• <rp id="e6d4k"><meter id="e6d4k"><acronym id="e6d4k"></acronym></meter></rp>

   1. <strong id="e6d4k"></strong>
    <tt id="e6d4k"><noscript id="e6d4k"><delect id="e6d4k"></delect></noscript></tt>
   2. 小學生作文大全 -> 五年級作文 -> 快樂少年的夢想

    快樂少年的夢想

   3.  
   4.  
   5. shì
   6. guān
   7. kāi
   8. lǎng
   9. de
   10. hái
   11.  
   12. suī
   13. shuō
   14. yǒu
   15. shī
   16.  我是一個樂觀開朗的女孩,雖不說腹有詩
   17. shū
   18.  
   19. dàn
   20. cóng
   21. nèi
   22. ér
   23. wài
   24. sàn
   25. chū
   26. de
   27. yōu
   28. xìn
   29. què
   30. shì
   31. 書氣自畢,但從內而外散發出的優雅自信卻是
   32. yǒu
   33. gòng
   34. de
   35.  
   36. zhèng
   37. zhí
   38. měi
   39. hǎo
   40. de
   41. shǎo
   42. nián
   43. zhī
   44. chū
   45.  
   46. yǒu
   47. tài
   48. duō
   49. 有目共睹的。我正值美好的少年之初,有太多
   50. de
   51. chōng
   52. jǐng
   53.  
   54. de
   55. mèng
   56. xiǎng
   57. zài
   58. měi
   59. mèng
   60. zhōng
   61. dōu
   62. zài
   63.  
   64.    
   65. ā
   66. chuò
   67. bèi
   68. 的憧憬,我的夢想在美夢中都在“咟/span>陠輟鋇匕
   69. wèi
   70. jiàn
   71.  
   72.  
   73.    
   74.    
   75.    
   76.    
   77.    
   78. 謂諫???????
   79.  
   80.  
   81.    
   82.    
   83.    
   84.    
   85.    
   86. nián
   87.    
   88.    
   89. yuè
   90.    
   91. yuè
   92.  
   93. diào
   94. dǎo
   95. zhǔ
   96. quán
   97. zhēng
   98. quán
   99. shèn
   100. xiāo
   101. chén
   102. shàng
   103.  2012118月,釣魚島主權爭權甚囂塵上
   104.  
   105. wèi
   106. ěr
   107. duǎn
   108. xìn
   109. duān
   110. zhuāng
   111. de
   112. wài
   113. jiāo
   114. yán
   115. rén
   116. zhèng
   117. zhuāng
   118. ,一位齊耳短發自信端莊的外交部發言人正裝
   119. liàng
   120. xiàng
   121.  
   122. jiù
   123. shì
   124. de
   125. ǒu
   126. xiàng
   127.  
   128.  
   129. zhōng
   130. guó
   131. de
   132.  
   133. yíng
   134. chūn
   135. huā
   136.  
   137. 亮相,那就是我的偶像——中國的“迎春花”
   138. huá
   139. chūn
   140. yíng
   141.  
   142. shā
   143. jiān
   144.  
   145. xīn
   146. yǒu
   147. shuō
   148. chū
   149. de
   150. dōng
   151. zài
   152. yǒng
   153. 華春瑩!剎那間,我心里有說不出的東西在涌
   154. dòng
   155. zhe
   156.  
   157.  
   158. zhè
   159. jiù
   160. shì
   161. de
   162. mèng
   163. xiǎng
   164. ma
   165.  
   166.  
   167. wài
   168. jiāo
   169. guān
   170. huò
   171. zhù
   172. 動著——這不就是我的夢想嗎——外交官或駐
   173. wài
   174. zhě
   175. ma
   176.  
   177. 外記者嗎?
   178.  
   179.  
   180. wéi
   181. le
   182. zhè
   183. péng
   184. shēng
   185. zhǎng
   186. de
   187. mèng
   188. xiǎng
   189.  
   190. kāi
   191. shǐ
   192. hòu
   193. báo
   194.  為了這個蓬勃生長的夢想,我開始厚積薄發
   195.  
   196. zài
   197. xué
   198. shēng
   199. huó
   200. shàng
   201. xiàng
   202. kào
   203. jìn
   204.  
   205. shǒu
   206. xiān
   207.  
   208. yào
   209. ,在學習和生活上努力向它靠近。首先,我要
   210. xué
   211. hǎo
   212. yán
   213.  
   214.  
   215. jiā
   216. xiāng
   217. wǎn
   218. běi
   219. de
   220. yán
   221. liú
   222. jìn
   223. de
   224. xuè
   225. 學好語言,,家鄉皖北的語言已流進我的血液
   226. xiàng
   227. shēn
   228. fèn
   229. zhèng
   230. yàng
   231. quán
   232. wēi
   233.  
   234. shēng
   235. zhǎng
   236. zài
   237. cháng
   238. zhōu
   239. zhè
   240. kuài
   241. qiān
   242. zǎi
   243. 像身份證一樣權威。我生長在常州這塊千載讀
   244. shū
   245.  
   246. cháng
   247. zhōu
   248. fāng
   249. yán
   250. néng
   251. huì
   252. shuō
   253. jiǔ
   254. shí
   255. 書地,常州方言我也能會意和說得八九不離十
   256. le
   257.  
   258. zhì
   259. yīng
   260.  
   261. zài
   262. táng
   263. shàng
   264. yǒng
   265. yuè
   266. yán
   267.  
   268. wài
   269.  
   270. 了。至于英語,在課堂上我踴躍發言;課外,
   271. kěn
   272.  
   273. yīng
   274. hàn
   275. diǎn
   276.  
   277.  
   278. kuò
   279. huì
   280. liàng
   281.  
   282. píng
   283. shí
   284. kàn
   285. 我苦啃《英漢大詞典》,擴大詞匯量。平時看
   286. xīn
   287. wén
   288. shí
   289.  
   290. guān
   291. zhù
   292. xiē
   293. tóng
   294. de
   295. xiǎo
   296. zài
   297. zhōng
   298.    
   299.    
   300.    
   301.    
   302.    
   303. 新聞時,我關注那些不同的小語樂在其中?????
   304.    
   305. wéi
   306. le
   307. péi
   308. yǎng
   309. wài
   310. jiāo
   311. guān
   312. de
   313. sàn
   314. xìng
   315. wéi
   316.  
   317. gōng
   318. ?為了培養外交官的發散性思維,我努力攻克
   319.  
   320. shí
   321. yàn
   322. bān
   323.  
   324. shàng
   325. de
   326. ào
   327. shù
   328.  
   329. wéi
   330. le
   331. xùn
   332. liàn
   333. de
   334. kǒu
   335. cái
   336.  
   337. 《實驗班》上的奧數題。為了訓練我的口才,
   338. cān
   339. jiā
   340. zhǒng
   341. jìng
   342. xuǎn
   343.  
   344. mǒu
   345. xiē
   346. tóng
   347. xué
   348. xiàng
   349. tàn
   350. xún
   351. xué
   352. 我積極參加各種競選。某些同學向我探尋與學
   353. bān
   354. guān
   355. de
   356. de
   357. wèn
   358. shí
   359.  
   360. néng
   361. chén
   362. zhe
   363. yīng
   364. duì
   365. 習和班級體無關的的問題時,我也能沉著應對
   366.  
   367.  
   368. zhèng
   369. zài
   370. yán
   371. tǎo
   372. zhōng
   373.  
   374. zàn
   375. shí
   376. fèng
   377. gào
   378.  
   379.  
   380. zhèng
   381. :“正在研討中,暫時無可奉告。”一副字正
   382. qiāng
   383. yuán
   384. de
   385. wài
   386. jiāo
   387. lìng
   388.  
   389. 腔圓的外交辭令。
   390.  
   391.  
   392.    
   393. shǎo
   394. nián
   395. de
   396. mèng
   397. xiǎng
   398. bīn
   399. fēn
   400. duó
   401.  
   402. de
   403. mèng
   404. xiǎng
   405. tài
   406. duō
   407. tài
   408.  
   409.  少年的夢想繽紛奪目,我的夢想太多太雜,
   410. lìng
   411. xuàn
   412.  
   413.  
   414. mèng
   415. xiǎng
   416. shí
   417. néng
   418. wán
   419. měi
   420. fèn
   421. pèi
   422.  
   423. lián
   424. shān
   425. 令自己炫目——我夢想食物能完美分配,連山
   426. liàng
   427. chī
   428. dào
   429. yíng
   430. yǎng
   431. cān
   432. de
   433. hái
   434. men
   435. liè
   436. zuǐ
   437. wēi
   438. xiào
   439.  
   440. 區大量吃不到營養午餐的孩子們也裂嘴微笑;
   441. mèng
   442. xiǎng
   443. tōng
   444. huò
   445. péng
   446. zhàng
   447. fáng
   448. jià
   449. néng
   450. bèi
   451. zhì
   452.  
   453. shī
   454. néng
   455. bèi
   456. 我夢想通貨膨脹和房價能被抑制,失業率能被
   457. kòng
   458. zhì
   459. dào
   460. jiào
   461. de
   462. shuǐ
   463. píng
   464.  
   465. měi
   466. rén
   467. dōu
   468. yōng
   469. yǒu
   470. mǎn
   471. de
   472. 控制到一個較低的水平,每個人都擁有滿意的
   473. shēng
   474. huó
   475.  
   476. mèng
   477. xiǎng
   478. gōng
   479. gòng
   480. quán
   481. néng
   482. bèi
   483. yuē
   484. shù
   485. bèi
   486. yǒu
   487. xiào
   488. de
   489. jiān
   490. 生活;我夢想公共權利能被約束和被有效的監
   491.  
   492. měi
   493. rén
   494. dōu
   495. yōng
   496. yǒu
   497. gāo
   498. de
   499. ān
   500. quán
   501. gǎn
   502.  
   503. mèng
   504. xiǎng
   505. mín
   506. zhǔ
   507. 督,每個人都擁有高度的安全感;我夢想民主
   508. zài
   509. bèi
   510. shù
   511. wéi
   512. biāo
   513. gǎn
   514.  
   515. mǒu
   516. xiē
   517. dǎng
   518. pài
   519. yào
   520. wéi
   521. zhī
   522. zhēng
   523. 不再被豎立為標桿,某些黨派不要為利益之爭
   524. ér
   525. bǎng
   526. jià
   527. jīng
   528. de
   529. yǒu
   530. xiào
   531. yùn
   532. háng
   533.  
   534. rén
   535. chǐ
   536.  
   537. dàn
   538. guó
   539. 而綁架經濟的有效運行,個人可以無恥,但國
   540. jiā
   541. xìn
   542. yào
   543. yīn
   544. chǐ
   545. ér
   546. bèi
   547. huǐ
   548.    
   549.    
   550.    
   551.    
   552.    
   553.    
   554. mèng
   555. xiǎng
   556. bào
   557. 家信譽不要因無恥而被撕毀??????我夢想暴力
   558. pǐn
   559. yuǎn
   560.  
   561. qiú
   562. cūn
   563. gèng
   564. jiā
   565. ān
   566. níng
   567.  
   568. mèng
   569. xiǎng
   570. měi
   571. rén
   572. 和毒品遠離,地球村更加安寧;我夢想每個人
   573. dōu
   574. jiàn
   575. háng
   576.  
   577. rén
   578. ér
   579. xìn
   580. zhī
   581.  
   582.  
   583. měi
   584. wèi
   585. lǎo
   586. rén
   587. 都踐行“人而無信不知其可以也”,每位老人
   588. dǎo
   589. dōu
   590. yǒu
   591. shí
   592. shuāng
   593. wēn
   594. nuǎn
   595. de
   596. shǒu
   597. chān
   598.  
   599. mèng
   600. xiǎng
   601. wēi
   602. xié
   603. xiāo
   604. 倒地都有十雙溫暖的手攙扶;我夢想核威脅消
   605. shī
   606.  
   607. mín
   608. yòng
   609. néng
   610. chí
   611. zhǎn
   612. xīn
   613. néng
   614. yuán
   615. yuán
   616. yuán
   617. duàn
   618.  
   619. 失,民用核能和可持續發展新能源源源不斷;
   620. mèng
   621. xiǎng
   622. tiān
   623. kōng
   624. gèng
   625. zhàn
   626. lán
   627.  
   628. liú
   629. shuǐ
   630. shǒu
   631.  
   632. rǎn
   633.  
   634. 我夢想天空更湛藍,流水掬手可喝,無污染;
   635. mèng
   636. xiǎng
   637. qiú
   638. cūn
   639. de
   640. měi
   641. rén
   642. dōu
   643. xīn
   644. tān
   645. lán
   646.  
   647. ān
   648. xīn
   649. xiǎng
   650. shòu
   651. 我夢想地球村的每個人都心無貪婪,安心享受
   652. xié
   653. ān
   654. níng
   655.    
   656.    
   657.    
   658.    
   659.    
   660.    
   661. 和諧安寧??????
   662.  
   663.  
   664.    
   665. kuài
   666. de
   667. shǎo
   668. nián
   669. mèng
   670. zhōng
   671. jiū
   672. yào
   673. xǐng
   674. lái
   675.  
   676. hái
   677. yào
   678. mèng
   679. xiǎng
   680. xǐng
   681.  快樂的少年夢終究要醒來,我還要夢想我醒
   682. lái
   683. de
   684. shā
   685. jiān
   686. shì
   687. jiè
   688. píng
   689. de
   690. shào
   691. cháo
   692. xiōng
   693. yǒng
   694.    
   695.    
   696.    
   697.    
   698.    
   699.    
   700. 來的剎那間世界和平的鴿哨如潮洶涌??????
   701.  
   702.  
   703.  
     
    無注音版:快樂少年的夢想
     我是一個樂觀開朗的女孩,雖不說腹有詩書氣自畢,但從內而外散發出的優雅自信卻是有目共睹的。我正值美好的少年之初,有太多的憧憬,我的夢想在美夢中都在“嗞嗞”地拔節生長??????
     2012年11月8月,釣魚島主權爭權甚囂塵上,一位齊耳短發自信端莊的外交部發言人正裝亮相,那就是我的偶像——中國的“迎春花”華春瑩!剎那間,我心里有說不出的東西在涌動著——這不就是我的夢想嗎——外交官或駐外記者嗎?
     為了這個蓬勃生長的夢想,我開始厚積薄發,在學習和生活上努力向它靠近。首先,我要學好語言,,家鄉皖北的語言已流進我的血液像身份證一樣權威。我生長在常州這塊千載讀書地,常州方言我也能會意和說得八九不離十了。至于英語,在課堂上我踴躍發言;課外,我苦啃《英漢大詞典》,擴大詞匯量。平時看新聞時,我關注那些不同的小語樂在其中??????為了培養外交官的發散性思維,我努力攻克《實驗班》上的奧數題。為了訓練我的口才,我積極參加各種競選。某些同學向我探尋與學習和班級體無關的的問題時,我也能沉著應對:“正在研討中,暫時無可奉告。”一副字正腔圓的外交辭令。
     少年的夢想繽紛奪目,我的夢想太多太雜,令自己炫目——我夢想食物能完美分配,連山區大量吃不到營養午餐的孩子們也裂嘴微笑;我夢想通貨膨脹和房價能被抑制,失業率能被控制到一個較低的水平,每個人都擁有滿意的生活;我夢想公共權利能被約束和被有效的監督,每個人都擁有高度的安全感;我夢想民主不再被豎立為標桿,某些黨派不要為利益之爭而綁架經濟的有效運行,個人可以無恥,但國家信譽不要因無恥而被撕毀??????我夢想暴力和毒品遠離,地球村更加安寧;我夢想每個人都踐行“人而無信不知其可以也”,每位老人倒地都有十雙溫暖的手攙扶;我夢想核威脅消失,民用核能和可持續發展新能源源源不斷;我夢想天空更湛藍,流水掬手可喝,無污染;我夢想地球村的每個人都心無貪婪,安心享受和諧安寧??????
     快樂的少年夢終究要醒來,我還要夢想我醒來的剎那間世界和平的鴿哨如潮洶涌??????
     


    小學生作文大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

    Powered by 小學生作文大全www.chian-ef.com© 2012 www.chian-ef.com Inc.
    Copyright © 2021 01-17 小學生作文大全


    梦幻分分彩 www.myfamilyschoice.com:凌源市| www.ivtvalvesindia.com:贞丰县| www.apartment-gdansk.com:郴州市| www.dianpuyu.com:湟中县| www.peng9.com:杨浦区| www.shahidhashmi.net:临泉县| www.ynrgj.com:镇坪县| www.relacjelive.net:焦作市| www.tranoweb.com:和龙市| www.xjydylny.com:合山市| www.kieanna.com:承德市| www.rynhd.com:额尔古纳市| www.d3mm.com:旌德县| www.greenvocational.com:洛宁县| www.mca0.com:施秉县| www.yofroot.com:仁布县| www.881501.com:霍州市| www.pinkycandylens.com:双鸭山市| www.cp0266.com:鲁山县| www.agrinafta.com:桂平市| www.oklahomatrivia.com:西林县| www.navette-9.com:浦县| www.thejoyryders.com:洛川县| www.jhgkip.com:松潘县| www.tudakozoonline.com:营山县| www.ulisesmoralesabogados.com:SHOW| www.cngsc.com:兴宁市| www.asrgame.com:达拉特旗| www.jjmatransportation.com:行唐县| www.siemensxl.com:安泽县| www.phone-winn4.com:新营市| www.petrilampela.net:仁化县| www.21cloudnet.com:高雄市| www.chunmiranliao.com:淮安市| www.xuiacona.com:宁德市| www.asrgame.com:丹凤县| www.twiceisniceshop.org:宜良县| www.debbiesellsredding.com:威信县| www.shuidajie.com:宿松县| www.cgpdjs.com:隆安县| www.seasontip.com:昌都县| www.webfusionltd.com:蓬安县| www.orodfish.com:辽宁省| www.445cf.com:阿拉善右旗| www.doulasconciencia.com:五大连池市| www.ship-worldwide.com:江阴市| www.relacjelive.net:商洛市| www.acssecuritygroup.com:武定县| www.cursosrioja.com:武宁县| www.x5china.com:会东县| www.omegastresser.com:烟台市| www.ixdroid.com:偏关县| www.gabrielmoginot.com:沛县| www.artpairs.com:惠水县| www.seatbunol.com:临江市| www.tecnoconfundido.org:张家界市| www.limonychelo.com:收藏| www.mindsonthemarkets.com:马鞍山市| www.zd676.com:吉林省| www.xiutyj.com:榆社县| www.slgjys.com:义马市| www.manlighting.com:邹平县| www.alexferrismedia.com:广丰县| www.berthonkravtsova.com:南丰县| www.jnjgft.com:延寿县| www.good1580.com:兴和县| www.ningmengwl.com:板桥市| www.employerlawblog.com:佛学| www.albatrosrugbyclub.com:旺苍县| www.dianpuyu.com:白城市| www.mmnnb.com:都江堰市| www.frenchjacuzzi.com:台山市| www.tmhatter.com:墨江| www.99069vv.com:土默特右旗| www.idleclickinggames.com:廊坊市| www.cash618.com:大悟县| www.jyxjbj.com:鹿泉市| www.banchuan888.com:赤壁市| www.quizgrok.com:旺苍县| www.xdemachinery.com:卓尼县| www.lifeisalabyrinth.com:开鲁县| www.687005.com:神池县| www.jyodhisham.com:子洲县| www.hg39199.com:万盛区|