• <rp id="e6d4k"><meter id="e6d4k"><acronym id="e6d4k"></acronym></meter></rp>

   1. <strong id="e6d4k"></strong>
    <tt id="e6d4k"><noscript id="e6d4k"><delect id="e6d4k"></delect></noscript></tt>
   2. 小學生作文大全 -> 六年級作文 -> 小木船續寫

    小木船續寫

   3.  
   4.  
   5. chén
   6. míng
   7. shì
   8. hǎo
   9. péng
   10. yǒu
   11.  
   12. tiān
   13.  
   14. men
   15. zài
   16. shǒu
   17. gōng
   18.  我和陳明是好朋友。一天,我們把在手工
   19. xiǎo
   20. zuò
   21. de
   22. xiǎo
   23. chuán
   24. chū
   25. lái
   26. wán
   27.  
   28. chén
   29. míng
   30. xiǎo
   31. xīn
   32. 小組做的小木船拿出來玩,陳明一不小心把我
   33. de
   34. shuāi
   35. huài
   36. le
   37.  
   38. zhēng
   39. zhí
   40. zhī
   41. zhōng
   42.  
   43. chén
   44. míng
   45. yòu
   46. cǎi
   47. huài
   48. le
   49.  
   50. 的摔壞了。爭執之中,陳明又把它踩壞了,我
   51. fēi
   52. cháng
   53. shēng
   54.  
   55. shuō
   56.  
   57.  
   58. yào
   59. wéi
   60. chū
   61. dài
   62. jià
   63.  
   64.  
   65. rán
   66. hòu
   67. 非常生氣,說:“你要為此付出代價!”然后
   68. duó
   69. guò
   70. de
   71. xiǎo
   72. chuán
   73.  
   74. shuāi
   75. zài
   76. shàng
   77.  
   78. yòu
   79. hěn
   80. hěn
   81. 一把奪過他的小木船,把它摔在地上,又狠狠
   82. cǎi
   83. le
   84. jiǎo
   85.  
   86. xiǎo
   87. chuán
   88. bèi
   89. cǎi
   90. fěn
   91. shēn
   92. suì
   93.  
   94. kàn
   95. 地踩了幾腳,小木船被我踩得粉身碎骨。我看
   96. kàn
   97.  
   98. chōng
   99. chōng
   100. zǒu
   101. chū
   102. le
   103. jiāo
   104. shì
   105.  
   106. 也不看,氣沖沖地走出了教室。
   107.  
   108.  
   109.    
   110.  
   111.  
   112.  
   113. zài
   114. huí
   115. jiā
   116. de
   117. shàng
   118.  
   119. zǎi
   120. suǒ
   121. zhe
   122. zhè
   123. jiàn
   124. shì
   125. qíng
   126.  
   127. yuè
   128.  在回家的路上,我仔細思索著這件事情,越
   129. xiǎng
   130. yuè
   131. jiào
   132. duì
   133. chén
   134. míng
   135.  
   136. huí
   137. dào
   138. jiā
   139.  
   140. kàn
   141. jiàn
   142. zhèng
   143. 想越覺得對不起陳明。回到家,我看見爸爸正
   144. zài
   145. shā
   146. shàng
   147. kàn
   148. diàn
   149. shì
   150.  
   151. lián
   152. máng
   153. pǎo
   154. guò
   155.  
   156. shì
   157. qíng
   158. jiǎng
   159. le
   160. 在沙發上看電視,我連忙跑過去,把事情講了
   161. biàn
   162.  
   163. wèn
   164.  
   165.  
   166.  
   167. shuō
   168. gāi
   169. zěn
   170. me
   171. bàn
   172. ne
   173.  
   174.  
   175. 一遍,問:“爸爸,你說我該怎么辦呢?”爸
   176. xiǎng
   177. le
   178. xiǎng
   179. shuō
   180.  
   181.  
   182. zhè
   183. yàng
   184. ba
   185.  
   186. zhòng
   187. xīn
   188. zuò
   189. xiǎo
   190. chuán
   191. 爸想了想說:“這樣吧,你重新做一個小木船
   192. hái
   193. gěi
   194. ba
   195.  
   196. rán
   197. hòu
   198. zài
   199. dào
   200. qiàn
   201.  
   202. men
   203. liǎng
   204. hái
   205. shì
   206. hǎo
   207. 還給他吧,然后再道個歉,你們兩個不還是好
   208. péng
   209. yǒu
   210. ma
   211.  
   212.  
   213. pāi
   214. nǎo
   215. dài
   216.  
   217.  
   218. duì
   219. ā
   220.  
   221. zěn
   222. me
   223. méi
   224. yǒu
   225. 朋友嗎?”我一拍腦袋:“對啊!我怎么沒有
   226. xiǎng
   227. dào
   228.  
   229.  
   230. 想到。”
   231.  
   232.  
   233.    
   234.  
   235.  
   236.  
   237. zhǔn
   238. bèi
   239. hǎo
   240. le
   241. cái
   242. liào
   243.  
   244. rèn
   245. rèn
   246. zhēn
   247. zhēn
   248. yòu
   249. zuò
   250. le
   251. xiǎo
   252.  我準備好了材料,認認真真地又做了一個小
   253. chuán
   254.  
   255. hái
   256. gěi
   257. shàng
   258. le
   259.  
   260. xīn
   261. de
   262. xiǎo
   263. chuán
   264. míng
   265. xiǎn
   266. yào
   267. jiù
   268. 木船,還給它上了色,新的小木船明顯要比舊
   269. de
   270. xiǎo
   271. chuán
   272. jīng
   273. zhì
   274.  
   275. piāo
   276. liàng
   277.  
   278. èr
   279. tiān
   280. zǎo
   281. shàng
   282.  
   283. dài
   284. zhe
   285. xiǎo
   286. 的小木船精致、漂亮。第二天早上,我帶著小
   287. chuán
   288. lái
   289. dào
   290. le
   291. xué
   292. xiào
   293.  
   294. zhǎo
   295. dào
   296. le
   297. chén
   298. míng
   299. de
   300. zhuō
   301.  
   302. xiǎo
   303. 木船來到了學校,找到了陳明的桌子,把小木
   304. chuán
   305. zhāng
   306. xiě
   307. zhe
   308.  
   309. duì
   310.  
   311. tiān
   312. shì
   313. de
   314. cuò
   315.  
   316. men
   317. 船和一張寫著:對不起,那天是我的錯,我們
   318. hǎo
   319. ba
   320.  
   321. de
   322. zhǐ
   323. tiáo
   324. fàng
   325. jìn
   326. chén
   327. míng
   328. de
   329. chōu
   330.  
   331. 和好吧。的紙條放進陳明的抽屜里。
   332.  
   333.  
   334.    
   335.  
   336.  
   337.  
   338. zuò
   339. wán
   340. le
   341. zhè
   342. xiē
   343.  
   344. huí
   345. dào
   346. zuò
   347. wèi
   348.  
   349. fàng
   350. xià
   351. shū
   352. bāo
   353.  
   354. rán
   355.  做完了這些,我回到座位,放下書包,突然
   356. xiàn
   357. chōu
   358. yǒu
   359. zhī
   360. xiǎo
   361. chuán
   362. zhāng
   363. zhǐ
   364. tiáo
   365.  
   366. shàng
   367. miàn
   368. tóng
   369. 發現抽屜里有一只小木船和一張紙條,上面同
   370. yàng
   371. xiě
   372. zhe
   373.  
   374. duì
   375.  
   376. tiān
   377. shì
   378. cuò
   379. le
   380.  
   381. zhè
   382. shì
   383. zhòng
   384. xiě
   385. 樣寫著:對不起,那天是我錯了,這是我重寫
   386. zuò
   387. de
   388. xiǎo
   389. chuán
   390.  
   391. men
   392. hǎo
   393. ba
   394.  
   395. jiù
   396. zhè
   397. yàng
   398.  
   399. men
   400. yòu
   401. chéng
   402. 做的小木船,我們和好吧。就這樣,我們又成
   403. wéi
   404. le
   405. hǎo
   406. péng
   407. yǒu
   408.  
   409. 為了好朋友。
   410.  
   411.  
   412.    
   413.  
   414.  
   415.  
   416. xiàn
   417. zài
   418.  
   419. měi
   420. dāng
   421. kàn
   422. dào
   423. shū
   424. zhuō
   425. shàng
   426. chén
   427. míng
   428. zuò
   429. de
   430. xiǎo
   431. chuán
   432.  
   433.  現在,每當我看到書桌上陳明做的小木船,
   434. dōu
   435. huì
   436. xiǎng
   437. zhè
   438. jiàn
   439. shì
   440. qíng
   441.  
   442. dōu
   443. huì
   444. xiǎng
   445. men
   446. de
   447. yǒu
   448.  
   449. 都會想起這件事情,都會想起我們的友誼,希
   450. wàng
   451. xiǎo
   452. chuán
   453. néng
   454. chéng
   455. wéi
   456. men
   457. yǒu
   458. de
   459. jiàn
   460. zhèng
   461.  
   462. 望小木船能成為我們友誼的見證!
   463.  
   464.  
   465.  
     
    無注音版:小木船續寫
     我和陳明是好朋友。一天,我們把在手工小組做的小木船拿出來玩,陳明一不小心把我的摔壞了。爭執之中,陳明又把它踩壞了,我非常生氣,說:“你要為此付出代價!”然后一把奪過他的小木船,把它摔在地上,又狠狠地踩了幾腳,小木船被我踩得粉身碎骨。我看也不看,氣沖沖地走出了教室。
     
     在回家的路上,我仔細思索著這件事情,越想越覺得對不起陳明。回到家,我看見爸爸正在沙發上看電視,我連忙跑過去,把事情講了一遍,問:“爸爸,你說我該怎么辦呢?”爸爸想了想說:“這樣吧,你重新做一個小木船還給他吧,然后再道個歉,你們兩個不還是好朋友嗎?”我一拍腦袋:“對啊!我怎么沒有想到。”
     
     我準備好了材料,認認真真地又做了一個小木船,還給它上了色,新的小木船明顯要比舊的小木船精致、漂亮。第二天早上,我帶著小木船來到了學校,找到了陳明的桌子,把小木船和一張寫著:對不起,那天是我的錯,我們和好吧。的紙條放進陳明的抽屜里。
     
     做完了這些,我回到座位,放下書包,突然發現抽屜里有一只小木船和一張紙條,上面同樣寫著:對不起,那天是我錯了,這是我重寫做的小木船,我們和好吧。就這樣,我們又成為了好朋友。
     
     現在,每當我看到書桌上陳明做的小木船,都會想起這件事情,都會想起我們的友誼,希望小木船能成為我們友誼的見證!
     


    小學生作文大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

    Powered by 小學生作文大全www.chian-ef.com© 2012 www.chian-ef.com Inc.
    Copyright © 2021 01-16 小學生作文大全


    梦幻分分彩 www.itosee.com:定兴县| www.golddragonrecruiter.com:扎赉特旗| www.tssth.org:黄陵县| www.googlegol.com:五寨县| www.jnchtg.com:且末县| www.jasmineevanscoach.com:遂宁市| www.snsenggs.com:蒙城县| www.fgzcs.com:元谋县| www.myearnedincome.com:临湘市| www.pb556.com:土默特右旗| www.ctspecialistsllc.com:台东县| www.pmw2bol.com:中牟县| www.xishimeiecuador.com:盱眙县| www.i-vv8.com:玉林市| www.casagourmande.com:施甸县| www.daikaisu.com:镇远县| www.mesutaydin.com:鸡西市| www.bobrussellequip.com:建阳市| www.dickalerts.com:五华县| www.gmhm2012.com:德钦县| www.dalicun.com:布尔津县| www.xhasy.com:黄骅市| www.parametercontraption.com:建德市| www.zjlcbj.com:邯郸市| www.birlacitywaterpark.com:阿鲁科尔沁旗| www.n5883.com:嘉兴市| www.212brands.com:乌鲁木齐县| www.vacationsmaker.com:平武县| www.hkshengpingzhang.com:徐汇区| www.hgppgh.com:易门县| www.hkszw.cn:安泽县| www.celebedia.com:桐柏县| www.77neo.com:巫溪县| www.world-anime.com:彭山县| www.generofem.com:广河县| www.oudianfamen.com:新泰市| www.5566zy.com:习水县| www.relationshipbreakp.com:牙克石市| www.bunnykitten.com:邵武市| www.ther15.com:宝应县| www.drproductivity.com:恩施市| www.gamehostingreview.com:万宁市| www.creativegroupbd.com:越西县| www.cigdemyartasi.com:囊谦县| www.keybiz.org:大冶市| www.teddyoung.org:三都| www.ridgwaytowing.com:遂昌县| www.asscing.com:临沧市| www.gq992.com:定州市| www.resetv.com:安龙县| www.dom19.com:和平区| www.rememberforeverphotography.com:泾川县| www.elmasseker.com:台州市| www.lvchuanhuanbao.com:临泽县| www.canproimmigration.com:芜湖县| www.christaiceforest.com:云南省| www.rememberforeverphotography.com:许昌县| www.salesqatar.com:寿宁县| www.qshinny.com:吴江市| www.488cl.com:灵璧县| www.8689msc.com:望奎县| www.fcgoo.com:承德县| www.adonis-danieletto.com:盐山县| www.lumicphoto.com:西乡县| www.sijiecn.com:渝中区| www.masyyy.com:陕西省| www.awesome-book.com:梁平县| www.gbbsrh.com:武乡县| www.ph337.com:锦屏县| www.lunglinks.com:海门市| www.hdygl.com:双柏县| www.hg94678.com:安远县| www.amnestyforanimals.org:台北市| www.themufflerhouse.com:桂平市| www.z9698.com:临洮县| www.conventionavenue.com:将乐县| www.01dyy.com:德兴市| www.latribune221.com:聂荣县| www.tomandsuzie.com:开远市| www.im360b2h.com:左云县| www.jddedman.com:台东县| www.ships4ever.com:搜索| www.ffgrx.cn:江油市| www.dalyanpatiohotel.com:武冈市|