• <rp id="e6d4k"><meter id="e6d4k"><acronym id="e6d4k"></acronym></meter></rp>

   1. <strong id="e6d4k"></strong>
    <tt id="e6d4k"><noscript id="e6d4k"><delect id="e6d4k"></delect></noscript></tt>
   2. 小學生作文大全 -> 六年級作文 -> 貓武士一部曲②第一章

    貓武士一部曲②第一章

   3.  
   4.  
   5. huǒ
   6. xīn
   7. le
   8. hán
   9. zhàn
   10.  
   11. shēn
   12. shàng
   13. de
   14. máo
   15. hái
   16. zài
   17. zhǎng
   18.  火心打了個寒戰。他身上的毛還得再長幾
   19. yuè
   20. cái
   21. néng
   22. gòu
   23. yán
   24. hán
   25.  
   26. jiàn
   27. jiàn
   28. tuì
   29.  
   30. tiān
   31. kōng
   32. zhōng
   33. 個月才能夠抵御嚴寒。夜色漸漸褪去,天空終
   34. liàng
   35. le
   36. lái
   37.  
   38. jìn
   39. guǎn
   40. dòng
   41. yào
   42.  
   43. huǒ
   44. xīn
   45. réng
   46. rán
   47. 于亮了起來。盡管凍得要死,火心仍然壓抑不
   48. zhù
   49. nèi
   50. xīn
   51. de
   52.  
   53. yuè
   54. de
   55. xué
   56. shēng
   57. guò
   58. hòu
   59.  
   60. zhōng
   61. 住內心的得意。幾個月的學徒生涯過后,他終
   62. chéng
   63. wéi
   64. le
   65. míng
   66. shì
   67.  
   68. 于成為了一名武士。
   69.  
   70.  
   71.  
   72.  
   73.  
   74. huǒ
   75. xīn
   76. huí
   77. xiǎng
   78. zuó
   79. tiān
   80. shēng
   81. zài
   82. yǐng
   83. yíng
   84. de
   85. shèng
   86.  火心回想起昨天發生在影族營地里的那幅勝
   87. chǎng
   88. jǐng
   89.  
   90. yǐng
   91. zhǎng
   92. duàn
   93. xīng
   94. tóng
   95. de
   96. dǎng
   97. liě
   98. liě
   99. 利場景:影族族長斷星同他的黨羽罵罵咧咧地
   100. cāng
   101. huáng
   102. ér
   103. táo
   104.  
   105. shuāng
   106. shuāng
   107. chōng
   108. mǎn
   109. hèn
   110. de
   111. yǎn
   112. jīng
   113. xiāo
   114. shī
   115. zài
   116. lín
   117. 倉皇而逃,一雙雙充滿嫉恨的眼睛消失在密林
   118. shēn
   119. chù
   120.  
   121. léi
   122. bāng
   123. zhù
   124. yǐng
   125. gǎn
   126. pǎo
   127. le
   128. cán
   129. bào
   130. de
   131. duàn
   132. xīng
   133.  
   134. bìng
   135. qiě
   136. 深處。雷族幫助影族趕跑了殘暴的斷星,并且
   137. chéng
   138. nuò
   139. zài
   140. yǐng
   141. huī
   142. shí
   143. jiān
   144.  
   145. shuāng
   146. fāng
   147. wéi
   148. chí
   149. píng
   150. zhuàng
   151. tài
   152. 承諾在影族恢復實力期間,雙方維持和平狀態
   153.  
   154. wéi
   155.  
   156. yǐng
   157. duì
   158. léi
   159. shì
   160. gǎn
   161. ēn
   162. dài
   163.  
   164. duàn
   165. xīng
   166. jǐn
   167. jiāng
   168. 。為此,影族對雷族是感恩戴德。斷星不僅將
   169. yǐng
   170. zāo
   171. chéng
   172. yàng
   173.  
   174. ér
   175. qiě
   176. hái
   177. fēng
   178. zhú
   179. chū
   180. jiā
   181. 影族糟蹋得不成樣子,而且還把風族驅逐出家
   182. yuán
   183.  
   184. zǎo
   185. zài
   186. huǒ
   187. xīn
   188. jiā
   189. léi
   190. zhī
   191. qián
   192.  
   193. duàn
   194. xīng
   195. jiù
   196. jīng
   197. tóng
   198. 園。早在火心加入雷族之前,斷星就已經如同
   199. piàn
   200. hēi
   201. yǐng
   202. lóng
   203. zhào
   204. zài
   205. sēn
   206. lín
   207. shàng
   208. kōng
   209. le
   210.  
   211. 一片黑影籠罩在森林上空了。
   212.  
   213.  
   214.  
   215.  
   216.  
   217. zài
   218. huǒ
   219. xīn
   220. de
   221. xīn
   222.  
   223. hái
   224. yǒu
   225. zhe
   226. lìng
   227. wài
   228. piàn
   229. hēi
   230. yǐng
   231.  
   232. jiù
   233.  在火心的心里,還有著另外一片黑影,那就
   234. shì
   235. léi
   236. de
   237. zhǎng
   238. dài
   239. biǎo
   240. zhǎng
   241.  
   242. xiǎng
   243. zhè
   244. wèi
   245. lìng
   246. zhǎo
   247. 是雷族的族長代表虎掌。一想起這位令烏爪怕
   248. yào
   249. de
   250. zhǎng
   251. dài
   252. biǎo
   253.  
   254. huǒ
   255. xīn
   256. de
   257. xīn
   258. biàn
   259. fàn
   260. hán
   261. 得要死的族長代表,火心的心里便泛起一絲寒
   262.  
   263. huǒ
   264. xīn
   265. zuì
   266. hǎo
   267. de
   268. péng
   269. yǒu
   270. huī
   271. tiáo
   272. bāng
   273. zhù
   274. zhǎo
   275. táo
   276. dào
   277. liǎng
   278. 意。火心和他最好的朋友灰條幫助烏爪逃到兩
   279. tuǐ
   280. dòng
   281. de
   282. pán
   283.  
   284. rán
   285. hòu
   286. biān
   287. zào
   288. le
   289. chū
   290. zhǎo
   291. bèi
   292. yǐng
   293. shā
   294. 腿動物的地盤,然后編造了一出烏爪被影族殺
   295. hài
   296. de
   297. shì
   298.  
   299. guǒ
   300. shì
   301. qíng
   302. zhēn
   303. xiàng
   304. guǒ
   305. zhēn
   306. zhǎo
   307. suǒ
   308. shuō
   309.  
   310. 害的故事。如果事情真相果真如烏爪所說,那
   311. jiù
   312. wèi
   313. zhe
   314. zhǎo
   315. zhī
   316. dào
   317. le
   318. zhǎng
   319. qiān
   320. fāng
   321. bǎi
   322. xiǎng
   323. yǐn
   324. mán
   325. de
   326. 就意味著烏爪知道了虎掌千方百計想隱瞞的秘
   327.  
   328. wéi
   329. le
   330. miǎn
   331. zhǎng
   332. miè
   333. kǒu
   334.  
   335. zuì
   336. hǎo
   337. de
   338. bàn
   339. jiù
   340. shì
   341. shǐ
   342. 密,為了避免虎掌滅口,最好的辦法就是使他
   343. xiàng
   344. xìn
   345. zhǎo
   346. jīng
   347. le
   348.  
   349. huǒ
   350. xīn
   351. cóng
   352. zhǎo
   353. zhī
   354. zhǎng
   355. 相信烏爪已經死了。火心從烏爪那里得知虎掌
   356. wéi
   357. le
   358. dāng
   359. shàng
   360. xīn
   361. de
   362. léi
   363. zhǎng
   364. dài
   365. biǎo
   366. ér
   367. shā
   368. hài
   369. le
   370. qián
   371. rèn
   372. zhǎng
   373. 為了當上新的雷族族長代表而殺害了前任族長
   374. dài
   375. biǎo
   376. hóng
   377. wěi
   378.  
   379. bìng
   380. qiě
   381. zuì
   382. zhōng
   383. yuàn
   384. cháng
   385.  
   386. 代表紅尾,并且最終如愿以償。
   387.  
   388.  
   389.  
   390.  
   391.  
   392. huǒ
   393. xīn
   394. huǎng
   395. le
   396. huǎng
   397. tóu
   398.  
   399. jìn
   400. xiǎng
   401. zhè
   402. xiē
   403. kuài
   404. de
   405. shì
   406.  火心晃了晃頭,盡力不去想這些不愉快的事
   407. qíng
   408.  
   409. zhuǎn
   410. tóu
   411. kàn
   412. kàn
   413. shēn
   414. biān
   415. de
   416. huī
   417. tiáo
   418.  
   419. huī
   420. tiáo
   421. dòng
   422. 情。他轉頭看看身邊的灰條,灰條也凍得瑟瑟
   423. dǒu
   424.  
   425. huǒ
   426. xīn
   427. zhī
   428. dào
   429. huī
   430. tiáo
   431. dìng
   432. shì
   433. zài
   434. pàn
   435. zhe
   436. tài
   437. 發抖。火心知道灰條此刻必定也是在期盼著太
   438. yáng
   439. gǎn
   440. kuài
   441. chū
   442. lái
   443.  
   444. dàn
   445. méi
   446. yǒu
   447. kāi
   448. kǒu
   449. shuō
   450. huà
   451.  
   452. zhào
   453. guī
   454.  
   455. 陽趕快出來,但他沒有開口說話。依照規矩,
   456. jīn
   457. wǎn
   458. men
   459. shǒu
   460. shí
   461. jiāo
   462. tán
   463.  
   464. zuò
   465. wéi
   466. míng
   467. xīn
   468. shì
   469.  
   470. 今晚他們守夜時不得交談。作為一名新武士,
   471. jīn
   472. wǎn
   473. biān
   474. kàn
   475. shǒu
   476. yíng
   477. mén
   478.  
   479. biān
   480. rèn
   481. zhēn
   482. kǎo
   483. 今晚必須一邊看守營地大門,一邊認真思考自
   484. gāng
   485. gāng
   486. huò
   487. de
   488. shì
   489. míng
   490. hào
   491. wèi
   492.  
   493. yào
   494. zhī
   495. dào
   496.  
   497. zhí
   498. dào
   499. 己剛剛獲得的武士名號和地位。要知道,直到
   500. zuó
   501. wǎn
   502.  
   503. huǒ
   504. xīn
   505. de
   506. míng
   507. hái
   508. shì
   509. huǒ
   510. zhǎo
   511. ne
   512.  
   513. 昨晚,火心的名字還是火爪呢。
   514.  
   515.  
   516.  
   517.  
   518.  
   519. bàn
   520. wěi
   521. shì
   522. xǐng
   523. lái
   524. de
   525. māo
   526.  
   527. zhè
   528. zhī
   529. lǎo
   530. māo
   531. shí
   532. zhèng
   533. zài
   534.  半尾是第一批醒來的貓,這只老貓此時正在
   535. lǎo
   536. nián
   537. cháo
   538. xué
   539. de
   540. hēi
   541. àn
   542. chù
   543. zǒu
   544. dòng
   545.  
   546. huǒ
   547. xīn
   548. cháo
   549. huì
   550. chǎng
   551. lìng
   552. biān
   553. de
   554. 老年巢穴的黑暗處走動。火心朝會場另一邊的
   555. shì
   556. cháo
   557. xué
   558. wàng
   559.  
   560. tòu
   561. guò
   562. cháo
   563. xué
   564. de
   565. shù
   566. zhī
   567.  
   568. kàn
   569. dào
   570. 武士巢穴望去。透過巢穴四壁的樹枝,他看到
   571. kuān
   572. kuò
   573. de
   574. jiān
   575. bǎng
   576.  
   577. huǒ
   578. xīn
   579. rèn
   580. chū
   581. shì
   582. zhǎng
   583. de
   584. jiān
   585. bǎng
   586.  
   587. 一個寬闊的肩膀。火心認出那是虎掌的肩膀。
   588.  
   589.  
   590.  
   591.  
   592.  
   593. gāo
   594. yán
   595. jiǎo
   596. xià
   597.  
   598. guà
   599. zài
   600. lán
   601. xīng
   602. cháo
   603. xué
   604. kǒu
   605. chù
   606. de
   607. tái
   608. xiǎn
   609. dòng
   610. le
   611.  高巖腳下,掛在藍星巢穴入口處的苔蘚動了
   612. xià
   613.  
   614. huǒ
   615. xīn
   616. kàn
   617. jiàn
   618. lán
   619. xīng
   620. dǐng
   621. kāi
   622. tái
   623. xiǎn
   624. zǒu
   625. chū
   626. lái
   627.  
   628. tíng
   629. xià
   630. 一下,火心看見藍星頂開苔蘚走出來。她停下
   631. jiǎo
   632.  
   633. tái
   634. tóu
   635. xiù
   636. xiù
   637. kōng
   638.  
   639. rán
   640. hòu
   641. qiāo
   642. shēng
   643. cóng
   644. gāo
   645. 腳步,抬起頭嗅嗅空氣,然后悄無聲息地從高
   646. yán
   647. de
   648. bèi
   649. yīn
   650. chù
   651. zǒu
   652. chū
   653. lái
   654.  
   655. zài
   656. qīng
   657. chén
   658. yáng
   659. guāng
   660. de
   661. zhào
   662. yào
   663. xià
   664.  
   665. lán
   666. 巖的背陰處走出來。在清晨陽光的照耀下,藍
   667. xīng
   668. de
   669. máo
   670. chéng
   671. xiàn
   672. chū
   673. yín
   674. huī
   675.  
   676. huǒ
   677. xīn
   678. xún
   679.  
   680.  
   681. 星的毛呈現出銀灰色。火心尋思:“我必須提
   682. xǐng
   683. fáng
   684. zhǎng
   685.  
   686.  
   687. lán
   688. xīng
   689. de
   690. tóng
   691. bāo
   692. men
   693. yàng
   694.  
   695. duì
   696. 醒她提防虎掌。”藍星和她的同胞們一樣,對
   697. hóng
   698. wěi
   699. de
   700. gǎn
   701. dào
   702. fēi
   703. cháng
   704. tòng
   705.  
   706. bìng
   707. qiě
   708. shēn
   709. xìn
   710. hóng
   711. wěi
   712. shì
   713. bèi
   714. 紅尾的死感到非常痛惜,并且深信紅尾是被河
   715. de
   716. zhǎng
   717. dài
   718. biǎo
   719. xiàng
   720. xīn
   721. shā
   722. hài
   723. de
   724.  
   725. huǒ
   726. xīn
   727. zhī
   728. dào
   729. zhǎng
   730. duì
   731. lán
   732. 族的族長代表橡心殺害的。火心知道虎掌對藍
   733. xīng
   734. de
   735. zhòng
   736. yào
   737. xìng
   738.  
   739. yīn
   740. zhí
   741. yóu
   742. zhe
   743. shì
   744. fǒu
   745. yīng
   746. gāi
   747. gào
   748. 星的重要性,因此他一直猶豫著是否應該告訴
   749. zhēn
   750. xiàng
   751.  
   752. shì
   753.  
   754. zhǎng
   755. shí
   756. zài
   757. shì
   758. tài
   759. wēi
   760. xiǎn
   761. le
   762.  
   763. ràng
   764. 她真相。可是,虎掌實在是太危險了,必須讓
   765. lán
   766. xīng
   767. zhī
   768. dào
   769.  
   770. zài
   771. de
   772. qún
   773. yǐn
   774. cáng
   775. zhe
   776. lěng
   777. xuè
   778. xiōng
   779. shǒu
   780. 藍星知道,在她的族群里隱藏著一個冷血兇手
   781.  
   782.  
   783.  
   784.  
   785.  
   786.  
   787. zhǎng
   788. cóng
   789. shì
   790. cháo
   791. xué
   792. zǒu
   793. chū
   794. lái
   795.  
   796. lán
   797. xīng
   798. zài
   799. kōng
   800. biān
   801.  虎掌從武士巢穴里走出來,與藍星在空地邊
   802. shàng
   803. xiàng
   804.  
   805. shēng
   806. duì
   807. lán
   808. xīng
   809. shuō
   810. zhe
   811. shí
   812. me
   813.  
   814. wěi
   815. 上相遇。他低聲對藍星說著什么,尾巴急促地
   816. lái
   817. huí
   818. huǎng
   819. dòng
   820.  
   821. 來回晃動。
   822.  
   823.  
   824.  
   825.  
   826.  
   827. huǒ
   828. xīn
   829. zhì
   830. zhù
   831. shàng
   832. qián
   833. zhāo
   834. de
   835. chōng
   836. dòng
   837.  
   838. tiān
   839. suī
   840. rán
   841.  火心壓制住自己上前打招呼的沖動。天雖然
   842. jiàn
   843. jiàn
   844. liàng
   845. le
   846.  
   847. dàn
   848. zài
   849. tài
   850. yáng
   851. shēng
   852. chū
   853. píng
   854. xiàn
   855. zhī
   856. qián
   857.  
   858. huǒ
   859. xīn
   860. réng
   861. 漸漸亮了,但在太陽升出地平線之前,火心仍
   862. gǎn
   863. chū
   864. shēng
   865. jiǎng
   866. huà
   867.  
   868. yuè
   869. lái
   870. yuè
   871. gǎn
   872. dào
   873. nài
   874. fán
   875.  
   876. xiàng
   877. 不敢出聲講話。他越來越感到不耐煩,急得像
   878. guō
   879. shàng
   880. de
   881.  
   882. jìn
   883. kuài
   884. gào
   885. lán
   886. xīng
   887. zhēn
   888. xiàng
   889.  
   890. shì
   891. 熱鍋上的螞蟻。必須盡快告訴藍星真相!可是
   892.  
   893. dāng
   894. lán
   895. xīng
   896. zhǎng
   897. cóng
   898. shēn
   899. páng
   900. jīng
   901. guò
   902. shí
   903.  
   904. zhī
   905. néng
   906. zūn
   907. jìng
   908. ,當藍星和虎掌從他身旁經過時,他只能尊敬
   909. tóu
   910. háng
   911.  
   912. 地低頭行禮。
   913.  
   914.  
   915.  
   916.  
   917.  
   918. shēn
   919. biān
   920. de
   921. huī
   922. tiáo
   923. yòng
   924. zhǎo
   925. qīng
   926. qīng
   927. pèng
   928. le
   929. pèng
   930.  
   931. rán
   932. hòu
   933. cháo
   934. qián
   935.  身邊的灰條用爪子輕輕碰了碰他,然后朝前
   936. fāng
   937. yáng
   938. yáng
   939.  
   940. lún
   941. hóng
   942. chū
   943. xiàn
   944. zài
   945. píng
   946. xiàn
   947. shàng
   948.  
   949. 方揚揚鼻子。一輪紅日出現在地平線上。
   950.  
   951.  
   952.  
   953.  
   954.  
   955.    
   956.  
   957. tài
   958. yáng
   959. gěi
   960. pàn
   961. lái
   962. le
   963.  
   964. shì
   965. ma
   966.  
   967. liǎng
   968. wèi
   969.  
   970.  
   971. huǒ
   972. xīn
   973.  “可把太陽給盼來了,是嗎?兩位。”火心
   974. lěng
   975. dīng
   976. bèi
   977. zǒu
   978. guò
   979. lái
   980. men
   981. shuō
   982. huà
   983. de
   984. bái
   985. fēng
   986. xià
   987. le
   988. tiào
   989.  
   990. 冷不丁被走過來和他們說話的白風嚇了一跳。
   991. huī
   992. tiáo
   993. tóng
   994. shí
   995. tóu
   996. zhì
   997.  
   998. 他和灰條同時低頭致意。
   999.  
   1000.  
   1001.  
   1002.  
   1003.  
   1004. bái
   1005. fēng
   1006. shàn
   1007. shuō
   1008.  
   1009.  
   1010. yòng
   1011. duō
   1012.  
   1013. men
   1014. xiàn
   1015. zài
   1016.  白風和善地說:“不用多禮,你們現在可以
   1017. jiǎng
   1018. huà
   1019. le
   1020.  
   1021. shǒu
   1022. jié
   1023. shù
   1024.  
   1025.  
   1026. zuó
   1027. wǎn
   1028.  
   1029. huǒ
   1030. xīn
   1031.  
   1032. huī
   1033. tiáo
   1034. 講話了,守夜結束。”昨晚,他和火心、灰條
   1035. céng
   1036. bìng
   1037. jiān
   1038. zuò
   1039. zhàn
   1040.  
   1041. gòng
   1042. tóng
   1043. duì
   1044. kàng
   1045. yǐng
   1046.  
   1047. bái
   1048. fēng
   1049. kàn
   1050. zhe
   1051. men
   1052. liǎng
   1053. 曾并肩作戰,共同對抗影族。白風看著他們兩
   1054.  
   1055. yǎn
   1056. guāng
   1057. zhōng
   1058. liú
   1059. chū
   1060. xīng
   1061. xīng
   1062. xiàng
   1063. de
   1064. shén
   1065. qíng
   1066.  
   1067. 個,眼光中流露出惺惺相惜的神情。
   1068.  
   1069.  
   1070.  
   1071.  
   1072.  
   1073. huǒ
   1074. xīn
   1075. gǎn
   1076. shuō
   1077.  
   1078.  
   1079. xiè
   1080. xiè
   1081.  
   1082. bái
   1083. fēng
   1084.  
   1085.  
   1086. dǒu
   1087. le
   1088.  火心感激地說:“謝謝你,白風。”他抖了
   1089. dǒu
   1090. shēn
   1091.  
   1092. dǒu
   1093. máo
   1094. de
   1095. hán
   1096.  
   1097.  
   1098. hái
   1099. wéi
   1100. tài
   1101. yáng
   1102. yǒng
   1103. 抖身子,抖去毛里的寒氣,“我還以為太陽永
   1104. yuǎn
   1105. huì
   1106. shēng
   1107. lái
   1108. le
   1109. ne
   1110.  
   1111.  
   1112. 遠也不會升起來了呢。”
   1113.  
   1114.  
   1115.  
   1116.  
   1117.  
   1118. zhè
   1119. shí
   1120.  
   1121. xué
   1122. cháo
   1123. xué
   1124. wài
   1125. chuán
   1126. lái
   1127. shēng
   1128. lěng
   1129. cháo
   1130.  
   1131.  
   1132. hēi
   1133. hēi
   1134.  
   1135.  這時,學徒巢穴外傳來一聲冷嘲:“嘿嘿,
   1136. wěi
   1137. de
   1138. shì
   1139. kāi
   1140. kǒu
   1141. shuō
   1142. huà
   1143. le
   1144.  
   1145.  
   1146. 偉大的武士開口說話了!”
   1147.  
   1148.  
   1149.  
   1150.  
   1151.  
   1152. shì
   1153. shā
   1154. zhǎo
   1155.  
   1156. zhèng
   1157. chōng
   1158. mǎn
   1159. kàn
   1160. zhe
   1161. men
   1162.  
   1163. chén
   1164. zhǎo
   1165. zuò
   1166.  是沙爪,她正充滿敵意地看著他們。塵爪坐
   1167. zài
   1168. de
   1169. páng
   1170. biān
   1171.  
   1172. shēn
   1173. shàng
   1174. de
   1175. máo
   1176. hēi
   1177. de
   1178.  
   1179. shǐ
   1180. kàn
   1181. 在她的旁邊,他身上的毛黑黢黢的,使他看起
   1182. lái
   1183. fǎng
   1184. shì
   1185. shā
   1186. zhǎo
   1187. de
   1188. yǐng
   1189.  
   1190. chén
   1191. zhǎo
   1192. zhǎng
   1193. le
   1194. kǒu
   1195. 來仿佛是沙爪的影子。塵爪自負地長吁了口氣
   1196.  
   1197. cháo
   1198. xiào
   1199. shuō
   1200.  
   1201.  
   1202. yīng
   1203. xióng
   1204. men
   1205. huì
   1206. jiào
   1207. lěng
   1208.  
   1209. zhè
   1210. zhēn
   1211. hǎn
   1212. ,嘲笑說:“英雄們也會覺得冷,這可真稀罕
   1213.  
   1214.  
   1215. shā
   1216. zhǎo
   1217. gēn
   1218. zhe
   1219. zhí
   1220. xiào
   1221.  
   1222. !”沙爪跟著嗚嗚直笑。
   1223.  
   1224.  
   1225.  
   1226.  
   1227.  
   1228. bái
   1229. fēng
   1230. dèng
   1231. le
   1232. men
   1233. yǎn
   1234.  
   1235. duì
   1236. huǒ
   1237. xīn
   1238. huī
   1239. tiáo
   1240. shuō
   1241.  
   1242.  
   1243.  白風瞪了他們一眼,對火心和灰條說:“去
   1244. zhǎo
   1245. xiē
   1246. dōng
   1247. chī
   1248.  
   1249. rán
   1250. hòu
   1251. xiū
   1252. huì
   1253. ér
   1254.  
   1255.  
   1256. zhuǎn
   1257. shēn
   1258. xiàng
   1259. xué
   1260. 找些東西吃,然后休息一會兒。”他轉身向學
   1261. cháo
   1262. xué
   1263. zǒu
   1264.  
   1265. duì
   1266. shā
   1267. zhǎo
   1268. chén
   1269. zhǎo
   1270. shuō
   1271.  
   1272.  
   1273. zǒu
   1274. ba
   1275.  
   1276. men
   1277. 徒巢穴走去,對沙爪和塵爪說:“走吧,你們
   1278. liǎng
   1279.  
   1280. gāi
   1281. xùn
   1282. liàn
   1283. le
   1284.  
   1285.  
   1286. 兩個。該去訓練了。”
   1287.  
   1288.  
   1289.  
   1290.  
   1291.  
   1292.    
   1293.  
   1294. zhēn
   1295. wàng
   1296. bái
   1297. fēng
   1298. ràng
   1299. men
   1300. zhuō
   1301. zhěng
   1302. tiān
   1303. de
   1304. lán
   1305. sōng
   1306. shǔ
   1307.  
   1308.  
   1309.  “真希望白風讓他們捉一整天的藍松鼠!”
   1310. huī
   1311. tiáo
   1312. biān
   1313. qiāo
   1314. qiāo
   1315. duì
   1316. huǒ
   1317. xīn
   1318. shuō
   1319. zhe
   1320.  
   1321. biān
   1322. xiàng
   1323. duī
   1324. fàng
   1325. liè
   1326. de
   1327. 灰條一邊悄悄對火心說著,一邊向堆放獵物的
   1328. jiǎo
   1329. luò
   1330. zǒu
   1331.  
   1332. 角落走去。
   1333.  
   1334.  
   1335.  
   1336.  
   1337.  
   1338. huǒ
   1339. xīn
   1340. huò
   1341. jiě
   1342. wèn
   1343.  
   1344.  
   1345. gēn
   1346. běn
   1347. cún
   1348. zài
   1349. lán
   1350. de
   1351. sōng
   1352.  火心大惑不解地問:“根本不存在藍色的松
   1353. shǔ
   1354. ā
   1355.  
   1356.  
   1357. 鼠啊?”
   1358.  
   1359.  
   1360.  
   1361.  
   1362.  
   1363.    
   1364.  
   1365. tài
   1366. duì
   1367. le
   1368.  
   1369.  
   1370. huī
   1371. tiáo
   1372. de
   1373. yǎn
   1374. jīng
   1375. chū
   1376. le
   1377. guāng
   1378.  
   1379.  “太對了!”灰條琥珀色的眼睛發出了光。
   1380.  
   1381.  
   1382.  
   1383.  
   1384.  
   1385. huǒ
   1386. xīn
   1387. shuō
   1388.  
   1389.  
   1390. bié
   1391. guài
   1392. men
   1393.  
   1394. men
   1395. men
   1396. jiē
   1397.  火心大度地說:“別怪他們。他們比我們接
   1398. shòu
   1399. xùn
   1400. liàn
   1401. zǎo
   1402.  
   1403. guǒ
   1404. men
   1405. zuó
   1406. tiān
   1407. cān
   1408. jiā
   1409. zhàn
   1410. dòu
   1411. de
   1412. huà
   1413.  
   1414. 受訓練早,如果他們昨天參加戰斗的話,也可
   1415. néng
   1416. chéng
   1417. wéi
   1418. shì
   1419.  
   1420.  
   1421. 能成為武士。”
   1422.  
   1423.  
   1424.  
   1425.  
   1426.  
   1427. huī
   1428. tiáo
   1429. sǒng
   1430. sǒng
   1431. jiān
   1432. bǎng
   1433. shuō
   1434.  
   1435.  
   1436. wàng
   1437.  
   1438.  
   1439. zǒu
   1440. dào
   1441. liè
   1442.  灰條聳聳肩膀說:“希望如此。”他走到獵
   1443. duī
   1444. qián
   1445.  
   1446.  
   1447. hēi
   1448.  
   1449. kàn
   1450.  
   1451. rén
   1452. zhī
   1453. lǎo
   1454. shǔ
   1455.  
   1456. liǎng
   1457. rén
   1458. fèn
   1459. chī
   1460. 物堆前,“嘿,看!一人一只老鼠,兩人分吃
   1461. zhī
   1462. huā
   1463.  
   1464.  
   1465. 一只花雞。”
   1466.  
   1467.  
   1468.  
   1469.  
   1470.  
   1471. liǎng
   1472. hǎo
   1473. péng
   1474. yǒu
   1475. xián
   1476. de
   1477. shí
   1478.  
   1479. xiàng
   1480. duì
   1481. shì
   1482. yǎn
   1483.  兩個好朋友銜起自己的食物,互相對視一眼
   1484.  
   1485. huī
   1486. tiáo
   1487. de
   1488. yǎn
   1489. shǎn
   1490. zhe
   1491. xìng
   1492. fèn
   1493. de
   1494. guāng
   1495. cǎi
   1496.  
   1497.  
   1498. men
   1499. xiàn
   1500. zài
   1501. 。灰條的眼里閃著興奮的光彩:“我們現在可
   1502. dào
   1503. shì
   1504. de
   1505. cān
   1506. wèi
   1507. yòng
   1508. cān
   1509. le
   1510.  
   1511.  
   1512. 以到武士的餐位用餐了。”
   1513.  
   1514.  
   1515.  
   1516.  
   1517.  
   1518. huǒ
   1519. xīn
   1520. shuō
   1521.  
   1522.  
   1523. méi
   1524. cuò
   1525.  
   1526.  
   1527. men
   1528. zǒu
   1529. dào
   1530. bái
   1531. fēng
   1532.  
   1533.  火心附和說:“沒錯。”他們走到白風、虎
   1534. zhǎng
   1535. shì
   1536. men
   1537. jīng
   1538. cháng
   1539. chī
   1540. fàn
   1541. de
   1542. fāng
   1543.  
   1544. 掌和其他武士們經常吃飯的地方。
   1545.  
   1546.  
   1547.  
   1548.  
   1549.  
   1550. huī
   1551. tiáo
   1552. kǒu
   1553. yān
   1554. xià
   1555. zuì
   1556. hòu
   1557. kǒu
   1558. shí
   1559.  
   1560. suí
   1561. shēng
   1562. wèn
   1563. dào
   1564.  
   1565.  
   1566.  灰條大口咽下最后一口食物,隨聲問道:“
   1567. jiē
   1568. xià
   1569. lái
   1570. shì
   1571. shí
   1572. me
   1573. jiē
   1574.  
   1575. guǎn
   1576. zěn
   1577. me
   1578. xiǎng
   1579.  
   1580. fǎn
   1581. zhèng
   1582. néng
   1583. 接下來是什么節目?不管你怎么想,反正我能
   1584. jiē
   1585. lián
   1586. shuì
   1587. shàng
   1588. bàn
   1589. yuè
   1590.  
   1591.  
   1592. 接連睡上半個月。”
   1593.  
   1594.  
   1595.  
   1596.  
   1597.  
   1598. huǒ
   1599. xīn
   1600. shuō
   1601.  
   1602.  
   1603. yàng
   1604.  
   1605.  
   1606.  火心說:“我也一樣。”
   1607.  
   1608.  
   1609.  
   1610.  
   1611.  
   1612. liǎng
   1613. zhī
   1614. māo
   1615. zhàn
   1616. shēn
   1617. cháo
   1618. shì
   1619. cháo
   1620. xué
   1621. zǒu
   1622.  
   1623. huǒ
   1624. xīn
   1625. tóu
   1626. chuān
   1627.  兩只貓站起身朝武士巢穴走去。火心低頭穿
   1628. guò
   1629. chuí
   1630. de
   1631. shù
   1632. zhī
   1633.  
   1634. shǔ
   1635. máo
   1636. zhǎng
   1637. wěi
   1638. zhèng
   1639. zài
   1640. cháo
   1641. xué
   1642. de
   1643. lìng
   1644. biān
   1645. 過低垂的樹枝。鼠毛和長尾正在巢穴的另一邊
   1646. mèn
   1647. tóu
   1648. shuì
   1649.  
   1650. 悶頭大睡。
   1651.  
   1652.  
   1653.  
   1654.  
   1655.  
   1656. huǒ
   1657. xīn
   1658. dǐng
   1659. kāi
   1660. shù
   1661. zhī
   1662. jìn
   1663.  
   1664. kàn
   1665. jiàn
   1666. cháo
   1667. xué
   1668. de
   1669. chù
   1670. jiǎo
   1671. luò
   1672.  火心頂開樹枝進去,看見巢穴的一處角落里
   1673. yǒu
   1674. piàn
   1675. tái
   1676. xiǎn
   1677.  
   1678. guò
   1679. xiù
   1680. le
   1681. xiù
   1682.  
   1683. xiàn
   1684. zhè
   1685. hái
   1686. méi
   1687. yǒu
   1688. 有片苔蘚。他過去嗅了嗅,發現這里還沒有其
   1689. shì
   1690. shuì
   1691. guò
   1692.  
   1693. shì
   1694. tǎng
   1695. xià
   1696. lái
   1697.  
   1698. huī
   1699. tiáo
   1700. zài
   1701. páng
   1702. biān
   1703. tǎng
   1704. 他武士睡過,于是躺下來。灰條在他旁邊也躺
   1705. xià
   1706. lái
   1707.  
   1708. 下來。
   1709.  
   1710.  
   1711.  
   1712.  
   1713.  
   1714. huǒ
   1715. xīn
   1716. tīng
   1717. zhe
   1718. huī
   1719. tiáo
   1720. píng
   1721. wěn
   1722. de
   1723. shēng
   1724. màn
   1725. màn
   1726. biàn
   1727. chéng
   1728. yōu
   1729. zhǎng
   1730.  
   1731.  火心聽著灰條平穩的呼吸聲慢慢變成悠長、
   1732. chén
   1733. de
   1734. hān
   1735. shēng
   1736.  
   1737. gǎn
   1738. dào
   1739. jīng
   1740. jié
   1741.  
   1742. shì
   1743. réng
   1744. rán
   1745. 低沉的鼾聲,也感到精疲力竭。可是他仍然急
   1746. zhe
   1747. xiǎng
   1748. lán
   1749. xīng
   1750. tán
   1751. tán
   1752.  
   1753. tóu
   1754. zài
   1755. shàng
   1756.  
   1757. cóng
   1758. zhè
   1759. néng
   1760. 著想和藍星談談。他把頭趴在地上,從這里能
   1761. kàn
   1762. dào
   1763. yíng
   1764. de
   1765. kǒu
   1766.  
   1767. huǒ
   1768. xīn
   1769. níng
   1770. wàng
   1771. zhe
   1772. kǒu
   1773.  
   1774. děng
   1775. dài
   1776. lán
   1777. xīng
   1778. 看到營地的入口。火心凝望著入口,等待藍星
   1779. de
   1780. guī
   1781. lái
   1782.  
   1783. zhōng
   1784.  
   1785. jiàn
   1786. jiàn
   1787. shàng
   1788. shuāng
   1789. yǎn
   1790.  
   1791. qiē
   1792. 的歸來。終于,他漸漸合上雙眼,不顧一切地
   1793. chén
   1794. mèng
   1795. xiāng
   1796.  
   1797. 沉入夢鄉。
   1798.  
   1799.  
   1800.  
   1801.  
   1802.  
   1803. zhōu
   1804. wéi
   1805. piàn
   1806. xiào
   1807. shēng
   1808.  
   1809. hǎo
   1810. xiàng
   1811. shì
   1812. sēn
   1813. lín
   1814. le
   1815. fēng
   1816.  
   1817.  周圍一片呼嘯聲,好像是森林里起了大風。
   1818. léi
   1819. guǐ
   1820. chòu
   1821. xūn
   1822. tiān
   1823.  
   1824. zhōng
   1825. jiān
   1826. hái
   1827. jiá
   1828. zhe
   1829. zhǒng
   1830. cóng
   1831. wèi
   1832. wén
   1833. guò
   1834. 雷鬼路臭氣熏天,中間還夾雜著一種從未聞過
   1835. de
   1836. wèi
   1837.  
   1838. gèng
   1839.  
   1840. gèng
   1841. lìng
   1842. rén
   1843. kǒng
   1844.  
   1845. shì
   1846. huǒ
   1847.  
   1848. 的氣味,更刺鼻,更令人恐懼。是火!
   1849.  
   1850.  
   1851.  
   1852.  
   1853.  
   1854. xióng
   1855. xióng
   1856. huǒ
   1857. yàn
   1858. tiǎn
   1859. shì
   1860. zhe
   1861. kōng
   1862.  
   1863. rán
   1864. shāo
   1865. de
   1866. huī
   1867. jìn
   1868. sàn
   1869. fēi
   1870. chū
   1871.  熊熊火焰舔舐著夜空,燃燒的灰燼四散飛出
   1872.  
   1873. chén
   1874. hēi
   1875. de
   1876. wǎn
   1877.  
   1878. huǒ
   1879. duī
   1880. qián
   1881.  
   1882. qún
   1883. māo
   1884. de
   1885. shēn
   1886. yǐng
   1887. ,沉入漆黑的夜晚。火堆前,一群貓的身影一
   1888. luě
   1889. ér
   1890. guò
   1891.  
   1892. huǒ
   1893. xīn
   1894. gǎn
   1895. dào
   1896. hěn
   1897. guài
   1898.  
   1899. men
   1900. wéi
   1901. shí
   1902. me
   1903. yào
   1904. pǎo
   1905. kāi
   1906. 掠而過,火心感到很奇怪。他們為什么要跑開
   1907. ne
   1908.  
   1909. 呢?
   1910.  
   1911.  
   1912.  
   1913.  
   1914.  
   1915. yǒu
   1916. zhī
   1917. māo
   1918. tíng
   1919. xià
   1920. jiǎo
   1921.  
   1922. cháo
   1923. huǒ
   1924. xīn
   1925. zhè
   1926. biān
   1927. wàng
   1928. guò
   1929. lái
   1930.  
   1931.  有一只貓停下腳步,朝火心這邊望過來。那
   1932. zhī
   1933. gōng
   1934. māo
   1935. guāng
   1936. jiǒng
   1937. jiǒng
   1938.  
   1939. gāo
   1940. gāo
   1941. qiào
   1942. zhe
   1943. wěi
   1944.  
   1945. xiàng
   1946. huǒ
   1947. 只公貓目光炯炯,高高地翹著尾巴,似乎向火
   1948. xīn
   1949. zhì
   1950. wèn
   1951. hòu
   1952.  
   1953. niàn
   1954. tóu
   1955. shǎn
   1956. guò
   1957.  
   1958. huǒ
   1959. xīn
   1960. le
   1961. lěng
   1962. zhàn
   1963. 心致以問候。一個念頭閃過,火心打了個冷戰
   1964.  
   1965. xiǎng
   1966. léi
   1967. qián
   1968. rèn
   1969. bān
   1970. shuō
   1971. de
   1972. huà
   1973.  
   1974. bān
   1975. céng
   1976. zài
   1977. ,他想起雷族前任巫醫斑葉說的話。斑葉曾在
   1978. qián
   1979. gào
   1980.  
   1981.  
   1982. huǒ
   1983. jiāng
   1984. zhěng
   1985. jiù
   1986. qún
   1987.  
   1988.  
   1989. xiē
   1990. māo
   1991. 死前告訴他:“火將拯救族群!”那些貓似乎
   1992. bìng
   1993. hài
   1994. huǒ
   1995.  
   1996. men
   1997. liǎng
   1998. zhě
   1999. zhī
   2000. jiān
   2001. yǒu
   2002. shí
   2003. me
   2004. guān
   2005. lián
   2006. ma
   2007.  
   2008. 并不害怕火,他們兩者之間有什么關聯嗎?
   2009.  
   2010.  
   2011.  
   2012.  
   2013.  
   2014.    
   2015.  
   2016. xǐng
   2017. xǐng
   2018.  
   2019. huǒ
   2020. xīn
   2021.  
   2022.  
   2023.  “醒醒,火心!”
   2024.  
   2025.  
   2026.  
   2027.  
   2028.  
   2029. huǒ
   2030. xīn
   2031. bèi
   2032. zhǎng
   2033. de
   2034. shēng
   2035. yīn
   2036. jīng
   2037. xǐng
   2038.  
   2039. měng
   2040. tái
   2041. tóu
   2042. lái
   2043.  
   2044.  火心被虎掌的聲音驚醒,猛地抬起頭來。
   2045.  
   2046.  
   2047.  
   2048.  
   2049.  
   2050.    
   2051.  
   2052. gāng
   2053. cái
   2054. zài
   2055. shuō
   2056. mèng
   2057. huà
   2058.  
   2059.  
   2060.  “你剛才在說夢話!”
   2061.  
   2062.  
   2063.  
   2064.  
   2065.  
   2066. huǒ
   2067. xīn
   2068. hūn
   2069. hūn
   2070. chén
   2071. chén
   2072. zhàn
   2073. lái
   2074.  
   2075. huǎng
   2076. huǎng
   2077. nǎo
   2078. dài
   2079.  
   2080.  
   2081. shì
   2082.  
   2083.  火心昏昏沉沉地站起來,晃晃腦袋:“是—
   2084.  
   2085. shì
   2086. de
   2087.  
   2088. zhǎng
   2089.  
   2090.  
   2091. rán
   2092. xiǎng
   2093. jiàn
   2094. shì
   2095. qíng
   2096.  
   2097. dùn
   2098. shí
   2099. —是的,虎掌!”他忽然想起一件事情,頓時
   2100. jǐn
   2101. zhāng
   2102. lái
   2103.  
   2104. zhī
   2105. shì
   2106. fǒu
   2107. zài
   2108. shuì
   2109. mèng
   2110. zhōng
   2111. niàn
   2112. chū
   2113. le
   2114. bān
   2115. 緊張起來:不知自己是否在睡夢中念出了斑葉
   2116. shuō
   2117. guò
   2118. de
   2119. huà
   2120.  
   2121. qián
   2122. zuò
   2123. guò
   2124. lèi
   2125. de
   2126. mèng
   2127.  
   2128.  
   2129. mèng
   2130. jìng
   2131. shēng
   2132. 說過的話。他以前也做過類似的夢——夢境生
   2133. dòng
   2134. zhēn
   2135.  
   2136. yóu
   2137. shēn
   2138. lín
   2139. jìng
   2140.  
   2141. zuì
   2142. hòu
   2143. zhè
   2144. xiē
   2145. mèng
   2146. dōu
   2147. chéng
   2148. wéi
   2149. le
   2150. 動逼真,猶如身臨其境,最后這些夢都成為了
   2151. xiàn
   2152. shí
   2153.  
   2154. huǒ
   2155. xīn
   2156. shí
   2157. zài
   2158. yuàn
   2159. ràng
   2160. zhǎng
   2161. huái
   2162. yōng
   2163. yǒu
   2164. zhī
   2165. wèi
   2166. 現實。火心實在不愿讓虎掌懷疑他擁有預知未
   2167. lái
   2168. de
   2169. néng
   2170.  
   2171. tōng
   2172. cháng
   2173. qíng
   2174. kuàng
   2175. xià
   2176.  
   2177. xīng
   2178. zhī
   2179. zhè
   2180. zhǒng
   2181. néng
   2182. 來的能力,通常情況下,星族只把這種能力賜
   2183. gěi
   2184. qún
   2185. de
   2186. shēng
   2187.  
   2188. 給族群的醫生。
   2189.  
   2190.  
   2191.  
   2192.  
   2193.  
   2194. yuè
   2195. guāng
   2196. tòu
   2197. guò
   2198. shí
   2199. de
   2200. cháo
   2201. xué
   2202. zhào
   2203. shè
   2204. jìn
   2205. lái
   2206.  
   2207. huǒ
   2208. xīn
   2209. zhè
   2210.  月光透過密實的巢穴四壁照射進來,火心這
   2211. cái
   2212. shí
   2213. dào
   2214. yuán
   2215. lái
   2216. jīng
   2217. shuì
   2218. le
   2219. zhěng
   2220. tiān
   2221.  
   2222. 才意識到原來自己已經睡了一整天。
   2223.  
   2224.  
   2225.  
   2226.  
   2227.  
   2228. zhǎng
   2229. duì
   2230. shuō
   2231.  
   2232.  
   2233. jīn
   2234. wǎn
   2235. yóu
   2236. huī
   2237. tiáo
   2238. xún
   2239. luó
   2240.  
   2241. dòng
   2242. zuò
   2243.  虎掌對他說:“今晚由你和灰條巡邏。動作
   2244. diǎn
   2245. ér
   2246.  
   2247.  
   2248. shuō
   2249. wán
   2250. zhuǎn
   2251. shēn
   2252. zǒu
   2253. chū
   2254. cháo
   2255. xué
   2256.  
   2257. 麻利點兒!”說完轉身走出巢穴。
   2258.  
   2259.  
   2260.  
   2261.  
   2262.  
   2263. huǒ
   2264. xīn
   2265. fàng
   2266. xià
   2267. xīn
   2268. lái
   2269.  
   2270. zhǎng
   2271. xiǎn
   2272. rán
   2273. bìng
   2274. méi
   2275. yǒu
   2276. huái
   2277. de
   2278. mèng
   2279.  火心放下心來,虎掌顯然并沒有懷疑他的夢
   2280. yǒu
   2281. shí
   2282. me
   2283. cháng
   2284.  
   2285. suī
   2286. rán
   2287. huǒ
   2288. xīn
   2289. méi
   2290. yǒu
   2291. xiè
   2292. chū
   2293. xīn
   2294. zhōng
   2295. de
   2296. 有什么異常。雖然火心沒有泄露出心中的秘密
   2297.  
   2298. dàn
   2299. rán
   2300. jué
   2301. dìng
   2302. yào
   2303. jiāng
   2304. zhǎng
   2305. shā
   2306. hài
   2307. hóng
   2308. wěi
   2309. de
   2310. shì
   2311. qíng
   2312. bái
   2313. ,但他依然決定要將虎掌殺害紅尾的事情大白
   2314. tiān
   2315. xià
   2316.  
   2317. 于天下。
   2318.  
   2319.  
   2320.  
   2321.  
   2322.  
   2323. zài
   2324. huì
   2325. chǎng
   2326. biān
   2327. chī
   2328. wán
   2329. le
   2330. fàn
   2331.  
   2332. huǒ
   2333. xīn
   2334. tiǎn
   2335. tiǎn
   2336. zuǐ
   2337. chún
   2338.  
   2339. huī
   2340. tiáo
   2341.  在會場邊吃完了飯,火心舔舔嘴唇,灰條則
   2342. zài
   2343. páng
   2344. tiǎn
   2345. shū
   2346. liǎng
   2347. biān
   2348. de
   2349. máo
   2350.  
   2351. jiàng
   2352. lín
   2353. 臥在一旁舔梳自己腹部兩邊的毛。夜幕降臨大
   2354.  
   2355. yuán
   2356. yuè
   2357. chū
   2358. yīn
   2359. lěng
   2360. de
   2361. guāng
   2362.  
   2363. líng
   2364. líng
   2365. guà
   2366. zài
   2367. kōng
   2368. zhōng
   2369. 地,圓月發出陰冷的光,孤零零地掛在夜空中
   2370.  
   2371. zhè
   2372. tiān
   2373. huǒ
   2374. xīn
   2375. huī
   2376. tiáo
   2377. máng
   2378. tíng
   2379.  
   2380. zhī
   2381. yào
   2382. yǒu
   2383. diǎn
   2384. ér
   2385. kōng
   2386. 。這幾天火心和灰條忙碌不停,只要有點兒空
   2387. xián
   2388.  
   2389. zhǎng
   2390. jiù
   2391. huì
   2392. xià
   2393. pài
   2394. rèn
   2395.  
   2396. shì
   2397. xún
   2398. luó
   2399. jiù
   2400. shì
   2401. wài
   2402. chū
   2403. 閑,虎掌就會下派任務,不是巡邏就是外出捕
   2404. liè
   2405.  
   2406. gǎo
   2407. men
   2408. lián
   2409. chuǎn
   2410. de
   2411. shí
   2412. jiān
   2413. dōu
   2414. méi
   2415. yǒu
   2416.  
   2417. huǒ
   2418. xīn
   2419. zhí
   2420. 獵,搞得他們連喘息的時間都沒有。火心一直
   2421. xiǎng
   2422. zhǎo
   2423. huì
   2424. tóng
   2425. lán
   2426. xīng
   2427. dān
   2428. tán
   2429. tán
   2430.  
   2431. shì
   2432. měi
   2433. dāng
   2434. cóng
   2435. fán
   2436. máng
   2437. 想找機會同藍星單獨談談,可是每當他從繁忙
   2438. de
   2439. rèn
   2440. zhōng
   2441. tuō
   2442. chū
   2443. shēn
   2444. lái
   2445. de
   2446. shí
   2447. hòu
   2448.  
   2449. zǒng
   2450. kàn
   2451. jiàn
   2452. zhǎng
   2453. bàn
   2454. suí
   2455. zài
   2456. 的任務中脫出身來的時候,總看見虎掌伴隨在
   2457. lán
   2458. xīng
   2459. zuǒ
   2460. yòu
   2461.  
   2462. 藍星左右。
   2463.  
   2464.  
   2465.  
   2466.  
   2467.  
   2468. huǒ
   2469. xīn
   2470. biān
   2471. qīng
   2472. zhǎo
   2473.  
   2474. biān
   2475. xún
   2476. shì
   2477. yíng
   2478. zhōu
   2479.  
   2480.  火心一邊清理爪子,一邊巡視營地四周,期
   2481. pàn
   2482. néng
   2483. kàn
   2484. dào
   2485. lán
   2486. xīng
   2487.  
   2488. 盼能看到藍星。
   2489.  
   2490.  
   2491.  
   2492.  
   2493.  
   2494. huī
   2495. tiáo
   2496. mǎn
   2497. zuǐ
   2498. shì
   2499. máo
   2500.  
   2501. hán
   2502. hún
   2503. qīng
   2504. wèn
   2505.  
   2506.  
   2507. zài
   2508. zhǎo
   2509. shí
   2510. me
   2511.  灰條滿嘴是毛,含混不清地問:“在找什么
   2512.  
   2513.  
   2514. ?”
   2515.  
   2516.  
   2517.  
   2518.  
   2519.  
   2520. huǒ
   2521. xīn
   2522. le
   2523. shēng
   2524.  
   2525.  
   2526. zhǎo
   2527. lán
   2528. xīng
   2529.  
   2530.  
   2531. fàng
   2532. xià
   2533. zhǎo
   2534.  
   2535.  火心答了一聲:“找藍星。”他放下爪子。
   2536.  
   2537.  
   2538.  
   2539.  
   2540.  
   2541. huī
   2542. tiáo
   2543. tíng
   2544. le
   2545. xià
   2546. lái
   2547.  
   2548. tái
   2549. yǎn
   2550. chǒu
   2551. zhe
   2552.  
   2553. wèn
   2554.  
   2555.  
   2556. wéi
   2557. shí
   2558.  灰條停了下來,抬起眼瞅著他,問:“為什
   2559. me
   2560. zhǎo
   2561.  
   2562. shǒu
   2563. lái
   2564. jiù
   2565. zhí
   2566. zài
   2567. zhǎo
   2568.  
   2569. yǒu
   2570. shí
   2571. me
   2572. suàn
   2573. 么找她?守夜以來你就一直在找,有什么打算
   2574. ā
   2575.  
   2576.  
   2577. 啊?”
   2578.  
   2579.  
   2580.  
   2581.  
   2582.  
   2583. huǒ
   2584. xīn
   2585. shuō
   2586.  
   2587.  
   2588. gào
   2589. zhǎo
   2590. zài
   2591.  
   2592. hái
   2593. yào
   2594.  火心說:“我必須告訴她烏爪在哪里,還要
   2595. ràng
   2596. fáng
   2597. zhǎng
   2598.  
   2599.  
   2600. 讓她提防虎掌。”
   2601.  
   2602.  
   2603.  
   2604.  
   2605.  
   2606. huī
   2607. tiáo
   2608. jīng
   2609. chà
   2610. shuō
   2611.  
   2612.  
   2613. yīng
   2614. guò
   2615. zhǎo
   2616. yào
   2617. ràng
   2618. jiā
   2619. dōu
   2620.  灰條驚詫地說:“你答應過烏爪要讓大家都
   2621. wéi
   2622. le
   2623.  
   2624.  
   2625. 以為他死了。”
   2626.  
   2627.  
   2628.  
   2629.  
   2630.  
   2631.    
   2632.  
   2633. shuō
   2634. de
   2635. shì
   2636. ràng
   2637. zhǎng
   2638. wéi
   2639. le
   2640.  
   2641. lán
   2642. xīng
   2643. yīng
   2644. gāi
   2645. zhī
   2646.  “我說的是讓虎掌以為他死了。藍星應該知
   2647. dào
   2648. shì
   2649. qíng
   2650. de
   2651. zhěng
   2652. jīng
   2653. guò
   2654.  
   2655. men
   2656. yīng
   2657. gāi
   2658. zhǎng
   2659. gàn
   2660. de
   2661. hǎo
   2662. shì
   2663. 道事情的整個經過,我們應該把虎掌干的好事
   2664. quán
   2665. dōu
   2666. gào
   2667.  
   2668.  
   2669. 全都告訴她。”
   2670.  
   2671.  
   2672.  
   2673.  
   2674.  
   2675. huī
   2676. tiáo
   2677. shēng
   2678. yīn
   2679. qiē
   2680. shuō
   2681.  
   2682.  
   2683. zhè
   2684. xiē
   2685. guò
   2686. shì
   2687. zhǎo
   2688.  灰條壓低聲音急切地說:“這些不過是烏爪
   2689. de
   2690. miàn
   2691. zhī
   2692. le
   2693.  
   2694.  
   2695. 的一面之詞罷了。”
   2696.  
   2697.  
   2698.  
   2699.  
   2700.  
   2701.    
   2702.  
   2703. xiàng
   2704. xìn
   2705. de
   2706. huà
   2707. ma
   2708.  
   2709.  
   2710. huī
   2711. tiáo
   2712. zhè
   2713. me
   2714. shuō
   2715.  
   2716. lìng
   2717. huǒ
   2718.  “你不相信他的話嗎?”灰條這么說,令火
   2719. xīn
   2720. hěn
   2721. shì
   2722. chī
   2723. jīng
   2724.  
   2725. 心很是吃驚。
   2726.  
   2727.  
   2728.  
   2729.  
   2730.  
   2731.    
   2732.  
   2733. xiǎng
   2734.  
   2735. guǒ
   2736. zhǎng
   2737. méi
   2738. yǒu
   2739. shā
   2740. xiàng
   2741. xīn
   2742.  
   2743. jiù
   2744. shì
   2745. shuō
   2746. xiàng
   2747.  “你想,如果虎掌沒有殺橡心,那就是說橡
   2748. xīn
   2749. shì
   2750. hóng
   2751. wěi
   2752. shā
   2753. de
   2754.  
   2755. xiàng
   2756. xìn
   2757. hóng
   2758. wěi
   2759. huì
   2760. zài
   2761. zhàn
   2762. dòu
   2763. zhōng
   2764. 心是紅尾殺的。我不相信紅尾會在戰斗中蓄意
   2765. shā
   2766. hài
   2767. lìng
   2768. de
   2769. zhǎng
   2770. dài
   2771. biǎo
   2772.  
   2773. zhè
   2774. shì
   2775. wéi
   2776. fàn
   2777. shì
   2778. shǒu
   2779. de
   2780. 殺害另一族的族長代表,這是違犯武士守則的
   2781.  
   2782. shǒu
   2783. jiāo
   2784. dǎo
   2785. men
   2786.  
   2787. zhàng
   2788. shì
   2789. wéi
   2790. le
   2791. zhǎn
   2792. shì
   2793. liàng
   2794. bǎo
   2795. wèi
   2796. —守則教導我們,打仗是為了展示力量和保衛
   2797. jiā
   2798. yuán
   2799.  
   2800. ér
   2801. shì
   2802. xiàng
   2803. cán
   2804. shā
   2805.  
   2806.  
   2807. 家園,而不是彼此相互殘殺。”
   2808.  
   2809.  
   2810.  
   2811.  
   2812.  
   2813. huǒ
   2814. xīn
   2815. biàn
   2816. jiě
   2817. shuō
   2818.  
   2819.  
   2820. bìng
   2821. shì
   2822. yào
   2823. zhuī
   2824. jiū
   2825. hóng
   2826. wěi
   2827. de
   2828. guò
   2829. cuò
   2830.  火心辯解說:“我并不是要追究紅尾的過錯
   2831.  
   2832. zhǎng
   2833. cái
   2834. shì
   2835. wèn
   2836. de
   2837. guān
   2838. jiàn
   2839. suǒ
   2840. zài
   2841.  
   2842.  
   2843. hóng
   2844. wěi
   2845. shì
   2846. zhǎng
   2847. zhī
   2848. 。虎掌才是問題的關鍵所在。”紅尾是虎掌之
   2849. qián
   2850. de
   2851. léi
   2852. zhǎng
   2853. dài
   2854. biǎo
   2855.  
   2856. suī
   2857. rán
   2858. huǒ
   2859. xīn
   2860. zhī
   2861. wèi
   2862. móu
   2863. miàn
   2864.  
   2865. 前的雷族族長代表,雖然火心與之素未謀面,
   2866. dàn
   2867. qīng
   2868. chǔ
   2869. hóng
   2870. wěi
   2871. zài
   2872. qún
   2873. dāng
   2874. zhōng
   2875. xiǎng
   2876. yǒu
   2877. hěn
   2878. gāo
   2879. de
   2880. wēi
   2881. wàng
   2882.  
   2883. 但他清楚紅尾在族群當中享有很高的威望。
   2884.  
   2885.  
   2886.  
   2887.  
   2888.  
   2889. huī
   2890. tiáo
   2891. kāi
   2892. huǒ
   2893. xīn
   2894. de
   2895. guāng
   2896.  
   2897.  
   2898. zhè
   2899. jiàn
   2900. shì
   2901. qiān
   2902. shè
   2903. dào
   2904. hóng
   2905. wěi
   2906.  灰條避開火心的目光:“這件事牽涉到紅尾
   2907. de
   2908. shēng
   2909.  
   2910. kuàng
   2911. qiě
   2912.  
   2913. chú
   2914. le
   2915. zhǎo
   2916.  
   2917. zhǎng
   2918. cóng
   2919. wèi
   2920. bié
   2921. rén
   2922. yǒu
   2923. 的聲譽。況且,除了烏爪,虎掌從未與別人有
   2924. guò
   2925. shí
   2926. me
   2927. guò
   2928. jiē
   2929. ér
   2930.  
   2931.  
   2932. 過什么過節兒。”
   2933.  
   2934.  
   2935.  
   2936.  
   2937.  
   2938. huǒ
   2939. xīn
   2940. de
   2941. bèi
   2942. shàng
   2943. gǎn
   2944. dào
   2945. liáng
   2946.  
   2947. fěng
   2948. shuō
   2949.  
   2950.  
   2951.  火心的脊背上感到一絲涼意,他譏諷說:“
   2952. zhè
   2953. me
   2954. shuō
   2955.  
   2956. rèn
   2957. wéi
   2958. zhǎo
   2959. biān
   2960. zào
   2961. zhěng
   2962. tào
   2963. shì
   2964.  
   2965. quán
   2966. shì
   2967. 這么說,你認為烏爪編造一整套故事,全是他
   2968. zhǎng
   2969. de
   2970. yuán
   2971.  
   2972.  
   2973. 與虎掌不和的緣故?”
   2974.  
   2975.  
   2976.  
   2977.  
   2978.  
   2979. huī
   2980. tiáo
   2981. xiǎo
   2982. shēng
   2983. nāng
   2984.  
   2985.  
   2986.  
   2987. zhī
   2988. shì
   2989. jiào
   2990. yīng
   2991. gāi
   2992. xiǎo
   2993. xīn
   2994.  灰條小聲嘟囔:“不,我只是覺得應該小心
   2995. wéi
   2996. miào
   2997.  
   2998.  
   2999. 為妙。”
   3000.  
   3001.  
   3002.  
   3003.  
   3004.  
   3005. huǒ
   3006. xīn
   3007. kàn
   3008. zhe
   3009. huī
   3010. tiáo
   3011. yōu
   3012. de
   3013. yǎn
   3014. shén
   3015.  
   3016. xiàn
   3017. le
   3018. chén
   3019.  
   3020.  火心看著灰條憂慮的眼神,陷入了沉思。他
   3021. le
   3022. jiě
   3023. huī
   3024. tiáo
   3025. de
   3026. zhēn
   3027. shí
   3028. xiǎng
   3029.  
   3030.  
   3031. men
   3032. guò
   3033. shì
   3034. gāng
   3035. mén
   3036. de
   3037. 了解灰條的真實想法——他們不過是剛入門的
   3038. shì
   3039. le
   3040.  
   3041. shēn
   3042. qīng
   3043. yán
   3044. wēi
   3045.  
   3046. gēn
   3047. ér
   3048. xiàng
   3049. léi
   3050. zuì
   3051. 武士罷了,身輕言微,壓根兒無法向雷族里最
   3052. gāo
   3053. jiē
   3054. céng
   3055. de
   3056. shì
   3057. xìng
   3058. shī
   3059. wèn
   3060. zuì
   3061.  
   3062. 高階層的武士興師問罪。
   3063.  
   3064.  
   3065.  
   3066.  
   3067.  
   3068. huǒ
   3069. xīn
   3070. zuì
   3071. hòu
   3072. shuō
   3073.  
   3074.  
   3075. hǎo
   3076. ba
   3077.  
   3078. zhì
   3079. shēn
   3080. shì
   3081. wài
   3082.  
   3083.  
   3084.  火心最后說:“好吧,你可以置身事外。”
   3085. huī
   3086. tiáo
   3087. diǎn
   3088. diǎn
   3089. tóu
   3090.  
   3091. zhuǎn
   3092. guò
   3093. shēn
   3094. shū
   3095.  
   3096. huǒ
   3097. xīn
   3098. yóu
   3099. 灰條點點頭,轉過身去繼續梳理。火心不由得
   3100. xīn
   3101. zhōng
   3102. yǐn
   3103. yǐn
   3104. zuò
   3105. tòng
   3106.  
   3107. jiān
   3108. xìn
   3109. shì
   3110. qíng
   3111. bìng
   3112. xiàng
   3113. huī
   3114. tiáo
   3115. suǒ
   3116. shuō
   3117. de
   3118. 心中隱隱作痛。他堅信事情并不像灰條所說的
   3119. zhī
   3120. shì
   3121. zhǎng
   3122. zhǎo
   3123. yǒu
   3124. guò
   3125. jiē
   3126. ér
   3127. zhè
   3128. me
   3129. jiǎn
   3130. dān
   3131.  
   3132. yǐn
   3133. yǐn
   3134. jiào
   3135. 只是虎掌和烏爪有過節兒這么簡單。他隱隱覺
   3136. zhè
   3137. wèi
   3138. léi
   3139. dài
   3140. biǎo
   3141. xìn
   3142.  
   3143. wéi
   3144. le
   3145. lán
   3146. xīng
   3147. quán
   3148. de
   3149. ān
   3150. 得這位雷族代表不可信。為了藍星和全族的安
   3151. wēi
   3152.  
   3153. shì
   3154. qíng
   3155. de
   3156. diǎn
   3157. xiàng
   3158. lán
   3159. xīng
   3160. zhǐ
   3161. chū
   3162.  
   3163. 危,他必須把事情的疑點向藍星一一指出。
   3164.  
   3165.  
   3166.  
   3167.  
   3168.  
   3169. huǒ
   3170. xīn
   3171. piē
   3172. yǎn
   3173.  
   3174. kàn
   3175. jiàn
   3176. lán
   3177. xīng
   3178. cóng
   3179. cháo
   3180. xué
   3181. zǒu
   3182. chū
   3183.  火心一瞥眼,看見藍星獨自一個從巢穴走出
   3184. lái
   3185.  
   3186. wèi
   3187. děng
   3188. dòng
   3189. jiǎo
   3190.  
   3191. lán
   3192. xīng
   3193. jīng
   3194. yuè
   3195. shàng
   3196. gāo
   3197. yán
   3198.  
   3199. 來。未等他移動腳步,藍星已經躍上高巖,發
   3200. chū
   3201. zhào
   3202. quán
   3203. de
   3204. hào
   3205. lìng
   3206.  
   3207. huǒ
   3208. xīn
   3209. dùn
   3210. shí
   3211. wěi
   3212. lái
   3213. 出召集全族的號令。火心頓時急得尾巴打來打
   3214.  
   3215. 去。
   3216.  
   3217.  
   3218.  
   3219.  
   3220.  
   3221. tīng
   3222. dào
   3223. lán
   3224. xīng
   3225. de
   3226. zhào
   3227.  
   3228. huī
   3229. tiáo
   3230. de
   3231. ěr
   3232. duǒ
   3233. xìng
   3234. fèn
   3235. shù
   3236.  聽到藍星的召集,灰條的耳朵興奮地豎立起
   3237. lái
   3238.  
   3239. shuō
   3240.  
   3241.  
   3242. yǒu
   3243. māo
   3244. yào
   3245. shōu
   3246. xué
   3247. le
   3248.  
   3249. dìng
   3250. shì
   3251. zhǎng
   3252. wěi
   3253. yào
   3254. shōu
   3255. 來,說:“有貓要收學徒了?一定是長尾要收
   3256. de
   3257. le
   3258.  
   3259. zhè
   3260. tiān
   3261. zhí
   3262. duì
   3263. wài
   3264. xuān
   3265. yáng
   3266. zhè
   3267. 他的第一個徒弟了,這幾天他一直對外宣揚這
   3268. xiāo
   3269.  
   3270.  
   3271. shuō
   3272. zhe
   3273. sān
   3274. bèng
   3275. liǎng
   3276. bèng
   3277. jiā
   3278. dào
   3279. huì
   3280. chǎng
   3281. biān
   3282. yuán
   3283. de
   3284. māo
   3285. 個消息。”說著三蹦兩蹦加入到會場邊緣的貓
   3286. qún
   3287. zhōng
   3288.  
   3289. huǒ
   3290. xīn
   3291. liǎn
   3292. sàng
   3293. gēn
   3294. zài
   3295. hòu
   3296. miàn
   3297.  
   3298. 群中,火心一臉沮喪地跟在后面。
   3299.  
   3300.  
   3301.  
   3302.  
   3303.  
   3304. zhī
   3305. bái
   3306. hēi
   3307. tiáo
   3308. de
   3309. xiǎo
   3310. māo
   3311. zǒu
   3312. jìn
   3313. kōng
   3314.  
   3315. róu
   3316. ruǎn
   3317. de
   3318. xiǎo
   3319. zhǎo
   3320.  一只白底黑條的小貓走進空地,柔軟的小爪
   3321. qīng
   3322. qīng
   3323. luò
   3324. zài
   3325. jiān
   3326. shí
   3327. de
   3328. shàng
   3329.  
   3330. méi
   3331. shùn
   3332. yǎn
   3333. xiàng
   3334. gāo
   3335. yán
   3336. 子輕輕落在堅實的土地上,低眉順眼地向高巖
   3337. zǒu
   3338.  
   3339. huǒ
   3340. xīn
   3341. yòng
   3342. xiǎng
   3343. jiù
   3344. zhī
   3345. dào
   3346. zài
   3347. dǒu
   3348.  
   3349.  
   3350. zhè
   3351. shǐ
   3352. 走去。火心不用想就知道他在發抖——這使得
   3353. xiǎn
   3354. gèng
   3355. jiā
   3356. nián
   3357. yòu
   3358. ér
   3359. xiū
   3360. qiè
   3361.  
   3362. huǒ
   3363. xīn
   3364. xiǎng
   3365.  
   3366.  
   3367. zhǎng
   3368. wěi
   3369. huì
   3370. 他顯得更加年幼而羞怯。火心想:“長尾不會
   3371. mǎn
   3372. de
   3373.  
   3374.  
   3375. huí
   3376. xiǎng
   3377. chū
   3378. dào
   3379. yíng
   3380. tiān
   3381. zhǎng
   3382. wěi
   3383. duì
   3384. 滿意的!”他回想起初到營地那天長尾對自己
   3385. lěng
   3386. cháo
   3387. fěng
   3388.  
   3389. xiào
   3390. de
   3391. chǒng
   3392. chū
   3393. shēn
   3394.  
   3395. huǒ
   3396. xīn
   3397. xīn
   3398. yǎn
   3399. ér
   3400. 冷嘲熱諷,取笑他的寵物出身。火心打心眼兒
   3401. huān
   3402. zhǎng
   3403. wěi
   3404.  
   3405. 里不喜歡長尾。
   3406.  
   3407.  
   3408.  
   3409.  
   3410.  
   3411. lán
   3412. xīng
   3413. níng
   3414. shì
   3415. zhe
   3416. zhī
   3417. xiǎo
   3418. māo
   3419. shuō
   3420.  
   3421.  
   3422. jīn
   3423. tiān
   3424. kāi
   3425. shǐ
   3426.  
   3427. zài
   3428.  藍星凝視著那只小貓說:“自今天開始,在
   3429. chéng
   3430. wéi
   3431. shì
   3432. qián
   3433.  
   3434. de
   3435. míng
   3436. jiù
   3437. jiào
   3438. xùn
   3439. zhǎo
   3440.  
   3441.  
   3442. 成為武士以前,你的名字就叫迅爪。”
   3443.  
   3444.  
   3445.  
   3446.  
   3447.  
   3448. xùn
   3449. zhǎo
   3450. yǎng
   3451. tóu
   3452. wàng
   3453. zhe
   3454. lán
   3455. xīng
   3456.  
   3457. shuāng
   3458. yǎn
   3459. shì
   3460. jiān
   3461. de
   3462. shén
   3463.  迅爪仰起頭望著藍星,雙眼里不是堅毅的神
   3464. qíng
   3465.  
   3466. ér
   3467. shì
   3468. jīng
   3469. kǒng
   3470. ān
   3471. de
   3472. guāng
   3473.  
   3474. 情,而是驚恐不安的目光。
   3475.  
   3476.  
   3477.  
   3478.  
   3479.  
   3480. huǒ
   3481. xīn
   3482. niǔ
   3483. tóu
   3484. kàn
   3485. jiàn
   3486. zhǎng
   3487. wěi
   3488. zhèng
   3489. xiàng
   3490. de
   3491. zǒu
   3492.  
   3493.  火心一扭頭看見長尾正向他的徒弟走去。
   3494.  
   3495.  
   3496.  
   3497.  
   3498.  
   3499. lán
   3500. xīng
   3501. shuō
   3502. dào
   3503.  
   3504.  
   3505. zhǎng
   3506. wěi
   3507.  
   3508. céng
   3509. shì
   3510. hēi
   3511. tiáo
   3512. de
   3513.  藍星繼續說道:“長尾,你曾是黑條的徒弟
   3514.  
   3515. jiāo
   3516. yǒu
   3517. fāng
   3518.  
   3519. shǐ
   3520. chéng
   3521. zhǎng
   3522. wéi
   3523. míng
   3524. yǒng
   3525. měng
   3526.  
   3527. zhōng
   3528. chéng
   3529. de
   3530. ,他教徒有方,使你成長為一名勇猛、忠誠的
   3531. shì
   3532.  
   3533. wàng
   3534. néng
   3535. jiāng
   3536. zhè
   3537. xiē
   3538. yōu
   3539. liáng
   3540. pǐn
   3541. zhì
   3542. chuán
   3543. shòu
   3544. gěi
   3545. xùn
   3546. zhǎo
   3547. 武士。我希望你能將這些優良品質傳授給迅爪
   3548.  
   3549.  
   3550. 。”
   3551.  
   3552.  
   3553.  
   3554.  
   3555.  
   3556. zhǎng
   3557. wěi
   3558. tóu
   3559. kàn
   3560. zhe
   3561. xùn
   3562. zhǎo
   3563.  
   3564. liǎn
   3565. shàng
   3566. zài
   3567. de
   3568. biǎo
   3569. qíng
   3570.  長尾低頭看著迅爪,臉上一副不自在的表情
   3571.  
   3572. dàn
   3573. shì
   3574. dāng
   3575. men
   3576. de
   3577. guāng
   3578. xiàng
   3579. duì
   3580. shí
   3581.  
   3582. zhǎng
   3583. wěi
   3584. de
   3585. yǎn
   3586. shén
   3587. dùn
   3588. shí
   3589. 。但是當他們的目光相對時,長尾的眼神頓時
   3590. biàn
   3591. wēn
   3592.  
   3593. liǎng
   3594. zhī
   3595. māo
   3596. qīng
   3597. qīng
   3598. duì
   3599. chù
   3600. le
   3601. xià
   3602.  
   3603. zhǎng
   3604. wěi
   3605. 變得溫和。兩只貓輕輕對觸了一下鼻子。長尾
   3606. xiǎo
   3607. shēng
   3608. shuō
   3609.  
   3610.  
   3611. èn
   3612.  
   3613. hǎo
   3614. hǎo
   3615. gàn
   3616.  
   3617.  
   3618. 小聲鼓勵說:“嗯,好好干。”
   3619.  
   3620.  
   3621.  
   3622.  
   3623.  
   3624. huǒ
   3625. xīn
   3626. xīn
   3627. zhōng
   3628. zhèn
   3629.  
   3630. xīn
   3631. xiǎng
   3632.  
   3633.  
   3634. hēng
   3635.  
   3636. méi
   3637. cuò
   3638.  
   3639.  火心心中一陣發苦,心想:“哼,沒錯。我
   3640. zěn
   3641. me
   3642. wàng
   3643. le
   3644.  
   3645. zhè
   3646. zhī
   3647. xiǎo
   3648. māo
   3649. shì
   3650. shēng
   3651. māo
   3652. ya
   3653.  
   3654. zhǎng
   3655. wěi
   3656. jué
   3657. duì
   3658. 怎么忘了,這只小貓可是族生貓呀。長尾絕對
   3659. huì
   3660. zhè
   3661. yàng
   3662. duì
   3663. dài
   3664.  
   3665.  
   3666. chǒu
   3667. chǒu
   3668. de
   3669. māo
   3670.  
   3671. kàn
   3672. jiàn
   3673. 不會這樣對待我。”他瞅瞅其他的貓,看見他
   3674. men
   3675. āi
   3676. ér
   3677. xiàng
   3678. zhè
   3679. wèi
   3680. xīn
   3681. xué
   3682. biǎo
   3683. shì
   3684. zhù
   3685.  
   3686. xīn
   3687. yóu
   3688. 們挨個兒向這位新學徒表示祝賀,心里不由得
   3689. yǒng
   3690. fèn
   3691. fèn
   3692. píng
   3693. zhī
   3694.  
   3695. 涌起一股憤憤不平之意。
   3696.  
   3697.  
   3698.  
   3699.  
   3700.  
   3701. huī
   3702. tiáo
   3703. xiǎo
   3704. shēng
   3705. shuō
   3706.  
   3707.  
   3708. méi
   3709. shì
   3710. ba
   3711.  
   3712. men
   3713. huì
   3714. yǒu
   3715. zhè
   3716.  灰條小聲說:“你沒事吧?我們也會有這一
   3717. tiān
   3718. de
   3719.  
   3720.  
   3721. 天的。”
   3722.  
   3723.  
   3724.  
   3725.  
   3726.  
   3727. huǒ
   3728. xīn
   3729. diǎn
   3730. diǎn
   3731. tóu
   3732.  
   3733. xiǎng
   3734. xiàng
   3735. jiāng
   3736. lái
   3737. shōu
   3738. de
   3739. chǎng
   3740. jǐng
   3741.  
   3742.  火心點點頭,想象自己將來收徒弟的場景,
   3743. xīn
   3744. zhōng
   3745. de
   3746. mèn
   3747. sǎo
   3748. ér
   3749. guāng
   3750.  
   3751. xīn
   3752. qíng
   3753. dùn
   3754. shí
   3755. kāi
   3756. lǎng
   3757. lái
   3758. 心中的郁悶立刻一掃而光,心情頓時開朗起來
   3759.  
   3760. xiàn
   3761. zài
   3762. jīng
   3763. shì
   3764. léi
   3765. de
   3766. yuán
   3767. le
   3768.  
   3769. xiē
   3770. chén
   3771. nián
   3772. jiù
   3773. shì
   3774. 。他現在已經是雷族的一員了,那些陳年舊事
   3775. hái
   3776. yǒu
   3777. shí
   3778. me
   3779. le
   3780. de
   3781.  
   3782. 還有什么大不了的。
   3783.  
   3784.  
   3785.  
   3786.  
   3787.  
   3788. èr
   3789. tiān
   3790. wǎn
   3791.  
   3792. mǎn
   3793. yuè
   3794. shēng
   3795. huī
   3796.  
   3797. suī
   3798. rán
   3799. huǒ
   3800. xīn
   3801. xīn
   3802. pàn
   3803.  第二天夜晚,滿月生輝。雖然火心一心期盼
   3804. zhe
   3805. zhè
   3806. sēn
   3807. lín
   3808. huì
   3809.  
   3810. dàn
   3811. réng
   3812. zài
   3813. tíng
   3814. xún
   3815. zhǎo
   3816. huì
   3817. xiàng
   3818. 著這次森林大會,但他仍在不停地尋找機會向
   3819. lán
   3820. xīng
   3821. huì
   3822. bào
   3823. zhǎng
   3824. de
   3825. shì
   3826. qíng
   3827.  
   3828. zhè
   3829. xiǎng
   3830. yóu
   3831. kuài
   3832. shí
   3833. 藍星匯報虎掌的事情。這個想法猶如一塊巨石
   3834. chén
   3835. diàn
   3836. diàn
   3837. zài
   3838. de
   3839. xīn
   3840. tóu
   3841.  
   3842. 沉甸甸地壓在他的心頭。
   3843.  
   3844.  
   3845.  
   3846.  
   3847.  
   3848. huī
   3849. tiáo
   3850. zài
   3851. páng
   3852. wèn
   3853.  
   3854.  
   3855. chī
   3856. zhe
   3857. le
   3858.  
   3859. liǎn
   3860. zhè
   3861. me
   3862. guài
   3863.  灰條在一旁問:“吃著蛆了?臉色這么古怪
   3864.  
   3865.  
   3866. !”
   3867.  
   3868.  
   3869.  
   3870.  
   3871.  
   3872. huǒ
   3873. xīn
   3874. kàn
   3875. zhe
   3876. de
   3877. péng
   3878. yǒu
   3879.  
   3880. hěn
   3881. xiǎng
   3882. zhōng
   3883. cháng
   3884.  
   3885. dàn
   3886. shì
   3887.  火心看著他的朋友,很想一訴衷腸。但是他
   3888. yīng
   3889. guò
   3890. yào
   3891. ràng
   3892. huī
   3893. tiáo
   3894. zhì
   3895. shēn
   3896. shì
   3897. wài
   3898.  
   3899. shì
   3900. shuō
   3901. dào
   3902.  
   3903.  
   3904. méi
   3905. shì
   3906. 答應過要讓灰條置身事外,于是說道:“沒事
   3907. ér
   3908.  
   3909. zǒu
   3910. ba
   3911.  
   3912. tīng
   3913. jiàn
   3914. lán
   3915. xīng
   3916. zhào
   3917. huàn
   3918. men
   3919. le
   3920.  
   3921.  
   3922. 兒。走吧,我聽見藍星召喚我們了。”
   3923.  
   3924.  
   3925.  
   3926.  
   3927.  
   3928. liǎng
   3929. zhī
   3930. māo
   3931. zǒu
   3932. jìn
   3933. jié
   3934. zài
   3935. huì
   3936. chǎng
   3937. shàng
   3938. de
   3939. duì
   3940.  
   3941. lán
   3942. xīng
   3943. luè
   3944.  兩只貓走進集結在會場上的隊伍里。藍星略
   3945. diǎn
   3946. tóu
   3947. shì
   3948.  
   3949. zhuǎn
   3950. shēn
   3951. dài
   3952. lǐng
   3953. zhòng
   3954. māo
   3955. chū
   3956.  
   3957. 一點頭示意,轉身帶領眾貓出發。
   3958.  
   3959.  
   3960.  
   3961.  
   3962.  
   3963. huǒ
   3964. xīn
   3965. tíng
   3966. xià
   3967. jiǎo
   3968.  
   3969. de
   3970. māo
   3971. cóng
   3972. shēn
   3973. biān
   3974. jīng
   3975. guò
   3976.  
   3977.  火心停下腳步,其他的貓從他身邊經過,踏
   3978. shàng
   3979. tōng
   3980. wǎng
   3981. sēn
   3982. lín
   3983. de
   3984. dǒu
   3985. qiào
   3986. xiǎo
   3987.  
   3988. huǒ
   3989. xīn
   3990. zài
   3991. shàng
   3992. yǒu
   3993. chōng
   3994. fèn
   3995. de
   3996. 上通往森林的陡峭小路。火心在路上有充分的
   3997. shí
   3998. jiān
   3999. lán
   4000. xīng
   4001. tán
   4002. huà
   4003.  
   4004. yào
   4005. xiān
   4006. xià
   4007.  
   4008. 時間與藍星談話,他要先理一下思路。
   4009.  
   4010.  
   4011.  
   4012.  
   4013.  
   4014. huī
   4015. tiáo
   4016. shēng
   4017. wèn
   4018.  
   4019.  
   4020. zǒu
   4021. ma
   4022.  
   4023.  
   4024.  灰條低聲問:“走嗎?”
   4025.  
   4026.  
   4027.  
   4028.  
   4029.  
   4030.    
   4031.  
   4032. zǒu
   4033. ba
   4034.  
   4035.  
   4036. huǒ
   4037. xīn
   4038. wān
   4039. qiáng
   4040. jiàn
   4041. de
   4042. hòu
   4043. tuǐ
   4044.  
   4045. cóng
   4046. kuài
   4047.  “走吧。”火心彎曲強健的后腿,從一塊大
   4048. shí
   4049. tiào
   4050. shàng
   4051. lìng
   4052. kuài
   4053. shí
   4054.  
   4055. jiàn
   4056. jiàn
   4057. yíng
   4058. yuè
   4059. lái
   4060. yuè
   4061. yuǎn
   4062.  
   4063. 石跳上另一塊大石,漸漸地離營地越來越遠。
   4064.  
   4065.  
   4066.  
   4067.  
   4068.  
   4069. dào
   4070. xiǎo
   4071. dǐng
   4072. duān
   4073.  
   4074. tíng
   4075. xià
   4076. jiǎo
   4077. kǒu
   4078. chuǎn
   4079.  
   4080. miàn
   4081. qián
   4082.  到達小路頂端,他停下腳步大口喘氣。面前
   4083. shì
   4084. wàng
   4085. de
   4086. sēn
   4087. lín
   4088.  
   4089. huǒ
   4090. xīn
   4091. néng
   4092. tīng
   4093. jiàn
   4094. zhǎo
   4095. xià
   4096. miàn
   4097. xīn
   4098. luò
   4099. 是一望無際的森林。火心能聽見爪子下面新落
   4100. de
   4101. shù
   4102. chū
   4103. qīng
   4104. cuì
   4105. de
   4106. shēng
   4107.  
   4108. kōng
   4109. qún
   4110. xīng
   4111. shǎn
   4112. shuò
   4113.  
   4114. 的樹葉發出清脆的噼啪聲。夜空里群星閃爍,
   4115. jiù
   4116. xiàng
   4117. jīng
   4118. yíng
   4119. tòu
   4120. de
   4121. bǎo
   4122. shí
   4123. xiāng
   4124. qiàn
   4125. zài
   4126. kuài
   4127. de
   4128. 就像一顆顆晶瑩剔透的寶石鑲嵌在一塊巨大的
   4129. hēi
   4130. shàng
   4131.  
   4132. 黑幕上。
   4133.  
   4134.  
   4135.  
   4136.  
   4137.  
   4138. huǒ
   4139. xīn
   4140. huí
   4141. xiǎng
   4142. suí
   4143. tóng
   4144. zhǎng
   4145.  
   4146. shī
   4147. xīn
   4148. qián
   4149. wǎng
   4150.  
   4151.  火心回想起他第一次隨同虎掌、獅心前往“
   4152. shù
   4153.  
   4154. de
   4155. chéng
   4156.  
   4157. shī
   4158. xīn
   4159. shì
   4160. huī
   4161. tiáo
   4162. de
   4163. shī
   4164.  
   4165. 四棵樹”的那次旅程。獅心是灰條的師傅,也
   4166. shì
   4167. hóng
   4168. wěi
   4169. zhī
   4170. hòu
   4171. zhǎng
   4172. zhī
   4173. qián
   4174. léi
   4175. de
   4176. zhǎng
   4177. dài
   4178. biǎo
   4179.  
   4180. xīn
   4181. cháng
   4182. 是紅尾之后虎掌之前雷族的族長代表,他心腸
   4183. hěn
   4184. hǎo
   4185.  
   4186. zài
   4187. huǒ
   4188. xīn
   4189.  
   4190. shù
   4191.  
   4192. zhī
   4193. qián
   4194.  
   4195. shī
   4196. xīn
   4197. 很好。在火心第一次去“四棵樹”之前,獅心
   4198. jīng
   4199. dài
   4200. lǐng
   4201. guò
   4202. xiē
   4203. xué
   4204. men
   4205. chuān
   4206. yuè
   4207. sōng
   4208. lín
   4209.  
   4210. jīng
   4211. guò
   4212. tài
   4213. yáng
   4214. shí
   4215. 已經帶領過一些學徒們穿越松林,經過太陽石
   4216.  
   4217. yán
   4218. zhe
   4219. de
   4220. biān
   4221. jiè
   4222.  
   4223. àn
   4224. dìng
   4225. xiàn
   4226. wǎng
   4227. fǎn
   4228. xún
   4229. shì
   4230.  
   4231. jīn
   4232. ,沿著河族的邊界,按既定路線往返巡視。今
   4233. wǎn
   4234. lán
   4235. xīng
   4236. lǐng
   4237. zhe
   4238. men
   4239. jìng
   4240. zhí
   4241. chuān
   4242. guò
   4243. léi
   4244. jiāng
   4245.  
   4246. lán
   4247. xīng
   4248. 晚藍星則領著他們徑直穿過雷族疆域。藍星一
   4249. shǎn
   4250. shēn
   4251. xiāo
   4252. shī
   4253. zài
   4254. guàn
   4255. cóng
   4256.  
   4257. huǒ
   4258. xīn
   4259. gǎn
   4260. dài
   4261. màn
   4262.  
   4263. máng
   4264. kuài
   4265. 閃身消失在灌木叢里,火心不敢怠慢,急忙快
   4266. gēn
   4267. shàng
   4268.  
   4269. 步跟上。
   4270.  
   4271.  
   4272.  
   4273.  
   4274.  
   4275. lán
   4276. xīng
   4277. dāng
   4278. xiān
   4279.  
   4280. zhǎng
   4281. gēn
   4282. suí
   4283. zài
   4284. hòu
   4285.  
   4286. zài
   4287. huī
   4288. tiáo
   4289. jīng
   4290.  藍星一馬當先,虎掌跟隨在后。在灰條驚訝
   4291. de
   4292. guāng
   4293. zhù
   4294. shì
   4295. xià
   4296.  
   4297. huǒ
   4298. xīn
   4299. niǎn
   4300. shàng
   4301. lán
   4302. xīng
   4303.  
   4304. chuǎn
   4305. shuō
   4306. 的目光注視下,火心攆上藍星,氣喘吁吁地說
   4307.  
   4308.  
   4309. lán
   4310. xīng
   4311.  
   4312. néng
   4313. nín
   4314. tán
   4315. tán
   4316. ma
   4317.  
   4318.  
   4319. :“藍星,我能和您談談嗎?”
   4320.  
   4321.  
   4322.  
   4323.  
   4324.  
   4325. lán
   4326. xīng
   4327. kàn
   4328. le
   4329. yǎn
   4330.  
   4331. diǎn
   4332. diǎn
   4333. tóu
   4334.  
   4335. shuō
   4336.  
   4337.  
   4338. zhǎng
   4339.  
   4340.  藍星看了他一眼,點點頭,說:“虎掌,你
   4341. lái
   4342. dài
   4343. duì
   4344.  
   4345.  
   4346. fàng
   4347. màn
   4348. jiǎo
   4349.  
   4350. ràng
   4351. zhǎng
   4352. cóng
   4353. shēn
   4354. biān
   4355. jīng
   4356. guò
   4357.  
   4358. 來帶隊。”她放慢腳步,讓虎掌從身邊經過。
   4359. māo
   4360. gǎn
   4361. duō
   4362. wèn
   4363.  
   4364. gēn
   4365. zhe
   4366. zhǎng
   4367. zuàn
   4368. jìn
   4369. guàn
   4370. cóng
   4371.  
   4372. 其他貓不敢多問,跟著虎掌鉆進灌木叢。
   4373.  
   4374.  
   4375.  
   4376.  
   4377.  
   4378. lán
   4379. xīng
   4380. huǒ
   4381. xīn
   4382. fàng
   4383. màn
   4384. jiǎo
   4385.  
   4386. huì
   4387. ér
   4388. jiù
   4389. luò
   4390. zài
   4391. zhòng
   4392. māo
   4393.  藍星和火心放慢腳步,不一會兒就落在眾貓
   4394. hòu
   4395. miàn
   4396.  
   4397. 后面。
   4398.  
   4399.  
   4400.  
   4401.  
   4402.  
   4403. yán
   4404. zhe
   4405. zǒu
   4406.  
   4407. hòu
   4408. de
   4409. jīn
   4410. què
   4411. huā
   4412. cóng
   4413. zhōng
   4414. chū
   4415. xiàn
   4416. le
   4417.  繼續沿著路走,厚密的金雀花叢中出現了一
   4418. xiǎo
   4419. piàn
   4420. kōng
   4421.  
   4422. lán
   4423. xīng
   4424. tiào
   4425. shàng
   4426. dǎo
   4427. zài
   4428. shàng
   4429. de
   4430. shù
   4431. zuò
   4432. xià
   4433. 小片空地。藍星跳上一棵倒在地上的大樹坐下
   4434. lái
   4435.  
   4436. juàn
   4437. guò
   4438. wěi
   4439. gài
   4440. zhù
   4441. qián
   4442. zhǎo
   4443.  
   4444.  
   4445. shí
   4446. me
   4447. shì
   4448.  
   4449. huǒ
   4450. xīn
   4451.  
   4452. 來,卷過尾巴覆蓋住前爪。“什么事,火心?
   4453.  
   4454. kāi
   4455. kǒu
   4456. wèn
   4457.  
   4458. huǒ
   4459. xīn
   4460. xīn
   4461. rán
   4462. zhèn
   4463. chí
   4464.  
   4465. shì
   4466. lán
   4467. xīng
   4468. ”她開口問。火心心里突然一陣遲疑。是藍星
   4469. kāi
   4470. chǒng
   4471. māo
   4472. shēng
   4473. huó
   4474. jiā
   4475. dào
   4476. qún
   4477. zhōng
   4478.  
   4479. dāng
   4480. bié
   4481. de
   4482. 鼓勵他離開寵物貓生活加入到族群中,當別的
   4483. māo
   4484. yīn
   4485. wéi
   4486. de
   4487. chū
   4488. shēn
   4489. ér
   4490. duì
   4491. de
   4492. zhōng
   4493. chéng
   4494. chū
   4495. zhì
   4496. shí
   4497.  
   4498. lán
   4499. 貓因為他的出身而對他的忠誠提出質疑時,藍
   4500. xīng
   4501. yòu
   4502. duì
   4503. xiǎn
   4504. shì
   4505. chū
   4506. de
   4507. xìn
   4508. rèn
   4509.  
   4510. 星則一次又一次地對他顯示出極大的信任。如
   4511. guǒ
   4512. gào
   4513. lán
   4514. xīng
   4515. zài
   4516. zhǎo
   4517. de
   4518. shì
   4519. qíng
   4520. shàng
   4521. le
   4522. huǎng
   4523.  
   4524. lán
   4525. 果他告訴藍星自己在烏爪的事情上撒了謊,藍
   4526. xīng
   4527. huì
   4528. zěn
   4529. me
   4530. xiǎng
   4531.  
   4532. 星會怎么想?
   4533.  
   4534.  
   4535.  
   4536.  
   4537.  
   4538.    
   4539.  
   4540. shuō
   4541. ba
   4542.  
   4543.  
   4544. yǎn
   4545. kàn
   4546. de
   4547. māo
   4548. jiàn
   4549. jiàn
   4550. yǐn
   4551. méi
   4552. yuǎn
   4553. chù
   4554.  
   4555.  “說吧。”眼看其他的貓漸漸隱沒于遠處,
   4556. lán
   4557. xīng
   4558. mìng
   4559. lìng
   4560. dào
   4561.  
   4562. 藍星命令道。
   4563.  
   4564.  
   4565.  
   4566.  
   4567.  
   4568. huǒ
   4569. xīn
   4570. shēn
   4571. le
   4572. kǒu
   4573.  
   4574.  
   4575. zhǎo
   4576. bìng
   4577. méi
   4578. yǒu
   4579.  
   4580.  
   4581. lán
   4582.  火心深吸了一口氣:“烏爪并沒有死。”藍
   4583. xīng
   4584. chī
   4585. le
   4586. jīng
   4587.  
   4588. wěi
   4589. suí
   4590. zhī
   4591. huǎng
   4592. dòng
   4593. liǎng
   4594. xià
   4595.  
   4596. dàn
   4597. méi
   4598. yǒu
   4599. chū
   4600. 星吃了一驚,尾巴隨之晃動兩下,但她沒有出
   4601. shēng
   4602. duàn
   4603. huǒ
   4604. xīn
   4605. de
   4606. huà
   4607.  
   4608.  
   4609. huī
   4610. tiáo
   4611. jiāng
   4612. dài
   4613. dào
   4614. fēng
   4615. de
   4616. 聲打斷火心的話。“灰條和我將他帶到風族的
   4617. shòu
   4618. liè
   4619.  
   4620.    
   4621.    
   4622. xiǎng
   4623. zhèng
   4624. zài
   4625.  
   4626.  
   4627. 狩獵地。我??我想他正和巴利在一起。”巴利
   4628. shì
   4629. zhī
   4630. háng
   4631. māo
   4632.  
   4633. shǔ
   4634. rèn
   4635. qún
   4636.  
   4637. shì
   4638. chǒng
   4639. 是一只獨行貓,既不屬于任何族群,也不是寵
   4640. māo
   4641.  
   4642. shēng
   4643. huó
   4644. zài
   4645. liǎng
   4646. tuǐ
   4647. dòng
   4648. de
   4649. nóng
   4650. tián
   4651.  
   4652. nóng
   4653. tián
   4654. wèi
   4655. 物貓,他生活在兩腿動物的農田里。農田位于
   4656. wǎng
   4657. gāo
   4658. yán
   4659. de
   4660. shàng
   4661.  
   4662. gāo
   4663. yán
   4664. duì
   4665. sēn
   4666. lín
   4667. suǒ
   4668. yǒu
   4669. de
   4670. māo
   4671. lái
   4672. 去往高巖的路上。高巖對于森林里所有的貓來
   4673. shuō
   4674.  
   4675. kuài
   4676. shèng
   4677.  
   4678. 說,無異于一塊圣地。
   4679.  
   4680.  
   4681.  
   4682.  
   4683.  
   4684. lán
   4685. xīng
   4686. zhuǎn
   4687. jīng
   4688. dīng
   4689. zhe
   4690. tōng
   4691. wǎng
   4692. sēn
   4693. lín
   4694. de
   4695. xiǎo
   4696.  
   4697. huǒ
   4698. xīn
   4699.  藍星目不轉睛地盯著通往森林的小路。火心
   4700. zhuì
   4701. zhuì
   4702. ān
   4703. wàng
   4704. zhe
   4705. de
   4706. liǎn
   4707.  
   4708. shì
   4709. cóng
   4710. de
   4711. biǎo
   4712. qíng
   4713. chuāi
   4714. 惴惴不安地望著她的臉,試圖從她的表情里揣
   4715. chū
   4716. shí
   4717. me
   4718.  
   4719. shēng
   4720. le
   4721. ma
   4722.  
   4723. dàn
   4724. duì
   4725. lán
   4726. lán
   4727. de
   4728. yǎn
   4729. 摩出什么。她生氣了嗎?但她那對藍藍的大眼
   4730. jīng
   4731. méi
   4732. yǒu
   4733. háo
   4734. fèn
   4735. de
   4736. xiàng
   4737.  
   4738. 睛里沒有絲毫憤怒的跡象。
   4739.  
   4740.  
   4741.  
   4742.  
   4743.  
   4744. guò
   4745. le
   4746. bàn
   4747. shǎng
   4748.  
   4749. lán
   4750. xīng
   4751. cái
   4752. shuō
   4753.  
   4754.  
   4755. tīng
   4756. dào
   4757. zhǎo
   4758. hái
   4759. huó
   4760. zhe
   4761.  
   4762.  過了半晌,藍星才說:“聽到烏爪還活著,
   4763. hěn
   4764. xīn
   4765. wèi
   4766.  
   4767. wàng
   4768. zhù
   4769. zài
   4770. zài
   4771. sēn
   4772. lín
   4773. 我很欣慰。希望他與巴利住在一起比在森林里
   4774. hái
   4775. yào
   4776. kuài
   4777. huó
   4778.  
   4779.  
   4780. 還要快活。”
   4781.  
   4782.  
   4783.  
   4784.  
   4785.  
   4786.    
   4787.  
   4788. dàn
   4789.  
   4790.  
   4791. dàn
   4792. shì
   4793. léi
   4794. de
   4795. ya
   4796.  
   4797.  
   4798. huǒ
   4799. xīn
   4800. jié
   4801. jié
   4802.  “但——但他是雷族的呀!”火心結結巴巴
   4803. shuō
   4804.  
   4805. zhǎng
   4806. duì
   4807. zhǎo
   4808. de
   4809. biǎo
   4810. xiàn
   4811. zhèn
   4812. jìng
   4813.  
   4814. lìng
   4815. 地說。族長對烏爪的離去表現得如此鎮靜,令
   4816. huǒ
   4817. xīn
   4818. chī
   4819. jīng
   4820. yòu
   4821. kùn
   4822. huò
   4823.  
   4824. 火心既吃驚又困惑。
   4825.  
   4826.  
   4827.  
   4828.  
   4829.  
   4830.    
   4831.  
   4832. shēng
   4833. léi
   4834. bìng
   4835. rán
   4836. dài
   4837. biǎo
   4838. shì
   4839. léi
   4840. de
   4841. shēng
   4842. huó
   4843.  
   4844.  “生于雷族并不必然代表適合雷族的生活,
   4845.  
   4846. lán
   4847. xīng
   4848. jiě
   4849. shì
   4850. shuō
   4851.  
   4852.  
   4853. bìng
   4854. fēi
   4855. chū
   4856. shēn
   4857. qún
   4858.  
   4859. dàn
   4860. què
   4861. chéng
   4862. zhǎng
   4863. ”藍星解釋說,“你并非出身族群,但卻成長
   4864. wéi
   4865. míng
   4866. yōu
   4867. xiù
   4868. de
   4869. shì
   4870.  
   4871. zhǎo
   4872. huì
   4873. zài
   4874. bié
   4875. de
   4876. fāng
   4877. xún
   4878. 為一名優秀的武士。烏爪也許會在別的地方尋
   4879. zhǎo
   4880. dào
   4881. de
   4882. shēng
   4883. huó
   4884. fāng
   4885. shì
   4886.  
   4887.  
   4888. 找到自己的生活方式。”
   4889.  
   4890.  
   4891.  
   4892.  
   4893.  
   4894.    
   4895.  
   4896. dàn
   4897. shì
   4898.  
   4899. zhǎo
   4900. kāi
   4901. léi
   4902.  
   4903. bìng
   4904. fēi
   4905. xīn
   4906. gān
   4907. qíng
   4908. yuàn
   4909.  
   4910.  
   4911.  “但是,烏爪離開雷族,并非心甘情愿。”
   4912. huǒ
   4913. xīn
   4914. zhēng
   4915. biàn
   4916. shuō
   4917.  
   4918.  
   4919. shì
   4920. bèi
   4921. qíng
   4922. shì
   4923. suǒ
   4924. ā
   4925.  
   4926.  
   4927. 火心爭辯說,“他是被情勢所迫啊!”
   4928.  
   4929.  
   4930.  
   4931.  
   4932.  
   4933.    
   4934.  
   4935. qíng
   4936. shì
   4937. suǒ
   4938.  
   4939.  
   4940. lán
   4941. xīng
   4942. zhù
   4943. shì
   4944. zhe
   4945.  
   4946.  
   4947. zhǐ
   4948. shí
   4949. me
   4950.  “情勢所迫?”藍星注視著他,“你指什么
   4951.  
   4952.  
   4953. ?”
   4954.  
   4955.  
   4956.  
   4957.  
   4958.  
   4959. huǒ
   4960. xīn
   4961. tóu
   4962. kàn
   4963. zhe
   4964. shàng
   4965.  
   4966.  火心低頭看著地上。
   4967.  
   4968.  
   4969.  
   4970.  
   4971.  
   4972.    
   4973.  
   4974. shuō
   4975. ā
   4976.  
   4977.  
   4978. lán
   4979. xīng
   4980. cuī
   4981. dào
   4982.  
   4983.  “說啊!”藍星催道。
   4984.  
   4985.  
   4986.  
   4987.  
   4988.  
   4989. huǒ
   4990. xīn
   4991. jiào
   4992. kǒu
   4993. gàn
   4994. shé
   4995. zào
   4996.  
   4997. tūn
   4998. tūn
   4999. shuō
   5000.  
   5001.  
   5002. zhǎo
   5003.  火心覺得口干舌燥,吞吞吐吐地說:“烏爪
   5004. zhī
   5005. dào
   5006. zhǎng
   5007. de
   5008.  
   5009.    
   5010.    
   5011. rèn
   5012. wéi
   5013. zhǎng
   5014. xiǎng
   5015. shā
   5016. diào
   5017. 知道虎掌的一個秘密。我??我認為虎掌想殺掉
   5018.  
   5019. huò
   5020. zhě
   5021. shǐ
   5022. zài
   5023. qún
   5024. zhōng
   5025.  
   5026.  
   5027. 他,或者使他在族群中無法立足。”
   5028.  
   5029.  
   5030.  
   5031.  
   5032.  
   5033. lán
   5034. xīng
   5035. de
   5036. wěi
   5037. huǎng
   5038. dòng
   5039. le
   5040. xià
   5041.  
   5042. jiān
   5043. bǎng
   5044. bēng
   5045. jǐn
   5046. le
   5047.  
   5048.  
   5049.  藍星的尾巴晃動了一下,肩膀繃緊了:“你
   5050. wéi
   5051. shí
   5052. me
   5053. huì
   5054. yàng
   5055. xiǎng
   5056.  
   5057. shì
   5058. yīn
   5059. wéi
   5060. zhǎo
   5061. zhī
   5062. dào
   5063. de
   5064. ma
   5065.  
   5066. 為什么會那樣想?是因為烏爪知道的秘密嗎?
   5067.  
   5068.  
   5069.  
   5070.  
   5071.  
   5072.  
   5073. huǒ
   5074. xīn
   5075. zhuàng
   5076. dǎn
   5077. kàn
   5078. zhe
   5079. lán
   5080. xīng
   5081. liǎn
   5082. shàng
   5083. jiān
   5084. de
   5085. shén
   5086. qíng
   5087.  
   5088. yìng
   5089.  火心壯起膽子看著藍星臉上堅毅的神情,硬
   5090. zhe
   5091. tóu
   5092. huí
   5093. shuō
   5094.  
   5095.  
   5096. zài
   5097. chǎng
   5098. tóng
   5099. de
   5100. zhàn
   5101. dòu
   5102. zhōng
   5103.  
   5104. 著頭皮回答說:“在那場同河族的戰斗中,虎
   5105. zhǎng
   5106. shā
   5107. hài
   5108. le
   5109. hóng
   5110. wěi
   5111.  
   5112.  
   5113. hóng
   5114. wěi
   5115. shì
   5116. zài
   5117. shī
   5118. xīn
   5119. zhī
   5120. qián
   5121. de
   5122. qián
   5123. rèn
   5124. 掌殺害了紅尾。”紅尾是在獅心之前的前任族
   5125. zhǎng
   5126. dài
   5127. biǎo
   5128.  
   5129. huǒ
   5130. xīn
   5131. cóng
   5132. wèi
   5133. jiàn
   5134. guò
   5135.  
   5136. dàn
   5137. zhī
   5138. dào
   5139. zài
   5140. qún
   5141. zhōng
   5142. 長代表。火心從未見過他,但知道他在族群中
   5143. xiǎng
   5144. yǒu
   5145. chóng
   5146. gāo
   5147. de
   5148. wēi
   5149. wàng
   5150.  
   5151. 享有崇高的威望。
   5152.  
   5153.  
   5154.  
   5155.  
   5156.  
   5157. lán
   5158. xīng
   5159. yǎn
   5160. jīng
   5161.  
   5162.  
   5163. tóng
   5164. de
   5165. shì
   5166. men
   5167. cóng
   5168. huì
   5169. xiàng
   5170.  藍星瞇起眼睛:“同族的武士們從不會自相
   5171. cán
   5172. shā
   5173.  
   5174. tóng
   5175. men
   5176. xiàng
   5177. chù
   5178. de
   5179. duǎn
   5180. le
   5181. ba
   5182.  
   5183. yīng
   5184. gāi
   5185. 殘殺!你同我們相處的日子不短了吧,你應該
   5186. dǒng
   5187. zhè
   5188. diǎn
   5189.  
   5190.  
   5191. huǒ
   5192. xīn
   5193. liǎng
   5194. zhī
   5195. ěr
   5196. duǒ
   5197. tiē
   5198. zài
   5199. nǎo
   5200. dài
   5201. shàng
   5202.  
   5203. 懂得這一點。”火心兩只耳朵貼在腦袋上,細
   5204. zhuó
   5205. lán
   5206. xīng
   5207. de
   5208. huà
   5209.  
   5210. zài
   5211. jīn
   5212. wǎn
   5213. shì
   5214. liǎng
   5215. dào
   5216. le
   5217. huǒ
   5218. 細琢磨藍星的話。她在今晚已是兩次提到了火
   5219. xīn
   5220. de
   5221. chǒng
   5222. māo
   5223. chū
   5224. shēn
   5225.  
   5226. 心的寵物貓出身。
   5227.  
   5228.  
   5229.  
   5230.  
   5231.  
   5232. lán
   5233. xīng
   5234. shuō
   5235.  
   5236.  
   5237. zhǎng
   5238. bào
   5239. gào
   5240. shuō
   5241. shì
   5242. de
   5243. zhǎng
   5244. dài
   5245.  藍星繼續說:“虎掌報告說是河族的族長代
   5246. biǎo
   5247. shā
   5248. hài
   5249. le
   5250. hóng
   5251. wěi
   5252.  
   5253. zhǎo
   5254. dìng
   5255. shì
   5256. gǎo
   5257. cuò
   5258. le
   5259.  
   5260. qīn
   5261. yǎn
   5262. kàn
   5263. 表殺害了紅尾,烏爪一定是搞錯了。他親眼看
   5264. jiàn
   5265. zhǎng
   5266. xià
   5267. de
   5268. shǒu
   5269. ma
   5270.  
   5271.  
   5272. 見虎掌下的手嗎?”
   5273.  
   5274.  
   5275.  
   5276.  
   5277.  
   5278. huǒ
   5279. xīn
   5280. jǐn
   5281. zhāng
   5282. yáo
   5283. huǎng
   5284. wěi
   5285.  
   5286. shēn
   5287. hòu
   5288. de
   5289. shù
   5290. bèi
   5291. dài
   5292. le
   5293.  火心緊張地搖晃尾巴,身后的樹葉也被帶了
   5294. lái
   5295.  
   5296.  
   5297. shuō
   5298. shì
   5299. qīn
   5300. yǎn
   5301. suǒ
   5302. jiàn
   5303.  
   5304.  
   5305. 起來:“他說是他親眼所見。”
   5306.  
   5307.  
   5308.  
   5309.  
   5310.  
   5311.    
   5312.  
   5313. suǒ
   5314. shuō
   5315.  
   5316. hóng
   5317. wěi
   5318. jiù
   5319. yào
   5320. duì
   5321. xiàng
   5322. xīn
   5323. de
   5324. le
   5325.  
   5326.  “依你所說,紅尾就要對橡心的死負責了。
   5327. zài
   5328. shuō
   5329. zhè
   5330. xiē
   5331. huà
   5332. de
   5333. shí
   5334. hòu
   5335.  
   5336. zhī
   5337. dào
   5338. shì
   5339. zài
   5340. sǔn
   5341. hài
   5342. hóng
   5343. wěi
   5344. 在說這些話的時候,你知道自己是在損害紅尾
   5345. de
   5346. shēng
   5347. ma
   5348.  
   5349. de
   5350. zhǎng
   5351. dài
   5352. biǎo
   5353. chú
   5354. fēi
   5355.  
   5356. jué
   5357. 的聲譽嗎?一族的族長代表除非迫不得已,決
   5358. huì
   5359. zài
   5360. zhàn
   5361. dòu
   5362. zhōng
   5363. shā
   5364. lìng
   5365. de
   5366. zhǎng
   5367. dài
   5368. biǎo
   5369.  
   5370. ér
   5371. hóng
   5372. wěi
   5373. 不會在戰斗中殺死另一族的族長代表。而紅尾
   5374. shì
   5375. suǒ
   5376. rèn
   5377. shí
   5378. de
   5379. shì
   5380. zhōng
   5381. zuì
   5382. kàn
   5383. zhòng
   5384. róng
   5385. de
   5386.  
   5387.  
   5388. lán
   5389. 是我所認識的武士中最看重榮譽的一個。”藍
   5390. xīng
   5391. yǎn
   5392. lóng
   5393. zhào
   5394. zhe
   5395. tòng
   5396. de
   5397. yīn
   5398. yún
   5399.  
   5400. huǒ
   5401. xīn
   5402. shí
   5403. dào
   5404. 星眼里籠罩著痛苦的陰云。火心意識到自己破
   5405. huài
   5406. le
   5407. lán
   5408. xīng
   5409. duì
   5410. hóng
   5411. wěi
   5412. de
   5413. měi
   5414. hǎo
   5415. huí
   5416.  
   5417. gǎn
   5418. dào
   5419. wàn
   5420. fèn
   5421. sàng
   5422.  
   5423. 壞了藍星對紅尾的美好回憶,感到萬分沮喪,
   5424. dāng
   5425. rán
   5426. xiǎng
   5427. zhè
   5428. yàng
   5429.  
   5430. 當然他也不想這樣。
   5431.  
   5432.  
   5433.  
   5434.  
   5435.  
   5436. xiǎo
   5437. shēng
   5438. shuō
   5439.  
   5440.  
   5441. jiě
   5442. shì
   5443. hóng
   5444. wěi
   5445. zhè
   5446. me
   5447. zuò
   5448. de
   5449. yuán
   5450. yīn
   5451.  他小聲說:“我無法解釋紅尾這么做的原因
   5452.  
   5453. zhī
   5454. zhī
   5455. dào
   5456. zhǎo
   5457. què
   5458. xìn
   5459. hóng
   5460. wěi
   5461. shì
   5462. bèi
   5463. zhǎng
   5464. shā
   5465. hài
   5466. de
   5467.  
   5468.  
   5469. ,我只知道烏爪確信紅尾是被虎掌殺害的。”
   5470.  
   5471.  
   5472.  
   5473.  
   5474.  
   5475. lán
   5476. xīng
   5477. tàn
   5478. kǒu
   5479.  
   5480. jiān
   5481. tóu
   5482. sōng
   5483. chí
   5484. xià
   5485. lái
   5486.  
   5487. yǎn
   5488. chōng
   5489. mǎn
   5490. le
   5491. tóng
   5492.  藍星嘆口氣,肩頭松弛下來,眼里充滿了同
   5493. qíng
   5494. de
   5495. guāng
   5496.  
   5497. wēn
   5498. shuō
   5499.  
   5500.  
   5501. zhòng
   5502. suǒ
   5503. zhōu
   5504. zhī
   5505.  
   5506. zhǎo
   5507. hěn
   5508. 情的目光。她溫和地說:“眾所周知,烏爪很
   5509. xiǎng
   5510. xiàng
   5511.  
   5512. zài
   5513. zhàn
   5514. dòu
   5515. zhōng
   5516. yán
   5517. zhòng
   5518. shāng
   5519.  
   5520. wèi
   5521. děng
   5522. zhàn
   5523. dòu
   5524. 富于想象力。他在戰斗中嚴重負傷,未等戰斗
   5525. jié
   5526. shù
   5527. biàn
   5528. kāi
   5529. zhàn
   5530. chǎng
   5531.  
   5532. gǎn
   5533. bǎo
   5534. zhèng
   5535. suǒ
   5536. shuō
   5537. de
   5538. chǎng
   5539. jǐng
   5540. guò
   5541. 結束便離開戰場。你敢保證他所說的場景不過
   5542. shì
   5543. xiǎng
   5544. xiàng
   5545. chū
   5546. lái
   5547. de
   5548. ma
   5549.  
   5550.  
   5551. 是想象出來的嗎?”
   5552.  
   5553.  
   5554.  
   5555.  
   5556.  
   5557. huǒ
   5558. xīn
   5559. hái
   5560. méi
   5561. lái
   5562. huí
   5563.  
   5564. sēn
   5565. lín
   5566. chuán
   5567. lái
   5568. shēng
   5569. hǒu
   5570. jiào
   5571.  火心還沒來得及回答,森林里傳來一聲吼叫
   5572.  
   5573. zhǎng
   5574. cóng
   5575. guàn
   5576. cóng
   5577. tiào
   5578. le
   5579. chū
   5580. lái
   5581.  
   5582. shén
   5583. huái
   5584. dīng
   5585. ,虎掌從灌木叢里跳了出來。他神色懷疑地盯
   5586. zhe
   5587. huǒ
   5588. xīn
   5589. chǒu
   5590. le
   5591. huì
   5592. ér
   5593.  
   5594. ér
   5595. hòu
   5596. cái
   5597. duì
   5598. lán
   5599. xīng
   5600. shuō
   5601.  
   5602.  
   5603. jiā
   5604. 著火心瞅了一會兒,而后才對藍星說:“大家
   5605. dōu
   5606. zài
   5607. biān
   5608. jiè
   5609. chù
   5610. děng
   5611. hòu
   5612. ne
   5613.  
   5614.  
   5615. 都在邊界處等候呢。”
   5616.  
   5617.  
   5618.  
   5619.  
   5620.  
   5621. lán
   5622. xīng
   5623. diǎn
   5624. diǎn
   5625. tóu
   5626.  
   5627. shuō
   5628.  
   5629.  
   5630. gào
   5631. men
   5632.  
   5633. men
   5634. huì
   5635. ér
   5636.  藍星點點頭,說:“告訴他們,我們一會兒
   5637. jiù
   5638. dào
   5639.  
   5640.  
   5641. zhǎng
   5642. xià
   5643. tóu
   5644. zhuǎn
   5645. shēn
   5646. huí
   5647.  
   5648. 就到。”虎掌低下頭轉身回去。
   5649.  
   5650.  
   5651.  
   5652.  
   5653.  
   5654. huǒ
   5655. xīn
   5656. kàn
   5657. zhe
   5658. kāi
   5659.  
   5660. xiǎng
   5661. lán
   5662. xīng
   5663. shuō
   5664. de
   5665. huà
   5666.  
   5667. lán
   5668. xīng
   5669. shuō
   5670.  火心看著他離開,細想藍星說的話。藍星說
   5671. méi
   5672. cuò
   5673.  
   5674. zhǎo
   5675. de
   5676. xiǎng
   5677. xiàng
   5678. de
   5679. què
   5680. fēng
   5681.  
   5682. huǒ
   5683. xīn
   5684. 得沒錯,烏爪的想象力的確豐富。火心記起自
   5685. cān
   5686. jiā
   5687. sēn
   5688. lín
   5689. huì
   5690. de
   5691. qíng
   5692. xíng
   5693.  
   5694. lái
   5695. qún
   5696. 己第一次參加森林大會的情形:來自各個族群
   5697. de
   5698. xué
   5699. men
   5700. wéi
   5701. zài
   5702.  
   5703. tīng
   5704. zhǎo
   5705. jiǎng
   5706. shù
   5707. tóng
   5708. zhàn
   5709. 的學徒們圍在一起,聽烏爪講述那次同河族戰
   5710. dòu
   5711. de
   5712. shì
   5713.  
   5714. ér
   5715. shí
   5716. bìng
   5717. méi
   5718. yǒu
   5719. zhǎng
   5720.  
   5721. 斗的故事,而那時他并沒有提及虎掌。
   5722.  
   5723.  
   5724.  
   5725.  
   5726.  
   5727. lán
   5728. xīng
   5729. zhàn
   5730. shēn
   5731.  
   5732. huǒ
   5733. xīn
   5734. gēn
   5735. zhe
   5736. zhàn
   5737. lái
   5738.  
   5739. rán
   5740. hài
   5741.  藍星站起身。火心跟著站起來,忽然害怕自
   5742. gěi
   5743. péng
   5744. yǒu
   5745. lái
   5746. le
   5747. gèng
   5748. de
   5749. fán
   5750.  
   5751. shì
   5752. wèn
   5753. dào
   5754.  
   5755.  
   5756. 己給朋友惹來了更大的麻煩,于是問道:“你
   5757. yào
   5758. zhǎo
   5759. zhǎo
   5760. huí
   5761. lái
   5762. ma
   5763.  
   5764.  
   5765. 要把烏爪找回來嗎?”
   5766.  
   5767.  
   5768.  
   5769.  
   5770.  
   5771. lán
   5772. xīng
   5773. huái
   5774. yǒu
   5775. shēn
   5776. kàn
   5777. le
   5778. yǎn
   5779.  
   5780. dàn
   5781. dàn
   5782. shuō
   5783.  
   5784.  
   5785.  藍星懷有深意地看了他一眼,淡淡地說:“
   5786. zài
   5787. biān
   5788. huì
   5789. gèng
   5790. kuài
   5791. xiē
   5792.  
   5793. men
   5794. yào
   5795. ràng
   5796. huǒ
   5797. ér
   5798. dōu
   5799. 他在那邊也許會更快樂些。我們要讓大伙兒都
   5800. wéi
   5801. zhǎo
   5802. jīng
   5803. le
   5804.  
   5805.  
   5806. 以為烏爪已經死了。”
   5807.  
   5808.  
   5809.  
   5810.  
   5811.  
   5812. huǒ
   5813. xīn
   5814. chī
   5815. jīng
   5816. zhēng
   5817. yǎn
   5818. jīng
   5819. wàng
   5820. zhe
   5821.  
   5822. lán
   5823. xīng
   5824. xiǎng
   5825. duì
   5826. quán
   5827.  火心吃驚地睜大眼睛望著她。藍星想對全族
   5828. huǎng
   5829.  
   5830. 撒謊!
   5831.  
   5832.  
   5833.  
   5834.  
   5835.  
   5836. lán
   5837. xīng
   5838. shuō
   5839.  
   5840.  
   5841. zhǎng
   5842. shì
   5843. míng
   5844. wěi
   5845. de
   5846. shì
   5847.  
   5848. zhī
   5849.  藍星繼續說:“虎掌是一名偉大的武士,只
   5850. shì
   5851. shēng
   5852. xìng
   5853.  
   5854. de
   5855. méi
   5856. yǒu
   5857. táo
   5858. zǒu
   5859. ér
   5860. shì
   5861. zhàn
   5862. 是他生性自負。他的徒弟沒有逃走而是死于戰
   5863. dòu
   5864.  
   5865. zhè
   5866. huì
   5867. lìng
   5868. gèng
   5869. yǒu
   5870. miàn
   5871.  
   5872. tóng
   5873. shí
   5874. duì
   5875. zhǎo
   5876. gèng
   5877. yǒu
   5878. 斗,這會令他更有面子,同時也對烏爪更有利
   5879. xiē
   5880.  
   5881.  
   5882. 些。”
   5883.  
   5884.  
   5885.  
   5886.  
   5887.  
   5888. huǒ
   5889. xīn
   5890. dǎn
   5891. wèn
   5892.  
   5893.  
   5894. zhǎng
   5895. huì
   5896. zhǎo
   5897. shàng
   5898. mén
   5899. ma
   5900.  
   5901.  火心大膽地問:“你怕虎掌會找上門去嗎?
   5902.  
   5903. de
   5904. huà
   5905. duì
   5906. lán
   5907. xīng
   5908. zuò
   5909. yòng
   5910. le
   5911.  
   5912. zhī
   5913. yǒu
   5914. diǎn
   5915. ”也許他的話對藍星起作用了,哪怕只有一點
   5916. diǎn
   5917.  
   5918. 點?
   5919.  
   5920.  
   5921.  
   5922.  
   5923.  
   5924. lán
   5925. xīng
   5926. nài
   5927. fán
   5928. yáo
   5929. yáo
   5930. tóu
   5931.  
   5932.  
   5933.  
   5934. zhǎng
   5935. xìng
   5936. huái
   5937. yǒu
   5938.  藍星不耐煩地搖搖頭:“不,虎掌興許懷有
   5939. xīn
   5940.  
   5941. dàn
   5942. jué
   5943. huì
   5944. zuò
   5945. xiōng
   5946. shǒu
   5947.  
   5948. zhǎo
   5949. zuì
   5950. hǎo
   5951. bèi
   5952. kàn
   5953. zuò
   5954. shì
   5955. 野心,但決不會做兇手。烏爪最好被看做是一
   5956. wèi
   5957. de
   5958. yīng
   5959. xióng
   5960.  
   5961. ér
   5962. shì
   5963. huó
   5964. zhe
   5965. de
   5966. dǎn
   5967. xiǎo
   5968. guǐ
   5969.  
   5970.  
   5971. 位死去的英雄,而不是一個活著的膽小鬼。”
   5972.  
   5973.  
   5974.  
   5975.  
   5976.  
   5977. zhǎng
   5978. de
   5979. huàn
   5980. shēng
   5981. zài
   5982. xiǎng
   5983.  
   5984. lán
   5985. xīng
   5986. cóng
   5987. shù
   5988. gàn
   5989. shàng
   5990. tiào
   5991. xià
   5992.  虎掌的呼喚聲再度響起,藍星從樹干上跳下
   5993.  
   5994. shǎn
   5995. shēn
   5996. xiāo
   5997. shī
   5998. zài
   5999. jīn
   6000. què
   6001. huā
   6002. cóng
   6003.  
   6004. huǒ
   6005. xīn
   6006. yuè
   6007. guò
   6008. shù
   6009. gàn
   6010.  
   6011. suí
   6012. ,閃身消失在金雀花叢里。火心越過樹干,隨
   6013. hòu
   6014. gēn
   6015. shàng
   6016.  
   6017. 后跟上。
   6018.  
   6019.  
   6020.  
   6021.  
   6022.  
   6023. zài
   6024. tiáo
   6025. liú
   6026. biān
   6027. niǎn
   6028. shàng
   6029. lán
   6030. xīng
   6031.  
   6032. zhī
   6033. jiàn
   6034. lán
   6035. xīng
   6036. cǎi
   6037. zhe
   6038.  他在一條溪流邊攆上藍星,只見藍星踩著溪
   6039. liú
   6040. zhōng
   6041. de
   6042. shí
   6043. tóu
   6044. tiào
   6045. dào
   6046. duì
   6047. àn
   6048.  
   6049. huǒ
   6050. xīn
   6051. xiǎo
   6052. xīn
   6053. gēn
   6054. zài
   6055. hòu
   6056. 流中的石頭跳到對岸。火心小心翼翼地跟在后
   6057. miàn
   6058.  
   6059. xīn
   6060. cháo
   6061. dìng
   6062.  
   6063. tiān
   6064. lái
   6065.  
   6066. hóng
   6067. wěi
   6068. de
   6069. què
   6070. qiē
   6071. yīn
   6072. 面,心潮起伏不定。幾天來,紅尾的確切死因
   6073. zhí
   6074. shí
   6075. bān
   6076. chén
   6077. zhòng
   6078. zài
   6079. de
   6080. xīn
   6081. kǒu
   6082.  
   6083. jīn
   6084. zhōng
   6085. 一直如大石般沉重地壓在他的心口。如今他終
   6086. zhè
   6087. jiàn
   6088. shì
   6089. gào
   6090. gěi
   6091. lán
   6092. xīng
   6093.  
   6094. dàn
   6095. què
   6096. shì
   6097.  
   6098. lán
   6099. xīng
   6100. 于把這件事告訴給藍星,但卻于事無補。藍星
   6101. xiǎn
   6102. rán
   6103. xiàng
   6104. xìn
   6105. zhǎng
   6106. huì
   6107. shì
   6108. lěng
   6109. xuè
   6110. xiōng
   6111. shǒu
   6112.  
   6113. zuì
   6114. zāo
   6115. gāo
   6116. de
   6117. 顯然不相信虎掌會是一個冷血兇手。最糟糕的
   6118. shì
   6119.  
   6120. lián
   6121. huǒ
   6122. xīn
   6123. kāi
   6124. shǐ
   6125. huái
   6126. zhǎo
   6127. de
   6128. huà
   6129. de
   6130. xìn
   6131. 是,連火心自己也開始懷疑烏爪的話的可信度
   6132. le
   6133.  
   6134. tiào
   6135. shàng
   6136. duì
   6137. àn
   6138.  
   6139. chōng
   6140. jìn
   6141. guàn
   6142. cóng
   6143.  
   6144. 了。他跳上對岸,沖進灌木叢里。
   6145.  
   6146.  
   6147.  
   6148.  
   6149.  
   6150. huǒ
   6151. xīn
   6152. lán
   6153. xīng
   6154. xiān
   6155. hòu
   6156. lái
   6157. dào
   6158. biān
   6159. jiè
   6160. chù
   6161.  
   6162. de
   6163. māo
   6164. huì
   6165.  火心與藍星先后來到邊界處,與其他的貓會
   6166.  
   6167. huǒ
   6168. ér
   6169. tíng
   6170. liú
   6171. zài
   6172. xiàng
   6173. xià
   6174. tōng
   6175. wǎng
   6176.  
   6177. shù
   6178.  
   6179. de
   6180. xiǎo
   6181. 合。大伙兒停留在向下通往“四棵樹”的小路
   6182. dǐng
   6183. duān
   6184.  
   6185. suǒ
   6186. wèi
   6187.  
   6188. shù
   6189.  
   6190.  
   6191. shì
   6192. zhǐ
   6193. cān
   6194. tiān
   6195. xiàng
   6196. shù
   6197.  
   6198. 頂端。所謂“四棵樹”,是指四棵參天橡樹,
   6199. měi
   6200. dāng
   6201. yuè
   6202. yuán
   6203. zhī
   6204.  
   6205. sēn
   6206. lín
   6207. de
   6208. māo
   6209. biàn
   6210. huì
   6211. zài
   6212. zhè
   6213. 每當月圓之夜,森林里的四大貓族便會在這里
   6214. kāi
   6215. huì
   6216.  
   6217. 開會。
   6218.  
   6219.  
   6220.  
   6221.  
   6222.  
   6223. huǒ
   6224. xīn
   6225. gǎn
   6226. jiào
   6227. zhǎng
   6228. zài
   6229. páng
   6230. kuī
   6231. shì
   6232.  
   6233. shēn
   6234. shàng
   6235. de
   6236. máo
   6237.  火心感覺虎掌在一旁窺視自己,身上的毛不
   6238. yóu
   6239. zhī
   6240. léng
   6241. lái
   6242.  
   6243. zhǎng
   6244. shì
   6245. fǒu
   6246. zài
   6247. huái
   6248. lán
   6249. xīng
   6250. de
   6251. tán
   6252. 由得支棱起來。虎掌是否在懷疑他和藍星的談
   6253. huà
   6254. ne
   6255.  
   6256. huǒ
   6257. xīn
   6258. huǎng
   6259. le
   6260. huǎng
   6261. nǎo
   6262. dài
   6263.  
   6264. ràng
   6265. qīng
   6266. xǐng
   6267. xiē
   6268.  
   6269. 話呢?火心晃了晃腦袋,讓自己清醒些,他努
   6270. yòng
   6271. lán
   6272. xīng
   6273. de
   6274. yǎn
   6275. guāng
   6276. lái
   6277. kàn
   6278. dài
   6279. zhè
   6280. jiàn
   6281. shì
   6282.  
   6283. zhǎng
   6284. duì
   6285. men
   6286. de
   6287. 力用藍星的眼光來看待這件事。虎掌對他們的
   6288. tán
   6289. huà
   6290. chǎn
   6291. shēng
   6292. xìng
   6293. zhè
   6294. méi
   6295. shí
   6296. me
   6297. guài
   6298. de
   6299.  
   6300. zuò
   6301. wéi
   6302. zhǎng
   6303. dài
   6304. 談話產生興趣這沒什么可奇怪的:作為族長代
   6305. biǎo
   6306.  
   6307. dāng
   6308. rán
   6309. yīng
   6310. dāng
   6311. duō
   6312. le
   6313. jiě
   6314. xiē
   6315. běn
   6316. shì
   6317. yǒu
   6318. guān
   6319. de
   6320. qíng
   6321. kuàng
   6322. 表,當然應當多了解些與本族事務有關的情況
   6323.  
   6324. huǒ
   6325. xīn
   6326. yòu
   6327. chǒu
   6328. le
   6329. chǒu
   6330. zhǎng
   6331.  
   6332. kàn
   6333. jiàn
   6334. zhè
   6335. zhī
   6336. shēn
   6337. zōng
   6338. bān
   6339. māo
   6340. 。火心又瞅了瞅虎掌,看見這只深棕色虎斑貓
   6341. liǎng
   6342. ěr
   6343. shù
   6344.  
   6345. jǐng
   6346. jiào
   6347. zhù
   6348. shì
   6349. zhe
   6350. xià
   6351.  
   6352. de
   6353. māo
   6354. yǒu
   6355. 兩耳豎立,警覺地注視著坡下。其他的貓則有
   6356. xiē
   6357. chén
   6358. zhù
   6359.  
   6360. zài
   6361. zhǎng
   6362. zhōu
   6363. wéi
   6364. zǒu
   6365. lái
   6366. zǒu
   6367.  
   6368. zhǎng
   6369. guāng
   6370. 些沉不住氣,在虎掌周圍走來走去。虎掌目光
   6371. sǎo
   6372. lái
   6373. sǎo
   6374.  
   6375. jiān
   6376. dìng
   6377. de
   6378. yǎn
   6379. shén
   6380. xíng
   6381. zhōng
   6382. jiāng
   6383. jiā
   6384. níng
   6385. zài
   6386. 掃來掃去,堅定的眼神無形中將大家凝聚在一
   6387.  
   6388. 起。
   6389.  
   6390.  
   6391.  
   6392.  
   6393.  
   6394. lán
   6395. xīng
   6396. yáng
   6397. xiù
   6398. xiù
   6399. kōng
   6400.  
   6401. huǒ
   6402. xīn
   6403. gǎn
   6404. dào
   6405. shí
   6406. fèn
   6407. jǐn
   6408. zhāng
   6409.  藍星揚起鼻子嗅嗅空氣。火心感到十分緊張
   6410.  
   6411. shēn
   6412. shàng
   6413. de
   6414. máo
   6415. zhí
   6416. lái
   6417.  
   6418. lán
   6419. xīng
   6420. suí
   6421. huǎng
   6422. dòng
   6423. xià
   6424. wěi
   6425. ,身上的毛直立起來。藍星隨即晃動一下尾巴
   6426. chū
   6427. xìn
   6428. hào
   6429.  
   6430. léi
   6431. de
   6432. yǒng
   6433. shì
   6434. men
   6435. áng
   6436. shǒu
   6437. kuò
   6438. shùn
   6439. zhe
   6440. xié
   6441. zǒu
   6442. 發出信號,雷族的勇士們昂首闊步順著斜坡走
   6443. jìn
   6444. sēn
   6445. lín
   6446. huì
   6447. de
   6448. huì
   6449. chǎng
   6450.  
   6451. 進森林大會的會場。
   6452.  
   6453.  
   6454. guǎn
   6455. yuán
   6456. lǎo
   6457. shī
   6458. men
   6459.    
   6460.    
   6461.    
   6462. guǒ
   6463. men
   6464. shān
   6465.  
   6466. xiǎo
   6467. líng
   6468. huì
   6469. gǎn
   6470. ēn
   6471.  管理員老師們~~~如果你們不刪,小翎會感恩
   6472. men
   6473. bèi
   6474. de
   6475.  
   6476.  
   6477.  
   6478.  
   6479.  
   6480.  
   6481.  
   6482.  
   6483.  
   6484.  
   6485.  
   6486.  
   6487.  
   6488.  
   6489. 你們一輩子的!!!!!!!!!!!!!!
   6490.  
   6491.  
   6492.  
   6493.  
   6494.  
   6495.  
   6496.  
   6497.  
   6498.  
   6499.  
   6500.  
   6501.  
   6502.  
   6503.  
   6504.  
   6505.  
   6506.  
   6507.  
   6508.  
   6509.  
   6510. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
   6511.  
   6512.  
   6513.  
   6514.  
   6515.  
   6516.  
   6517.  
   6518.  
   6519. qiān
   6520. wàn
   6521. bié
   6522. shān
   6523.  
   6524.  
   6525.  
   6526.  
   6527.  
   6528.  
   6529.  
   6530.  
   6531. !!!!!!!!千萬別刪!!!!!!!!
   6532.  
   6533.  
   6534.  
   6535.  
   6536.  
   6537.  
   6538.  
   6539. !!!!!!!
     
    無注音版:貓武士一部曲②第一章
     火心打了個寒戰。他身上的毛還得再長幾個月才能夠抵御嚴寒。夜色漸漸褪去,天空終于亮了起來。盡管凍得要死,火心仍然壓抑不住內心的得意。幾個月的學徒生涯過后,他終于成為了一名武士。
     
     火心回想起昨天發生在影族營地里的那幅勝利場景:影族族長斷星同他的黨羽罵罵咧咧地倉皇而逃,一雙雙充滿嫉恨的眼睛消失在密林深處。雷族幫助影族趕跑了殘暴的斷星,并且承諾在影族恢復實力期間,雙方維持和平狀態。為此,影族對雷族是感恩戴德。斷星不僅將影族糟蹋得不成樣子,而且還把風族驅逐出家園。早在火心加入雷族之前,斷星就已經如同一片黑影籠罩在森林上空了。
     
     在火心的心里,還有著另外一片黑影,那就是雷族的族長代表虎掌。一想起這位令烏爪怕得要死的族長代表,火心的心里便泛起一絲寒意。火心和他最好的朋友灰條幫助烏爪逃到兩腿動物的地盤,然后編造了一出烏爪被影族殺害的故事。如果事情真相果真如烏爪所說,那就意味著烏爪知道了虎掌千方百計想隱瞞的秘密,為了避免虎掌滅口,最好的辦法就是使他相信烏爪已經死了。火心從烏爪那里得知虎掌為了當上新的雷族族長代表而殺害了前任族長代表紅尾,并且最終如愿以償。
     
     火心晃了晃頭,盡力不去想這些不愉快的事情。他轉頭看看身邊的灰條,灰條也凍得瑟瑟發抖。火心知道灰條此刻必定也是在期盼著太陽趕快出來,但他沒有開口說話。依照規矩,今晚他們守夜時不得交談。作為一名新武士,今晚必須一邊看守營地大門,一邊認真思考自己剛剛獲得的武士名號和地位。要知道,直到昨晚,火心的名字還是火爪呢。
     
     半尾是第一批醒來的貓,這只老貓此時正在老年巢穴的黑暗處走動。火心朝會場另一邊的武士巢穴望去。透過巢穴四壁的樹枝,他看到一個寬闊的肩膀。火心認出那是虎掌的肩膀。
     
     高巖腳下,掛在藍星巢穴入口處的苔蘚動了一下,火心看見藍星頂開苔蘚走出來。她停下腳步,抬起頭嗅嗅空氣,然后悄無聲息地從高巖的背陰處走出來。在清晨陽光的照耀下,藍星的毛呈現出銀灰色。火心尋思:“我必須提醒她提防虎掌。”藍星和她的同胞們一樣,對紅尾的死感到非常痛惜,并且深信紅尾是被河族的族長代表橡心殺害的。火心知道虎掌對藍星的重要性,因此他一直猶豫著是否應該告訴她真相。可是,虎掌實在是太危險了,必須讓藍星知道,在她的族群里隱藏著一個冷血兇手。
     
     虎掌從武士巢穴里走出來,與藍星在空地邊上相遇。他低聲對藍星說著什么,尾巴急促地來回晃動。
     
     火心壓制住自己上前打招呼的沖動。天雖然漸漸亮了,但在太陽升出地平線之前,火心仍不敢出聲講話。他越來越感到不耐煩,急得像熱鍋上的螞蟻。必須盡快告訴藍星真相!可是,當藍星和虎掌從他身旁經過時,他只能尊敬地低頭行禮。
     
     身邊的灰條用爪子輕輕碰了碰他,然后朝前方揚揚鼻子。一輪紅日出現在地平線上。
     
     “可把太陽給盼來了,是嗎?兩位。”火心冷不丁被走過來和他們說話的白風嚇了一跳。他和灰條同時低頭致意。
     
     白風和善地說:“不用多禮,你們現在可以講話了,守夜結束。”昨晚,他和火心、灰條曾并肩作戰,共同對抗影族。白風看著他們兩個,眼光中流露出惺惺相惜的神情。
     
     火心感激地說:“謝謝你,白風。”他抖了抖身子,抖去毛里的寒氣,“我還以為太陽永遠也不會升起來了呢。”
     
     這時,學徒巢穴外傳來一聲冷嘲:“嘿嘿,偉大的武士開口說話了!”
     
     是沙爪,她正充滿敵意地看著他們。塵爪坐在她的旁邊,他身上的毛黑黢黢的,使他看起來仿佛是沙爪的影子。塵爪自負地長吁了口氣,嘲笑說:“英雄們也會覺得冷,這可真稀罕!”沙爪跟著嗚嗚直笑。
     
     白風瞪了他們一眼,對火心和灰條說:“去找些東西吃,然后休息一會兒。”他轉身向學徒巢穴走去,對沙爪和塵爪說:“走吧,你們兩個。該去訓練了。”
     
     “真希望白風讓他們捉一整天的藍松鼠!”灰條一邊悄悄對火心說著,一邊向堆放獵物的角落走去。
     
     火心大惑不解地問:“根本不存在藍色的松鼠啊?”
     
     “太對了!”灰條琥珀色的眼睛發出了光。
     
     火心大度地說:“別怪他們。他們比我們接受訓練早,如果他們昨天參加戰斗的話,也可能成為武士。”
     
     灰條聳聳肩膀說:“希望如此。”他走到獵物堆前,“嘿,看!一人一只老鼠,兩人分吃一只花雞。”
     
     兩個好朋友銜起自己的食物,互相對視一眼。灰條的眼里閃著興奮的光彩:“我們現在可以到武士的餐位用餐了。”
     
     火心附和說:“沒錯。”他們走到白風、虎掌和其他武士們經常吃飯的地方。
     
     灰條大口咽下最后一口食物,隨聲問道:“接下來是什么節目?不管你怎么想,反正我能接連睡上半個月。”
     
     火心說:“我也一樣。”
     
     兩只貓站起身朝武士巢穴走去。火心低頭穿過低垂的樹枝。鼠毛和長尾正在巢穴的另一邊悶頭大睡。
     
     火心頂開樹枝進去,看見巢穴的一處角落里有片苔蘚。他過去嗅了嗅,發現這里還沒有其他武士睡過,于是躺下來。灰條在他旁邊也躺下來。
     
     火心聽著灰條平穩的呼吸聲慢慢變成悠長、低沉的鼾聲,也感到精疲力竭。可是他仍然急著想和藍星談談。他把頭趴在地上,從這里能看到營地的入口。火心凝望著入口,等待藍星的歸來。終于,他漸漸合上雙眼,不顧一切地沉入夢鄉。
     
     周圍一片呼嘯聲,好像是森林里起了大風。雷鬼路臭氣熏天,中間還夾雜著一種從未聞過的氣味,更刺鼻,更令人恐懼。是火!
     
     熊熊火焰舔舐著夜空,燃燒的灰燼四散飛出,沉入漆黑的夜晚。火堆前,一群貓的身影一掠而過,火心感到很奇怪。他們為什么要跑開呢?
     
     有一只貓停下腳步,朝火心這邊望過來。那只公貓目光炯炯,高高地翹著尾巴,似乎向火心致以問候。一個念頭閃過,火心打了個冷戰,他想起雷族前任巫醫斑葉說的話。斑葉曾在死前告訴他:“火將拯救族群!”那些貓似乎并不害怕火,他們兩者之間有什么關聯嗎?
     
     “醒醒,火心!”
     
     火心被虎掌的聲音驚醒,猛地抬起頭來。
     
     “你剛才在說夢話!”
     
     火心昏昏沉沉地站起來,晃晃腦袋:“是——是的,虎掌!”他忽然想起一件事情,頓時緊張起來:不知自己是否在睡夢中念出了斑葉說過的話。他以前也做過類似的夢——夢境生動逼真,猶如身臨其境,最后這些夢都成為了現實。火心實在不愿讓虎掌懷疑他擁有預知未來的能力,通常情況下,星族只把這種能力賜給族群的醫生。
     
     月光透過密實的巢穴四壁照射進來,火心這才意識到原來自己已經睡了一整天。
     
     虎掌對他說:“今晚由你和灰條巡邏。動作麻利點兒!”說完轉身走出巢穴。
     
     火心放下心來,虎掌顯然并沒有懷疑他的夢有什么異常。雖然火心沒有泄露出心中的秘密,但他依然決定要將虎掌殺害紅尾的事情大白于天下。
     
     在會場邊吃完了飯,火心舔舔嘴唇,灰條則臥在一旁舔梳自己腹部兩邊的毛。夜幕降臨大地,圓月發出陰冷的光,孤零零地掛在夜空中。這幾天火心和灰條忙碌不停,只要有點兒空閑,虎掌就會下派任務,不是巡邏就是外出捕獵,搞得他們連喘息的時間都沒有。火心一直想找機會同藍星單獨談談,可是每當他從繁忙的任務中脫出身來的時候,總看見虎掌伴隨在藍星左右。
     
     火心一邊清理爪子,一邊巡視營地四周,期盼能看到藍星。
     
     灰條滿嘴是毛,含混不清地問:“在找什么?”
     
     火心答了一聲:“找藍星。”他放下爪子。
     
     灰條停了下來,抬起眼瞅著他,問:“為什么找她?守夜以來你就一直在找,有什么打算啊?”
     
     火心說:“我必須告訴她烏爪在哪里,還要讓她提防虎掌。”
     
     灰條驚詫地說:“你答應過烏爪要讓大家都以為他死了。”
     
     “我說的是讓虎掌以為他死了。藍星應該知道事情的整個經過,我們應該把虎掌干的好事全都告訴她。”
     
     灰條壓低聲音急切地說:“這些不過是烏爪的一面之詞罷了。”
     
     “你不相信他的話嗎?”灰條這么說,令火心很是吃驚。
     
     “你想,如果虎掌沒有殺橡心,那就是說橡心是紅尾殺的。我不相信紅尾會在戰斗中蓄意殺害另一族的族長代表,這是違犯武士守則的—守則教導我們,打仗是為了展示力量和保衛家園,而不是彼此相互殘殺。”
     
     火心辯解說:“我并不是要追究紅尾的過錯。虎掌才是問題的關鍵所在。”紅尾是虎掌之前的雷族族長代表,雖然火心與之素未謀面,但他清楚紅尾在族群當中享有很高的威望。
     
     灰條避開火心的目光:“這件事牽涉到紅尾的聲譽。況且,除了烏爪,虎掌從未與別人有過什么過節兒。”
     
     火心的脊背上感到一絲涼意,他譏諷說:“這么說,你認為烏爪編造一整套故事,全是他與虎掌不和的緣故?”
     
     灰條小聲嘟囔:“不,我只是覺得應該小心為妙。”
     
     火心看著灰條憂慮的眼神,陷入了沉思。他了解灰條的真實想法——他們不過是剛入門的武士罷了,身輕言微,壓根兒無法向雷族里最高階層的武士興師問罪。
     
     火心最后說:“好吧,你可以置身事外。”灰條點點頭,轉過身去繼續梳理。火心不由得心中隱隱作痛。他堅信事情并不像灰條所說的只是虎掌和烏爪有過節兒這么簡單。他隱隱覺得這位雷族代表不可信。為了藍星和全族的安危,他必須把事情的疑點向藍星一一指出。
     
     火心一瞥眼,看見藍星獨自一個從巢穴走出來。未等他移動腳步,藍星已經躍上高巖,發出召集全族的號令。火心頓時急得尾巴打來打去。
     
     聽到藍星的召集,灰條的耳朵興奮地豎立起來,說:“有貓要收學徒了?一定是長尾要收他的第一個徒弟了,這幾天他一直對外宣揚這個消息。”說著三蹦兩蹦加入到會場邊緣的貓群中,火心一臉沮喪地跟在后面。
     
     一只白底黑條的小貓走進空地,柔軟的小爪子輕輕落在堅實的土地上,低眉順眼地向高巖走去。火心不用想就知道他在發抖——這使得他顯得更加年幼而羞怯。火心想:“長尾不會滿意的!”他回想起初到營地那天長尾對自己冷嘲熱諷,取笑他的寵物出身。火心打心眼兒里不喜歡長尾。
     
     藍星凝視著那只小貓說:“自今天開始,在成為武士以前,你的名字就叫迅爪。”
     
     迅爪仰起頭望著藍星,雙眼里不是堅毅的神情,而是驚恐不安的目光。
     
     火心一扭頭看見長尾正向他的徒弟走去。
     
     藍星繼續說道:“長尾,你曾是黑條的徒弟,他教徒有方,使你成長為一名勇猛、忠誠的武士。我希望你能將這些優良品質傳授給迅爪。”
     
     長尾低頭看著迅爪,臉上一副不自在的表情。但是當他們的目光相對時,長尾的眼神頓時變得溫和。兩只貓輕輕對觸了一下鼻子。長尾小聲鼓勵說:“嗯,好好干。”
     
     火心心中一陣發苦,心想:“哼,沒錯。我怎么忘了,這只小貓可是族生貓呀。長尾絕對不會這樣對待我。”他瞅瞅其他的貓,看見他們挨個兒向這位新學徒表示祝賀,心里不由得涌起一股憤憤不平之意。
     
     灰條小聲說:“你沒事吧?我們也會有這一天的。”
     
     火心點點頭,想象自己將來收徒弟的場景,心中的郁悶立刻一掃而光,心情頓時開朗起來。他現在已經是雷族的一員了,那些陳年舊事還有什么大不了的。
     
     第二天夜晚,滿月生輝。雖然火心一心期盼著這次森林大會,但他仍在不停地尋找機會向藍星匯報虎掌的事情。這個想法猶如一塊巨石沉甸甸地壓在他的心頭。
     
     灰條在一旁問:“吃著蛆了?臉色這么古怪!”
     
     火心看著他的朋友,很想一訴衷腸。但是他答應過要讓灰條置身事外,于是說道:“沒事兒。走吧,我聽見藍星召喚我們了。”
     
     兩只貓走進集結在會場上的隊伍里。藍星略一點頭示意,轉身帶領眾貓出發。
     
     火心停下腳步,其他的貓從他身邊經過,踏上通往森林的陡峭小路。火心在路上有充分的時間與藍星談話,他要先理一下思路。
     
     灰條低聲問:“走嗎?”
     
     “走吧。”火心彎曲強健的后腿,從一塊大石跳上另一塊大石,漸漸地離營地越來越遠。
     
     到達小路頂端,他停下腳步大口喘氣。面前是一望無際的森林。火心能聽見爪子下面新落的樹葉發出清脆的噼啪聲。夜空里群星閃爍,就像一顆顆晶瑩剔透的寶石鑲嵌在一塊巨大的黑幕上。
     
     火心回想起他第一次隨同虎掌、獅心前往“四棵樹”的那次旅程。獅心是灰條的師傅,也是紅尾之后虎掌之前雷族的族長代表,他心腸很好。在火心第一次去“四棵樹”之前,獅心已經帶領過一些學徒們穿越松林,經過太陽石,沿著河族的邊界,按既定路線往返巡視。今晚藍星則領著他們徑直穿過雷族疆域。藍星一閃身消失在灌木叢里,火心不敢怠慢,急忙快步跟上。
     
     藍星一馬當先,虎掌跟隨在后。在灰條驚訝的目光注視下,火心攆上藍星,氣喘吁吁地說:“藍星,我能和您談談嗎?”
     
     藍星看了他一眼,點點頭,說:“虎掌,你來帶隊。”她放慢腳步,讓虎掌從身邊經過。其他貓不敢多問,跟著虎掌鉆進灌木叢。
     
     藍星和火心放慢腳步,不一會兒就落在眾貓后面。
     
     繼續沿著路走,厚密的金雀花叢中出現了一小片空地。藍星跳上一棵倒在地上的大樹坐下來,卷過尾巴覆蓋住前爪。“什么事,火心?”她開口問。火心心里突然一陣遲疑。是藍星鼓勵他離開寵物貓生活加入到族群中,當別的貓因為他的出身而對他的忠誠提出質疑時,藍星則一次又一次地對他顯示出極大的信任。如果他告訴藍星自己在烏爪的事情上撒了謊,藍星會怎么想?
     
     “說吧。”眼看其他的貓漸漸隱沒于遠處,藍星命令道。
     
     火心深吸了一口氣:“烏爪并沒有死。”藍星吃了一驚,尾巴隨之晃動兩下,但她沒有出聲打斷火心的話。“灰條和我將他帶到風族的狩獵地。我??我想他正和巴利在一起。”巴利是一只獨行貓,既不屬于任何族群,也不是寵物貓,他生活在兩腿動物的農田里。農田位于去往高巖的路上。高巖對于森林里所有的貓來說,無異于一塊圣地。
     
     藍星目不轉睛地盯著通往森林的小路。火心惴惴不安地望著她的臉,試圖從她的表情里揣摩出什么。她生氣了嗎?但她那對藍藍的大眼睛里沒有絲毫憤怒的跡象。
     
     過了半晌,藍星才說:“聽到烏爪還活著,我很欣慰。希望他與巴利住在一起比在森林里還要快活。”
     
     “但——但他是雷族的呀!”火心結結巴巴地說。族長對烏爪的離去表現得如此鎮靜,令火心既吃驚又困惑。
     
     “生于雷族并不必然代表適合雷族的生活,”藍星解釋說,“你并非出身族群,但卻成長為一名優秀的武士。烏爪也許會在別的地方尋找到自己的生活方式。”
     
     “但是,烏爪離開雷族,并非心甘情愿。”火心爭辯說,“他是被情勢所迫啊!”
     
     “情勢所迫?”藍星注視著他,“你指什么?”
     
     火心低頭看著地上。
     
     “說啊!”藍星催道。
     
     火心覺得口干舌燥,吞吞吐吐地說:“烏爪知道虎掌的一個秘密。我??我認為虎掌想殺掉他,或者使他在族群中無法立足。”
     
     藍星的尾巴晃動了一下,肩膀繃緊了:“你為什么會那樣想?是因為烏爪知道的秘密嗎?”
     
     火心壯起膽子看著藍星臉上堅毅的神情,硬著頭皮回答說:“在那場同河族的戰斗中,虎掌殺害了紅尾。”紅尾是在獅心之前的前任族長代表。火心從未見過他,但知道他在族群中享有崇高的威望。
     
     藍星瞇起眼睛:“同族的武士們從不會自相殘殺!你同我們相處的日子不短了吧,你應該懂得這一點。”火心兩只耳朵貼在腦袋上,細細琢磨藍星的話。她在今晚已是兩次提到了火心的寵物貓出身。
     
     藍星繼續說:“虎掌報告說是河族的族長代表殺害了紅尾,烏爪一定是搞錯了。他親眼看見虎掌下的手嗎?”
     
     火心緊張地搖晃尾巴,身后的樹葉也被帶了起來:“他說是他親眼所見。”
     
     “依你所說,紅尾就要對橡心的死負責了。在說這些話的時候,你知道自己是在損害紅尾的聲譽嗎?一族的族長代表除非迫不得已,決不會在戰斗中殺死另一族的族長代表。而紅尾是我所認識的武士中最看重榮譽的一個。”藍星眼里籠罩著痛苦的陰云。火心意識到自己破壞了藍星對紅尾的美好回憶,感到萬分沮喪,當然他也不想這樣。
     
     他小聲說:“我無法解釋紅尾這么做的原因,我只知道烏爪確信紅尾是被虎掌殺害的。”
     
     藍星嘆口氣,肩頭松弛下來,眼里充滿了同情的目光。她溫和地說:“眾所周知,烏爪很富于想象力。他在戰斗中嚴重負傷,未等戰斗結束便離開戰場。你敢保證他所說的場景不過是想象出來的嗎?”
     
     火心還沒來得及回答,森林里傳來一聲吼叫,虎掌從灌木叢里跳了出來。他神色懷疑地盯著火心瞅了一會兒,而后才對藍星說:“大家都在邊界處等候呢。”
     
     藍星點點頭,說:“告訴他們,我們一會兒就到。”虎掌低下頭轉身回去。
     
     火心看著他離開,細想藍星說的話。藍星說得沒錯,烏爪的想象力的確豐富。火心記起自己第一次參加森林大會的情形:來自各個族群的學徒們圍在一起,聽烏爪講述那次同河族戰斗的故事,而那時他并沒有提及虎掌。
     
     藍星站起身。火心跟著站起來,忽然害怕自己給朋友惹來了更大的麻煩,于是問道:“你要把烏爪找回來嗎?”
     
     藍星懷有深意地看了他一眼,淡淡地說:“他在那邊也許會更快樂些。我們要讓大伙兒都以為烏爪已經死了。”
     
     火心吃驚地睜大眼睛望著她。藍星想對全族撒謊!
     
     藍星繼續說:“虎掌是一名偉大的武士,只是他生性自負。他的徒弟沒有逃走而是死于戰斗,這會令他更有面子,同時也對烏爪更有利些。”
     
     火心大膽地問:“你怕虎掌會找上門去嗎?”也許他的話對藍星起作用了,哪怕只有一點點?
     
     藍星不耐煩地搖搖頭:“不,虎掌興許懷有野心,但決不會做兇手。烏爪最好被看做是一位死去的英雄,而不是一個活著的膽小鬼。”
     
     虎掌的呼喚聲再度響起,藍星從樹干上跳下,閃身消失在金雀花叢里。火心越過樹干,隨后跟上。
     
     他在一條溪流邊攆上藍星,只見藍星踩著溪流中的石頭跳到對岸。火心小心翼翼地跟在后面,心潮起伏不定。幾天來,紅尾的確切死因一直如大石般沉重地壓在他的心口。如今他終于把這件事告訴給藍星,但卻于事無補。藍星顯然不相信虎掌會是一個冷血兇手。最糟糕的是,連火心自己也開始懷疑烏爪的話的可信度了。他跳上對岸,沖進灌木叢里。
     
     火心與藍星先后來到邊界處,與其他的貓會合。大伙兒停留在向下通往“四棵樹”的小路頂端。所謂“四棵樹”,是指四棵參天橡樹,每當月圓之夜,森林里的四大貓族便會在這里開會。
     
     火心感覺虎掌在一旁窺視自己,身上的毛不由得支棱起來。虎掌是否在懷疑他和藍星的談話呢?火心晃了晃腦袋,讓自己清醒些,他努力用藍星的眼光來看待這件事。虎掌對他們的談話產生興趣這沒什么可奇怪的:作為族長代表,當然應當多了解些與本族事務有關的情況。火心又瞅了瞅虎掌,看見這只深棕色虎斑貓兩耳豎立,警覺地注視著坡下。其他的貓則有些沉不住氣,在虎掌周圍走來走去。虎掌目光掃來掃去,堅定的眼神無形中將大家凝聚在一起。
     
     藍星揚起鼻子嗅嗅空氣。火心感到十分緊張,身上的毛直立起來。藍星隨即晃動一下尾巴發出信號,雷族的勇士們昂首闊步順著斜坡走進森林大會的會場。
     管理員老師們~~~如果你們不刪,小翎會感恩你們一輩子的!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!千萬別刪!!!!!!!!!!!!!!!


    小學生作文大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

    Powered by 小學生作文大全www.chian-ef.com© 2012 www.chian-ef.com Inc.
    Copyright © 2021 01-16 小學生作文大全


    梦幻分分彩 www.cp7579.com:上饶县| www.bilellotraslochi.com:武威市| www.klccw.com:油尖旺区| www.xianguoss.com:定远县| www.tadalafil1.com:宜昌市| www.had-printing.com:辽宁省| www.gotoph.com:巢湖市| www.toto-ya.com:张家川| www.marcandreboivin.com:临夏县| www.yjxsfz.com:长宁区| www.adonis-danieletto.com:靖江市| www.zamanbook.com:周至县| www.pravasiadventure.com:东乡族自治县| www.katherineboliek.com:峨眉山市| www.cxpfx.cn:山西省| www.548458.com:康保县| www.swwwy.com:穆棱市| www.oranjebastion.org:蚌埠市| www.emlakdukkaniist.com:莎车县| www.r3989.com:措美县| www.alongtheway-mdt.com:新泰市| www.bjahwt.com:锡林郭勒盟| www.alrashidtravels.com:青浦区| www.cp6783.com:黑水县| www.kma209.com:湘乡市| www.g6559.com:莱西市| www.agrinafta.com:临邑县| www.sunfar001.com:沙雅县| www.commonelementllc.com:卢氏县| www.im-mould.com:洛隆县| www.linksforlunch.com:泰州市| www.090577.com:武隆县| www.photolockr.com:进贤县| www.gq996.com:宜宾县| www.welcolan.com:河曲县| www.ou-guo.com:静乐县| www.chinaaluminumcircle.com:柘城县| www.cesnievyemekleri.com:马关县| www.zzliyu.com:浪卡子县| www.southfumigation.com:丰镇市| www.canproimmigration.com:铁力市| www.gymdaisy.com:化隆| www.g3887.com:克山县| www.mizu16.com:乌兰察布市| www.tuestate.com:客服| www.cinplatcorporate.com:高雄市| www.otunetwork.com:卢氏县| www.m6885.com:乌鲁木齐县| www.qdrilia.com:永顺县| www.brqxbjgs.com:开化县| www.petsupplydistributor.com:瑞安市| www.totoadmin.com:南雄市| www.ohranabg.com:新源县| www.xyyueqi.com:互助| www.wqqnw.com:资源县| www.tjjmy.com:凉山| www.morze-noclegi.com:介休市| www.firmware-drivers.com:万载县| www.directequipement.net:宁乡县| www.fathernatureonline.com:阿合奇县| www.alternateexpressions.com:苍梧县| www.cymjt.com:湖北省| www.multihullsbyus.com:玉山县| www.gunungpoker.org:海宁市| www.dareskins.com:唐山市| www.shannonrenfrew.com:金塔县| www.3dimensions-tv.com:仁寿县| www.jl095.com:正定县| www.shshangwei.com:洱源县| www.fotoprincipediano.com:天等县| www.chris-sabin.com:五河县| www.b-noy.com:日土县| www.mwxnh.cn:新民市| www.gd5156.com:利川市| www.thuebannhadat.net:苏尼特左旗| www.redrosemovie.com:重庆市| www.bnkft.com:玉树县| www.lovejaniethien.com:阿拉善右旗| www.hongtaitiyu.com:鲁甸县| www.dulqiuwangzhan678.com:乌兰浩特市| www.tq4h.com:沙河市| www.petrilampela.net:抚顺市| www.wzxj888.com:昌宁县| www.s5653.com:舞钢市|