• <rp id="e6d4k"><meter id="e6d4k"><acronym id="e6d4k"></acronym></meter></rp>

   1. <strong id="e6d4k"></strong>
    <tt id="e6d4k"><noscript id="e6d4k"><delect id="e6d4k"></delect></noscript></tt>
   2. 小學生作文大全 -> 四年級作文 -> zwm

    zwm

   3.  
   4.  
   5. hóng
   6.  紅鯉魚
   7.  
   8.  
   9.  
   10.  
   11.  
   12.    
   13. jiā
   14. de
   15. gāng
   16. zhōng
   17. yǒu
   18. qún
   19.  
   20. zài
   21. de
   22. qún
   23.  我家的魚缸中有一群魚,在密密麻麻的魚群
   24. zhōng
   25.  
   26. yǎn
   27. wàng
   28.  
   29. jiù
   30. kàn
   31. dào
   32. tiáo
   33. ài
   34. de
   35. hóng
   36. 中,一眼望去,就可以看到一條可愛的紅鯉魚
   37.  
   38.  
   39.  
   40.  
   41.  
   42.  
   43.    
   44. hóng
   45. de
   46. zuǐ
   47. zǒng
   48. shì
   49. zhāng
   50. zhāng
   51. de
   52.  
   53. shàng
   54. miàn
   55. yǒu
   56. shuāng
   57. hēi
   58.  紅鯉魚的嘴總是一張一張的。上面有一雙黑
   59. zhēn
   60. zhū
   61. bān
   62. de
   63. yǎn
   64. jīng
   65.  
   66. sāi
   67. zuǐ
   68. yàng
   69.  
   70. zhāng
   71. zhāng
   72. de
   73.  
   74. 珍珠般的眼睛,鰓和嘴一樣,一張一張的,那
   75. shì
   76. zài
   77.  
   78. hóng
   79. shēn
   80. chéng
   81. huáng
   82. de
   83. lín
   84. piàn
   85.  
   86. zài
   87. yáng
   88. 是它在呼吸。紅鯉魚身披橙黃色的鱗片,在陽
   89. guāng
   90. xià
   91. xiǎn
   92. guāng
   93. lín
   94. lín
   95.  
   96. hǎo
   97. xiàng
   98. chuān
   99. shàng
   100. le
   101. jiàn
   102. jīn
   103. huáng
   104. de
   105. 光下顯得波光粼粼,好像穿上了一件金黃色的
   106.  
   107. hóng
   108. de
   109. wěi
   110. yàng
   111.  
   112. shì
   113. hóng
   114. 大衣。紅鯉魚的尾巴和其他魚不一樣,他是紅
   115. bái
   116. xiàng
   117. jiān
   118. de
   119.  
   120. liǎng
   121. biān
   122. fèn
   123. kāi
   124.  
   125. jiù
   126. xiàng
   127. jiǎn
   128. dāo
   129.  
   130. yóu
   131. dòng
   132. shí
   133. 白相間的,兩邊分開,就像一把剪刀。游動時
   134.  
   135. tíng
   136. huá
   137. dòng
   138.  
   139. hǎo
   140. xiàng
   141. rén
   142. zhèng
   143. zài
   144. yóu
   145. yǒng
   146.  
   147. ,魚鰭不停劃動,好像一個人正在游泳。
   148.  
   149.  
   150.  
   151.  
   152.  
   153.    
   154. rēng
   155. le
   156. shí
   157.  
   158. rēng
   159. xià
   160.  
   161. hóng
   162. wén
   163. dào
   164. xiāng
   165.  我扔了幾粒魚食,一扔下去,紅鯉魚聞到香
   166. wèi
   167.  
   168. chù
   169. xún
   170. zhǎo
   171. shí
   172.  
   173. jīng
   174. dòng
   175. le
   176. páng
   177. biān
   178. de
   179.  
   180. gǎo
   181. dào
   182. 味,四處尋找魚食,驚動了旁邊的魚,搞到它
   183. men
   184. chù
   185. cuàn
   186. táo
   187.  
   188. gāng
   189. dùn
   190. shí
   191. luàn
   192. chéng
   193. le
   194. guō
   195. zhōu
   196.  
   197. hóng
   198. 們四處竄逃,魚缸頓時亂成了一鍋粥。紅鯉魚
   199. xiàn
   200. le
   201. biāo
   202.  
   203. bǎi
   204. chōng
   205. de
   206. chōng
   207. shàng
   208. àn
   209.  
   210. zòng
   211. shēn
   212. 發現了目標,以百米沖刺的速度沖上岸,縱身
   213. yuè
   214.  
   215. kǒu
   216. zhù
   217. shí
   218.  
   219. chī
   220. le
   221. xià
   222.  
   223. 一躍,一口吸住魚食,把它吃了下去。其他魚
   224. hái
   225. zhī
   226. dào
   227.  
   228. zài
   229. dāi
   230. ruò
   231. zhàn
   232. zhe
   233.  
   234. děng
   235. hóng
   236. chī
   237. 還不知道,在那呆若木雞地站著。等紅鯉魚吃
   238. yuán
   239. gǔn
   240. gǔn
   241. de
   242.  
   243. lián
   244. yóu
   245. dōu
   246. yóu
   247. dòng
   248. shí
   249.  
   250. men
   251. cái
   252. fǎn
   253. 得肚子圓滾滾的,連游都游不動時,它們才反
   254. yīng
   255. guò
   256. lái
   257.  
   258. yóu
   259. shàng
   260. àn
   261. zhǎo
   262. shí
   263.  
   264. guài
   265. hóng
   266. zhè
   267. me
   268. 應過來,游上岸去找魚食。怪不得紅鯉魚這么
   269. pàng
   270. ne
   271.  
   272. 胖呢!
   273.  
   274.  
   275.  
   276.  
   277.  
   278.    
   279.  
   280.  
   281.  
   282. hóng
   283. zěn
   284. me
   285. dòng
   286. le
   287. ne
   288.  
   289. yáo
   290. dòng
   291. zhe
   292.  “咦?”紅鯉魚怎么不動了呢?我搖動著魚
   293. gāng
   294.  
   295. shì
   296. hóng
   297. hái
   298. shì
   299. dòng
   300. dòng
   301. de
   302.  
   303. xiàng
   304. le
   305. yàng
   306. 缸,可是紅鯉魚還是一動不動的,像死了一樣
   307.  
   308. dòng
   309. le
   310. xià
   311.  
   312. hóng
   313. měng
   314. zhuǎn
   315. shēn
   316.  
   317. kàn
   318. kàn
   319. 。我動了一下它,紅鯉魚猛地一轉身,看看四
   320. zhōu
   321.  
   322. yòu
   323. dòng
   324. dòng
   325. le
   326.  
   327.  
   328. ò
   329.  
   330.  
   331. huǎng
   332. rán
   333.  
   334.  
   335. 周,又一動不動了。“哦!”我恍然大悟,“
   336. yuán
   337. lái
   338. hóng
   339. zài
   340. shuì
   341. jiào
   342. ya
   343.  
   344.  
   345. xiàn
   346. jīn
   347. shuì
   348. jiào
   349. shí
   350.  
   351. 原來紅鯉魚在睡覺呀!”我發現金魚睡覺時,
   352. yǎn
   353. jīng
   354. hái
   355. shì
   356. zhēng
   357. kāi
   358. de
   359.  
   360. zhēn
   361. shì
   362. tài
   363. yǒu
   364. le
   365.  
   366. 眼睛還是睜開的。真是太有趣了。
   367.  
   368.  
   369.  
   370.  
   371.  
   372.    
   373. zhè
   374. jiù
   375. shì
   376. jiā
   377. de
   378. hóng
   379.  
   380. huān
   381.  
   382. ne
   383.  
   384.  這就是我家的紅鯉魚,我喜歡它,你呢?
     
    無注音版:zwm
     紅鯉魚
     
     我家的魚缸中有一群魚,在密密麻麻的魚群中,一眼望去,就可以看到一條可愛的紅鯉魚。
     
     紅鯉魚的嘴總是一張一張的。上面有一雙黑珍珠般的眼睛,鰓和嘴一樣,一張一張的,那是它在呼吸。紅鯉魚身披橙黃色的鱗片,在陽光下顯得波光粼粼,好像穿上了一件金黃色的大衣。紅鯉魚的尾巴和其他魚不一樣,他是紅白相間的,兩邊分開,就像一把剪刀。游動時,魚鰭不停劃動,好像一個人正在游泳。
     
     我扔了幾粒魚食,一扔下去,紅鯉魚聞到香味,四處尋找魚食,驚動了旁邊的魚,搞到它們四處竄逃,魚缸頓時亂成了一鍋粥。紅鯉魚發現了目標,以百米沖刺的速度沖上岸,縱身一躍,一口吸住魚食,把它吃了下去。其他魚還不知道,在那呆若木雞地站著。等紅鯉魚吃得肚子圓滾滾的,連游都游不動時,它們才反應過來,游上岸去找魚食。怪不得紅鯉魚這么胖呢!
     
     “咦?”紅鯉魚怎么不動了呢?我搖動著魚缸,可是紅鯉魚還是一動不動的,像死了一樣。我動了一下它,紅鯉魚猛地一轉身,看看四周,又一動不動了。“哦!”我恍然大悟,“原來紅鯉魚在睡覺呀!”我發現金魚睡覺時,眼睛還是睜開的。真是太有趣了。
     
     這就是我家的紅鯉魚,我喜歡它,你呢?


    小學生作文大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

    Powered by 小學生作文大全www.chian-ef.com© 2012 www.chian-ef.com Inc.
    Copyright © 2021 01-16 小學生作文大全


    梦幻分分彩 www.tytlx.com:明星| www.vsassociatesbiz.com:浮梁县| www.hyperprosales.com:望谟县| www.czzhanhai.com:荃湾区| www.hongshunpuyi.com:平山县| www.fitgungym.com:永昌县| www.jxgajxqy.com:革吉县| www.catelecast.com:新余市| www.683521.com:屯门区| www.chungcuhanoimoi.net:遂宁市| www.199bongo.com:土默特右旗| www.jaydenmall.com:罗甸县| www.actcci.com:响水县| www.wewworld.com:公安县| www.pouyateb.com:双柏县| www.shoottheliving.com:高尔夫| www.ldc-ci.com:宁波市| www.headsickpinups.com:合肥市| www.maclilleyfarms.com:武功县| www.boboschinesedeli.com:娱乐| www.beihaihurong56.com:滕州市| www.assurancecarolefortin.com:沙田区| www.7weipinhui.com:墨脱县| www.mezew.com:合江县| www.iot-online.net:麻江县| www.tianjin-banjia.com:台江县| www.mynwabulgaria.com:成武县| www.takarasushioakland.com:逊克县| www.222qa.com:柯坪县| www.ruru222.com:济宁市| www.parachuteins.com:灵石县| www.briandrummond.com:临武县| www.th336.com:昌宁县| www.mftdq.com:沙河市| www.reindeerrowe.com:永安市| www.orchardbeachcarshow.com:读书| www.fgzcs.com:阜城县| www.fb662.com:湖口县| www.mfhhl.com:兴山县| www.shofarr.com:宜州市| www.ossean.com:那曲县| www.howtowriteanad.com:志丹县| www.adarkersideofme.com:鹿泉市| www.sonstudios.org:合阳县| www.elkinkiev.com:嘉黎县| www.chinazstv.com:崇义县| www.asscing.com:庄河市| www.navarrosent.com:娄烦县| www.cyber-sst.com:色达县| www.315cxppwlx.com:息烽县| www.thecreditscholar.com:方城县| www.latest-deals.org:沿河| www.idleclickinggames.com:仙桃市| www.walterosorio.net:浦东新区| www.wdzx88.com:庐江县| www.dulqiuwangzhan678.com:武川县| www.tcslsoccer.org:乃东县| www.salvedining.com:塘沽区| www.67ban.com:台东市| www.ykw100.com:鞍山市| www.www-81189.com:宝丰县| www.k2920.com:西华县| www.krowstore.com:南平市| www.anoscampagnes.com:固始县| www.elitetrainingca.com:弋阳县| www.globalryb.com:宾阳县| www.j2jb.com:陈巴尔虎旗| www.adocweb-bourgogne.org:宁晋县| www.royaltyaffairs.com:堆龙德庆县| www.tms16.com:江西省| www.yongqinlaw.com:原平市| www.bethesdauk.com:名山县| www.beautysalonsolutions.com:屏山县| www.zimuv587.com:武乡县| www.guccibagsfactory.com:天津市| www.classicblindscc.com:宁南县| www.tjdongtai.com:凉山| www.hazoheng.com:昌图县| www.prosiectgwyrdd.com:阳朔县| www.lnujy.com:临桂县| www.latribune221.com:原平市| www.spoiledrottencatsociety.com:安吉县| www.juegosdraculaura.com:海城市| www.baoxin2car.com:顺义区|