• <rp id="e6d4k"><meter id="e6d4k"><acronym id="e6d4k"></acronym></meter></rp>

   1. <strong id="e6d4k"></strong>
    <tt id="e6d4k"><noscript id="e6d4k"><delect id="e6d4k"></delect></noscript></tt>
   2. 小學生作文大全 -> 四年級作文 -> zwm

    zwm

   3.  
   4.  
   5. shēn
   6. le
   7.  
   8. wén
   9. cóng
   10. xiǎo
   11. zhǔ
   12. rén
   13. de
   14. shū
   15. bāo
   16. bèng
   17.  夜深了,一個個文具從小主人的書包里蹦
   18. chū
   19. lái
   20.  
   21. kāi
   22. shǐ
   23. tǎo
   24. lùn
   25. zhe
   26. men
   27. de
   28. huà
   29.  
   30.    
   31. gāo
   32. de
   33. juàn
   34. 出來,開始討論著它們的話題。 高大的卷筆
   35. dāo
   36. shū
   37. shū
   38. shǒu
   39. xiān
   40. yán
   41.  
   42.  
   43. men
   44. jiào
   45. wén
   46. zhōng
   47.  
   48. shuí
   49. zuì
   50. bàng
   51. 刀叔叔首先發言:“你們覺得文具中,誰最棒
   52.  
   53. jiào
   54. shì
   55.  
   56. xiǎo
   57. zhǔ
   58. rén
   59. de
   60. shí
   61. hòu
   62.  
   63. zhī
   64. yào
   65. fàng
   66. jìn
   67. ,我覺得是我。小主人筆粗的時候,只要放進
   68. de
   69. kǒng
   70.  
   71. zhe
   72. de
   73. tóu
   74. juàn
   75. xià
   76.  
   77. qiān
   78. jiù
   79. 我的大鼻孔里,拉著我的頭發卷幾下,鉛筆就
   80. jiān
   81. le
   82.  
   83. suǒ
   84. zuì
   85. bàng
   86.  
   87.  
   88.  
   89.  
   90.  
   91. zuì
   92. bàng
   93.  
   94.  
   95. 尖了。所以我最棒。”“不!不!我最棒。”
   96. ài
   97. de
   98. xiàng
   99. gāo
   100. shēng
   101. jiào
   102. zhe
   103.  
   104.  
   105. xiǎo
   106. zhǔ
   107. rén
   108. xiě
   109. cuò
   110. shí
   111. 可愛的橡皮弟弟高聲叫著,“小主人寫錯字時
   112.  
   113. yào
   114. shì
   115. cuò
   116. le
   117.  
   118. xiǎo
   119. zhǔ
   120. rén
   121. jiù
   122. huì
   123. bèi
   124. lǎo
   125. shī
   126. ,要不是我把錯字擦了,小主人就會被老師罵
   127.  
   128. suǒ
   129. cái
   130. shì
   131. zuì
   132. bàng
   133. de
   134.  
   135.  
   136.  
   137.  
   138. men
   139. dōu
   140. cuò
   141. le
   142.  
   143. 。所以我才是最棒的。”“不,你們都錯了,
   144. yīng
   145. gāi
   146. shì
   147. zuì
   148. bàng
   149. de
   150.  
   151. xiǎo
   152. zhǔ
   153. rén
   154. méi
   155. yǒu
   156.  
   157. jiù
   158. néng
   159. xiě
   160. 我應該是最棒的。小主人沒有我,就不能寫字
   161.  
   162. néng
   163. xiě
   164. jiù
   165. néng
   166. àn
   167. shí
   168. jiāo
   169. zuò
   170.  
   171. néng
   172. àn
   173. shí
   174. jiāo
   175. zuò
   176. ,不能寫字就不能按時交作業,不能按時交作
   177. de
   178. huà
   179. jiù
   180. huì
   181. bèi
   182. lǎo
   183. shī
   184. jiā
   185. zhǎng
   186.  
   187. yàng
   188. duō
   189. hǎo
   190. ya
   191.  
   192. 業的話就會被老師和家長罵,那樣多不好呀。
   193. suǒ
   194. shì
   195. zuì
   196. bàng
   197. de
   198.  
   199.  
   200. gāo
   201. guì
   202. de
   203. qiān
   204. xiǎo
   205. jiě
   206. shuō
   207.  
   208. zǎo
   209. shàng
   210. 所以我是最棒的。”高貴的鉛筆小姐說。早上
   211. le
   212.  
   213. wén
   214. men
   215. hái
   216. méi
   217. yǒu
   218. tíng
   219. zhǐ
   220.  
   221. xiǎo
   222. zhǔ
   223. rén
   224. xǐng
   225. lái
   226. xiàn
   227. 了,文具們還沒有停止。小主人醒來發現筆粗
   228. le
   229.  
   230. jiù
   231. chū
   232. juàn
   233. dāo
   234. xuē
   235.  
   236. xiàng
   237. qiān
   238. xiǎo
   239. jiě
   240. 了,就拿出卷筆刀削筆。橡皮弟弟和鉛筆小姐
   241. jiàn
   242. le
   243.  
   244. shī
   245. wàng
   246. zǒu
   247. le
   248.  
   249. xiǎo
   250. zhǔ
   251. rén
   252. lái
   253. dào
   254. xué
   255. xiào
   256.  
   257. lǎo
   258. shī
   259. jiào
   260. 見了,失望地走了。小主人來到學校,老師叫
   261. xiǎo
   262. zhǔ
   263. rén
   264. xiě
   265. zuò
   266. běn
   267.  
   268. xiǎo
   269. zhǔ
   270. rén
   271. zhèng
   272. xiǎng
   273. chū
   274. qiān
   275. shí
   276.  
   277. què
   278. 小主人寫作業本,小主人正想拿出鉛筆時,卻
   279. xiàn
   280. qiān
   281. jiàn
   282. le
   283.  
   284. de
   285. xiàng
   286. guō
   287. shàng
   288. de
   289.  
   290. qiān
   291. 發現鉛筆不見了,急的像熱鍋上的螞蟻。鉛筆
   292. xiǎo
   293. jiě
   294. kàn
   295. jiàn
   296. xiǎo
   297. zhǔ
   298. rén
   299. zài
   300. zhǎo
   301. gāo
   302. xìng
   303. le
   304.  
   305. shàng
   306. pǎo
   307. dào
   308. xiǎo
   309. 小姐看見小主人在找它高興極了,馬上跑到小
   310. zhǔ
   311. rén
   312. shēn
   313. biān
   314.  
   315. juàn
   316. dāo
   317. shū
   318. shū
   319. kàn
   320. le
   321.  
   322. shāng
   323. xīn
   324. zǒu
   325. le
   326.  
   327. xiǎo
   328. 主人身邊,卷筆刀叔叔看了,傷心地走了。小
   329. zhǔ
   330. rén
   331. yǒu
   332. le
   333. qiān
   334. gāo
   335. xìng
   336. le
   337.  
   338. shì
   339. xiě
   340. le
   341. huì
   342.  
   343. wèn
   344. 主人有了鉛筆高興極了,可是寫了一會,問題
   345. yòu
   346. lái
   347. le
   348.  
   349. yuán
   350. lái
   351. xiǎo
   352. zhǔ
   353. rén
   354. xiě
   355. cuò
   356. le
   357. què
   358. zhǎo
   359. xiàng
   360.  
   361. 又來了,原來小主人寫錯了字卻找不橡皮,急
   362. tuán
   363. tuán
   364. zhuǎn
   365.  
   366. shí
   367. jiān
   368. dào
   369. le
   370.  
   371. xiǎo
   372. zhǔ
   373. rén
   374. méi
   375. yǒu
   376. wán
   377. chéng
   378. zuò
   379.  
   380. 得團團轉,時間到了,小主人沒有完成作業,
   381. bèi
   382. lǎo
   383. shī
   384. le
   385.  
   386. xiǎo
   387. zhǔ
   388. rén
   389. shāng
   390. xīn
   391. le
   392. lái
   393.  
   394. men
   395. jiàn
   396. 被老師罵了。小主人傷心地哭了起來。它們見
   397. le
   398.  
   399. hòu
   400. huǐ
   401. le
   402.  
   403.    
   404. 了,后悔極了。
   405.  
   406.  
   407.  
     
    無注音版:zwm
     夜深了,一個個文具從小主人的書包里蹦出來,開始討論著它們的話題。 高大的卷筆刀叔叔首先發言:“你們覺得文具中,誰最棒,我覺得是我。小主人筆粗的時候,只要放進我的大鼻孔里,拉著我的頭發卷幾下,鉛筆就尖了。所以我最棒。”“不!不!我最棒。”可愛的橡皮弟弟高聲叫著,“小主人寫錯字時,要不是我把錯字擦了,小主人就會被老師罵。所以我才是最棒的。”“不,你們都錯了,我應該是最棒的。小主人沒有我,就不能寫字,不能寫字就不能按時交作業,不能按時交作業的話就會被老師和家長罵,那樣多不好呀。所以我是最棒的。”高貴的鉛筆小姐說。早上了,文具們還沒有停止。小主人醒來發現筆粗了,就拿出卷筆刀削筆。橡皮弟弟和鉛筆小姐見了,失望地走了。小主人來到學校,老師叫小主人寫作業本,小主人正想拿出鉛筆時,卻發現鉛筆不見了,急的像熱鍋上的螞蟻。鉛筆小姐看見小主人在找它高興極了,馬上跑到小主人身邊,卷筆刀叔叔看了,傷心地走了。小主人有了鉛筆高興極了,可是寫了一會,問題又來了,原來小主人寫錯了字卻找不橡皮,急得團團轉,時間到了,小主人沒有完成作業,被老師罵了。小主人傷心地哭了起來。它們見了,后悔極了。
     


    小學生作文大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

    Powered by 小學生作文大全www.chian-ef.com© 2012 www.chian-ef.com Inc.
    Copyright © 2021 01-16 小學生作文大全


    梦幻分分彩 www.cloudify-it.com:吴桥县| www.jessinet.com:略阳县| www.kebumenkeren.com:饶平县| www.moshiba.com:博白县| www.onetimeofferz.com:大荔县| www.snuhctc.com:沾益县| www.crystallinegm.com:喜德县| www.tridentmed.org:连州市| www.ems188.com:双辽市| www.sz-jinxuan.com:囊谦县| www.hg39789.com:山东省| www.daotaolaptop.com:罗源县| www.chaningtech.com:威信县| www.jangsuchonaronia.com:凤台县| www.847602.com:内江市| www.befms.com:锦屏县| www.idccommunity.com:河津市| www.faplo.com:白城市| www.mariahturkiye.net:凯里市| www.523962.com:文昌市| www.whatsnewbondi.com:都兰县| www.ilaoer.com:平舆县| www.anhkhieudam.com:郓城县| www.mitchmustgo.com:揭东县| www.kscdw.com:织金县| www.chqdfd.com:得荣县| www.jslhsx.com:舒城县| www.stirling-residences-home.com:舞阳县| www.siquanlvzhi.com:富阳市| www.creativeshoponline.com:土默特左旗| www.leadpcba.com:永德县| www.muyeyan.com:多伦县| www.colangelosbakery.com:高邑县| www.charlescountytoday.com:遂宁市| www.reelgeeksguide.com:启东市| www.66356tt.com:盐亭县| www.evilalchemist.com:磐安县| www.lumuse.com:沅江市| www.jordantrainerprime.com:祁连县| www.gbdbn.cn:嘉义县| www.hongtaitiyu.com:壶关县| www.youjjez.com:孙吴县| www.tianhaoyule.com:上蔡县| www.sc7556.com:平阴县| www.floridahospitaldls.com:绿春县| www.wearetsk.com:电白县| www.sharansoft.com:涟源市| www.tiehimup.com:交口县| www.sycomps.com:乐业县| www.osizoa.com:综艺| www.13425690000.com:剑川县| www.kitchentechnique.net:三明市| www.jwnal.cn:广安市| www.esb8589.com:古交市| www.cp1105.com:井冈山市| www.pj43730.com:祁连县| www.pebbapps.com:安阳县| www.cnshippingk.com:晴隆县| www.megahjayatenda.com:黔南| www.commonelementllc.com:延寿县| www.jt-pen.com:集贤县| www.bccc14.com:宁化县| www.genesis-int-corp.com:昭平县| www.laopinionxyz.com:云龙县| www.youthsportsfinder.com:西乡县| www.taiconsult.com:蒲江县| www.tianjin-banjia.com:景德镇市| www.iflix32.com:建湖县| www.lakehousemitchell.com:孝义市| www.kyouhu.com:衡山县| www.zgkzjz.com:卢龙县| www.starolympus.com:云浮市| www.awov.org:庐江县| www.beijingshengbo.com:台湾省| www.ffdan.com:英山县| www.awleisure.com:文山县| www.lyhszp.com:武强县| www.elbertcastaneda.com:汶上县| www.unirci.com:阳东县| www.hand-code-directory.com:连云港市| www.desertridgesuperblock7north.com:霸州市| www.82588k.com:怀安县| www.didacticosedima.com:津南区| www.475375.com:高雄县|