• <rp id="e6d4k"><meter id="e6d4k"><acronym id="e6d4k"></acronym></meter></rp>

   1. <strong id="e6d4k"></strong>
    <tt id="e6d4k"><noscript id="e6d4k"><delect id="e6d4k"></delect></noscript></tt>
   2. 小學生作文大全 -> 五年級作文 -> 少女奇幻歷險記【1】

    少女奇幻歷險記【1】

   3.  
   4.  
   5. zhāng
   6.  
   7. guài
   8. de
   9. dàn
   10.  
   11.  第一章【奇怪的蛋】
   12.  
   13.  
   14.    
   15.    
   16.    
   17.    
   18.    
   19.    
   20.    
   21.    
   22.    
   23.    
   24.    
   25.    
   26.    
   27.    
   28.    
   29.    
   30.    
   31.    
   32.    
   33.    
   34.    
   35.    
   36.    
   37.    
   38.    
   39.    
   40.    
   41.    
   42.    
   43.    
   44.    
   45.    
   46.    
   47.    
   48.    
   49.    
   50.    
   51.    
   52.    
   53.  &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
   54.    
   55.    
   56.    
   57.    
   58.    
   59.    
   60.    
   61.    
   62.    
   63.    
   64.    
   65.    
   66.    
   67.    
   68.    
   69.    
   70.    
   71.    
   72.    
   73.    
   74.    
   75.    
   76.    
   77.    
   78.    
   79.    
   80.    
   81.    
   82.    
   83.    
   84.    
   85.    
   86.    
   87.  
   88. xiǎo
   89. jiě
   90. 60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;【小姐
   91.  
   92. qǐng
   93. xià
   94. lái
   95. chī
   96. fàn
   97.  
   98.  
   99. shì
   100. lóu
   101. xià
   102. de
   103. shēng
   104. yīn
   105.  
   106. !請下來吃飯。】是樓下女仆的聲音。
   107.  
   108.  
   109.    
   110.    
   111.    
   112.    
   113.    
   114.    
   115.    
   116.    
   117.    
   118.    
   119.    
   120.    
   121.    
   122.    
   123.    
   124.    
   125.    
   126.    
   127.    
   128.    
   129.    
   130.    
   131.    
   132.    
   133.    
   134.    
   135.    
   136.    
   137.    
   138.    
   139.    
   140.    
   141.    
   142.    
   143.    
   144.    
   145.    
   146.    
   147.    
   148.  &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
   149.    
   150.    
   151.    
   152.    
   153.    
   154.    
   155.    
   156.    
   157.    
   158.    
   159.    
   160.    
   161.    
   162.    
   163.    
   164.    
   165.    
   166.    
   167.    
   168.    
   169.    
   170.    
   171.    
   172.    
   173.    
   174.    
   175.    
   176.    
   177.    
   178.    
   179.    
   180.    
   181.    
   182.    
   183.    
   184.    
   185.    
   186.    
   187.    
   188.    
   189. 60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
   190.    
   191.    
   192.    
   193.    
   194.    
   195. zhǎng
   196. jiān
   197.  
   198. shuāng
   199. yǎn
   200. líng
   201. dòng
   202. de
   203. shǎo
   204. cóng
   205. lóu
   206. shàng
   207. #160;一個長發披肩,雙眼靈動的少女從樓上
   208. zǒu
   209. xià
   210. lái
   211.  
   212. zhǎ
   213. le
   214. zhǎ
   215. yòu
   216. zhǎng
   217. yòu
   218. qiào
   219. de
   220. jié
   221. máo
   222.  
   223.  
   224. méi
   225. 走下來。她眨了眨自己又長又翹的睫毛。【沒
   226. xīn
   227. qíng
   228.  
   229. xiǎng
   230. chī
   231.  
   232.  
   233. zuò
   234. xià
   235. le
   236. bēi
   237. niú
   238. nǎi
   239. jiù
   240. zǒu
   241. jìn
   242. 心情,不想吃。】她坐下喝了一杯牛奶就走進
   243. fáng
   244. jiān
   245.  
   246.  
   247. xiǎo
   248. jiě
   249.  
   250. duō
   251. chī
   252. diǎn
   253. ya
   254.    
   255.  
   256. gǎn
   257. jǐn
   258. gēn
   259. zhe
   260. 房間。【小姐,多吃點呀!】女仆趕緊跟著那個
   261. shǎo
   262. pǎo
   263.  
   264. shǎo
   265. huí
   266. tóu
   267. kàn
   268. le
   269. yǎn
   270.  
   271. jiù
   272. jìn
   273. le
   274. fáng
   275. 少女跑去。少女回頭看了女仆一眼,就進了房
   276. jiān
   277.  
   278. guān
   279. shàng
   280. le
   281. mén
   282.  
   283. 間,關上了門。
   284.  
   285.  
   286.    
   287.    
   288.    
   289.    
   290.    
   291.    
   292.    
   293.    
   294.    
   295.    
   296.    
   297.    
   298.    
   299.    
   300.    
   301.    
   302.    
   303.    
   304.    
   305.    
   306.    
   307.    
   308.    
   309.    
   310.    
   311.    
   312.    
   313.    
   314.    
   315.    
   316.    
   317.    
   318.    
   319.    
   320.    
   321.    
   322.    
   323.    
   324.    
   325.  &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
   326.    
   327.    
   328.    
   329.    
   330.    
   331.    
   332.    
   333.    
   334.    
   335.    
   336.    
   337.    
   338.    
   339.    
   340.    
   341.    
   342.    
   343.    
   344.    
   345.    
   346.    
   347.    
   348.    
   349.    
   350.    
   351.    
   352.    
   353.    
   354.    
   355.    
   356.    
   357.    
   358.    
   359.    
   360.    
   361.    
   362.    
   363.    
   364.    
   365.    
   366. 60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
   367.    
   368.    
   369.    
   370.    
   371.    
   372. zhè
   373. shǎo
   374. zhèng
   375. shì
   376. lán
   377. shì
   378. tuán
   379. wèi
   380. lái
   381. de
   382. jiē
   383. bān
   384. rén
   385.  
   386. #160;這個少女正是藍氏集團未來的接班人:
   387. lán
   388. líng
   389.  
   390. ér
   391. shì
   392. lán
   393. jiā
   394. shōu
   395. yǎng
   396. de
   397. tóng
   398.  
   399. liú
   400. 藍翎羽。而那個女仆是藍家收養的女童:劉雨
   401. xiāo
   402.  
   403. lán
   404. líng
   405. yàng
   406. dōu
   407. shì
   408.    
   409.    
   410. suì
   411.  
   412. 瀟,和藍翎羽一樣都是16歲。
   413.  
   414.  
   415.    
   416.    
   417.    
   418.    
   419.    
   420.    
   421.    
   422.    
   423.    
   424.    
   425.    
   426.    
   427.    
   428.    
   429.    
   430.    
   431.    
   432.    
   433.    
   434.    
   435.    
   436.    
   437.    
   438.    
   439.    
   440.    
   441.    
   442.    
   443.    
   444.    
   445.    
   446.    
   447.    
   448.    
   449.    
   450.    
   451.    
   452.    
   453.    
   454.  &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
   455.    
   456.    
   457.    
   458.    
   459.    
   460.    
   461.    
   462.    
   463.    
   464.    
   465.    
   466.    
   467.    
   468.    
   469.    
   470.    
   471.    
   472.    
   473.    
   474.    
   475.    
   476.    
   477.    
   478.    
   479.    
   480.    
   481.    
   482.    
   483.    
   484.    
   485.    
   486.    
   487.    
   488.    
   489.    
   490.    
   491.    
   492.    
   493.    
   494.    
   495. 60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
   496.    
   497.    
   498.    
   499.    
   500.    
   501. dōng
   502. dōng
   503. dōng
   504.  
   505. liú
   506. xiāo
   507. duàn
   508. de
   509. qiāo
   510. mén
   511.  
   512. xiǎo
   513. jiě
   514.  
   515. #160;咚咚咚!劉雨瀟不斷的敲打門【小姐,
   516. jiù
   517. chī
   518. diǎn
   519. ba
   520.  
   521. rán
   522. huí
   523. lái
   524. yòu
   525. āi
   526. men
   527. jiā
   528. guǎn
   529. jiā
   530. de
   531. 你就吃點吧,不然我回來又得挨你們家管家的
   532. le
   533.  
   534.  
   535. 打罵了。】
   536.  
   537.  
   538.    
   539.    
   540.    
   541.    
   542.    
   543.    
   544.    
   545.    
   546.    
   547.    
   548.    
   549.    
   550.    
   551.    
   552.    
   553.    
   554.    
   555.    
   556.    
   557.    
   558.    
   559.    
   560.    
   561.    
   562.    
   563.    
   564.    
   565.    
   566.    
   567.    
   568.    
   569.    
   570.    
   571.    
   572.    
   573.    
   574.    
   575.    
   576.    
   577.  &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
   578.    
   579.    
   580.    
   581.    
   582.    
   583.    
   584.    
   585.    
   586.    
   587.    
   588.    
   589.    
   590.    
   591.    
   592.    
   593.    
   594.    
   595.    
   596.    
   597.    
   598.    
   599.    
   600.    
   601.    
   602.    
   603.    
   604.    
   605.    
   606.    
   607.    
   608.    
   609.    
   610.    
   611.    
   612.    
   613.    
   614.    
   615.    
   616.    
   617.    
   618. 60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
   619.    
   620.    
   621.    
   622.    
   623.    
   624. lán
   625. líng
   626. bìng
   627. shì
   628. méi
   629. yǒu
   630. kàn
   631. guò
   632. guǎn
   633. jiā
   634. xià
   635. rén
   636. de
   637. #160;藍翎羽并不是沒有看過管家打罵下人的
   638. yàng
   639.  
   640. zhàn
   641. shēn
   642. lái
   643.  
   644. qīng
   645. qīng
   646. tuī
   647. kāi
   648. mén
   649.  
   650. hǎo
   651. ba
   652.  
   653.  
   654. 樣子。她站起身來,輕輕推開門【好吧。】
   655.  
   656.  
   657.    
   658.    
   659.    
   660.    
   661.    
   662.    
   663.    
   664.    
   665.    
   666.    
   667.    
   668.    
   669.    
   670.    
   671.    
   672.    
   673.    
   674.    
   675.    
   676.    
   677.    
   678.    
   679.    
   680.    
   681.    
   682.    
   683.    
   684.    
   685.    
   686.    
   687.    
   688.    
   689.    
   690.    
   691.    
   692.    
   693.    
   694.    
   695.    
   696.  &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
   697.    
   698.    
   699.    
   700.    
   701.    
   702.    
   703.    
   704.    
   705.    
   706.    
   707.    
   708.    
   709.    
   710.    
   711.    
   712.    
   713.    
   714.    
   715.    
   716.    
   717.    
   718.    
   719.    
   720.    
   721.    
   722.    
   723.    
   724.    
   725.    
   726.    
   727.    
   728.    
   729.    
   730.    
   731.    
   732.    
   733.    
   734.    
   735.    
   736.    
   737. 60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
   738.    
   739.    
   740.    
   741.    
   742.    
   743. dào
   744. le
   745. lóu
   746. xià
   747.  
   748. lán
   749. líng
   750. suī
   751. shuō
   752. shì
   753. zài
   754. chī
   755. fàn
   756.  
   757. shì
   758. #160;到了樓下,藍翎羽雖說是在吃飯,可是
   759. xīn
   760. zhí
   761. xuán
   762. zài
   763. zuó
   764. tiān
   765. wǎn
   766. shàng
   767. shēng
   768. de
   769. shì
   770.  
   771.  
   772.  
   773.  
   774.  
   775. 心一直懸在昨天晚上發生的事那里—————
   776.  
   777.  
   778.  
   779.  
   780.  
   781.  
   782.  
   783. ———————
   784.  
   785.  
   786.    
   787.    
   788.    
   789.    
   790.    
   791.    
   792.    
   793.    
   794.    
   795.    
   796.    
   797.    
   798.    
   799.    
   800.    
   801.    
   802.    
   803.    
   804.    
   805.    
   806.    
   807.    
   808.    
   809.    
   810.    
   811.    
   812.    
   813.    
   814.    
   815.    
   816.    
   817.    
   818.    
   819.    
   820.    
   821.    
   822.    
   823.    
   824.    
   825.  &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
   826.    
   827.    
   828.    
   829.    
   830.    
   831.    
   832.    
   833.    
   834.    
   835.    
   836.    
   837.    
   838.    
   839.    
   840.    
   841.    
   842.    
   843.    
   844.    
   845.    
   846.    
   847.    
   848.    
   849.    
   850.    
   851.    
   852.    
   853.    
   854.    
   855.    
   856.    
   857.    
   858.    
   859.    
   860.    
   861.    
   862.    
   863.    
   864.    
   865.    
   866. 60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
   867.    
   868.    
   869.    
   870.    
   871.    
   872. lán
   873. líng
   874. zhèng
   875. zài
   876. shuì
   877. jiào
   878.  
   879. rán
   880.  
   881. chuāng
   882. wài
   883. zhào
   884. lái
   885. shù
   886. #160;藍翎羽正在睡覺,突然,窗外照來一束
   887. lán
   888. de
   889. guāng
   890.  
   891. guāng
   892. xiàn
   893. dào
   894. le
   895. lán
   896. líng
   897. de
   898. yǎn
   899. jīng
   900.  
   901.  
   902. ā
   903.  
   904. 藍色的光,光線刺到了藍翎羽的眼睛。【啊!
   905. zěn
   906. me
   907. huí
   908. shì
   909.  
   910.  
   911. lán
   912. líng
   913. yòng
   914. shǒu
   915. zhē
   916. zhù
   917. yǎn
   918. jīng
   919.  
   920. guāng
   921. xiàn
   922. màn
   923. màn
   924. 怎么回事。】藍翎羽用手遮住眼睛。光線慢慢
   925. biàn
   926. dàn
   927.  
   928. lán
   929. líng
   930. jiàn
   931. jiàn
   932. zhēng
   933. kāi
   934. le
   935. yǎn
   936. jīng
   937.  
   938. hái
   939. 變淡,藍翎羽也漸漸睜開了眼睛,與其他女孩
   940. tóng
   941.  
   942. bié
   943. de
   944. hái
   945. dōu
   946. huān
   947. fěn
   948. hóng
   949. lěi
   950.  
   951. què
   952. huān
   953. 不同,別的女孩都喜歡粉紅蕾絲,可她卻喜歡
   954. lán
   955. lěi
   956.  
   957. dàn
   958. luò
   959. zài
   960. le
   961. lán
   962. líng
   963. mǎn
   964. lán
   965. lěi
   966. 藍色蕾絲。一個蛋落在了藍翎羽鋪滿藍色蕾絲
   967. de
   968. chuáng
   969. shàng
   970.  
   971. lán
   972. líng
   973. diǎn
   974. diǎn
   975. kào
   976. jìn
   977. zhè
   978. dàn
   979.  
   980. zǎi
   981. guān
   982. 的床上,藍翎羽一點點靠近這個蛋,她仔細觀
   983. chá
   984. zhe
   985.  
   986. zhè
   987. dàn
   988. guài
   989. de
   990. zhèng
   991. shì
   992. huān
   993. de
   994. lán
   995. lěi
   996. wén
   997. 察著,這個蛋奇怪的正是她喜歡的藍色蕾絲紋
   998. yàng
   999.  
   1000. shàng
   1001. miàn
   1002. hái
   1003. yǒu
   1004. jīng
   1005. yíng
   1006. tòu
   1007. de
   1008. zuàn
   1009. shí
   1010.  
   1011. lán
   1012. líng
   1013. 樣,上面還有一顆顆晶瑩剔透的鉆石。藍翎羽
   1014. xiǎng
   1015.  
   1016. zhè
   1017. shì
   1018. shí
   1019. me
   1020. dàn
   1021.  
   1022. hǎo
   1023. guài
   1024. ā
   1025.  
   1026.  
   1027. 想【這是什么蛋,好奇怪啊。】
   1028.  
   1029.  
   1030.  
   1031.  
   1032.  
   1033.    
   1034.    
   1035.    
   1036.    
   1037.    
   1038.    
   1039.    
   1040.    
   1041.    
   1042.    
   1043.    
   1044.    
   1045.    
   1046.    
   1047.    
   1048.    
   1049.    
   1050.    
   1051.    
   1052.    
   1053.    
   1054.    
   1055.    
   1056.    
   1057.    
   1058.    
   1059.    
   1060.    
   1061.    
   1062.    
   1063.    
   1064.    
   1065.    
   1066.    
   1067.    
   1068.    
   1069.    
   1070.    
   1071.    
   1072.  &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
   1073.    
   1074.    
   1075.    
   1076.    
   1077.    
   1078.    
   1079.    
   1080.    
   1081.    
   1082.    
   1083.    
   1084.    
   1085.    
   1086.    
   1087.    
   1088.    
   1089.    
   1090.    
   1091.    
   1092.    
   1093.    
   1094.    
   1095.    
   1096.    
   1097.    
   1098.    
   1099.    
   1100.    
   1101.    
   1102.    
   1103.    
   1104.    
   1105.    
   1106.    
   1107.    
   1108.    
   1109.    
   1110.    
   1111.    
   1112.    
   1113. 60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
   1114.    
   1115.    
   1116.    
   1117.    
   1118.    
   1119.    
   1120.    
   1121.    
   1122.    
   1123.    
   1124.    
   1125.    
   1126.    
   1127.    
   1128.    
   1129.    
   1130.    
   1131.    
   1132.    
   1133.    
   1134.    
   1135.    
   1136.    
   1137.    
   1138.    
   1139.    
   1140.    
   1141.    
   1142.    
   1143.    
   1144.    
   1145.    
   1146.    
   1147.    
   1148.    
   1149.    
   1150.    
   1151.    
   1152.    
   1153.    
   1154. #160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
   1155.    
   1156.    
   1157.    
   1158.    
   1159.    
   1160.    
   1161.    
   1162.    
   1163.    
   1164.    
   1165.    
   1166.    
   1167.    
   1168.    
   1169.    
   1170.    
   1171.    
   1172.    
   1173.    
   1174.    
   1175.    
   1176.    
   1177.    
   1178.    
   1179.    
   1180.    
   1181.    
   1182.    
   1183.    
   1184.    
   1185.    
   1186.    
   1187.    
   1188.    
   1189.    
   1190.    
   1191.    
   1192.    
   1193.    
   1194.    
   1195. ;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
   1196.    
   1197.    
   1198.    
   1199.    
   1200.    
   1201.    
   1202.    
   1203.    
   1204.    
   1205.    
   1206.    
   1207.    
   1208.    
   1209.    
   1210.    
   1211.    
   1212.    
   1213.    
   1214.    
   1215.    
   1216.    
   1217.    
   1218.    
   1219.    
   1220.    
   1221.    
   1222.    
   1223.    
   1224.    
   1225.    
   1226.    
   1227.    
   1228.    
   1229.    
   1230.    
   1231.    
   1232.    
   1233.    
   1234.    
   1235.    
   1236. 60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
   1237.    
   1238.    
   1239.    
   1240.    
   1241.    
   1242.    
   1243.    
   1244.    
   1245.    
   1246.    
   1247.    
   1248.    
   1249.    
   1250.    
   1251.    
   1252.    
   1253.    
   1254.    
   1255.    
   1256.    
   1257.    
   1258.    
   1259.    
   1260.    
   1261.    
   1262.    
   1263.    
   1264.    
   1265.    
   1266.    
   1267.    
   1268.    
   1269.    
   1270.    
   1271.    
   1272.    
   1273.    
   1274.    
   1275.    
   1276.    
   1277. #160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
   1278.    
   1279.    
   1280.    
   1281.    
   1282.    
   1283.    
   1284.    
   1285.    
   1286.    
   1287.    
   1288.    
   1289.    
   1290.    
   1291.    
   1292.    
   1293.    
   1294.    
   1295.    
   1296.    
   1297.    
   1298.    
   1299.    
   1300.    
   1301.    
   1302.    
   1303.    
   1304.    
   1305.    
   1306.    
   1307.    
   1308.    
   1309.    
   1310.    
   1311.    
   1312.    
   1313.    
   1314.    
   1315.    
   1316.    
   1317.    
   1318. ;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
   1319.    
   1320.    
   1321.    
   1322.    
   1323.    
   1324.    
   1325.    
   1326.    
   1327.    
   1328.    
   1329.    
   1330.    
   1331.    
   1332.    
   1333.    
   1334.    
   1335.    
   1336.    
   1337.    
   1338.    
   1339.    
   1340.    
   1341.    
   1342.    
   1343.    
   1344.    
   1345.    
   1346.    
   1347.    
   1348.    
   1349.    
   1350.    
   1351.    
   1352.    
   1353.    
   1354.    
   1355.    
   1356.    
   1357.    
   1358.    
   1359. 60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
   1360.    
   1361.    
   1362.    
   1363.    
   1364.    
   1365.    
   1366.    
   1367.    
   1368.    
   1369.    
   1370.    
   1371.    
   1372.    
   1373.    
   1374.    
   1375.    
   1376.    
   1377.    
   1378.    
   1379.    
   1380.    
   1381.    
   1382.    
   1383.    
   1384.    
   1385.    
   1386.    
   1387.    
   1388.    
   1389.    
   1390.    
   1391.    
   1392.    
   1393.    
   1394.    
   1395.    
   1396.    
   1397.    
   1398.    
   1399.    
   1400. #160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
   1401.    
   1402.    
   1403.    
   1404.    
   1405.    
   1406.    
   1407.    
   1408.    
   1409.    
   1410.    
   1411.    
   1412.    
   1413.    
   1414.    
   1415.    
   1416.    
   1417.    
   1418.    
   1419.    
   1420.    
   1421.    
   1422.    
   1423.    
   1424.    
   1425.    
   1426.    
   1427.    
   1428.    
   1429.    
   1430.    
   1431.    
   1432.    
   1433.    
   1434.    
   1435.    
   1436.    
   1437.    
   1438.    
   1439.    
   1440.    
   1441. ;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
   1442.    
   1443.    
   1444.    
   1445.    
   1446.    
   1447.    
   1448.    
   1449.    
   1450.    
   1451.    
   1452.    
   1453.    
   1454.    
   1455.    
   1456.    
   1457.    
   1458.    
   1459.    
   1460.    
   1461.    
   1462.    
   1463.    
   1464.    
   1465.    
   1466.    
   1467.    
   1468.    
   1469.    
   1470.    
   1471.    
   1472.    
   1473.    
   1474.    
   1475.    
   1476.    
   1477.    
   1478.    
   1479.    
   1480.    
   1481.    
   1482. 60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
   1483.    
   1484.    
   1485.    
   1486.    
   1487.    
   1488.    
   1489.    
   1490.    
   1491.    
   1492.    
   1493.    
   1494.    
   1495.    
   1496.    
   1497.    
   1498.    
   1499.    
   1500.    
   1501.    
   1502.    
   1503.    
   1504.    
   1505.    
   1506.    
   1507.    
   1508.    
   1509.    
   1510.    
   1511.    
   1512.    
   1513.    
   1514.    
   1515.    
   1516.    
   1517.    
   1518.    
   1519.    
   1520.    
   1521.    
   1522.    
   1523. #160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
   1524.    
   1525.    
   1526.    
   1527.    
   1528.    
   1529.    
   1530.    
   1531.    
   1532.    
   1533.    
   1534.    
   1535.    
   1536.    
   1537.    
   1538.    
   1539.    
   1540.    
   1541.    
   1542.    
   1543.    
   1544.    
   1545.    
   1546.    
   1547.    
   1548.    
   1549.    
   1550.    
   1551.    
   1552.    
   1553.    
   1554.    
   1555.    
   1556.    
   1557.    
   1558.    
   1559.    
   1560.    
   1561.    
   1562.    
   1563.    
   1564. ;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
   1565.    
   1566.    
   1567.    
   1568.    
   1569.    
   1570.    
   1571.    
   1572.    
   1573.    
   1574.    
   1575.    
   1576.    
   1577.    
   1578.    
   1579.    
   1580.    
   1581.    
   1582.    
   1583.    
   1584.    
   1585.    
   1586.    
   1587.    
   1588.    
   1589.    
   1590.    
   1591.    
   1592.    
   1593.    
   1594.    
   1595.    
   1596.    
   1597.    
   1598.    
   1599.    
   1600.    
   1601.    
   1602.    
   1603.    
   1604.    
   1605. 60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
   1606.    
   1607.    
   1608.    
   1609.    
   1610.    
   1611.    
   1612.    
   1613.    
   1614.    
   1615.    
   1616.    
   1617.    
   1618.    
   1619.    
   1620.    
   1621.    
   1622.    
   1623.    
   1624.    
   1625.    
   1626.    
   1627.    
   1628.    
   1629.    
   1630.    
   1631.    
   1632.    
   1633.    
   1634.    
   1635.    
   1636.    
   1637.    
   1638.    
   1639.    
   1640.    
   1641.    
   1642.    
   1643.    
   1644.    
   1645.    
   1646. #160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
   1647.    
   1648.    
   1649.    
   1650.    
   1651.    
   1652.    
   1653.    
   1654.    
   1655.    
   1656.    
   1657.    
   1658.    
   1659.    
   1660.    
   1661.    
   1662.    
   1663.    
   1664.    
   1665.    
   1666.    
   1667.    
   1668.    
   1669.    
   1670.    
   1671.    
   1672.    
   1673.    
   1674.    
   1675.    
   1676.    
   1677.    
   1678.    
   1679.    
   1680.    
   1681.    
   1682.    
   1683.    
   1684.    
   1685.    
   1686.    
   1687. ;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
   1688.    
   1689.    
   1690.    
   1691.    
   1692.    
   1693.    
   1694.    
   1695.    
   1696.    
   1697.    
   1698.    
   1699.    
   1700.    
   1701.    
   1702.    
   1703.    
   1704.    
   1705.    
   1706.    
   1707.    
   1708.    
   1709.    
   1710.    
   1711.    
   1712.    
   1713.    
   1714.    
   1715.    
   1716.    
   1717.    
   1718.    
   1719.    
   1720.    
   1721.    
   1722.    
   1723.    
   1724.    
   1725.    
   1726.    
   1727.    
   1728. 60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
   1729.    
   1730.    
   1731.    
   1732.    
   1733.    
   1734.    
   1735.    
   1736.    
   1737.    
   1738.    
   1739.    
   1740.    
   1741.    
   1742.    
   1743.    
   1744.    
   1745.    
   1746.    
   1747.    
   1748.    
   1749.    
   1750.    
   1751.    
   1752.    
   1753.    
   1754.    
   1755.    
   1756.    
   1757.    
   1758.    
   1759.    
   1760.    
   1761.    
   1762.    
   1763.    
   1764.    
   1765.    
   1766.    
   1767.    
   1768.    
   1769. #160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
   1770.    
   1771.  
   1772. běn
   1773. zhāng
   1774. wán
   1775.  
   1776. ;【本章完】
   1777.  
   1778.  
   1779.    
   1780.    
   1781.    
   1782.    
   1783.    
   1784.    
   1785.    
   1786.    
   1787.    
   1788.    
   1789.    
   1790.    
   1791.    
   1792.    
   1793.    
   1794.    
   1795.    
   1796.    
   1797.    
   1798.    
   1799.    
   1800.    
   1801.    
   1802.    
   1803.    
   1804.    
   1805.    
   1806.    
   1807.    
   1808.    
   1809.    
   1810.    
   1811.    
   1812.    
   1813.    
   1814.    
   1815.    
   1816.    
   1817.    
   1818.  &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
   1819.    
   1820.    
   1821.    
   1822.    
   1823.    
   1824.    
   1825.    
   1826.    
   1827.    
   1828.    
   1829.    
   1830.    
   1831.    
   1832.    
   1833.    
   1834.    
   1835.    
   1836.    
   1837.    
   1838.    
   1839.    
   1840.    
   1841.    
   1842.    
   1843.    
   1844.    
   1845.    
   1846.    
   1847.    
   1848.    
   1849.    
   1850.    
   1851.    
   1852.    
   1853.    
   1854.    
   1855.    
   1856.    
   1857.    
   1858.    
   1859. 60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
   1860.    
   1861.    
   1862.    
   1863.    
   1864.    
   1865. #160;
   1866.  
   1867.  
   1868.    
   1869.    
   1870.    
   1871.    
   1872.    
   1873.    
   1874.    
   1875.    
   1876.    
   1877.    
   1878.    
   1879.    
   1880.    
   1881.    
   1882.    
   1883.    
   1884.    
   1885.    
   1886.    
   1887.    
   1888.    
   1889.    
   1890.    
   1891.    
   1892.    
   1893.    
   1894.    
   1895.    
   1896.    
   1897.    
   1898.    
   1899.    
   1900.    
   1901.    
   1902.    
   1903.    
   1904.    
   1905.    
   1906.    
   1907.  &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
   1908.    
   1909.    
   1910.    
   1911.    
   1912.    
   1913.    
   1914.    
   1915.    
   1916.    
   1917.    
   1918.    
   1919.    
   1920.    
   1921.    
   1922.    
   1923.    
   1924.    
   1925.    
   1926.    
   1927.    
   1928.    
   1929.    
   1930.    
   1931.    
   1932.    
   1933.    
   1934.    
   1935.    
   1936.    
   1937.    
   1938.    
   1939.    
   1940.    
   1941. qǐng
   1942. qiú
   1943. bié
   1944. 60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;請求別
   1945. shān
   1946.    
   1947.    
   1948.    
   1949.    
   1950.    
   1951.    
   1952.    
   1953.    
   1954.    
   1955.    
   1956.    
   1957.    
   1958.    
   1959.    
   1960.    
   1961.    
   1962.    
   1963.    
   1964.    
   1965.    
   1966.    
   1967.    
   1968.    
   1969.    
   1970.    
   1971.    
   1972.    
   1973.    
   1974.    
   1975.    
   1976.    
   1977.    
   1978.    
   1979.    
   1980.    
   1981.    
   1982.    
   1983.    
   1984.    
   1985. &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
   1986.    
   1987.    
   1988.    
   1989.    
   1990.    
   1991.    
   1992.    
   1993.    
   1994.    
   1995.    
   1996.    
   1997.    
   1998.    
   1999.    
   2000.    
   2001.    
   2002.    
   2003.    
   2004.    
   2005.    
   2006.    
   2007.    
   2008.    
   2009.    
   2010.    
   2011.    
   2012.    
   2013.    
   2014.    
   2015.    
   2016.    
   2017.    
   2018.    
   2019.    
   2020.    
   2021.    
   2022.    
   2023.    
   2024.    
   2025.    
   2026. 60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
   2027.    
   2028.    
   2029.    
   2030.    
   2031.    
   2032.    
   2033.    
   2034.    
   2035.    
   2036.    
   2037.    
   2038.    
   2039.    
   2040.    
   2041.    
   2042.    
   2043.    
   2044.    
   2045.    
   2046.    
   2047.    
   2048.    
   2049.    
   2050.    
   2051.    
   2052.    
   2053.    
   2054.    
   2055.    
   2056.    
   2057.    
   2058.    
   2059.    
   2060.    
   2061.    
   2062.    
   2063.    
   2064.    
   2065.    
   2066.    
   2067. #160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
   2068.    
   2069. ;
     
    無注音版:少女奇幻歷險記【1】
     第一章【奇怪的蛋】
                 【小姐!請下來吃飯。】是樓下女仆的聲音。
                   一個長發披肩,雙眼靈動的少女從樓上走下來。她眨了眨自己又長又翹的睫毛。【沒心情,不想吃。】她坐下喝了一杯牛奶就走進房間。【小姐,多吃點呀!】女仆趕緊跟著那個少女跑去。少女回頭看了女仆一眼,就進了房間,關上了門。
                   這個少女正是藍氏集團未來的接班人:藍翎羽。而那個女仆是藍家收養的女童:劉雨瀟,和藍翎羽一樣都是16歲。
                   咚咚咚!劉雨瀟不斷的敲打門【小姐,你就吃點吧,不然我回來又得挨你們家管家的打罵了。】
                   藍翎羽并不是沒有看過管家打罵下人的樣子。她站起身來,輕輕推開門【好吧。】
                   到了樓下,藍翎羽雖說是在吃飯,可是心一直懸在昨天晚上發生的事那里————————————
                   藍翎羽正在睡覺,突然,窗外照來一束藍色的光,光線刺到了藍翎羽的眼睛。【啊!怎么回事。】藍翎羽用手遮住眼睛。光線慢慢變淡,藍翎羽也漸漸睜開了眼睛,與其他女孩不同,別的女孩都喜歡粉紅蕾絲,可她卻喜歡藍色蕾絲。一個蛋落在了藍翎羽鋪滿藍色蕾絲的床上,藍翎羽一點點靠近這個蛋,她仔細觀察著,這個蛋奇怪的正是她喜歡的藍色蕾絲紋樣,上面還有一顆顆晶瑩剔透的鉆石。藍翎羽想【這是什么蛋,好奇怪啊。】
     
                                                                                                                             【本章完】
                   
                 請求別刪                    


    小學生作文大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

    Powered by 小學生作文大全www.chian-ef.com© 2012 www.chian-ef.com Inc.
    Copyright © 2021 01-16 小學生作文大全


    梦幻分分彩 www.dessertsbyrondi.com:临城县| www.lemonadedoll.com:云龙县| www.mejoresamigas.net:白沙| www.eticketfiling.com:绥滨县| www.www2246v.com:建湖县| www.crackpatchsoft.com:宜城市| www.garanit.com:偃师市| www.taoyuangarden.com:青岛市| www.hoian-tailors.com:扎鲁特旗| www.274122.com:格尔木市| www.jiaanhb.com:湖州市| www.yipaidaipai.com:新疆| www.netjetmarketing.com:资讯| www.zhouyuzheng.com:太白县| www.tsukamoto-co.com:高清| www.sgiphone.com:大连市| www.banthuoconline.com:鹿邑县| www.digitalcartonprinter.com:玉屏| www.southfumigation.com:嵊州市| www.qunfengdesign.com:临朐县| www.nickvuj.com:大邑县| www.purefitnessoc.com:甘泉县| www.1958difan.com:永登县| www.new-taxi.com:阿合奇县| www.revyveskin.org:沐川县| www.accwangxiao.com:衡山县| www.lsjomd.com:乌兰浩特市| www.dachodesign.com:安国市| www.semhb.com:肥城市| www.nnljhp.com:共和县| www.artbyandra.com:南康市| www.expressdomestic.net:湟中县| www.hg72456.com:临安市| www.dawidswierczek.com:策勒县| www.apexautoleasing.com:巴林左旗| www.fomrf.org:奉贤区| www.matiastroncoso.com:黎平县| www.fb662.com:毕节市| www.liansheng-tech.com:开化县| www.hautdeals.com:清流县| www.puzzle-tours.com:武平县| www.gunungpoker.org:会昌县| www.sun-automation.com:霍山县| www.cacros.com:乐清市| www.fgzcs.com:丰台区| www.brandshoesbar.com:吴堡县| www.votegregwalker.com:太保市| www.carbonsilver.com:贺兰县| www.33fsfs.com:和平县| www.090577.com:怀远县| www.ptlpw.cn:班戈县| www.yjhlqlyj.com:肥西县| www.muyeyan.com:彭山县| www.f9963.com:松江区| www.thehopedesign.com:田阳县| www.headsion.cn:临西县| www.dreamleadership.org:商河县| www.oopsireadabookagain.com:若尔盖县| www.mofo-nyc.com:呼伦贝尔市| www.taiconsult.com:舞钢市| www.coolvier.com:云安县| www.czjyhl-sy.com:清新县| www.bentamotzberri.com:长寿区| www.stevebayer.com:韶山市| www.sadosanmakina.com:融水| www.surprisegiftt.com:遵化市| www.yyyuanyi.com:炉霍县| www.ynunxjlx.com:旌德县| www.achetervigrxplus.com:和林格尔县| www.ibcscout.com:日土县| www.pieelectronics.com:丹江口市| www.cdmoji.com:定南县| www.casaladerapv.com:达日县| www.worldofps.com:全椒县| www.q5686.com:徐闻县| www.celiacosviajeros.com:大同县| www.lalshahbaz.com:泗洪县| www.tynale.com:当阳市| www.manytronics.com:贵州省| www.jslhmm.com:鄂温| www.smilesincovington.com:瑞昌市| www.lclxh.com:安义县| www.hoian-tailors.com:东阳市| www.weekdigital.com:文化|