• <rp id="e6d4k"><meter id="e6d4k"><acronym id="e6d4k"></acronym></meter></rp>

   1. <strong id="e6d4k"></strong>
    <tt id="e6d4k"><noscript id="e6d4k"><delect id="e6d4k"></delect></noscript></tt>
   2. 小學生作文大全 -> 六年級作文 -> 一個值得感謝的人

    一個值得感謝的人

   3.  
   4.  
   5. zhí
   6. gǎn
   7. xiè
   8. de
   9. rén
   10.  一個值得感謝的人
   11.  
   12.  
   13.    
   14. měi
   15. rén
   16. dōu
   17. yǒu
   18. zhí
   19. gǎn
   20. xiè
   21. de
   22. rén
   23.  
   24. ér
   25. yào
   26. gǎn
   27. xiè
   28. de
   29. rén
   30.  每個人都有值得感謝的人,而我要感謝的人
   31. jiù
   32. shì
   33. de
   34.  
   35. 就是我的媽媽。
   36.  
   37.  
   38.    
   39. de
   40. zǒng
   41. shì
   42. me
   43. de
   44. máng
   45.  
   46. tiān
   47. dào
   48. wǎn
   49. dōu
   50. méi
   51. yǒu
   52.  我的媽媽總是那么的忙,她一天到晚都沒有
   53. tíng
   54. xià
   55. lái
   56. guò
   57.  
   58. gēn
   59. běn
   60. méi
   61. yǒu
   62. shí
   63. jiān
   64. lái
   65. péi
   66.  
   67. dōu
   68. yǒu
   69. xiē
   70. 停下來過,根本沒有時間來陪我,我都有些記
   71. hèn
   72. le
   73.  
   74. dàn
   75. zài
   76. zhè
   77. jiàn
   78. shì
   79. qíng
   80. zhōng
   81.  
   82. gǎi
   83. biàn
   84. le
   85. de
   86. xiǎng
   87. 恨她了。但在這件事情中,我改變了我的想法
   88.  
   89.  
   90.  
   91.    
   92. hái
   93. shì
   94. shàng
   95. xué
   96. shí
   97. de
   98. shì
   99.  
   100. tiān
   101. hēi
   102. de
   103.  
   104.  那還是一個我上學時的故事。天黑乎乎的,
   105. méi
   106. guò
   107. duō
   108. jiǔ
   109.  
   110. jiù
   111. xià
   112. le
   113. bào
   114. fēng
   115.  
   116. wàng
   117. zhe
   118. fēng
   119. jiāo
   120. jiā
   121. de
   122. 沒過多久,就下起了暴風雨。望著風雨交加的
   123. tiān
   124. kōng
   125.  
   126. xiǎng
   127.    
   128.  
   129. zǒng
   130. shì
   131. me
   132. de
   133. máng
   134.  
   135. kěn
   136. dìng
   137. huì
   138. lái
   139. 天空,想:“媽媽總是那么的忙,肯定不會來
   140. jiē
   141. le
   142. ba
   143.  
   144. lǎo
   145. tiān
   146. zhēn
   147. shì
   148. de
   149.  
   150. míng
   151. zhī
   152. dào
   153. méi
   154. yǒu
   155. dài
   156. 接我了吧,老天也真是的,明知道我沒有帶雨
   157. sǎn
   158.  
   159. hái
   160. zhuō
   161. nòng
   162.  
   163. jìng
   164. rán
   165. xià
   166. me
   167. de
   168. 傘,還故意捉弄我似得,竟然下起那么大的雨
   169.  
   170. gāi
   171. zěn
   172. me
   173. huí
   174. jiā
   175. ne
   176.  
   177.  
   178. zhòng
   179. zhòng
   180. tàn
   181. le
   182. kǒu
   183.  
   184. wàng
   185. ,我該怎么回家呢?”我重重地嘆了口氣,望
   186. zhe
   187. yòu
   188. zài
   189. xià
   190. cōng
   191. cōng
   192. máng
   193. máng
   194. jiē
   195. hái
   196. huí
   197. jiā
   198. de
   199. 著一個又一個在大雨下匆匆忙忙接孩子回家的
   200. jiā
   201. zhǎng
   202.  
   203. hái
   204. yǒu
   205. yán
   206. liù
   207. de
   208. sǎn
   209.  
   210. yǒu
   211. zhǒng
   212. 家長,還有那一把把五顏六色的雨傘。我有種
   213. xiǎng
   214. de
   215. chōng
   216. dòng
   217.  
   218. 想哭的沖動。
   219.  
   220.  
   221.    
   222. dāng
   223. zhǔn
   224. bèi
   225. xiǎng
   226. bào
   227. zhe
   228. tóu
   229. chōng
   230. huí
   231. jiā
   232. shí
   233.  
   234. de
   235.  當我準備想抱著頭沖回家時,我迷迷糊糊的
   236. kàn
   237. dào
   238. le
   239. zhe
   240. hóng
   241. sǎn
   242. zhàn
   243. zài
   244. xiào
   245. mén
   246. kǒu
   247. de
   248. rén
   249.  
   250. zhèng
   251. màn
   252. 看到了拿著紅色大傘站在校門口的人,她正慢
   253. màn
   254. xiàng
   255. zǒu
   256. lái
   257.  
   258. chī
   259. jīng
   260.  
   261. yuán
   262. lái
   263. shì
   264.  
   265. kàn
   266. zhe
   267. 慢向我走來。我大吃一驚,原來是媽媽,看著
   268. chuǎn
   269. de
   270. yàng
   271.  
   272. huò
   273. jiě
   274.  
   275. zhè
   276. shí
   277. hóng
   278. 她氣喘吁吁的樣子,我疑惑不解。這時那把紅
   279. de
   280. sǎn
   281. zhē
   282. zài
   283. le
   284. de
   285. tóu
   286. shàng
   287.  
   288. shuō
   289.  
   290.  
   291. hái
   292.  
   293. 色的大傘遮在了我的頭上,說:“孩子,媽媽
   294. lái
   295. le
   296.  
   297. bié
   298. ba
   299. shēn
   300. lín
   301. huài
   302. le
   303.  
   304. zǒu
   305.  
   306. kuài
   307. huí
   308. jiā
   309. ba
   310.  
   311. 來了,別吧身子淋壞了,走,快和我回家吧。
   312.  
   313. biān
   314. shuō
   315.  
   316. biān
   317. le
   318. bīng
   319. lěng
   320. de
   321. shǒu
   322.  
   323. ”媽媽一邊說,一邊拉起了我那冰冷的手。媽
   324. de
   325. zhè
   326. huà
   327.  
   328. ràng
   329. gǎn
   330. dòng
   331. le
   332.  
   333. rán
   334. míng
   335. bái
   336. le
   337. 媽的這句話,讓我感動了,我突然明白了媽媽
   338. shì
   339. hěn
   340. ài
   341. de
   342.  
   343. shì
   344. hěn
   345. guān
   346. xīn
   347. de
   348.  
   349. měi
   350. tiān
   351. máng
   352. de
   353. 是很愛我的,也是很關心我的,她每天忙碌的
   354. gōng
   355. zuò
   356. hái
   357. shì
   358. wéi
   359. le
   360. ya
   361.  
   362. xiǎng
   363. zhe
   364. xiǎng
   365. zhe
   366.  
   367. de
   368. yǎn
   369. kuàng
   370. jiù
   371. 工作還不是為了我呀!想著想著,我的眼眶就
   372. hóng
   373. le
   374. lái
   375.  
   376. yuán
   377. lái
   378. zhí
   379. dōu
   380. cuò
   381. guài
   382. le
   383.  
   384. zhè
   385. shí
   386. 紅了起來,原來我一直都錯怪她了。我這個時
   387. hòu
   388. zhī
   389. shì
   390. jǐn
   391. jǐn
   392. de
   393. bào
   394. zhù
   395. le
   396.  
   397.  
   398. 候只是緊緊的抱住了媽媽……
   399.  
   400.  
   401.    
   402.  
   403. yǒng
   404. yuǎn
   405. shì
   406. gǎn
   407. jìn
   408. de
   409. rén
   410.  媽媽,永遠是我感激不盡的人
     
    無注音版:一個值得感謝的人
     一個值得感謝的人
     每個人都有值得感謝的人,而我要感謝的人就是我的媽媽。
     我的媽媽總是那么的忙,她一天到晚都沒有停下來過,根本沒有時間來陪我,我都有些記恨她了。但在這件事情中,我改變了我的想法。
     那還是一個我上學時的故事。天黑乎乎的,沒過多久,就下起了暴風雨。望著風雨交加的天空,想:“媽媽總是那么的忙,肯定不會來接我了吧,老天也真是的,明知道我沒有帶雨傘,還故意捉弄我似得,竟然下起那么大的雨,我該怎么回家呢?”我重重地嘆了口氣,望著一個又一個在大雨下匆匆忙忙接孩子回家的家長,還有那一把把五顏六色的雨傘。我有種想哭的沖動。
     當我準備想抱著頭沖回家時,我迷迷糊糊的看到了拿著紅色大傘站在校門口的人,她正慢慢向我走來。我大吃一驚,原來是媽媽,看著她氣喘吁吁的樣子,我疑惑不解。這時那把紅色的大傘遮在了我的頭上,說:“孩子,媽媽來了,別吧身子淋壞了,走,快和我回家吧。”媽媽一邊說,一邊拉起了我那冰冷的手。媽媽的這句話,讓我感動了,我突然明白了媽媽是很愛我的,也是很關心我的,她每天忙碌的工作還不是為了我呀!想著想著,我的眼眶就紅了起來,原來我一直都錯怪她了。我這個時候只是緊緊的抱住了媽媽……
     媽媽,永遠是我感激不盡的人


    小學生作文大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

    Powered by 小學生作文大全www.chian-ef.com© 2012 www.chian-ef.com Inc.
    Copyright © 2021 01-16 小學生作文大全


    梦幻分分彩 www.eicsamexico.com:嵊州市| www.magazintelevizyonu.com:邯郸市| www.sgillp.com:华池县| www.airuite0553.com:龙胜| www.autocrz.com:通江县| www.chenxuan88.com:宝兴县| www.pobohn.com:平定县| www.phoenix-nr.com:彩票| www.g8565.com:南汇区| www.smartwhitesmile.com:河曲县| www.0514dc.com:九江市| www.createhealthyhome.com:绩溪县| www.hippotots.com:定安县| www.jatsgreenpower.com:枞阳县| www.m8556.com:景德镇市| www.shfyhg.com:江达县| www.180xu.com:金川县| www.taralynnfoxxblog.com:论坛| www.sensationsporthorses.com:开封市| www.brqxbjgs.com:许昌市| www.springmaidgarden.com:保靖县| www.nicolasbessol.com:洪江市| www.ereglielitogrencievi.com:泽普县| www.szjlufe.org:西安市| www.apjiahaisw.com:太仆寺旗| www.six-369.com:台北市| www.cccsyxt.org:崇阳县| www.sylongview.com:林西县| www.tuoheng-china.com:寻甸| www.qiaotaitai-bj.com:临武县| www.relishculinaryschool.com:海门市| www.wwwr26006.com:田阳县| www.kpzhw.cn:运城市| www.uzunmusa.com:明溪县| www.421zj.com:松阳县| www.ccnaexamstudy.com:修文县| www.leadpcba.com:镶黄旗| www.midwestdivers.com:诏安县| www.523962.com:茂名市| www.zoneii.com:柏乡县| www.xsxonline.com:宁蒗| www.xipica.com:炎陵县| www.allsignsbycos.com:中牟县| www.panda-host.net:额济纳旗| www.paperswall.net:南投市| www.alemdagemlakkonut.com:金塔县| www.2012-oem-software.com:中西区| www.m2667.com:施甸县| www.99069ff.com:枣庄市| www.omegastresser.com:高雄市| www.dghuayao.com:齐齐哈尔市| www.quenetic.com:昌吉市| www.airmaxshoesnike.net:遂川县| www.essenceofmassage.com:天祝| www.lamaihotelpatong.net:扎兰屯市| www.kingsfishing.com:晋江市| www.oopsireadabookagain.com:佛坪县| www.braedenarnold.com:白城市| www.activin-t.com:阳山县| www.nj-tyjx.com:南川市| www.salsa-101.com:黄大仙区| www.zontube.com:永清县| www.zdrowienatalerzu.com:寻乌县| www.firmware-drivers.com:黄冈市| www.vizarron.com:钦州市| www.hexin518.com:吉水县| www.ccjwl.com:九台市| www.yofroot.com:西畴县| www.greatlivecds.com:玉环县| www.rqjkw.cn:龙州县| www.danfcamera.com:罗源县| www.pc800buysell.org:甘德县| www.plg-light.com:当涂县| www.hg15345.com:雷山县| www.moretoken.org:寻甸| www.zjlcbj.com:区。| www.myserverfortest.com:屏南县| www.parachuteins.com:博罗县| www.es5u.com:洪雅县| www.qyjmgg.com:洪洞县| www.daleysretreat.com:海安县| www.daliancreation.com:东海县| www.jp-daigo.com:高密市| www.hstarhu.com:准格尔旗|