  
   1231.  
   1232.  
   1233.  
   1234.  
   1235. láng
   1236. qún
   1237. tuán
   1238. tuán
   1239. wéi
   1240. zhù
   1241.  “嗷嗷!!嗚嗚!!”伊斯卡狼群團團圍住
   1242. láng
   1243. wáng
   1244. luò
   1245.  
   1246. kuáng
   1247. luàn
   1248. yǎo
   1249.  
   1250. suī
   1251. rán
   1252. láng
   1253. wáng
   1254. luò
   1255. shēn
   1256. qiáng
   1257. zhuàng
   1258. 狼王尼洛,狂撕亂咬,雖然狼王尼洛身強力壯
   1259.  
   1260. yǒng
   1261. měng
   1262. shàn
   1263. zhàn
   1264.  
   1265. dàn
   1266. zài
   1267. zhòng
   1268. láng
   1269. de
   1270. qiáng
   1271. shì
   1272. wéi
   1273. gōng
   1274. xià
   1275.  
   1276. ,勇猛善戰,但在伊斯卡眾狼的強勢圍攻下,
   1277. bài
   1278. xià
   1279. zhèn
   1280. lái
   1281.  
   1282. lián
   1283. lián
   1284. āi
   1285. háo
   1286.  
   1287. 敗下陣來,連連哀嚎。
   1288.  
   1289.  
   1290.    
   1291. hǎo
   1292. láng
   1293. wáng
   1294. tiān
   1295. lóng
   1296.  
   1297.  
   1298. hǎo
   1299. láng
   1300. qún
   1301.  
   1302.  
   1303.  好一個狼王天隆!!好一個伊斯卡狼群!!
   1304. yǎo
   1305. shā
   1306. le
   1307. láng
   1308. wáng
   1309. luò
   1310.  
   1311. jiù
   1312. děng
   1313. yǎo
   1314. shā
   1315. le
   1316. luò
   1317. láng
   1318. qún
   1319. de
   1320. 咬殺了狼王尼洛,就等于咬殺了珀珞坭狼群的
   1321. zhǔ
   1322. xīn
   1323.  
   1324. shǐ
   1325. luò
   1326. láng
   1327. qún
   1328. láng
   1329. xīn
   1330. kuì
   1331. sàn
   1332.  
   1333. chèn
   1334. gěi
   1335. luò
   1336. 主心骨,使珀珞坭狼群狼心潰散,趁機給珀珞
   1337. láng
   1338. qún
   1339. zuì
   1340. zhì
   1341. mìng
   1342. de
   1343. chuàng
   1344. shāng
   1345.  
   1346.  
   1347. lán
   1348. kàn
   1349. chuān
   1350. le
   1351. láng
   1352. wáng
   1353. tiān
   1354. lóng
   1355. 坭狼群最致命的創傷!!紫蘭看穿了狼王天隆
   1356. de
   1357. xīn
   1358.  
   1359. duì
   1360. láng
   1361. wáng
   1362. tiān
   1363. lóng
   1364. yīn
   1365. de
   1366. háng
   1367. wéi
   1368. hèn
   1369. yǎng
   1370. yǎng
   1371.  
   1372. 的心思,對狼王天隆陰毒的行為恨得牙癢癢,
   1373. lán
   1374. kuáng
   1375. háo
   1376. zhe
   1377. shàng
   1378.  
   1379. ōu
   1380.  
   1381.  
   1382. yào
   1383. fěn
   1384. suì
   1385. 紫蘭狂嗥著撲上去:歐嗚——我要粉碎你毒辣
   1386. de
   1387. yīn
   1388. móu
   1389.  
   1390. ràng
   1391. de
   1392. móu
   1393. chè
   1394. liú
   1395. kōng
   1396.  
   1397.  
   1398. 的陰謀,讓你的計謀徹底流空!!
   1399.  
   1400.  
   1401.    
   1402. lán
   1403. luò
   1404. zhòng
   1405. láng
   1406. suī
   1407. rán
   1408. hǎo
   1409. wéi
   1410. gōng
   1411. láng
   1412. wáng
   1413.  紫蘭和珀珞坭眾狼雖然把好幾匹圍攻狼王尼
   1414. luò
   1415. de
   1416. láng
   1417. de
   1418. zhuā
   1419. xuè
   1420. ròu
   1421.  
   1422. dàn
   1423. xiē
   1424. láng
   1425. gēn
   1426. běn
   1427. 洛的狼的屁股抓得血肉模糊,但那些狼根本不
   1428. cǎi
   1429. lán
   1430. men
   1431. de
   1432. yǎo
   1433.  
   1434. jiù
   1435. wéi
   1436. zhe
   1437. láng
   1438. wáng
   1439. luò
   1440. fēng
   1441. kuáng
   1442. 理睬紫蘭它們的撲咬,依舊圍著狼王尼洛瘋狂
   1443. yǎo
   1444.  
   1445. 撕咬。
   1446.  
   1447.  
   1448.    
   1449. jiàn
   1450. jiàn
   1451.  
   1452. luò
   1453. zhòng
   1454. láng
   1455. lèi
   1456. zài
   1457. shàng
   1458. duàn
   1459. chuǎn
   1460. zhe
   1461.  漸漸地,珀珞坭眾狼累得趴在地上不斷喘著
   1462.  
   1463. jiàn
   1464. jiù
   1465. chū
   1466. láng
   1467. wáng
   1468. luò
   1469.  
   1470. yòu
   1471. suǒ
   1472. dào
   1473. méi
   1474. huā
   1475. 粗氣,見無法救出狼王尼洛,又摸索到梅花鹿
   1476. páng
   1477. zhēng
   1478. qiǎng
   1479. shí
   1480. lái
   1481.  
   1482. wéi
   1483. yǒu
   1484. lán
   1485. háo
   1486. biàn
   1487.  
   1488. rán
   1489. 旁爭搶撕食起來,唯有紫蘭絲毫不變,依然不
   1490. tíng
   1491. yǎo
   1492. chōng
   1493. zhuàng
   1494.  
   1495. yǒu
   1496. láng
   1497. wáng
   1498. luò
   1499. jiù
   1500. chū
   1501. lái
   1502. shì
   1503. 停地撲咬沖撞,大有不把狼王尼洛救出來誓不
   1504. xiū
   1505. de
   1506. jià
   1507. shì
   1508.  
   1509. 罷休的架勢。
   1510.  
   1511.  
   1512.    
   1513.  
   1514. yōu
   1515. yōu
   1516.  
   1517.  
   1518.  
   1519.  
   1520.  
   1521. láng
   1522. wáng
   1523. luò
   1524. shēng
   1525. shēng
   1526. tòng
   1527.  “呦呦!!嗚嗚!!”狼王尼洛一聲聲痛苦
   1528. cǎn
   1529. liè
   1530. de
   1531. háo
   1532. jiào
   1533. shēng
   1534. zhe
   1535. lán
   1536. de
   1537. shén
   1538. jīng
   1539.  
   1540. zěn
   1541. me
   1542. bàn
   1543. zěn
   1544. me
   1545. 慘烈的嗥叫聲刺激著紫蘭的神經,怎么辦怎么
   1546. bàn
   1547.  
   1548.  
   1549. zhè
   1550. yàng
   1551. xià
   1552.  
   1553. láng
   1554. wáng
   1555. luò
   1556. zhī
   1557. chí
   1558. le
   1559. duō
   1560. jiǔ
   1561. jiù
   1562. huì
   1563. 辦??這樣下去,狼王尼洛支持不了多久就會
   1564. dǎo
   1565. zài
   1566. xuè
   1567. zhōng
   1568. de
   1569.  
   1570.  
   1571. lán
   1572. jiāo
   1573. de
   1574. wéi
   1575. zhe
   1576. láng
   1577. qún
   1578. 倒在血泊中的!!紫蘭焦急的圍著伊斯卡狼群
   1579. de
   1580. bāo
   1581. wéi
   1582. quān
   1583. zhuǎn
   1584. quān
   1585.  
   1586. xún
   1587. zhǎo
   1588. kōng
   1589. zuàn
   1590. jìn
   1591. jiě
   1592. jiù
   1593. láng
   1594. wáng
   1595. 的包圍圈轉圈,企圖尋找空隙鉆進去解救狼王
   1596. luò
   1597.  
   1598. 尼洛。
   1599.  
   1600.  
   1601.    
   1602. rán
   1603.  
   1604. lán
   1605. zhōng
   1606. shēng
   1607. zhì
   1608.  
   1609. dòng
   1610. shēng
   1611. rào
   1612. dào
   1613. láng
   1614. wáng
   1615. tiān
   1616.  突然,紫蘭急中生智,不動聲色繞到狼王天
   1617. lóng
   1618. de
   1619. shēn
   1620. hòu
   1621.  
   1622. chǒu
   1623. zhǔn
   1624. le
   1625. láng
   1626. wáng
   1627. tiān
   1628. lóng
   1629. de
   1630. hòu
   1631. gài
   1632.  
   1633. hěn
   1634. hěn
   1635. 隆的身后,瞅準了狼王天隆的后膝蓋,狠狠地
   1636. yǎo
   1637. xià
   1638.  
   1639. hèn
   1640. láng
   1641. jiàn
   1642. xuè
   1643.  
   1644. tuǐ
   1645. duàn
   1646. liè
   1647.  
   1648. 咬下去,恨不得狼牙見血,腿骨斷裂:
   1649.  
   1650.  
   1651.    
   1652.  
   1653.  
   1654. yào
   1655. yǎo
   1656. duàn
   1657. de
   1658. tuǐ
   1659.  
   1660. kàn
   1661. zěn
   1662. me
   1663. lǐng
   1664. dǎo
   1665.  ——我要咬斷你的腿骨,看你怎么領導伊斯
   1666. láng
   1667. qún
   1668. lái
   1669. yǎo
   1670. shā
   1671. xīn
   1672. ài
   1673. de
   1674. jun
   1675.  
   1676.  
   1677. 卡狼群來咬殺我心愛的夫君!!
   1678.  
   1679.  
   1680.    
   1681. lán
   1682. zhè
   1683. yǎo
   1684.  
   1685. gǎi
   1686. biàn
   1687. le
   1688. luò
   1689. láng
   1690. qún
   1691. láng
   1692.  紫蘭這一咬,改變了珀珞坭狼群和伊斯卡狼
   1693. qún
   1694. de
   1695. chǎng
   1696.    
   1697.    
   1698.    
   1699.    
   1700.    
   1701.    
   1702.    
   1703.    
   1704.    
   1705.    
   1706.    
   1707.    
   1708.    
   1709.    
   1710.    
   1711.    
   1712.    
   1713.    
   1714.    
   1715.    
   1716.    
   1717.    
   1718.    
   1719.    
   1720.    
   1721.    
   1722.    
   1723.    
   1724.    
   1725.    
   1726.    
   1727.    
   1728. 群的立場&#183;&#183;&#183;&#183;&#183;&#
   1729.    
   1730.    
   1731.    
   1732.    
   1733. 183;
   1734.  
   1735.  
   1736.  
   1737.  
   1738.  
   1739. xià
   1740. gào
   1741.  
   1742. yuè
   1743. cán
   1744. láng
   1745.  
   1746.  
   1747. èr
   1748. zhāng
   1749.    
   1750. láng
   1751. wáng
   1752. zhēng
   1753. duó
   1754. zhàn
   1755.  下期預告:孤月殘狼——第二章 狼王爭奪戰
   1756.  
   1757. láng
   1758. men
   1759. de
   1760. xīn
   1761. yuàn
   1762.  
   1763.  
   1764. ,母狼們的心愿??
   1765.  
   1766.  
   1767.  
   1768.  
   1769.  
   1770. shēn
   1771. míng
   1772.  
   1773. xiǎo
   1774. lián
   1775. de
   1776. suǒ
   1777. yǒu
   1778. zhe
   1779. zuò
   1780. jué
   1781. duì
   1782. yuán
   1783. chuàng
   1784.  
   1785.  
   1786. guǒ
   1787. xiǎo
   1788.  申明:小蓮的所有著作絕對原創!!如果小
   1789. lián
   1790. xiàn
   1791. dào
   1792. bǎn
   1793.  
   1794. hòu
   1795. guǒ
   1796.  
   1797.  
   1798. lìng
   1799. wài
   1800.  
   1801. qǐng
   1802. jiā
   1803. duō
   1804. duō
   1805. 蓮發現盜版,后果自負!!另外,請大家多多
   1806. zhī
   1807. chí
   1808. xiǎo
   1809. lián
   1810.  
   1811. yào
   1812. zài
   1813. xiǎo
   1814. lián
   1815. de
   1816. wén
   1817. wén
   1818.  
   1819. qián
   1820. shuǐ
   1821.  
   1822.  
   1823. zhǐ
   1824. 支持小蓮,不要在小蓮的文文里“潛水”(指
   1825. zhī
   1826. kàn
   1827. wén
   1828. wén
   1829. píng
   1830. lùn
   1831. de
   1832. háng
   1833. wéi
   1834.  
   1835.  
   1836. yào
   1837. rán
   1838. xiǎo
   1839. lián
   1840. jiù
   1841. gèng
   1842. 只看文文不評論的行為),要不然小蓮就不更
   1843. wén
   1844. wén
   1845. le
   1846.  
   1847.  
   1848. hái
   1849. yǒu
   1850.  
   1851. huān
   1852. xiǎo
   1853. lián
   1854. de
   1855. wén
   1856. wén
   1857. de
   1858. jiù
   1859. zàn
   1860. zàn
   1861.  
   1862. 文文了!!還有,喜歡小蓮的文文的就贊贊(
   1863. gěi
   1864. diǎn
   1865. xiǎo
   1866. lián
   1867. xiě
   1868. zuò
   1869. de
   1870. dòng
   1871. ò
   1872.    
   1873.    
   1874.  
   1875.  
   1876. mǎn
   1877. shí
   1878. zàn
   1879.  
   1880. 給點小蓮寫作的動力哦~~),不滿十五個贊,
   1881. xiǎo
   1882. lián
   1883. jiù
   1884.  
   1885.  
   1886.  
   1887. gèng
   1888.  
   1889. wén
   1890.  
   1891.    
   1892.    
   1893.    
   1894.  
   1895.  
   1896.  
   1897. 小蓮就——不!更!文!咯~~~!!!
   1898.  
   1899.  
   1900.  
   1901.  
   1902.  
   1903. guǎn
   1904. yuán
   1905. shū
   1906. shū
   1907.  
   1908. xiǎo
   1909. lián
   1910. qiú
   1911. qiú
   1912. qiú
   1913. qiú
   1914. qiú
   1915. qiú
   1916.  
   1917. yào
   1918. shān
   1919.  管理員叔叔,小蓮求求求求求求你,不要刪
   1920. xiǎo
   1921. lián
   1922. de
   1923. wén
   1924. wén
   1925.  
   1926.  
   1927. zhè
   1928. shì
   1929. yào
   1930. tóu
   1931. gǎo
   1932. gěi
   1933. shěn
   1934. shí
   1935. lǎo
   1936. shī
   1937. de
   1938. zhe
   1939. 小蓮的文文!!這是要投稿給沈石溪老師的著
   1940. zuò
   1941. ā
   1942.  
   1943.  
   1944. shì
   1945. hǎo
   1946. rén
   1947. de
   1948. huà
   1949.  
   1950. jiù
   1951. yào
   1952. shān
   1953. xiǎo
   1954. lián
   1955. de
   1956. wén
   1957. 作啊!!你是大好人的話,就不要刪小蓮的文
   1958. wén
   1959.  
   1960.  
   1961. qiú
   1962. qiú
   1963. le
   1964.  
   1965.  
   1966.    
   1967. 文!!求求了!!
   1968.  
   1969.  
   1970. fèn
   1971. xiǎng
   1972. xià
   1973.  分享下
   1974.  
   1975.  
   1976.  
     
    無注音版:孤月殘狼——第一章
     “呦嗚——呦嗚——”寒冷的月光下,一只母狼站在日曲卡雪山南麓駭人的高崖上悲嗥著,身后的珀珞坭眾狼也跟著悲嗥著,都對月長哭——向月亮傾吐著自己心里無限的悲傷······
     這是一只剛剛喪夫的母狼,還很年輕,牙口才四歲。它有著罕見而美麗的紫黑色狼毛,纖柔嬌巧的身材,美麗的單鳳狼眼好似一潭秋水,清澈明亮,整只狼煥發著青春的活力,好似一株嬌嫩的紫羅蘭,美麗嬌艷而頑強,因此,它的芳名叫紫蘭。
     它的夫君是珀珞坭狼群的狼王——大公狼尼洛。紫蘭深深地愛著狼王尼洛,尼洛牙口四歲,體格魁梧健壯,聰明伶俐,身上那種獨特的大公狼的魄力與膽識讓紫蘭心醉。但是,就在那一刻,狼王尼洛卻永遠的離開了它······
     狼王尼洛今天傍晚率領著珀珞坭狼群去日曲卡雪山南麓的雪線狩獵,珀珞坭狼群今天運氣不錯,碰到一只梅花鹿。這是一只肥嫩的梅花鹿啊,是狼最愛吃的美味佳肴啊!!
     狼王尼洛一聲令下,珀珞坭狼群立刻滴著口水撲向梅花鹿,梅花鹿在前面驚慌逃竄,珀珞坭狼群在后面銜尾猛追。
     梅花鹿腿部肌肉發達,擅長長途奔跑;但狼也是長途奔襲的高手,于是,一場生死追逐賽在日曲卡雪山南麓的雪線上上演了······結果是:珀珞坭狼群氣喘吁吁地追出十多里,好不容易才將梅花鹿捕獲了。
     大雪天的,吃一口鹿肉,喝一口鹿血,這對饑寒交迫的珀珞坭狼群來說,是天下一大快事。所以,珀珞坭狼群咬翻了梅花鹿后就急不可耐的哄鬧爭搶起來。
     “呦呦——”突然的幾聲狼嗥,使珀珞坭狼群警覺起來,大家不約而同地都停止了爭搶,豎耳仔細諦聽。
     果然,離珀珞坭狼群不遠處閃著一顆顆饑餓的綠瑩瑩的光。眾狼抬頭一看,不料,半路殺出個程咬金——伊斯卡狼群!!
     伊斯卡狼群的領地是日曲卡雪山的北麓啊!!怎么會出現在這??紫蘭吃驚的想。不錯,狼是具有強烈領地意識的動物,以自己巢穴為中心,方圓一百多里都視為自己的領地,不允許任何動物侵犯自己神圣的領地。因著伊斯卡狼群與珀珞坭狼群眥鄰而居,經常會有領地的摩擦,所以,相互之間也都認識。
     其實,珀珞坭狼群在追捕梅花鹿時,不知不覺中越過邊界線到了伊斯卡狼群的領地了,只是珀珞坭狼群沒有發覺到而已。
     “嗚嚕——嗚嚕——”伊斯卡眾狼圍過來,擺開格斗架勢,喉嚨深處發出陰毒的詛咒:
     ——你們是吃了熊心豹子膽了吧!!敢越過邊界線來我們領地里狩獵,你們這是存的什么心啊??是不是居心不軌呀??我們警告你們:快點離開我們的領地,不然就叫你們吃不了兜著走!!
     “呦嗚——呦嗚——”珀珞坭眾狼也擺開格斗架勢,嗥叫謾罵:
     ——不管這里是不是你們的領地,你們快給我們滾蛋!!我們沒興趣和你們糾纏不清!!
     “嗚——”站在伊斯卡狼群前頭的一只脖頸處漆黑得好像戴了黑色項圈的大公狼沖著狼王尼洛,擺開架勢,全身狼毛聳立起來,像一座小小的黑山,緊接著向伊斯卡眾狼發出了攻擊指令。
     黑脖子公狼就是伊斯卡狼群的狼王,也是伊斯卡狼群的主心骨,它名叫天隆,意思是它發飆時全身的毛發都向著天空豎著,像一座小小的黑山,使狼覺得它十分高大恐怖。
     空氣中還彌漫著沁狼心脾的梅花鹿的肉香和血腥味,使伊斯卡眾狼像服了興奮劑一樣,個個像敢死隊隊員,像一陣狂飆的黑色腥風,壓向珀珞坭狼群。
     珀珞坭眾狼擺開架勢紛紛迎戰,但是···伊斯卡狼群好像不是沖著珀珞坭眾狼來的,而是——沖著狼王尼洛來的!!
     “嗷嗷!!嗚嗚!!”伊斯卡狼群團團圍住狼王尼洛,狂撕亂咬,雖然狼王尼洛身強力壯,勇猛善戰,但在伊斯卡眾狼的強勢圍攻下,敗下陣來,連連哀嚎。
     好一個狼王天隆!!好一個伊斯卡狼群!!咬殺了狼王尼洛,就等于咬殺了珀珞坭狼群的主心骨,使珀珞坭狼群狼心潰散,趁機給珀珞坭狼群最致命的創傷!!紫蘭看穿了狼王天隆的心思,對狼王天隆陰毒的行為恨得牙癢癢,紫蘭狂嗥著撲上去:歐嗚——我要粉碎你毒辣的陰謀,讓你的計謀徹底流空!!
     紫蘭和珀珞坭眾狼雖然把好幾匹圍攻狼王尼洛的狼的屁股抓得血肉模糊,但那些狼根本不理睬紫蘭它們的撲咬,依舊圍著狼王尼洛瘋狂撕咬。
     漸漸地,珀珞坭眾狼累得趴在地上不斷喘著粗氣,見無法救出狼王尼洛,又摸索到梅花鹿旁爭搶撕食起來,唯有紫蘭絲毫不變,依然不停地撲咬沖撞,大有不把狼王尼洛救出來誓不罷休的架勢。
     “呦呦!!嗚嗚!!”狼王尼洛一聲聲痛苦慘烈的嗥叫聲刺激著紫蘭的神經,怎么辦怎么辦??這樣下去,狼王尼洛支持不了多久就會倒在血泊中的!!紫蘭焦急的圍著伊斯卡狼群的包圍圈轉圈,企圖尋找空隙鉆進去解救狼王尼洛。
     突然,紫蘭急中生智,不動聲色繞到狼王天隆的身后,瞅準了狼王天隆的后膝蓋,狠狠地咬下去,恨不得狼牙見血,腿骨斷裂:
     ——我要咬斷你的腿骨,看你怎么領導伊斯卡狼群來咬殺我心愛的夫君!!
     紫蘭這一咬,改變了珀珞坭狼群和伊斯卡狼群的立場······
     
     下期預告:孤月殘狼——第二章 狼王爭奪戰,母狼們的心愿??
     
     申明:小蓮的所有著作絕對原創!!如果小蓮發現盜版,后果自負!!另外,請大家多多支持小蓮,不要在小蓮的文文里“潛水”(指只看文文不評論的行為),要不然小蓮就不更文文了!!還有,喜歡小蓮的文文的就贊贊(給點小蓮寫作的動力哦~~),不滿十五個贊,小蓮就——不!更!文!咯~~~!!!
     
     管理員叔叔,小蓮求求求求求求你,不要刪小蓮的文文!!這是要投稿給沈石溪老師的著作啊!!你是大好人的話,就不要刪小蓮的文文!!求求了!!
     分享下
     


    小學生作文大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

    Powered by 小學生作文大全www.chian-ef.com© 2012 www.chian-ef.com Inc.
    Copyright © 2021 01-15 小學生作文大全


    梦幻分分彩 www.5i3b.com:来宾市| www.wyadorkable.com:华宁县| www.didacticosedima.com:邵阳县| www.jt-pen.com:恩平市| www.pebbapps.com:佛山市| www.itmightbefun.com:福鼎市| www.prolongwin-handbagfactory.com:宣恩县| www.rrrsz.com:绩溪县| www.thsxled.com:宁陕县| www.maestroluggage.com:郑州市| www.greenitways.com:深水埗区| www.waitanka.com:鹤壁市| www.zzxccz.com:莲花县| www.pikling.com:巴青县| www.wentiangouwu.com:滦平县| www.jma360.com:吴江市| www.5itours.com:东阳市| www.sunandsnowkennels.com:隆昌县| www.tongfanglove.com:普格县| www.123zph.com:周至县| www.valentinesday-poems.com:蒙自县| www.sxzyfsh.com:商丘市| www.rhgda.com:海淀区| www.lavinialewis.com:千阳县| www.hs855.com:肥东县| www.steven-z.com:靖远县| www.yuanquanfeiye.com:平塘县| www.jsxyybj.com:青田县| www.nmgshanhua.com:怀安县| www.raycorodriguez.com:甘肃省| www.vivaviralvideo.com:江永县| www.enxuemi.com:海淀区| www.hhlbw.cn:凉城县| www.ocaima.com:通山县| www.tootoomarket.com:金堂县| www.lnwnk.com:永州市| www.zjdgelectrical.com:巴林右旗| www.tjgelidianqi.com:阳谷县| www.nettensatis.com:蕲春县| www.ericagarliebphotography.com:钦州市| www.catelecast.com:年辖:市辖区| www.boutiquenergizhotel.com:呈贡县| www.zxrmq.com:增城市| www.qytchbjx.net.cn:桐柏县| www.mjknetworks.com:临汾市| www.amde-in-china.com:伊宁县| www.z9867.com:陵川县| www.my-name-is-sam.com:呈贡县| www.climatepro2015.com:开封县| www.ermanufacture.com:道真| www.copperkidsolo.com:彰武县| www.com51job.com:汉源县| www.modernmosesclothingcompany.com:樟树市| www.jlbtz.com:上蔡县| www.doubletmortgage.com:平利县| www.qideyan.com:呼伦贝尔市| www.offreznouslolympia.com:兴宁市| www.barnfrog.com:云安县| www.650807.com:宁乡县| www.microseep.com:始兴县| www.spotcoolstuff.net:邹平县| www.mynwabulgaria.com:青田县| www.myliferec.com:通榆县| www.525802.com:三河市| www.asmyachtsigns.com:类乌齐县| www.thesokolcompany.com:噶尔县| www.crystec.cn:吉水县| www.mp337.com:阿拉善盟| www.raid88.com:双江| www.s59uk.com:正镶白旗| www.qingqier.com:九龙坡区| www.salmonbc.com:新宾| www.cocordia.com:河东区| www.udunuqur.com:莱阳市| www.catalinamotoroiu.com:南投市| www.qzxihu.com:外汇| www.lemonadedoll.com:淄博市| www.hw-decor.com:缙云县| www.ryccc.com:嫩江县| www.carandpetspa.com:平邑县| www.cp2260.com:新泰市| www.arecipesite.com:灌云县| www.degenerat-nerve-angel.com:江阴市| www.viralcoins.com:和平区|