• <rp id="e6d4k"><meter id="e6d4k"><acronym id="e6d4k"></acronym></meter></rp>

   1. <strong id="e6d4k"></strong>
    <tt id="e6d4k"><noscript id="e6d4k"><delect id="e6d4k"></delect></noscript></tt>
   2. 小學生作文大全 -> 寫物作文 -> 第一章:人物介紹

    第一章:人物介紹

   3.  
   4.  
   5. zhè
   6. tiān
   7. máng
   8.  
   9. zhè
   10.    
   11.    
   12.    
   13.  這幾天忙,發這個???
   14.  
   15.  
   16. yuè
   17. bīng
   18.  
   19.  月夜冰羽:
   20.  
   21.  
   22. xuè
   23. guǐ
   24.  
   25. tóng
   26. kǒng
   27.  
   28. jié
   29. bái
   30. de
   31.  
   32. shēn
   33. chuān
   34. hēi
   35.  吸血鬼。紫色瞳孔,潔白的皮膚。身穿黑紫
   36. wài
   37.  
   38.    
   39. duǎn
   40. qún
   41. shì
   42. hēi
   43. de
   44.  
   45. xuē
   46. shì
   47. hēi
   48. de
   49.  
   50. shàng
   51. miàn
   52. 色外搭,衣服&短裙是黑的,靴子是黑的,上面
   53. yǒu
   54. yín
   55. téng
   56. màn
   57. de
   58. àn
   59.  
   60. tóu
   61. yín
   62.  
   63. dài
   64. zhe
   65. yín
   66. de
   67. shí
   68. 有銀色藤蔓的圖案。頭發銀色,帶著銀色的十
   69. jià
   70.  
   71. yīn
   72. wéi
   73. líng
   74. tài
   75. qiáng
   76.  
   77. suàn
   78. shì
   79. fēng
   80. yìn
   81.  
   82.  
   83. bái
   84. shǒu
   85. liàn
   86. 字架(因為靈力太強,算是封印),白色手鏈
   87.  
   88. lán
   89. ěr
   90. huán
   91.  
   92. chì
   93. bǎng
   94. zhèng
   95. cháng
   96. shì
   97. bái
   98. de
   99.  
   100. zhōu
   101. wéi
   102. yǒu
   103. ,藍色耳環。翅膀正常是白色的,周圍有紫色
   104. máo
   105.  
   106. shēng
   107. shì
   108. hēi
   109.  
   110. yǒu
   111. zhǒng
   112. shuō
   113. chū
   114. lái
   115. de
   116. gāo
   117. 羽毛,生氣是黑色羽翼。有一種說不出來的高
   118. ào
   119.  
   120. 傲。
   121.  
   122.  
   123. zhāo
   124. shù
   125.  
   126.  招數:
   127.  
   128.  
   129. hán
   130. bīng
   131. rèn
   132.    
   133. bīng
   134. kuáng
   135. rèn
   136.    
   137. bīng
   138. xuě
   139. fēng
   140. yìn
   141.    
   142. bīng
   143. líng
   144. cán
   145. yǐng
   146.    
   147. bīng
   148. méi
   149.  寒冰刃 冰雨狂刃 冰雪封印 冰凌殘影 冰玫
   150. guī
   151.    
   152. zhāo
   153.  
   154. líng
   155. xià
   156. 大招:末日零下
   157.  
   158.  
   159.  
   160.  
   161.  
   162. yuè
   163. líng
   164. xuě
   165.  
   166.  月夜凌雪:
   167.  
   168.  
   169. xuè
   170. guǐ
   171.  
   172. shuǐ
   173. lán
   174. tóng
   175. kǒng
   176.  
   177. jié
   178. bái
   179. de
   180.  
   181. shēn
   182. chuān
   183. lán
   184.  吸血鬼。水藍色瞳孔,潔白的皮膚。身穿藍
   185. bái
   186. wài
   187.  
   188.    
   189. duǎn
   190. qún
   191. shì
   192. shuǐ
   193. lán
   194. de
   195.  
   196. xuē
   197. shì
   198. bái
   199. de
   200. 白色外搭,衣服&短裙是水藍色的,靴子是白的
   201.  
   202. shàng
   203. miàn
   204. yǒu
   205. tiān
   206. lán
   207. téng
   208. màn
   209. de
   210. àn
   211.  
   212. tóu
   213. lán
   214.  
   215. dài
   216. bái
   217. ,上面有天藍色藤蔓的圖案。頭發藍色,帶白
   218. de
   219. shí
   220. jià
   221.  
   222. yīn
   223. wéi
   224. líng
   225. tài
   226. qiáng
   227.  
   228. suàn
   229. shì
   230. fēng
   231. yìn
   232.  
   233.  
   234. qīng
   235. 色的十字架(因為靈力太強,算是封印),青
   236. shǒu
   237. liàn
   238.  
   239. bái
   240. ěr
   241. huán
   242.  
   243. chì
   244. bǎng
   245. shì
   246. bái
   247. de
   248.  
   249. zhōu
   250. wéi
   251. 色手鏈,白色耳環。翅膀是白色的羽翼,周圍
   252. de
   253. máo
   254. shì
   255. lán
   256. de
   257.  
   258. xìng
   259. wēn
   260. róu
   261.  
   262. 的羽毛是藍的。性格溫柔。
   263.  
   264.  
   265. zhāo
   266. shù
   267.  
   268.  招數:
   269.  
   270.  
   271. bīng
   272. xuě
   273. huā
   274.    
   275. xuě
   276. huā
   277. gōng
   278.    
   279. xuě
   280. zhī
   281. liàn
   282.    
   283. xuě
   284. jié
   285. jīng
   286.    
   287. bīng
   288. xuě
   289. huàn
   290.  冰魄雪花 雪花迷宮 雪之戀 雪結晶 冰雪幻
   291. jìng
   292.    
   293. zhāo
   294.  
   295. xuě
   296. yāo
   297. zàng
   298. 大招:雪妖葬禮
   299.  
   300.  
   301.  
   302.  
   303.  
   304. yuè
   305. jié
   306.  
   307.  月夜寞潔:
   308.  
   309.  
   310. xuè
   311. guǐ
   312.  
   313. fěn
   314. hóng
   315. tóng
   316. kǒng
   317.  
   318. jié
   319. bái
   320. de
   321.  
   322. shēn
   323. chuān
   324. yín
   325.  吸血鬼。粉紅色瞳孔,潔白的皮膚。身穿銀
   326. fěn
   327. wài
   328.  
   329.    
   330. qún
   331. shì
   332. fěn
   333. de
   334.  
   335. yǒu
   336. dié
   337. jié
   338.  
   339. 粉色外搭,衣服&裙子是粉的,有一個蝴蝶結,
   340. xuē
   341. shì
   342. dàn
   343. hóng
   344. de
   345.  
   346. shàng
   347. miàn
   348. yǒu
   349. bái
   350. téng
   351. màn
   352. de
   353. àn
   354.  
   355. tóu
   356. 靴子是淡紅的,上面有白色藤蔓的圖案。頭發
   357. fěn
   358.  
   359. dài
   360. zhe
   361. huī
   362. shí
   363. jià
   364. yīn
   365. wéi
   366. líng
   367. tài
   368. qiáng
   369.  
   370. suàn
   371. shì
   372. fēng
   373. 粉色,帶著灰色十字架因為靈力太強,算是封
   374. yìn
   375.  
   376.  
   377. shuǐ
   378. lán
   379. shǒu
   380. liàn
   381.  
   382. yín
   383. ěr
   384. huán
   385.  
   386. chì
   387. bǎng
   388. shì
   389. bái
   390. de
   391. 印),水藍色手鏈,銀色耳環。翅膀是白色的
   392.  
   393. zhōu
   394. wéi
   395. de
   396. máo
   397. shì
   398. fěn
   399. de
   400.  
   401. tiān
   402. rán
   403. méng
   404.  
   405. méng
   406. de
   407. yào
   408. 羽翼,周圍的羽毛是粉的。天然萌(萌的要你
   409. de
   410. mìng
   411.  
   412.  
   413.  
   414.  
   415.  
   416. fēi
   417. cháng
   418. huó
   419.    
   420. qíng
   421.  
   422. 的命!!!),非常活潑+熱情。
   423.  
   424.  
   425. zhāo
   426. shù
   427.  
   428.  招數:
   429.  
   430.  
   431. yuè
   432. luò
   433. yīng
   434. huā
   435.    
   436. méi
   437. guī
   438. zhī
   439. wěn
   440.    
   441. huā
   442. xiāng
   443. màn
   444.    
   445. zhāo
   446.  
   447. huā
   448.  月落櫻花 刺玫瑰之吻 花香彌漫 大招:花雨
   449. huàn
   450. rèn
   451. 幻刃
   452.  
   453.  
   454. zhù
   455. néng
   456.  
   457. huā
   458. bàn
   459.  
   460. gōng
   461. shàng
   462. shēng
   463.  
   464.    
   465. lán
   466. huā
   467.  輔助技能:紫色花瓣(攻擊力上升) 藍色花
   468. bàn
   469.  
   470. fáng
   471. shàng
   472. shēng
   473.  
   474. 瓣(防御力上升)
   475.  
   476.  
   477.  
   478.  
   479.  
   480. lán
   481. líng
   482.    
   483.  蘭翎:
   484.  
   485.  
   486. xuè
   487. guǐ
   488.  
   489. fēi
   490. tóng
   491. kǒng
   492.  
   493. jié
   494. bái
   495. de
   496.  
   497. shēn
   498. chuān
   499. jīn
   500.  吸血鬼。咖啡色瞳孔,潔白的皮膚。身穿金
   501. wài
   502.  
   503.    
   504. duǎn
   505. qún
   506. shì
   507. jīn
   508. huáng
   509. de
   510.  
   511. xuē
   512. shì
   513. yín
   514. de
   515.  
   516. 色外搭,衣服&短裙是金黃色的,靴子是銀的,
   517. shàng
   518. miàn
   519. yǒu
   520. jīn
   521. huáng
   522. téng
   523. màn
   524. de
   525. àn
   526.  
   527. tóu
   528. huáng
   529.  
   530. dài
   531. jīn
   532. 上面有金黃色藤蔓的圖案。頭發黃色,帶金色
   533. de
   534. shí
   535. jià
   536.  
   537. yīn
   538. wéi
   539. líng
   540. tài
   541. qiáng
   542.  
   543. suàn
   544. shì
   545. fēng
   546. yìn
   547.  
   548.  
   549. yín
   550. 的十字架(因為靈力太強,算是封印),銀色
   551. shǒu
   552. liàn
   553.  
   554. fěn
   555. ěr
   556. huán
   557.  
   558. chì
   559. bǎng
   560. shì
   561. bái
   562. de
   563.  
   564. zhōu
   565. wéi
   566. de
   567. 手鏈,粉色耳環。翅膀是白色的羽翼,周圍的
   568. máo
   569. shì
   570. jīn
   571. de
   572.  
   573. xìng
   574. wēn
   575. róu
   576.  
   577. 羽毛是金的。性格溫柔。
   578.  
   579.  
   580. zhāo
   581. shù
   582.  
   583.  招數:
   584.  
   585.  
   586. cán
   587. yǐng
   588. huàn
   589. rèn
   590.    
   591. cán
   592. yǐng
   593. fèn
   594. shēn
   595.    
   596. yǐng
   597. zhī
   598. huàn
   599. jìng
   600.    
   601. huàn
   602. yǐng
   603.    
   604.  殘影幻刃 殘影分身 影之幻境 幻影迷霧
   605. zhāo
   606.  
   607. jué
   608. miè
   609. cán
   610. mèng
   611. 招:絕滅殘夢
   612.  
   613.  
   614.  
   615.  
   616.  
   617. luò
   618. yīng
   619. wǎn
   620.  
   621.  落櫻婉依:
   622.  
   623.  
   624. bàn
   625. xuè
   626. guǐ
   627.  
   628. zōng
   629. tóng
   630. kǒng
   631.  
   632. jié
   633. bái
   634. de
   635.  
   636. shēn
   637. chuān
   638. qīng
   639.  半吸血鬼。棕色瞳孔,潔白的皮膚。身穿青
   640. wài
   641.  
   642.    
   643. duǎn
   644. qún
   645. shì
   646. qīng
   647. lán
   648. de
   649.  
   650. xuē
   651. shì
   652. qīng
   653. de
   654.  
   655. 色外搭,衣服&短裙是青藍色的,靴子是青的,
   656. shàng
   657. miàn
   658. yǒu
   659. yín
   660. huī
   661. téng
   662. màn
   663. de
   664. àn
   665.  
   666. tóu
   667. huáng
   668.  
   669. fěn
   670. shǒu
   671. 上面有銀灰色藤蔓的圖案。頭發黃色,粉色手
   672. liàn
   673.  
   674. bái
   675. ěr
   676. huán
   677.  
   678. chì
   679. bǎng
   680. shì
   681. bái
   682. de
   683.  
   684. zhōu
   685. wéi
   686. de
   687. 鏈,白色耳環。翅膀是白色的羽翼,周圍的羽
   688. máo
   689. shì
   690. qīng
   691. de
   692.  
   693. xìng
   694. wēn
   695. róu
   696.  
   697. 毛是青的。性格溫柔。
   698.  
   699.  
   700. zhāo
   701. shù
   702.  
   703.  招數:
   704.  
   705.  
   706. làng
   707. huā
   708.    
   709. shuǐ
   710. liú
   711.    
   712. shuǐ
   713. yún
   714. hán
   715.    
   716. shuǐ
   717. yāo
   718.    
   719. zhāo
   720.  
   721.  波打浪花 水氣流 水云寒舞 水妖姬 大招:
   722. shuǐ
   723. shén
   724. zhī
   725. 水神之怒
   726.  
   727.  
   728.  
   729.  
   730.  
   731. yùn
   732.  
   733.  韻夕:
   734.  
   735.  
   736. yāo
   737.  
   738. huáng
   739. tóng
   740. kǒng
   741.  
   742. jié
   743. bái
   744. de
   745.  
   746. shēn
   747. chuān
   748. qīng
   749. wài
   750.  妖魔。黃色瞳孔,潔白的皮膚。身穿青色外
   751.  
   752.    
   753. duǎn
   754. qún
   755. shì
   756. qīng
   757. de
   758.  
   759. xuē
   760. shì
   761. qīng
   762. de
   763.  
   764. shàng
   765. miàn
   766. 搭,衣服&短裙是青綠色的,靴子是青的,上面
   767. yǒu
   768. yín
   769. bái
   770. téng
   771. màn
   772. de
   773. àn
   774.  
   775. tóu
   776. dàn
   777. qīng
   778.  
   779. yín
   780. shǒu
   781. liàn
   782.  
   783. 有銀白色藤蔓的圖案。頭發淡青,銀色手鏈,
   784. fěn
   785. ěr
   786. huán
   787.  
   788. chì
   789. bǎng
   790. shì
   791. bái
   792. de
   793.  
   794. zhōu
   795. wéi
   796. de
   797. máo
   798. shì
   799. 粉色耳環。翅膀是白色的羽翼,周圍的羽毛是
   800. de
   801.  
   802. xìng
   803. wēn
   804. róu
   805.  
   806. 綠的。性格溫柔。
   807.  
   808.  
   809. zhāo
   810. shù
   811.  
   812.  招數:
   813.  
   814.  
   815. cán
   816. yǐng
   817. xuán
   818. fēng
   819.    
   820. hán
   821. fēng
   822. hào
   823.    
   824. tóng
   825. fēng
   826. zhǎn
   827.    
   828. fēng
   829. zhī
   830. huā
   831. líng
   832.    
   833.  殘影旋風 寒風怒號 瞳風斬 風之護花鈴
   834. zhāo
   835.  
   836. fēng
   837. juàn
   838. cán
   839. yún
   840. 招:風卷殘云
   841.  
   842.  
   843.  
   844.  
   845.  
   846. shàng
   847. miàn
   848. de
   849. jiè
   850. shào
   851. dōu
   852. shì
   853. zhǔ
   854. jiǎo
   855. ò
   856.    
   857. hái
   858. yǒu
   859. zàn
   860. piào
   861. dào
   862.    
   863. gèng
   864.  上面的介紹都是主角哦~還有贊票不到5不更
   865. wén
   866.  
   867.  
   868.  
   869. 文!!!
   870.  
   871.  
   872.  
   873.  
   874.  
   875.  
   876. lǎo
   877. shī
   878. yào
   879. shān
   880. ā
   881.    
   882.    
   883.    
   884.  
   885.  (老師不要刪啊~~~
   886.  
   887.  
   888.  
     
    無注音版:第一章:人物介紹
     這幾天忙,發這個???
     月夜冰羽:
     吸血鬼。紫色瞳孔,潔白的皮膚。身穿黑紫色外搭,衣服&短裙是黑的,靴子是黑的,上面有銀色藤蔓的圖案。頭發銀色,帶著銀色的十字架(因為靈力太強,算是封印),白色手鏈,藍色耳環。翅膀正常是白色的,周圍有紫色羽毛,生氣是黑色羽翼。有一種說不出來的高傲。
     招數:
     寒冰刃 冰雨狂刃 冰雪封印 冰凌殘影 冰玫瑰 大招:末日零下
     
     月夜凌雪:
     吸血鬼。水藍色瞳孔,潔白的皮膚。身穿藍白色外搭,衣服&短裙是水藍色的,靴子是白的,上面有天藍色藤蔓的圖案。頭發藍色,帶白色的十字架(因為靈力太強,算是封印),青色手鏈,白色耳環。翅膀是白色的羽翼,周圍的羽毛是藍的。性格溫柔。
     招數:
     冰魄雪花 雪花迷宮 雪之戀 雪結晶 冰雪幻境 大招:雪妖葬禮
     
     月夜寞潔:
     吸血鬼。粉紅色瞳孔,潔白的皮膚。身穿銀粉色外搭,衣服&裙子是粉的,有一個蝴蝶結,靴子是淡紅的,上面有白色藤蔓的圖案。頭發粉色,帶著灰色十字架因為靈力太強,算是封印),水藍色手鏈,銀色耳環。翅膀是白色的羽翼,周圍的羽毛是粉的。天然萌(萌的要你的命!!!),非常活潑+熱情。
     招數:
     月落櫻花 刺玫瑰之吻 花香彌漫 大招:花雨幻刃
     輔助技能:紫色花瓣(攻擊力上升) 藍色花瓣(防御力上升)
     
     蘭翎:
     吸血鬼。咖啡色瞳孔,潔白的皮膚。身穿金色外搭,衣服&短裙是金黃色的,靴子是銀的,上面有金黃色藤蔓的圖案。頭發黃色,帶金色的十字架(因為靈力太強,算是封印),銀色手鏈,粉色耳環。翅膀是白色的羽翼,周圍的羽毛是金的。性格溫柔。
     招數:
     殘影幻刃 殘影分身 影之幻境 幻影迷霧 大招:絕滅殘夢
     
     落櫻婉依:
     半吸血鬼。棕色瞳孔,潔白的皮膚。身穿青色外搭,衣服&短裙是青藍色的,靴子是青的,上面有銀灰色藤蔓的圖案。頭發黃色,粉色手鏈,白色耳環。翅膀是白色的羽翼,周圍的羽毛是青的。性格溫柔。
     招數:
     波打浪花 水氣流 水云寒舞 水妖姬 大招:水神之怒
     
     韻夕:
     妖魔。黃色瞳孔,潔白的皮膚。身穿青色外搭,衣服&短裙是青綠色的,靴子是青的,上面有銀白色藤蔓的圖案。頭發淡青,銀色手鏈,粉色耳環。翅膀是白色的羽翼,周圍的羽毛是綠的。性格溫柔。
     招數:
     殘影旋風 寒風怒號 瞳風斬 風之護花鈴 大招:風卷殘云
     
     上面的介紹都是主角哦~還有贊票不到5不更文!!!
     
     (老師不要刪啊~~~)
     


    小學生作文大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

    Powered by 小學生作文大全www.chian-ef.com© 2012 www.chian-ef.com Inc.
    Copyright © 2021 01-16 小學生作文大全


    梦幻分分彩 www.jnwfm.cn:塔河县| www.xhttw.com:沙雅县| www.amirtarabarasia.com:同仁县| www.ebwww.com:泾川县| www.chmian.com:阳朔县| www.g9867.com:额济纳旗| www.carouselshow.com:和政县| www.r8767.com:湖南省| www.cooperspeed.com:驻马店市| www.coutdev.com:五峰| www.gotta-go-fast.com:临澧县| www.magazintelevizyonu.com:长沙市| www.ibcscout.com:泽普县| www.jizxsc.com:友谊县| www.electmikehein.com:武安市| www.newoxfordbotanical.com:乐亭县| www.cokhiduchai.com:迁安市| www.ppxsp.com:佛教| www.uggboots999.com:丰台区| www.makpad.com:乌拉特前旗| www.almadatech.com:郁南县| www.955461.com:民乐县| www.live2save2live.com:开原市| www.bytjt.com:惠东县| www.aircompressorhose.org:内江市| www.2eos.com:江源县| www.catalinamotoroiu.com:宁波市| www.h6586.com:陕西省| www.meujp.com:荆州市| www.gymdaisy.com:汝南县| www.am9900.com:长子县| www.bushenev.com:长宁县| www.implantdentalve.com:余庆县| www.zgwhzy.com:韶山市| www.danzapps.com:博乐市| www.pwblue.com:涿鹿县| www.chungcuhanoimoi.net:如东县| www.huangbaodi.com:长顺县| www.lygwqd.com:道孚县| www.suntikputihdahlia.net:临朐县| www.kartvizitturkiyem.com:承德县| www.142126.com:桃园市| www.weipengsc.com:建昌县| www.jnshengping.com:孝义市| www.autocity-curacao.com:新建县| www.property-in-nigeria.com:新田县| www.yourgamename.com:青浦区| www.g6552.com:萝北县| www.913980.com:汉源县| www.zglynn.com:海城市| www.jljxg.cn:三亚市| www.cdkemu.com:通州市| www.lgmedicine.com:香港| www.kidizzle.com:新郑市| www.rjsprafka.com:海兴县| www.myliferec.com:南汇区| www.aserelectric.com:西平县| www.xmkainos.com:格尔木市| www.tykxzz.com:襄汾县| www.cwwwm.cn:漯河市| www.wwwhg7825.com:志丹县| www.aquaherbals.com:花莲县| www.uberdrivingparttime.com:汤阴县| www.farmaboti.com:吉水县| www.mastersengenharia.com:吉首市| www.posthostelprague.com:邵东县| www.cafeconsolas.com:松阳县| www.newvilleoutdoor.com:南城县| www.0527tm.com:咸阳市| www.brillonenbarrois.org:达州市| www.sydney-quilt.com:南昌市| www.ninenetwork.net:社会| www.mutuosity.com:夏津县| www.ykyumiao.com:鲁山县| www.massage-to-heal.com:富源县| www.chcdistribution.com:古交市| www.zhongyunhe.com:龙泉市| www.5387753.com:青神县| www.bestfoodsrecipe.com:竹北市| www.yadayang.com:涿鹿县| www.bajulu.com:来安县| www.torrezanefelipe.com:合川市| www.sxhimac.com:龙口市| www.xbcncp.com:上犹县|